REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.

Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.
Jak rozliczać w deklaracji VAT-7/VAT-7K zakup kas fiskalnych nabytych od 1 maja 2019 r.

REKLAMA

REKLAMA

Aby zachęcić podatników do terminowego rozpoczynania ewidencji na kasie rejestrującej, ustawodawca przewiduje ulgę na jej zakup. Jednak w przypadku kas nabytych od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje tylko na zakup kas online. Ustawodawca, ograniczając prawo do ulgi tylko do jednego rodzaju kas, jednocześnie ułatwił zasady jej uzyskiwania. Natomiast w opublikowanych 31 maja 2019 r. objaśnieniach do deklaracji VAT-7/VAT-7K wskazano, jak po zmianach rozliczać ulgę w deklaracjach.

O tym, jakie zasady ubiegania się o ulgę stosujemy, decyduje data zakupu kasy.

Autopromocja

Zasady rozliczania ulgi na zakup kas

Rodzaj kasy

Zakupione do 30 kwietnia 2019 r.

Zakupione od 1 maja 2019 r.

Kasa z papierowym zapisem kopii

Ulga na zakup przysługuje, ale jest rozliczana na starych zasadach

Ulga na zakup nie przysługuje

Kasa z elektronicznym zapisem kopii

Ulga na zakup nie przysługuje

Kasa online

Ulga na zakup przysługuje i jest rozliczana na nowych zasadach

Ulga na zakup kas online jest również limitowana. Odliczona lub zwrócona w ramach tej ulgi może być kwota wydatkowana na zakup każdej z kas rejestrujących zakupionych w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Należy podkreślić, że wysokość ulgi na zakup kas jest ustalana na podstawie jej ceny netto (ceny zakupu bez podatku). Kwota podatku zapłacona przy zakupie kas rejestrujących uprawniających do ulgi na zakup kas jest rozliczana na zasadach ogólnych.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Aby jednak to odliczenie było możliwe, konieczne jest łączne spełnienie warunków. Zostały one określone w § 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas. Podatnik jest zobowiązany do:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa GUM, że kasa ta spełnia funkcje i wymagania techniczne dla kas rejestrujących online,

2) posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas przysługuje, gdy zostanie spełniony dodatkowy warunek. Podatnik musi rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

Gdy występujemy o ulgę na zakup kasy, nie mamy obowiązku składania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej zależy od tego, jak kończy się rozliczenie w deklaracji VAT. Kwoty ulgi nie wykazujemy w JPK_VAT.

Odliczenia ulgi można dokonać w deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Podatnik był zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie od czerwca br. W maju zakupił kasę online. Dlatego ulgę na zakup może wykazać najwcześniej w rozliczeniu za czerwiec lub dowolny następny okres, gdyż rozpoczął ewidencjonowanie od 1 czerwca.

1. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku należnego nad podatkiem naliczonym (kwota do wpłaty)

Kwota przysługującej ulgi podlega odliczeniu od podatku należnego gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym niższa od kwoty podatku należnego. Nowe brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT sugeruje, że obecnie o sposobie rozliczenia ulgi będzie decydować wysokość kwoty podatku należnego (poz. 41 deklaracji), a nie - jak było do tej pory - kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

Jednak z nowych objaśnień do deklaracji VAT-7/VAT-7K (opublikowanych 31 maja br.) wynika, że zasady te nie uległy zmianie. Nadal o rozliczeniu ulgi będzie decydować wysokość nadwyżki podatku należnego nad naliczonym.

Dlatego gdy przysługująca kwota ulgi na zakup kasy będzie:

 • mniejsza lub równa nadwyżce podatku należnego nad naliczonym, to całą kwotę należy wpisać w poz. 52 deklaracji VAT-7/VAT-7K; kwota ulgi zmniejsza kwotę VAT do wpłaty;

Podatnik wystąpił w deklaracji za lipiec o zwrot ulgi na zakup kas online. Przysługuje mu ulga w wysokości 3500 zł (na 5 kas rejestrujących). W deklaracji za lipiec wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 15 000 zł. Dlatego podatnik wykazuje całą ulgę w poz. 52, a w poz. 54 (Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego) kwotę 11 500 zł (15 000 zł - 3500 zł).

 • wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, to do jej wysokości wpisujemy kwotę ulgi w poz. 52 deklaracji, a pozostałą część w poz. 55, a następnie wpisujemy do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; nieodliczona kwota może podlegać rownież odliczeniu za następne okresy rozliczeniowe.

Podatnik wystąpił w deklaracji za lipiec o zwrot ulgi na zakup kas online. Przysługuje mu ulga w wysokości 3500 zł (na 5 kas rejestrujących). W deklaracji za lipiec wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 1500 zł. Dlatego podatnik w poz. 52 może wpisać tylko kwotę 1500 zł. Pozostałe 2000 zł wpisuje w poz. 55 oraz w poz. 56, 57, 60. Kwota 2000 zł została wykazana do zwrotu w terminie 60 dni.

2. Rozliczenie kończy się nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy)

Teraz rozpatrzmy drugi przypadek, gdy z rozliczenia w deklaracji VAT-7 wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Wtedy kwota ulgi na zakup kasy przysługuje do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Wpisujemy ją w poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Według nowych zasad do zwrotu lub przeniesienia możemy wykazać całą przysługującą kwotę ulgi. Wcześniejsze obowiązujące przepisy limitowały kwotę ulgi do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (25% dla rozliczających się miesięcznie i 50% dla rozliczających się kwartalnie).

Kwota z poz. 55 deklaracji VAT-7, VAT-7K zwiększa różnicę między VAT naliczonym i należnym, którą należy wykazać w poz. 56 deklaracji VAT-7, VAT-7K.

Powstałą nadwyżkę podatnik może rozdysponować według własnego wyboru, tj. wykazując:

 • jako kwotę do zwrotu,
 • jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • w części do zwrotu, a w części jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Spółka, która składa deklarację VAT-7, w deklaracji za sierpień wykazała następujące rozliczenie:
VAT należny - 18 860 zł,
● VAT naliczony - 28 290 zł,
● ulga na zakup dwóch kas - 1400 zł.

W poz. 55 spółka wpisuje 1400 zł, a w poz. 56 - 10 830 zł. Kwotę tę powtarza w poz. 57 i 60, ponieważ wystąpi o zwrot całej nadwyżki.


3. Korzystanie z ulgi na zakup kas przez podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT

Z ulgi na zakup kas mogą również korzystać podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, tj. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku. Kwota ulgi na zakup kas jest takim podatnikom zwracana na rachunek bankowy (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT). W przypadku tych podatników określono obecnie termin, kiedy można złożyć wniosek. Należy to zrobić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uwaga
Podatnik zwolniony z VAT może złożyć wniosek o zwrot ulgi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Aby otrzymać zwrot, podatnicy ci muszą spełnić wskazane warunki tak jak podatnicy czynni, a ponadto wystąpić z wnioskiem o zwrot do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Wniosek ten powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe podatnika
 • numer NIP,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup,

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży,

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Podatnicy spełniający warunki do uzyskania ulgi na zakup kas, którzy złożą prawidłowy wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, powinni otrzymać zwrot kwoty ulgi na zakup kas w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 • § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Dz.U. z 2019 r. poz. 820

 • art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA