Kategorie

VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych

Anna Resiak
Ekspert podatkowy
Krzysztof Komorniczak
Doradca podatkowy, prawnik
Grupa ECDP
Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce
VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych
VAT 2011 - ograniczenie zakresu zwolnienia z VAT dla usług edukacyjnych
W dniu 24 września 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która obecnie została skierowana pod obrady Senatu. Wejście w życie wskazanej ustawy planowane jest na dzień 1 stycznia 2011 r. Wśród szeregu zmian uwagę zwracają te dotyczące zwolnień od podatku VAT, a wśród nich ograniczenie zakresu zwolnienia dla usług edukacyjnych.

Obecnie obowiązująca regulacja

W chwili obecnej zwolnieniu od podatku VAT podlega szereg usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pod pozycją 7 wskazanego załącznika znalazły się usługi w zakresie edukacji (ex 80 PKWiU).

Zakres ww. zwolnienia jest niezwykle szeroki. Należy zauważyć, iż jest to zwolnienie o charakterze przedmiotowym, co oznacza, że korzystać może z niego każdy podmiot, który świadczy określony rodzaj usług, bez względu na spełnienie jakichkolwiek warunków podmiotowych.

Ze zwolnienia z opodatkowania korzystają w chwili obecnej następujące usługi w zakresie edukacji:
- usługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych (PKWiU 80.10);
- usługi liceów ogólnokształcących, w tym specjalnych (PKWiU 80.21);
- usługi szkół zawodowych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży i placówek kształcenia praktycznego (PKWiU 80.22);
- usługi szkolnictwa wyższego (PKWiU 80.30);
- usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy i pilotażu (PKWiU 80.41);
- usługi szkół języków obcych, kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 80.42).

Zwolnienie na gruncie Dyrektywy VAT

Warto podkreślić, iż zakres omawianego zwolnienia jest szerszy niż zakres analogicznego zwolnienia przewidzianego w Dyrektywie VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i oraz j Dyrektywy VAT państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:
- kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie;
- nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Zwolnienie w zakresie świadczenia usług edukacyjnych przewidziane na gruncie Dyrektywy VAT ma charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że świadczenie usług edukacyjnych powinno być zwolnione od podatku wyłącznie wówczas, gdy usługodawcą jest podmiot, który spełnia określone warunki.

Mianowicie, zwolnione są usługi świadczone przez instytucje państwowe lub podmioty, których status został zrównany z instytucją państwową na podstawie przepisów krajowych.

Należy jednak zauważyć, iż organy podatkowe, w przypadku gdy ustawa krajowa jest bardziej liberalna niż przepisy Dyrektywy VAT, nie mogą stosować względem podatnika mniej korzystnych dla niego postanowień Dyrektywy VAT.

Zatem, w obecnej chwili wszelkie usługi w zakresie edukacji, bez względu na to przez kogo są świadczone, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Będą zmiany...

Nowelizacja ustawy uchwalona w dniu 24 września 2010 r. przez Sejm ma na celu dostosowanie polskiej ustawy do postanowień Dyrektywy VAT. Nowelizacja likwiduje załącznik nr 4 do ustawy, a wykaz usług zwolnionych od VAT będzie przeniesiony do ustawy. Zakres usług edukacyjnych zwolnionych od podatku zostanie znacząco zawężony.

Zwolnieniu z VAT podlegać będą od 2011 roku wszelkie usługi świadczone przez:
- jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
- uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz
- dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (proponowane brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT).

Ponadto zwolnione od podatku będą usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli (proponowane brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT).

Wskazane przepisy stanowią implementację omówionych powyżej postanowień Dyrektywy VAT. Zakładają one, że zwolnieniu od podatku będą podlegać wyłącznie usługi edukacyjne świadczone przez określone podmioty (objęte systemem oświaty, a więc między innymi przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

Zatem, polski ustawodawca zdecydował się na odwołanie do kryterium podmiotowego, przy określeniu, które usługi w zakresie edukacji mogą korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT, tak jak ma to miejsce na gruncie Dyrektywy VAT.

Polecamy: Limity ulg i odliczeń w PIT

Należy jednak zauważyć, iż problematyczna może być kwestia zwolnienia przewidzianego dla uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Zwolnieniem zostaną bowiem objęte wyłącznie usługi edukacyjne świadczone przez te jednostki w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. W związku z powyższym mogą powstać wątpliwości, czy uczelnia wyższa, która organizuje kursy dla seniorów lub dla dzieci jest nadal uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku.

Tego typu działalność nie może być uznana za świadczenie usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Jednakże zwolnieniu podlegają także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

To rodzi pytanie czy, przykładowo, organizowanie warsztatów dla uczniów liceum przez uczelnię wyższą jest świadczeniem usług ściśle powiązanych z usługami z zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Wydaje się, iż tego typu wątpliwości będą musiały być każdorazowo rozpatrywane, po analizie konkretnego stanu faktycznego.

Ponadto, zgodnie z planowanym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegać będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych

Ustawodawca zdecydował się na pozostawienie zwolnienia od podatku VAT dla ośrodków świadczących usługi szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jednakże wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych powyżej warunków. W praktyce oznacza to znaczące zawężenia zwolnienia.

Wejście w życie omawianej regulacji spowoduje, że zwolnione od podatku będą w zasadzie wyłącznie usługi kształcenia zawodowego świadczone przez podmioty państwowe. Prywatne firmy organizujące kursy takie jak kurs księgowości, kursy informatyczne, czy kurs operatorów wózków widłowych, będą zobowiązane opodatkować swoje usługi.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Kto jeszcze będzie musiał opodatkować swoje usługi?

Do opodatkowania świadczonych przez siebie usług zobowiązane będą wszelkie podmioty, które nie spełniają przedstawionych powyżej kryteriów podmiotowych.

W szczególności należy zauważyć, że zwolnione od opodatkowania nie będą już usługi świadczone przez takie podmioty jak:
- szkoły nauki jazdy i szkoły pilotażu,
- prywatne firmy szkoleniowe, bez względu na rodzaj swojej działalności,
- prywatne szkoły organizujące różnego rodzaju kursy dla dzieci lub seniorów, takie jak tzw. Uniwersytety Trzeciego Wieku, prywatne ogniska muzyczne dla dzieci,
- podmioty prowadzące różnego typu szkolenia sportowe – przykładowo szkoły narciarskie, tenisowe, nurkowe, szkoły tańca,
- podmioty, które świadczą usługi szkoleniowe wyłącznie jako wycinek swojej działalności, powiązany z działalnością główną.

Spółka prowadzi kursy ułatwiające przekwalifikowanie zawodowe dla osób w średnim wieku, przykładowo kursy informatyczne, kursy w zakresie rachunkowości. Spółka ta będzie zobowiązana opodatkować swoje usługi.

Spółka jest producentem specjalistycznych maszyn. Spółka oferuje swoim Klientom przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i optymalnego wykorzystania maszyn. W aktualnym stanie prawnym szkolenia takie są zwolnione z opodatkowania, po wejściu w życie omawianych zmian szkolenia takie powinny zostać przez Spółkę opodatkowane.

Firma posiadająca sieć zakładów fotograficznych organizuje kursy fotografii dla uczniów i studentów. Firma ta świadczy usługi edukacyjne, które w chwili obecnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, jednakże po wejściu w życie omawianych zmian będą podlegać opodatkowaniu.

Usługi edukacyjne, które nie będą dłużej zwolnione od podatku VAT powinny zostać opodatkowane podstawową stawką VAT (w chwili stawka ta wynosi 22% ale od 2011 roku najprawdopodobniej będzie to 23%).

Pozostaje nadal zwolnienie z VAT dla szkół językowych

Należy jednak zauważyć, iż ustawodawca zdecydował o zachowaniu jednego zwolnienia przedmiotowego, przysługującego bez względu na status podmiotu świadczącego usługi.

Mianowicie usługi nauczania języków obcych (oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane) będą nadal zwolnione od podatku VAT bez względu na to, przez kogo będą świadczone.

W tym przypadku ustawodawca rezygnuje z kryterium podmiotowego. W praktyce, powyższe oznacza iż usługi świadczone przez szkoły językowe będą nadal zwolnione od podatku VAT.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.