Kategorie

Kiedy "wpada się" w VAT

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
vat
vat
inforCMS
Opodatkowanie VAT danej transakcji jest czasem niespodzianką dla jej stron. Warto więc wiedzieć kiedy możemy stać się podatnikami VAT ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami.

Etap 1

Ustal, czy to co robisz podlega opodatkowaniu VAT


Opodatkowaniu VAT podlega:


odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;


eksport towarów;


import towarów;


wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;


wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Opodatkowaniu VAT podlegają również towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2) zaprzestania przez Ciebie jako podatnika VAT wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, gdy jesteś zobowiązany do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Czynności powyższe podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Oznacza to, że musisz opodatkować te czynności podatkiem VAT nawet wtedy, gdy np. pomimo obowiązku nie zarejestrowałeś się jako podatnik VAT, nie posiadasz koncesji bądź zezwolenia na wykonywanie określonego rodzaju działalności, bądź też nie zachowałeś wymaganej przepisami formy (np. pisemnej bądź aktu notarialnego), jeśli pomimo to wykonanie czynności wywołało możliwe do stwierdzenia ich skutki.

Dostawa towarów

Dostawą towarów jest „odpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel”. Oznacza to, że zawsze, gdy dochodzi do przeniesienia tego prawa w sensie ekonomicznym, (nawet gdy w sensie prawnym nie dochodzi do przeniesienia własności), mamy do czynienia z dostawą towarów (np. w przypadku umowy komisu). Do najczęstszych czynności skutkujących dostawą towarów należą sprzedaż i zamiana.

Pamiętaj, że za „towary” uważa się nie tylko rzeczy ruchome, ale m.in. wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Reklama

Dostawą towarów są również:
1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa, prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
6. nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

- wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

jeżeli przysługiwało Ci prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części

Trzeba pamiętać, że dostawą towarów jest również tzw. dostawa łańcuchowa. Polega ona na tym, że kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy. Wówczas uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Natomiast dostawy towarów nie stanowi:

1) przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych

2) przekazanie prezentów małej wartości i próbek

- niezależnie od tego, czy przy ich nabyciu przysługiwało Ci do prawo do odliczenia VAT naliczonego w całości lub w części.

Prezentami o małej wartości są przekazywane przez Ciebie jednej osobie towary:

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli prowadzisz ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

których przekazania nie ująłeś w powyższej ewidencji, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Próbką jest niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez Ciebie próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Świadczenie usług

Świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. To niezwykle szeroka definicja.

Świadczeniem usług jest również

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych (np. licencja czy przeniesienie praw autorskich), bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega tylko odpłatne świadczenie usług. Od tej reguły jest jednak jeden wyjątek.

Otóż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów traktuje się jak odpłatne świadczenie usług, jeśli jest ono dokonywane na cele osobiste Twoje bądź Twoich pracowników (w tym byłych pracowników).

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki, to ma ono miejsce wtedy gdy jest dokonywane na Twoje cele osobiste jako wspólnika, udziałowca, akcjonariusza. Tak samo będzie jeśli jesteś członkiem organów stanowiących osób prawnych, stowarzyszenia bądź członkiem spółdzielni. W tym ostatnim przypadku również, gdy są to cele osobiste Twoich domowników.

Jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

We wszystkich powyższych przypadkach podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli przysługiwało Ci prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Opodatkowaniu VAT podlega również szeroko rozumiany obrót z zagranicą,czyli

1) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

2) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

3) Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT)

4) Eksport towarów

5) Import towarów/usług

6) Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju.

W przepisach dotyczących VAT zawarto szereg wyłączeń z zakresu ww. pojęć. Aby zatem precyzyjnie określić, czy dana transakcja mieści się w zakresie któregoś z nich, należy zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami zawartymi w ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej.

Likwidacja działalności

Opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

Reklama

zaprzestania przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Opodatkowaniu VAT podlegają również towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy.

Opodatkowaniu podlegają te towary nieodsprzedane po nabyciu, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Jakie czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT?

Opodatkowaniu VAT nie podlegają:

 • transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,
 • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Nie opodatkowuje się VAT-em również działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Co należy rozumieć pod określeniem „czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”?

Są to czynności nieskuteczne na gruncie prawa cywilnego – chodzi tu zwłaszcza o czynności wykonywane w ramach działalności przestępczej (np. przemyt narkotyków).

Etap 2

Ustal, czy jesteś podatnikiem VAT


Jeśli wykonujesz samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, to jesteś podatnikiem tego podatku.

Nawet jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej, nie jesteś wpisany do ewidencji działalności gospodarczej czy KRS - możesz zostać uznany za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Będziesz więc uznany za podatnika VAT.

Wówczas będziesz stosował te same przepisy ustawy o VAT, co osoby mające formalnie zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Podatnikiem VAT jesteś również gdy:

ciąży na Tobie obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

jesteś uprawniony do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również gdy jesteś osobą, na którą, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami;

dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

jesteś usługobiorcą usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

nabywasz towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 135-138 (czyli przepisów dotyczących transakcji trójstronnych);

jesteś zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10 ustawy (czyli w razie przekroczenia 14-dniowego terminu liczonego od dnia dostawy na wywóz nowego środka transportu bądź jesteś nabywcą rejestrującym nowy środek transportu na terytorium kraju po nabyciu go od innego nabywcy, który zbył ten środek jeszcze przed jego zarejestrowaniem na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju).

dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu, nawet gdy nie jesteś podatnikiem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą i okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

prowadzisz wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie, bądź wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione przypadkach i złożysz zgłoszenie rejestracyjne dla celów podatku od towarów i usług.

Powinieneś wiedzieć, że działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność:

- producentów,

- handlowców,

- usługodawców (w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody),

również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy


Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak należy rozumieć zawarte w tej definicji sformułowanie „wykonywanie czynności w sposób częstotliwy”?

Na to pytanie odpowiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 4 kwietnia 2007 r. (sygn. I SA/Op 12/07), podkreślając że

„(…) sformułowanie „również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy” nie może być odczytywane- jak błędnie uczyniły to organy podatkowe – jako samodzielne kryterium uznania czynności za wypełniającą definicję działalności gospodarczej. Zawsze musi być ono interpretowane w łączności z początkowym fragmentem zdania pierwszego art. 15 ust. 2 ustawy o VAT [definiującego pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT - przyp. aut]. Sam fakt częstotliwego dokonywania czynności objętych przedmiotowo opodatkowaniem nie powoduje automatycznego nadania podmiotowi statusu podatnika VAT – okoliczności sprawy muszą wskazywać, że występuje on w obrocie jako handlowiec, usługodawca, producent…”

Zwróć uwagę, iż z powyższego wyroku oraz z wyroku 7 sedziów NSA z 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3/07) wynika, że ani Twój formalny status jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie bądź jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu VAT tej czynności. Trzeba więc dodatkowo ustalić, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności występujesz w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Tak samo reguluje te kwestie unijna Dyrektywa 2006/112/WE. Z regulacji w niej zawartych wynika bowiem, że czynności dostawy towarów i świadczenia usług realizowane poza sferą aktywności gospodarczej podmiotu spełniającego formalne kryteria podatnika (np. w ramach jego aktywności prywatnej) nie podlegają opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie podmiot ten nie działa w charakterze podatnika.

Za działalność gospodarczą nie można zatem uznać sprzedaży majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, lecz spożytkowania w celach własnych.

Na tym tle spory z organami podatkowymi dotyczą zwłaszcza przypadków sprzedaży nieruchomości należących do majątku prywatnego (patrz też Czy musisz zapłacić VAT przy sprzedaży nieruchomości

Jak rozumieć pojęcia „cel oraz rezultat działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT nie musi być zasadniczo prowadzona w celu osiągnięcia zysku. Oznacza to, że można być podatnikiem VAT dążąc w ramach prowadzonej działalności do celów innych niż zarobkowe (np. działalność non profit).

Wyjątkiem jest tu wykorzystywanie towarów bądź wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, co status podatnika VAT daje wtedy, gdy działalność ta wykonywana jest w celach zarobkowych.

Status podatnika VAT nie jest także zależny od efektów ekonomicznych prowadzonej działalności. Nie został on uzależniony od tego czy prowadzona działalność jest dochodowa czy też przynosi stratę. Z orzecznictwa ETS wynika, że za działalność gospodarczą dla celów VAT uznaje się też czynności, w wyniku których poczynione zostały nakłady na poczet jej prowadzenia, chociaż działalności tej nie rozpoczęto.

Wynika to z konieczności zapewnienia realizacji zasady neutralności, która wymaga aby już pierwszy wydatek inwestycyjny został uznany za działalność gospodarczą, a osoba go dokonująca – za podatnika. W konsekwencji osoba taka ma prawo do natychmiastowego odliczenia podatku przypadającego do zapłaty, bądź zapłaconego, związanego z tymi wydatkami inwestycyjnymi, bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie wykorzystywania swego przedsiębiorstwa.

Liczy się więc realny zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, i racjonalne zmierzanie do jej podjęcia, nawet jeżeli nie uzyskano żadnego przychodu.

Oczywiście organy podatkowe mają prawo do oceny zamiaru i realnych podstaw rozpoczęcia prowadzenia przez taką osobę działalności gospodarczej oraz egzekwowania niesłusznie odliczonych kwot, zwłaszcza w przypadku udowodnienia oszustwa podatkowego.

Co oznacza „samodzielność” prowadzenia działalności gospodarczej?

Chodzi tu o wskazanie, że podatnikami VAT są jedynie te podmioty, które działają bez stosunku podporządkowania (charakterystycznego np. dla stosunku pracy), w warunkach niepewności np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego efektu finansowego prowadzonej działalności - a zatem działają na własny rachunek i ryzyko.

Co nie jest działalnością gospodarczą?

Jeśli Twoja działalność nie charakteryzuje się opisanymi wyżej cechami, to nie zostanie ona uznana za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Niektóre rodzaje aktywności wprost zostały wyłączone z tego pojęcia.

Zatem wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą nie są następujące czynności

a) wykonywane w ramach umowy o pracę (także stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy);

b) wykonywane w ramach działalności wykonywanej osobiście (m.in. umów zlecenia, o dzieło, agencyjnych oraz innych umów o świadczenie usług), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

- warunków wykonywania tych czynności,

- wynagrodzenia

- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zasady te mają odpowiednie zastosowanie wobec usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli są oni wynagradzani w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie. Chodzi tu również o wynagrodzenia wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Kiedy powyższe wyłączenie będzie miało zastosowanie?

Generalnie chodzi tu o przypadki gdy zleceniobiorca na podstawie zawartej umowy działa na zewnątrz w imieniu zleceniodawcy i na jego rachunek. Jednocześnie zleceniodawca powierzając wykonanie określonych czynności zleceniobiorcy w stosunkach z podmiotami trzecimi sam bierze za nie odpowiedzialność. Dla osób trzecich będą to więc czynności zleceniodawcy, a nie ich faktycznego wykonawcy (czyli zleceniobiorcy).

Powinieneś dokładnie przeanalizować poszczególne zapisy umowy. Jeśli wprost została w niej zapisana klauzula o przejęciu odpowiedzialności wobec osób trzecich przez zlecającego, to przy spełnieniu pozostałych warunków (które raczej spełnia każda umowa) - wykonywane przez Ciebie w ramach tej umowy czynności nie zostaną uznane za samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną VAT.

Etap 3

Ustal, czy możesz skorzystać ze zwolnienia

Ustalenie, że Twoja działalność nosi cechy działalności samodzielnej nie oznacza, że od razu będziesz zobligowany do rozliczania podatku VAT. Istnieje bowiem szereg zwolnień, z których – spełniając określone warunki – będziesz mógł skorzystać.

Zwolnienia przedmiotowe

Istnieje szereg czynności, towarów i usług, które zostały zwolnione z VAT. Podlegają one zwolnieniu zawsze, niezależnie od tego, kto i jakich okolicznościach je wykonuje. 

Wszystkie zwolnienia przedmiotowe z VAT

Czy wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo wymaga ewidencjonowania?

Jeśli wykonujesz wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT, nie jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji dla potrzeb VAT, czyli zawierającej dane niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku należnego i naliczonego.

W razie jednak dokonania sprzedaży towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu jesteś (co do zasady) zobowiązany do obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia do urzędu skarbowego należnego z tego tytułu podatku VAT (patrz zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe). W takim przypadku jesteś też zobowiązany zaprowadzić właściwą ewidencję, gdyż wysokość kwoty uzyskanej ze sprzedaży powinna wynikać z Twojej dokumentacji księgowej. Brak tej dokumentacji może skutkować w razie kontroli oszacowaniem wielkości Twojej sprzedaży oraz obliczeniem wysokości należnego podatku przez organ podatkowy.

Czy limit 150 000 zł wpływa na status podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo?

Jeśli wykonujesz wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT, jesteś podatnikiem zwolnionym od tego podatku z mocy ustawy. Zwolnienie to przysługuje Ci już od początku wykonywania tych czynności, niezależnie od wysokości osiągniętego obrotu. Nie dotyczy Cię zatem obowiązujący w 2011 r. limit 150 000 zł, gdyż jest to kwota graniczna dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, a nie tych wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo z VAT.

Zwolnienie podmiotowe

Nawet jeśli wykonujesz czynności podlegające opodatkowaniu, to nie od razu musisz rozliczać się z podatku VAT. Do momentu przekroczenia ustawowego limitu obrotów z tytułu sprzedaży opodatkowanej (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku) masz prawo korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego.

W 2011 r. limit wynosi 150 000 zł.

Jeśli jednak wykonujesz czynności:

 • maklerskie,
 • wynikające z zarządzania funduszami powierniczymi,
 • wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze

wówczas obrót, którego dotyczy limit, wynosi 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie tych usług.

Jeśli jednak rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit ten musisz ustalić proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży.

Limit ten wyliczysz według wzoru:

kwota limitu rocznego (150 000 zł) x ilość dni (od podjęcia działalności do końca roku)

________________________________________________________________________

365

Jako podatnik zwolniony podmiotowo z VAT:

- nie masz obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R), a jeśli je złożysz, to zostaniesz zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”

- nie masz obowiązku sporządzania i składania deklaracji podatkowych

- nie masz obowiązku odprowadzania podatku VAT

- masz obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży w uproszczonej formie

- nie masz prawa odliczać podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze swoją działalnością (która jest zwolniona od podatku), a w związku z tym

-nie masz obowiązku prowadzić ewidencji zakupów i podatku naliczonego.

Uproszczona ewidencja sprzedaży może być prowadzona w dowolnej formie graficznej. Powinna jednak zawierać dane umożliwiające określenie momentu, w którym nastąpi przekroczenie granicznej kwoty, skutkującej utratą prawa do zwolnienia.

Powinna to być zatem co najmniej data dokonania sprzedaży i jej wartość. Można też posłużyć się gotowym wzorem ewidencji dla podatników VAT niekorzystających ze zwolnienia, wypełniając w niej wówczas jedynie te rubryki, które są wymagane przepisami.

Ewidencja musi być prowadzona na bieżąco, a kwoty obrotu powinny być w niej ujmowane narastająco.

W razie stwierdzenia, że nie prowadzisz uproszczonej ewidencji sprzedaży, bądź prowadzisz ją w sposób nierzetelny - naczelnik urzędu skarbowego bądź organ kontroli skarbowej określi wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustali podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia VAT należnego.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Niektórzy podatnicy nie mają prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, co oznacza że stają się oni czynnymi podatnikami VAT już od momentu dokonania pierwszej sprzedaży.

Ze zwolnienia podmiotowego nie skorzystasz, jeśli jesteś podatnikiem:

1) dokonującym dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych - z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry - z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

c) nowych środków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2) świadczącym usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie

3) niemającym siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Szczegółowy zakres wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz usług prawniczych i usług w zakresie doradztwa został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…) – Dz. U. Nr 95, poz. 798;

Wiedz, że nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, to niektóre wykonywane przez Ciebie czynności nie są objęte tym zwolnieniem. Należą do nich następujące czynności:

import towarów

import usług

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Wykonanie tych czynności nie pozbawia Cię jednak prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Jak ustalić limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego?

Pamiętaj, że do wartości limitu uprawniającego do zwolnienia nie wlicza się:

1) odpłatnej dostawy towarów zwolnionych od podatku (przedmiotowo)

2) oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku (przedmiotowo),

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Oznacza to że do powyższego limitu wlicza się jedynie wartość tych transakcji, które podlegają opodatkowaniu (z wyjątkiem dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji).

Czy można zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego?

Tak. Korzystanie z tego zwolnienia ma charakter dobrowolny. Można z niego zrezygnować zawiadamiając pisemnie o tym zamiarze właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym ma miejsce rezygnacja

Jeśli jesteś podatnikiem dopiero rozpoczynającym działalność, to również możesz zrezygnować ze zwolnienia. Wówczas musisz uczynić to przed dniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jakie są konsekwencje utraty prawa do zwolnienia podmiotowego?

Przekroczenie w 2011 r. kwoty limitu (150 tys. zł) powoduje, że tracisz prawo do zwolnienia z VAT w momencie przekroczenia tej kwoty i z tą chwilą powstaje u Ciebie obowiązek podatkowy. Jednak opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka przychodu ponad limit.

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego możesz pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 50 000 zł oraz

przedłożenia w urzędzie skarbowym tego spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Tak samo postąpisz, gdy rozpocząłeś prowadzenie działalności w 2008 r. i faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę limitu.

Tracąc zwolnienie podmiotowe masz obowiązek

 • dokonać zgłoszenia VAT-R (ewentualnie również VAT-R/UE);
 • rozpocząć wystawianie faktur VAT
 • prowadzić wymagane ewidencje dla celów VAT;
 • rozpocząć składanie deklaracji VAT;
 • wypełniać inne obowiązki wynikające ze statusu podatnika VAT.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego i wykorzystując związki z kontrahentami, tak układasz swoje interesy, że uzyskujesz wartość sprzedaży znacznie odbiegającą od tej, którą uzyskałbyś w przypadku, gdyby związki te nie istniały, a w wyniku tych związków nastąpiło zmniejszenie wpływów podatkowych, tracisz zwolnienie od podatku od początku roku podatkowego.

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe

Wykonując czynności zwolnione przedmiotowo oraz rozpoczynając równocześnie wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu masz możliwość korzystać ze zwolnienia z VAT do momentu przekroczenia ustawowego limitu obrotów z tytułu sprzedaży opodatkowanej (w 2008 r. jest to kwota 50 000 zł).

Obecnie bowiem ww. limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia nie obejmuje wartości sprzedaży odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku). Zatem wartość czynności zwolnionych przedmiotowo nie wpływa negatywnie na wysokość powyższego limitu

Etap 4

Jak zarejestrować się dla potrzeb VAT

Jeśli wykonujesz samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT (bez względu na jej cel i rezultat) i nie korzystasz ze zwolnienia - masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik tego podatku. Musisz to uczynić najpóźniej przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym celu musisz wypełnić formularz zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) i złożyć go właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, który zarejestruje Cię jako „podatnika VAT czynnego”. Otrzymasz potwierdzenie dokonania tej rejestracji (na druku VAT-5) z datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Potwierdzenie VAT-5 zaświadcza, że dany podatnik o określonym NIP jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” lub „podatnik VAT zwolniony”. Ma ono zatem charakter prawny zaświadczenia, o którym jest mowa w art. 306a i nast. Ordynacji podatkowej. Jak każde zaświadczenie, potwierdza ono stan istniejący w dniu jego wydania. Powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, to dokonasz rejestracji na własne imię i nazwisko, podając swój adres zamieszkania. Natomiast podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółka cywilna, jawna, z o.o.) w zgłoszeniu rejestracyjnym podaje z nazwę i siedzibę prowadzenia działalności.

Rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności, a jeśli działalność jest prowadzona na terenie kilku urzędów skarbowych, to rejestracji dokonuje się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jeśli chcesz dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, powinieneś dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R/UE. Otrzymasz wówczas specjalny numer identyfikacyjny niezbędny do przeprowadzania rozliczeń z krajami Wspólnoty. Numer ten zostanie Ci nadany na potwierdzeniu VAT-5 UE.

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą bądź wykonujesz ją krócej niż 12 miesięcy - termin zwrotu różnicy podatku wydłuża Ci się do 180 dni. Możesz jednak otrzymywać zwroty w terminach podstawowym (60 dni) bądź przyspieszony m (25 dni), pod warunkiem złożenia kaucji gwarancyjnej w urzędzie skarbowym.

Sposób złożenia kaucji dla podatników VAT UE określa rozporządzenie Ministra Finansów. Kaucja ta w wysokości 250 000 zł może być złożona w formie:

gotówki (przelew na rachunek bankowy właściwego US),

blokady świadectwa depozytowego obligacji skarbowych

gwarancji bankowej.

Uwaga!

Jeśli jesteś zwolniony z VAT przedmiotowo bądź podmiotowo – możesz, ale nie musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Jeśli je złożysz, to zostaniesz zarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”, otrzymując potwierdzenie zarejestrowania Cię w tym rejestrze.

Pamiętaj, że termin do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego ma charakter materialnoprawny. Nie może więc zostać przywrócony na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Wiedz też, że na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym możesz być zarówno Ty sam, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Analogicznie na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w złożeniu wniosku.

Jaki jest charakter prawny rejestracji jako podatnika VAT?

Ponieważ rejestracja następuje w momencie samego zgłoszenia rejestracyjnego (czyli w momencie złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R), to właśnie od tej chwili stajesz się zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zarejestrowanie Cię jako „podatnika VAT czynnego” uprawnia Cię do dokonywania odliczeń podatku naliczonego i otrzymywania zwrotów. O tego też dnia na fakturach (i innych dokumentach) powinieneś podawać właściwy NIP. Jeśli numer ten nie został jeszcze nadany, to tymczasowo możesz podawać Regon bądź PESEL.

Zwróć uwagę, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje Cię (umieszcza we właściwym rejestrze) z datą złożenia zgłoszenia rejestracyjnego i z tą samą datą dokonuje potwierdzenia zarejestrowania Cię jako podatnika VAT (czynnego bądź zwolnionego).

W jakim terminie należy aktualizować dane?

Wszelkie zmiany danych, a także zaprzestanie prowadzenia działalności powinieneś zgłosić w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Jeśli tracisz prawo do zwolnienia

 • przedmiotowego – to zgłoszenia rejestracyjnego (w przypadku gdy jesteś zarejestrowany – zgłoszenia aktualizacyjnego) jesteś zobowiązany dokonać przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku
 • podmiotowego - to zgłoszenia rejestracyjnego (w przypadku gdy jesteś zarejestrowany – zgłoszenia aktualizacyjnego) jesteś zobowiązany dokonać przed dniem, w którym tracisz prawo do zwolnienia,

Jeśli natomiast rezygnujesz ze zwolnienia:

przedmiotowego – odpowiednie zgłoszenie musisz złożyć przed początkiem miesiąca, w którym ma miejsce ta rezygnacja

podmiotowego - odpowiednie zgłoszenie musisz złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej.

Kiedy następuje wykreślenie podatnika z rejestru?

Jeśli jako zarejestrowany podatnik zaprzestaniesz wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, to masz obowiązek zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenia tego powinieneś dokonać na druku VAT-Z. Jest to podstawa do wykreślenia Cię z rejestru podatników VAT.

Jeśli zaprzestanie działalności ma miejsce wskutek śmierci podatnika, zgłoszenia dokonuje jego następca prawny.

Uwaga!

Jeśli zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z powyższymi regułami, to i tak naczelnik urzędu skarbowego wykreśli Cię z rejestru podatników, czyniąc to z urzędu.

Z urzędu zostanie również wykreślony podatnik (bez konieczności zawiadamiania go o tym), z którym nie ma kontaktu. Identycznie będzie, gdy kontaktu nie ma również z jego pełnomocnikiem bądź w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje.

Jeśli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.

Uwaga!

Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.

Etap 5

Ustal czy jesteś małym podatnikiem

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Kancelaria welsyng.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.