REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Księgi rachunkowe w konsorcjum spółek

REKLAMA

Czy spółka z o.o. zamierzająca wystąpić z ofertą w przetargu na zamówienie publiczne wraz z dwiema firmami (spółką akcyjną i z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), z którymi na tę okoliczność tworzy konsorcjum podlega rejestracji? Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazuje, że "wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum - spółka cywilna)". Zamówienie publiczne będzie realizowane od września do listopada tego roku. Czy konsorcjum to musi prowadzić własną rachunkowość (księgi handlowe) i sporządzać sprawozdania? Jak zaksięgować jego działalność? Jak rozliczać podatek dochodowy i VAT dotyczący działalności konsorcjum?

SPIS TREŚCI
RADA
Działalność w formie konsorcjum oraz umowa konsorcjum nie podlega rejestracji. Podatnikami podatku dochodowego w konsorcjum są jego poszczególni wspólnicy. Jeśli wymaga tego charakter działalności, konsorcjum może zostać zawarte w formie spółki cywilnej, w rezultacie może stać się płatnikiem VAT. W przypadku konsorcjum – spółki cywilnej działalność taka wymaga prowadzenia własnej księgowości. Forma spółki cywilnej dla konsorcjum jest rozwiązaniem zaawansowanym, ale nie zawsze koniecznym. Działalność konsorcjum reguluje również MSR nr 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”.

UZASADNIENIE
Prawo zamówień publicznych stanowi (art. 23), że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum ponosi solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Wykonawcy przystępują wspólnie w ramach konsorcjum do przetargu, bo zwykle osobno nie posiadają potrzebnych uprawnień, właściwego doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego i ekonomicznego (w tym zdolności kredytowej lub środków pieniężnych potrzebnych do wykonania zamówienia). Często dopiero jako grupa wykonawców mogą spełnić wymagania zamówienia publicznego i złożyć wspólną ofertę. Każdy z nich musi jednak spełnić podstawowy warunek – nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego (wyd. XXV, MUZA, 1999 r.) określa konsorcjum następująco: „Porozumienie albo zjednoczenie się przedsiębiorstw albo banków różnych krajów dla zorganizowania międzynarodowej operacji finansowej albo przejęcia kontroli nad jakąś gałęzią przemysłu, łac. consortium <<zjednoczenie>> od consors >>współudziałowiec<<, towarzysz”.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 31„Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” wyszczególnia trzy najpopularniejsze rodzaje wspólnych przedsięwzięć:
• wspólnie kontrolowaną działalność,
• wspólnie kontrolowane aktywa,
• wspólnie kontrolowane podmioty.
Konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że dwóch lub więcej wspólników przedsięwzięcia jest związanych ustaleniami umownymi oraz owe ustalenia umowne ustanawiają sprawowanie współkontroli.
 
WAŻNE!
Ponieważ prawo nie wyszczególnia umowy konsorcjum, należy ona do tzw. umów nienazwanych. Konsorcjum zwykle nie jest spółką prawa handlowego, nie ma własnej osobowości prawnej i, co więcej, nie jest odrębnym podmiotem i nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej ani do rejestru przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy w konsorcjum wybierają lidera spośród siebie. Konsorcjum może mieć własną nazwę, choć nie musi. Może mieć również umowną siedzibę i biuro konsorcjum, jako centrum administracyjne, mieszczące się zwykle u przedsiębiorcy, któremu przyznano pozycję lidera. 

Umowa konsorcjalna
Przedsiębiorcy zawierają umowę konsorcjalną. Określają w niej zwykle:
• cel gospodarczy, zakres działalności, dla którego zostało powołane konsorcjum,
• oznaczenie czasu trwania konsorcjum,
• przedmiot i charakter działalności,
• plan działania,
• podział ról, zadań i obowiązków,
• wpłaty na poczet kapitału wspólnego przedsięwzięcia wniesione przez wspólników,
• określenie solidarnej odpowiedzialności względem podmiotów zewnętrznych,
• postanowienia dotyczące podziału wyników produkcji, przychodów, kosztów lub rezultatów działalności wspólnego przedsięwzięcia,
• zakres uczestnictwa, czyli procentowe udziały poszczególnych podmiotów gospodarczych,
• zasady podejmowania decyzji w konsorcjum, w tym sposób podejmowania uchwał,
• sposób prowadzenia spraw i reprezentowania konsorcjum na zewnątrz, w tym wybór pełnomocnika (lidera) i jego ewentualne wynagrodzenie,
• kwestie przystąpienia, wystąpienia, wykluczenia członków konsorcjum,
• wymogi sprawozdawcze,
• postanowienie o rozwiązywaniu sporów między stronami.
 
W zależności od rozmiarów, czasu trwania realizacji wspólnych celów gospodarczych, podziału zadań, konsorcjum może przybierać różne formy organizacyjne. Umowa ta może być umową spółki cywilnej. Zachodzi wtedy przypadek wspólnie kontrolowanego podmiotu. 

Wspólnie kontrolowany podmiot 
Podmiot taki działa na takich samych zasadach jak inne jednostki gospodarcze, z wyjątkiem tego, że ustalenia umowne pomiędzy wspólnikami przedsięwzięcia ustanawiają współkontrolę nad działalnością gospodarczą podmiotu.
 
WAŻNE!
Jeśli choć jeden z uczestników konsorcjum jest zobowiązany prowadzić księgowość zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, to również konsorcjum będące spółką cywilną powinno zaprowadzić pełną księgowość. Spółka cywilna posiada wówczas własną rachunkowość, ewidencjonującą w szczególności wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zobowiązania wspólnie zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia, przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane.
 
Księgowość (polityka rachunkowości) konsorcjum powinna zostać określona uchwałą zgromadzenia konsorcjantów w umowie o powołaniu konsorcjum lub w regulaminie finansowym, będącym załącznikiem do niej.
 
Działalność konsorcjum będzie również ujawniona w księgach i sprawozdaniach finansowych wspólników konsorcjum. Jeżeli konsorcjum – spółka cywilna prowadzi własną rachunkowość, w księgach wspólników będą prezentowane udziały w tej spółce, wycenione według wniesionych przed zawiązaniem spółki wkładów, a po rozpoczęciu jej działalności także comiesięcznie księgowane koszty i przychody z działalności spółki konsorcjum, wykazywane proporcjonalnie do udziału udziałowca, równoważone należnościami w przypadku zysków i zobowiązaniami wobec konsorcjum w przypadku strat. Przy tym działalność wspólnego przedsięwzięcia będzie działalnością operacyjną, a nie finansową. Tak zarachowane (choćby nieotrzymane) zyski brutto wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 
Wspólnie kontrolowane przedsięwzięcie w formie spółki cywilnej znajduje swój wyraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wspólnika, przy użyciu metody konsolidacji proporcjonalnej. Jeżeli wspólnik nie ma obowiązku i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego, to w części jednostkowego sprawozdania finansowego wspólnika, dotyczącej informacji dodatkowej, należy podać informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji, w tym o nazwie, zakresie działalności, procentowym udziale, części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, zobowiązaniach zaciągniętych w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie), przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych.
 
WAŻNE!
Konsorcjum w formie spółki cywilnej może zarejestrować się jako odrębny podatnik VAT. Może również stać się stroną umowy o pracę jako pracodawca, płatnikiem podatku od wynagrodzeń i płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.
Problem opodatkowania udziału w działalności konsorcjum rozwiązany jest w art. 5 updop. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia (…) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Wspólnie kontrolowana działalność 
Gdy czas trwania wspólnego przedsięwzięcia jest ściśle oznaczony i niezbyt długi, najprostszą formą konsorcjum może być wspólnie kontrolowana działalność – związek firm powołany do zaoferowania osobom trzecim wspólnego wykonania zadania, z jasno zakreślonym podziałem obowiązków w realizacji tego zadania, z których poszczególni przedsiębiorcy (konsorcjanci) wywiązują się na własny koszt. Lider-pełnomocnik konsorcjum jest umocowany do podpisywania umowy gospodarczej w imieniu konsorcjum, a rozliczenia gospodarcze z zamawiającym, w tym podpisanie umowy i fakturowanie sprzedaży, prowadzone są przez lidera-konsorcjanta (wytypowaną spośród uczestników konsorcjum firmę). Pozostałe firmy (co wcześniej zostało szczegółowo określone w umowie) wystawiają faktury liderowi konsorcjum i w ten sposób ostatecznie uczestniczą w zyskach wspólnego przedsięwzięcia. Tego typu proste konsorcjum nie wymaga własnej księgowości, a jego działalność jest sumą działań jego uczestników, które to działania (ponoszone koszty, uzyskiwane przychody, podejmowane zobowiązania itp.) rejestrowane są w ich księgach.
 
 
W odniesieniu do swoich udziałów we wspólnie kontrolowanej działalności wspólnik przedsięwzięcia wykazuje w swoim sprawozdaniu finansowym (w informacji dodatkowej):
a) aktywa, które kontroluje, i zobowiązania, które zaciągnął, oraz
b) ponoszone koszty i swój udział w przychodach z tytułu sprzedaży towarów lub usług generowanych przez wspólne przedsięwzięcie.
 
Ponadto solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za prawidłowe wykonanie zamówienia publicznego jest zobowiązaniem pozabilansowym, które powinno jako takie zostać w każdym przypadku, to jest bez względu na formę organizacyjną konsorcjum, ujawnione w ich sprawozdaniach finansowych.
 
 
• art. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684
• art. 23 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 19, poz. 177; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
• art. 366, 860–875 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 48, poz. 462
• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004 – MSR nr 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”
 
Ewa Szczepankiewicz
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ostatni prezent premiera M. Morawieckiego dla firm? Od 1 stycznia 2024 r. limity amortyzacji o 100% w górę? [1,3 mld złotych]

Parlament proceduje projekt ustawy skierowany przez poprzedni rząd podnoszący o … 100% limity jednorazowej amortyzacji. Wejście przepisów w życie od 1 stycznia 2024 r. oznacza dla przedsiębiorców oszczędność 1,3 mld zł. Przepisy jako korzystne dla podatników mogą zostać uchwalone już w trakcie 2024 r. i działać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r.

Morawiecki: klin podatkowy w Polsce jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD

Klin podatkowy w Polsce w większości kategorii jest najniższy wśród wszystkich unijnych krajów OECD - powiedział dzisiaj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania posłów. Wskazał także, że w ostatnich ośmiu latach samorządy odnotowały przyrosty z tytułu PIT i CIT.

Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń i czy odprowadza za niego składki do ZUS?

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS za swoich pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, podobnie jak zgłoszenie zatrudnionych do tych ubezpieczeń. Jak sprawdzić, czy te obowiązki pracodawca wykonuje? Można to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Karuzela VAT. Oszustwo podatkowe męża nie implikuje winy żony

Karuzela VAT. "Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona" – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r.

50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

Kiedy 12,5% od najmu?

Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

REKLAMA