Kategorie

Jak rozliczyć się w PIT-36 i PIT-36L

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej lub według stawki liniowej, do końca kwietnia mają czas na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. W pierwszym przypadku rozliczenia należy dokonać na formularzu PIT-36, natomiast dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo przeznaczony jest PIT-36L. Wyjaśniamy, w jaki sposób wypełnić oba te formularze poprawnie.

SPIS TREŚCI
Złożenie zeznania
Reklama

Roczne zeznanie podatkowe PIT-36 i PIT-36L należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu złożenia zeznania przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W tym roku ostatni dzień terminu przypada w dniu roboczym, co oznacza, że termin złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok upływa w czwartek 30 kwietnia 2009 r.

Podatnicy, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski, bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, niezobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku i zamierzają opuścić terytorium Polski przed 30 kwietnia 2009 r., obowiązani są złożyć zeznanie podatkowe przed terminem opuszczenia terytorium Polski.

Reklama

Podatek dochodowy wynikający z zeznania PIT-36 lub PIT-36L jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadanego listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego. W praktyce oznacza to, że wysłane w ten sposób zeznanie podatkowe zostanie uznane za złożone w terminie, nawet jeśli dotrze do urzędu po 30 kwietnia 2009 r. Urząd skarbowy w takim wypadku przyjmie za dzień wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania datę stempla pocztowego. Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z przywileju zachowania terminu, zeznanie trzeba wysłać listem poleconym nadanym na poczcie publicznej. Domniemanie zachowania terminu nie będzie miało zastosowania, jeżeli podatnik skorzysta z usług operatora prywatnego czy też prywatnej firmy kurierskiej.

Druki zeznań można pobrać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Podatnik nie ma jednak obowiązku wypełniania oryginalnego formularza pobranego z urzędu. Może również posłużyć się kserokopią lub wydrukiem zeznania z internetu, np. ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl. lub programu komputerowego umożliwiającego jego elektroniczne wypełnienie. Istotne jest, aby był to aktualny druk formularza. Osoby, które przebywają za granicą, mogą złożyć zeznanie w polskim konsulacie. Podatnicy mogą również skorzystać z możliwości złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym jednak wypadku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nowe druki

Minister finansów publicznych co roku określa nowy wzór formularzy podatkowych. Wzory formularzy podatkowych dotyczących rozliczenia rocznego osób fizycznych za 2008 rok, w tym PIT-36 i PIT-36L, zawiera rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ważne

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim UE EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, który zamierzają opodatkować swoje dochody z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci albo przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT opodatkować według skali podatkowej, składają zeznanie podatkowe w terminie do 30 kwietnia 2009 r. Do zeznania podatkowego podatnicy dołączają certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania do celów podatkowych

Nowe druki uwzględniają przede wszystkim zmiany wprowadzone do ustawy o PIT nowelizacją z 6 listopada 2008 r. Przypomnijmy, że przewiduje ona m.in. dostosowanie przepisów podatkowych do prawa wspólnotowego i orzecznictwa ETS oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności w zakresie:

•  umożliwienia opodatkowania, na takich zasadach jak przewidzianych dla polskich rezydentów, dochodów osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz

•  odliczania zagranicznych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany zasad opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, a także modyfikację przepisów dotyczących 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie te zmiany nie pozostają obojętne dla konstrukcji formularzy podatkowych. Tym bardziej że część z nich (np. zmiany w zakresie preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci będących nierezydentami) ma zastosowanie do rozliczenia dochodów za 2008 rok, tj. rozliczenia, które zasadniczo rozpocznie się 1 stycznia 2009 r. i potrwa do 30 kwietnia 2009 r.


Wypełnienie PIT-36

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym niezależnie od liczby źródeł przychodów:

•  prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

•  prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

•  uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

•  uzyskali przychody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z tytułu działalności wykonywanej osobiście),

•  uzyskali przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy),

•  uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczek,

•  korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),

•  są obowiązani dokonać doliczenia w związku z korzystaniem z kredytu podatkowego,

•  sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

•  są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

•  odliczają straty z lat ubiegłych,

•  wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,

•  wykazują należny podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie swoich dochodów, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Począwszy od rozliczenia podatkowego za 2008 rok, dotyczy to również osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują na zasadach ogólnych, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wybór sposobu opodatkowania

Sporządzenie zeznania podatkowego na formularzu PIT-36 podatnik rozpoczyna od wskazania sposobu opodatkowania. W tym celu należy zaznaczyć właściwy kwadrat (poz. 6, 7 i 8) oraz złożyć podpis w części S zeznania.

W druku zeznania mającego zastosowanie do rozliczenia rocznego za 2008 rok część dotycząca wyboru sposobu opodatkowania została rozbudowana. Dotychczasowe cztery sposoby opodatkowania (indywidualnie; wspólnie z żyjącym małżonkiem; wspólnie z dochodami zmarłego małżonka; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci) uzupełniono o pozycje dotyczące wyboru sposobu opodatkowania przewidzianego w art. 29 ust. 4 ustawy o PIT dodany nowelizacją ustawy o PIT. Nowy kwadrat w poz. 7 (podatnik) oraz w poz. 8 (małżonek) zaznaczają osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które zamierzają przychody wymienione w tym artykule opodatkować według skali podatkowej (w tym na zasadach przewidzianych dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, jeżeli spełniają warunki do zastosowania tego sposobu opodatkowania).

Kwadrat w poz. 7 lub 8 zaznacza się łącznie z kwadratem 1, 2, 3 albo 4 w poz. 6 (indywidualnie; wspólnie z żyjącym małżonkiem; wspólnie z dochodami zmarłego małżonka; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Trzeba pamiętać, że możliwość wyboru łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub dzieckiem została uzależniona od spełnienia wielu ustawowych warunków. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów należy się z nimi zapoznać.


Miejsce i cel złożenia zeznania

Część A zeznania przeznaczona jest na określenie miejsca oraz celu złożenia zeznania. Zgodnie z podstawową zasadą roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, czyli podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, składają zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego ustalonego według swojego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Natomiast podatnicy mający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów zeznanie składają do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca ich zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli natomiast małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, powinni złożyć zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z nich.

W części A zeznania podatnik poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu (w poz. 10) określa również cel jego złożenia. Przypomnijmy, że oprócz zeznania pierwotnego podatnik na podstawie art. 81 par. 2 Ordynacji podatkowej może również skorygować wcześniej złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej (zakreślenie kwadratu 2) wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Warto pamiętać, że uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. W konsekwencji złożenie korekty w czasie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą nie wywołuje skutków prawnych. Przywilej złożenia korekty w powyższym przypadku powraca w momencie zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Złożona korekta powinna zawierać dane ustalone w trakcie przeprowadzonego postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Złożona korekta może natomiast zawierać dane ustalone w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Identyfikacja podatnika

W części B zeznania podatnik podaje swoje dane indentyfikacyjne i miejsce zamieszkania. Części B.1 oraz B.2 formularza zostały przeznaczone na wpisanie danych identyfikacyjnych oraz adresu odpowiednio podatnika oraz małżonka podatnika. Wyjaśnijmy, że podatnicy, którzy zdecydowali się na łączne opodatkowanie swoich dochodów, wypełniają w całym zeznaniu podatkowym zarówno pozycję podatnik, jak i małżonek.

W tej części zeznania należy podać: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, PESEL (w przypadku podatników, którym nadano ten numer). Oprócz tego podatnik zobowiązany jest do wskazania miejsca zamieszkania w ostatnim roku podatkowym, za który składane jest zeznanie. W nowym formularzu dodano pozycje na wpisanie kraju w danych adresowych.

Informacje dodatkowe

W części C zeznania podatnik zobowiązany jest poinformować urząd skarbowy m.in. o tym, czy uzyskiwał przychody z emerytury - renty zagranicznej, dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, a także czy korzystał z kredytu podatkowego.

Do skorzystania z tzw. kredytu podatkowego uprawniony jest podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i spełnia określone warunki ustawowe. Preferencja polega na tym, że podatnik, przez cały następny rok jest zwolniony z obowiązku płacenia zaliczek na podatek (względnie przez kolejne dwa lata). W konsekwencji zapłata podatku następuje w sposób rozłożony w czasie. Dochód z roku zwolnienia podatnik opodatkowuje stopniowo przez pięć kolejnych lat następujących po roku, w którym korzystał ze zwolnienia, doliczając w każdym roku do dochodu (straty) osiągniętego zaległe 20 proc. dochodu z roku objętego zwolnieniem. Doliczenia podatnicy dokonują w części C załącznika PIT/Z składanego wraz z zeznaniem PIT-36.


Dochody i straty

Zasadniczym celem sporządzania i złożenia PIT-36 jest rozliczenie dochodu lub straty poniesionej przez podatnika w roku podatkowym. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty należnych zaliczek, w tym również zaliczek pobranych przez płatników podatnik wykazuje w części D zeznania podzielonej na tabele D.1 i D2. Część D.2 należy wypełnić wyłącznie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Podatnik wypełnia tylko te wiersze, które dotyczą źródeł, z których zostały osiągnięte przychody (dochody) lub poniesione straty. Podatnicy w tej części zeznania wykazują przychody (w tym uzyskane bez pośrednictwa płatnika), koszty uzyskania przychodów, dochody bądź straty, a także zaliczki na podatek dochodowy na podstawie m.in. danych zawartych w formularzach sporządzonych przez płatników, w szczególności: PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R). Kwotę dochodu zasadniczo oblicza się jako różnicę sumy przychodów i kosztów ich uzyskania. Kwotę straty oblicza się natomiast, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

Właściwe wiersze w części D.1 i D.2. wypełniają również podatnicy, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. W tym miejscu nie wykazuje się natomiast dochodów, do których miała zastosowanie metoda wyłączenia proporcjonalnego. Należy je ujawnić w części H zeznania w wierszu Dochody osiągnięte za granicą.

W zeznaniu PIT-36 wykazuje się następujące źródła przychodów:

•  należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy - pamiętać należy, że przychodami ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych są nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, ale również np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy,

•  emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy - należy wykazać łączną kwotę otrzymanych świadczeń (w tym renty strukturalne oraz socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami. Wyjątek dotyczy dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych. Podatnik wykazuje także świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne wypłacone przez organ rentowy. Podatnicy nie wypełniają kolumn dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz straty,

•  pozarolnicza działalność gospodarcza - podatnicy w zeznaniu wykazują przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT. W kolumnie przeznaczonej na wykazanie przychodu należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych,

•  działy specjalne produkcji rolnej - podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe, wykazują przychody należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Podatnicy, którzy rozliczają podatek w sposób ryczałtowo-szacunkowy wykazują dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych. Osoby takie nie wypełniają ponadto kolumny przeznaczonej na wskazanie kosztów uzyskania przychodów. W rubryce dotyczącej dochodu podatnicy prowadzący księgi obliczają kwotę dochodu jako różnicę przychodu i kosztów jego uzyskania, natomiast podatnicy nieprowadzący ksiąg wpisują dochód ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych. Nie wykazują oni straty.

•  działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),

•  najem lub dzierżawa - uwzględnić należy sumę przychodów z tego źródła otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika,

•  prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,

•  inne źródła.

W części D.3. zeznania podatnicy mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18), np. z tytułu renty rodzinnej. Trzeba pamiętać, że nie łączy się z dochodami podatników dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków, chyba że prawo pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z nich. Zanim podatnik uzupełni część D.3. formularza, powinien wypełnić załącznik PIT/M. Obliczoną w tym załączniku kwotę dochodu przenosi następnie do podstawowego formularza.


Możliwe odliczenia

W części E zeznania odliczeń mogą dokonywać podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia otrzymanego po 31 grudnia 2000 r. oraz podatnicy, którzy mają prawo do odliczania straty z lat ubiegłych. Przypomnijmy, że stratę można odliczać od dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym wysokość odliczenia, w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Kolejna kategoria odliczeń od dochodu w ramach części E formularza to odliczenia składek ZUS. Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Nowością w zeznaniu za 2008 rok jest rubryka przeznaczona do wpisania kwoty składki na ubezpieczenia społeczne zapłaconej ze środków podatnika zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii.

Część F zeznania: odliczenia od dochodu/zwolnienie wypełniają podatnicy korzystający z ulg i odliczeń od dochodu wynikających z załączników do zeznania: PIT/O i PIT/D. Przypomnijmy, że w ramach odliczeń od dochodu można wymienić: ulgę internetową, rehabilitacyjną, odliczenie z tytułu przekazanych darowizn, a w ramach praw nabytych - odliczenia ulgi odsetkowej.

W tej części wykazuje się również m.in. dochód zwolniony z podatku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych przez podatników, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie tej działalności przed 1 stycznia 2001 r.

Zwiększenie podstawy opodatkowania

Niektórzy podatnicy mają obowiązek wykazania kwot zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszającej stratę w przypadku utraty prawa do wcześniejszych pomniejszeń. Dokonują tego w części G zeznania.

Podatnicy wykazują tutaj kwoty uprzednio odliczonych ulg inwestycyjnych, uprzednio odliczonych wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii lub uprzednio odliczonego dochodu objętego zwolnieniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, do których utracili prawo (poz. 155 i 156). Rubryk tych nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r. i utracili do nich prawo na skutek okoliczności, o których mowa w tym przepisie.

Następnie podatnicy wykazują kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania albo wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.


Obliczenie podatku

Po wykazaniu przychodów, odliczeń od podatku, odliczeń od dochodu oraz kwot zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszających stratę podatnik może przystąpić do obliczenia podatku. Dokonuje tego w części H zeznania. Dochód do opodatkowania określa się w poz. 167. W tym celu od sumy kwot z poz. 143 i 144 należy odjąć kwoty z poz. 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153 i 154, a następnie dodać sumę kwot z poz. 157 i 158.

Pozycje 168 i 169 wypełniają podatnicy, którzy w roku podatkowym oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł położonych za granicą, do których miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Natomiast podatnicy, którzy uzyskali zagraniczne dochody, do których zastosowanie miała metoda proporcjonalnego odliczenia, wypełniają poz. 173 i 174. W tym drugim przypadku kwotę podatku obliczonego według skali podatkowej od łącznych dochodów uzyskanych za granicą i w Polsce należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą (wykazanego w części D.1. i D.2. zeznania), a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce.

Podstawą obliczenia podatku (poz. 170) dla podatników rozliczających swoje dochody:

•  indywidualnie - jest kwota z poz. 167 (po zaokrągleniu do pełnego złotego),

•  wspólnie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3 - jest połowa kwoty z poz. 167 - po zaokrągleniu do pełnego złotego),

•  w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - jest połowa kwoty z poz. 167 (po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Podatek (poz. 171) oblicza się według stawek przewidzianych w skali podatkowej, czyli 19, 30 lub 40 proc. w zależności od tego, jak wysoka jest podstawa opodatkowania.

Niektórzy podatnicy w zeznaniu PIT-36 będą musieli wykazać i doliczyć kwoty wcześniej odliczone od podatku. Poz. 172 zeznania wypełniają m.in. osoby, które:

•  wycofały ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,

•  w całości zmieniły przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,

•  przeniosły uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,

•  w roku podatkowym otrzymały zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczenia od podatku

W części I zeznania podatnicy mogą dokonać odliczeń od podatku, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz uwzględnić odliczenia od podatku wykazane w załączniku PIT/O oraz PIT/D.

W części I dodano nową rubrykę przeznaczoną do wpisania kwoty składek zapłaconych ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG lub w Szwajcarii.

W części J formularza podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. W tej części należy wykazać zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2008 r. (poz. 186 i 187). W poz. 188 podatnicy wykazują podatek należny po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.


Kwota do zapłaty/nadpłata

W części K zeznania PIT-36 podatnicy dokonują obliczenia kwoty do zapłaty albo kwoty nadpłaty.

Poz. 193 i 194 wypełniają podatnicy obowiązani do zapłacenia podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c). Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym dokonano zbycia. W tej części, w związku ze zmianą zasad opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, doprecyzowano, że wiersz ten dotyczy wyłącznie nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008.

W poz. 195 i 196 należy natomiast wykazać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, od dochodów (przychodów) uzyskanych bez pośrednictwa płatnika (z pewnymi wyjątkami).

Podatnik w tej części wykazuje również kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w art. 30a ust. 9 i 10 ustawy o PIT oraz różnicę pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą albo różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem.

Odsetki i zaliczki

Część L zeznania dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy. Wyjaśnijmy, że chodzi tu o podatek, jaki osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski i uzyskujące bez pośrednictwa płatnika przychody, o którym mowa w art. 29 ustawy o PIT, są zobowiązane wpłacać bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Następnym krokiem jest wypełnienie części M zeznania. Zawiera ona rubryki przeznaczone na wpisanie odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o PIT. Jeżeli podatnicy zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku, a następnie byli zobowiązani do zaliczenia ich do środków trwałych, to wówczas muszą wykazać i zapłacić stosowne kwoty zaliczek.

Część N należy wykazać należne za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowego zaliczki na podatek, o którym mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy o PIT, z wyjątkiem zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej uiszczanych w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Przekazanie 1 proc.

Po części N: należne zaliczki, o których mowa w art. 44 ust. 1, 1a i 7 ustawy o PIT zamieszczono blok zatytułowany: Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (część O). Jednocześnie z uwagi na konstrukcję tego bloku (obowiązującą już w rozliczeniu za 2007 rok) oraz przewidziane w nowelizacji ustawy o PIT zmiany dotychczasowy opis mówiący o tym, że należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zastąpiono opisem, zgodnie z którym należy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokość kwoty dla organizacji.

Po części stanowiącej wniosek o przekazanie 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego dodano część P: Informacje uzupełniające (część ta powstała na bazie dotychczasowej pozycji Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem umiejscowionej w Informacji o załącznikach). Jest ona przeznaczona do ewentualnego poinformowania o adresie do korespondencji, numerze telefonu, faksu czy adresie email oraz formie, w jakiej podatnicy chcieliby otrzymać zwrot nadpłaty. W części tej podatnicy mogą ponadto podać informacje, które w ich ocenie mogą mieć wpływ na wydatkowanie środków zgromadzonych przez organizację pożytku publicznego w ramach 1 proc., np. wskazanie, że wpłata ma nastąpić na rzecz konkretnej osoby. Ponadto, podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego jego danych osobowych, adresowych oraz wysokość kwoty, jaką na jego wniosek urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego.


Załączniki i podpis

W części R zamieszczono informację o załącznikach, dodając jednocześnie odrębną pozycję przeznaczoną do wpisania liczby dołączanych certyfikatów rezydencji. Załącznikami do zeznania PIT-36 są: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG i PIT/Z.

Na sam koniec podatnik składa oświadczenie i podpis w części S Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika. W tej części zmieniono redakcję zdania drugiego, co jest konsekwencją dodania po poz. 6 kolejnego sposobu opodatkowania, tj. przewidzianego w art. 29 ust. 4 ustawy (poz. 7 i 8) oraz możliwości podpisywania zeznania przez pełnomocnika.

Wypełnienie PIT-36L

Formularz oznaczony jest symbolem PIT-36L i przeznaczony dla podatników:

•  prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. według stawki liniowej,

•  którzy wypełniają postanowienia art. 45 ust. 3b ustawy o PIT.

Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej. Dochody opodatkowane liniowo należy rozliczyć odrębnie na formularzu PIT-36L. Zeznanie to przeznaczone jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Miejsce i cel złożenia zeznania

Wypełnianie formularza podatnik rozpoczyna od podania wstępnych informacji, analogicznych jak w zeznaniu PIT-36. Określa zatem miejsce i cel złożenia zeznania (część A) oraz podaje swoje dane identyfikacyjne i adres zamieszkania (część B).

Część C zeznania przeznaczona jest na informacje dodatkowe. Do jej wypełnienia ustawodawca zobowiązał dwie kategorie podatników. Po pierwsze, podatników, którzy byli zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Po drugie, podatnicy, którzy w ciągu pięciu lat poprzedzających rok rozliczenia korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a, czyli z tzw. kredytu podatkowego. Podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego dodatkowo podają rok, w którym stosowali zwolnienie.


Dochody i straty

Celem złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-36L jest rozliczenie się z fiskusem z dochodu lub straty poniesionej przez podatnika opodatkowanego według stawki liniowej. Przychody, koszty ich uzyskania oraz dochód i stratę, a także kwoty należnych zaliczek podatnicy wykazują w części D zeznania.

Podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wypełniają wiersz 1 części D formularza. Po pierwsze, wykazują przychody z tego źródła, czyli przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o VAT należny. W kolumnie przeznaczonej na wykazanie przychodu z działalności gospodarczej należy wykazać również kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych, w związku z art. 7 ust. 19 i 20 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

Następnie podatnik wykazuje poniesione koszty uzyskania przychodów, czyli koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów (za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT). Kwotę dochodu podatnik oblicza jako różnicę sumy przychodów i kosztów ich uzyskania. Nie dotyczy to podatników, którzy w latach ubiegłych korzystali z tzw. kredytu podatkowego. Wypełniają oni rubrykę zeznania przeznaczoną na wpisanie dochodu na podstawie części C załącznika PIT/Z.

Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, podatnicy wykazują stratę. Podatnicy, którzy w ubiegłych latach korzystali z tzw. kredytu podatkowego, rubrykę kwotę straty ustalają na podstawie części C załącznika PIT/Z. Następnie podatnik wykazuje kwotę zaliczek należnych za rok podatkowy.

Wiersz 1 części D zeznania wypełniają także podatnicy, którzy uzyskali dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których zastosowanie ma metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą (metoda proporcjonalnego odliczenia).

Druk formularza PIT-36L w części D wymienia dwa źródła przychodów. Oprócz pozarolniczej działalności gospodarczej również działy specjalne produkcji rolnej, które począwszy od 2007 roku zostały objęte możliwością opodatkowania według 19-proc. stawki liniowej. Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, podobnie jak podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, wykazują w zeznaniu przychody należne (choćby nie zostały faktycznie otrzymane), uwzględniając kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty prawa do ulg inwestycyjnych. Następnie, analogicznie jak w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą - wypełniają rubryki przeznaczone na wykazanie kosztów uzyskania przychodów, kwoty dochodu (straty) oraz należnych zaliczek.


Straty z lat ubiegłych i składki ZUS

Podatnik rozliczający podatek dochodowy według 19-proc. stawki liniowej nie może uwzględniać ulg i zwolnień podatkowych. Ma jednak prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT-36L ma również prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych.

Odliczenia straty z lat ubiegłych podatnicy dokonują w poz. 34 części E zeznania. Pamiętać należy, że możliwość odliczenia dotyczy wyłącznie straty od dochodu z tego samego źródła, które przyniosło stratę w najbliższych, następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych, pod warunkiem że wysokość takiego odliczenia nie przekroczy 50 proc. kwoty straty. Poz. 34 w części E zeznania wypełniają zatem podatnicy, którzy w latach 2003, 2004, 2005, 2006 lub 2007 wykazali straty i w roku 2008 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych.

W niektórych wypadkach konieczne jest dodatkowe zmniejszenie odliczanej straty. Dotyczy to podatników, którzy utracili w latach 2003-2007 prawo do: ulg inwestycyjnych lub prawo do zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Jeżeli w związku z utratą powyższych preferencji zmniejszali oni stratę poniesioną ze źródła przychodów, z którym związane były zwolnienia i ulgi, wówczas w 2008 roku odliczają stratę zmniejszoną o kwoty utraconych w tych latach ulg lub zwolnień.

W części E zeznania podatnicy dokonują również odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczeniu od dochodu podlegają składki określone w przepisach ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Kwotę wydatków z tytułu opłacania składek ZUS ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W części E dodano wiersz przeznaczony do wpisania składek na ubezpieczenie społeczne, jakie podatnik odliczył w zeznaniu podatkowym w związku z ich zapłaceniem w roku podatkowym z własnych środków zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii.

Zwiększenie podstawy opodatkowania

W części F zeznania podatnicy uwzględniają kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. Chodzi tu o kwoty uprzednio odliczonych: ulg inwestycyjnych, wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii lub dochodu objętego zwolnieniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, do których podatnik utracił prawo.

Należy zwrócić uwagę na to, że poz. 38 nie wypełniają podatnicy, którzy korzystali z ulg inwestycyjnych, o których mowa w art. 26a ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r. i utracili do nich prawo na skutek okoliczności, o których mowa w tym przepisie. W takim przypadku należy zwiększyć przychód o kwoty uprzednio odliczonych ulg inwestycyjnych, dokonując odpowiednich wpisów w części D.

Obliczenie podatku

W części G zeznania podatnicy dokonują obliczenia podatku. Dochód do opodatkowania podatnicy uzyskują poprzez dodanie do kwoty dochodu po odliczeniach (z poz. 37) kwoty wpływającej na zwiększenie podstawy opodatkowania (z poz. 39). Tak obliczoną kwotę należy wpisać w poz. 44. Podstawę obliczenia podatku, którą należy wpisać w poz. 45, stanowi kwota z poz. 44 po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Od podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 45 podatnik oblicza podatek zgodnie z art. 30c ustawy o PIT, czyli przy zastosowaniu 19-proc. stawki. Otrzymaną kwotę należy wpisać w poz. 46.

Następną pozycję wypełniają podatnicy, na których ciąży obowiązek wykazania i doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych od podatku. Pozycję 47 zeznania wypełniają m.in. podatnicy, którzy:

•  wycofali ze spółdzielni wniesiony wkład mieszkaniowy lub budowlany,

•  w całości zmienili przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy,

•  przenieśli uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,

•  w roku podatkowym otrzymali zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejna pozycja zeznania (poz. 48) przeznaczona jest dla podatników, którzy wykazują podatek zapłacony za granicą. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia z progresją.

W poz. 49 wykazywany jest podatek.


Ustalenie zobowiązania podatkowego

Część H zeznania PIT-36L przeznaczona jest na odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Kwotę wydatków podlegającą odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć podatku wykazanego w poz. 49.

W części H dodano wiersz przeznaczony do wpisania składek na ubezpieczenie zdrowotne, jakie podatnik odliczył w zeznaniu podatkowym w związku z ich zapłaceniem w roku podatkowym z własnych środków zgodnie z przepisami obowiązującymi w innym niż Polska państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (poz. 51).

Dodatkowo, w tej części zeznania dodano wiersz (poz. 52) przeznaczony do wpisania kwoty ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z 25 lipca 2008 r. o szczegółowych rozwiązaniach przewidzianych dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894). Artykuł 14 tej ustawy, poprzez dodanie art. 27g w ustawie o PIT umożliwił osobom fizycznym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu odliczenie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją. Ulgę tę stosuje się zarówno w podatku obliczonym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (jest ona wykazywana w PIT/O stanowiącym załącznik do PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28), jak i od podatku obliczonego zgodnie z art. 30c ustawy. W tym drugim przypadku jest ona wykazywana bezpośrednio w PIT-36L, gdyż PIT/O będący informacją o przysługujących odliczeniach od dochodu, przychodu lub podatku nie stanowi załącznika do PIT-36L.

Obliczenia zobowiązania podatkowego należy dokonać w części I zeznania. W pierwszej kolejności należy wykazać podatek po odliczeniu składki zdrowotnej (poz. 53). Następną pozycję wypełniają podatnicy wykazujący zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2008 r. W poz. 55 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Kwota do zapłaty lub nadpłata

Obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty podatnicy dokonują w części J zeznania PIT-36L. W tej części wykazuje się podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (poz. 60). Doprecyzowano, że wiersz ten dotyczy wyłącznie nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008.

Kolejne części zeznania od K do M przeznaczone są na wykazanie: zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 44 ust. 1b ustawy, odsetek naliczonych zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy oraz należnych zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy.


Przekazanie 1 proc.

Część N zeznania stanowi wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Należy w nim podać nazwę organizacji, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wysokość przekazywanej kwoty.

Po tej części zeznania dodano część O: Informacje uzupełniające, która analogicznie jak w zeznaniu PIT-36 jest przeznaczona m.in. na podanie danych ułatwiających kontakt z podatnikiem, szczegółowy cel przekazania 1 proc. oraz wyrażenie zgody na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych osobowych, adresowych oraz o wysokość kwoty, jaką wniosek urząd skarbowy przekazał organizacji pożytku publicznego.

Na końcu wypełnia część P: Informacje o załącznikach oraz składa oświadczenie i podpis (część R). Załącznikami do zeznania PIT-36L są: PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG.

Koszty pracownicze

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2008 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż:

•  1335 zł (miesięcznie 111 zł 25 gr), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

•  2002 zł 05 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),

•  1668 zł 72 gr (miesięcznie 139 zł 06 gr), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu),

•  2502 zł 56 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

W przypadku gdy roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków poniesionych na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte (przez pracownika lub płatnika) w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Takie wydatki muszą być udokumentowane przez podatnika wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Podatnikowi uzyskującemu przychody ze stosunku pracy i korzystającemu w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc.

Ważne

Rocznego rozliczenia swoich dochodów na druku PIT-36 mogą również dokonać osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Polski, którym ustawa przyznaje prawo opodatkowania uzyskanych przychodów (o których mowa w art. 29 ustawy o PIT) według skali podatkowej

Przechowywanie dokumentów

Podatnik zobowiązany jest przechowywać kopię złożonego zeznania podatkowego do czasu przedawnienia zobowiązania za dany rok podatkowy, czyli przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wysłania zeznania listem poleconym należy przechowywać również potwierdzenie nadania. To samo dotyczy innych dokumentów związanych z rozliczeniem.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

•  Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1335).

•  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

•  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy] nr 7(2383), 12 stycznia 2009 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.