REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa rozliczeń VAT w biurach podróży

REKLAMA

Na czym polegają szczególne procedury rozliczania VAT-u z tytułu świadczenia usług turystycznych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z takimi rozliczeniami?
Warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium kraju, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium kraju, określa ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268). Jednak specyficzne zasady opodatkowania usług turystycznych wynikają przede wszystkim z przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Powodują one konieczność odpowiedniego dostosowania ewidencji rachunkowej przedsiębiorstw działających w tej branży.
Usługi turystyczne w ustawie o VAT
Przepisy tej ustawy pośrednio wyodrębniają trzy przypadki, gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik:
1) nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,
2) oprócz towarów i usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część usług wykonuje we własnym zakresie (usługi własne),
3) wszystkie czynności wykonuje we własnym zakresie.
W odniesieniu do usług turystycznych wykazanych w 2 pierwszych punktach przewidziano szczególne zasady opodatkowania. Natomiast w 3. przypadku zastosowanie mają ogólne zasady rozliczania VAT.
Szczególne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały określone w art. 119 ustawy o VAT. W tym systemie opodatkowania podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zaś marża w tym przypadku to różnica pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Należy podkreślić, że ustawodawca ograniczył podatnikom stosującym marżę, jako podstawę opodatkowania VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług. Oznacza to, że podatnikom tym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.
Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Takimi usługami mogą być również niewymienione w ustawie usługi przewodników czy też tłumaczy.
Podkreślenia wymaga fakt, że szczególne unormowania mają zastosowanie bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:
• ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
• działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
• przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
• prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.
Niespełnienie jednego z powyższych warunków uniemożliwia stosowanie szczególnych procedur.
Jak więc wynika z powyższego, ze szczególnych procedur w zakresie opodatkowania usług turystycznych mogą korzystać przede wszystkim biura podróży, które wykonują usługi turystyczne we własnym imieniu i na własny rachunek.
Oprócz szczególnych zasad opodatkowania usług turystycznych, ustawodawca przewidział ich opodatkowanie również na zasadach ogólnych. I tak, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla tych usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Taka sytuacja wystąpi u stosunkowo licznej grupy podmiotów świadczących usługi turystyczne.
Może się zdarzyć również tak, że podatnik będzie wszystkie czynności wykonywał we własnym zakresie. Przypadek taki jednak można zaobserwować w sytuacji niewielkiej liczby podatników. W szczególności będzie to dotyczyło dużych biur podróży, niezależnych od usługodawców zewnętrznych, czyli posiadających własne środki transportu, hotele lub ośrodki wypoczynkowe.
W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ogólnych zasad, które wynikają z art. 29 ustawy o VAT. Zgodnie z tym unormowaniem podstawą opodatkowania w powyższych przypadkach będzie obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Należy jednak podkreślić, że jeśli podatnik będzie jednocześnie rozliczał się na zasadach marży i na zasadach ogólnych, to w części, gdzie będzie stosował rozliczenie marżą (dotyczące usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty), nie będzie mógł dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług. Natomiast w odniesieniu do podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami własnymi takie ograniczenie nie obowiązuje.
W odniesieniu do usług turystyki ustawodawca określił nie tylko inny od ogólnego termin powstania obowiązku podatkowego (który w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później niż 15 dnia od dnia wykonania usługi), ale również szczególne wymogi, które powinna spełniać faktura dokumentująca usługi turystyki objęte szczególną procedurą. Związane jest to z tym, że podatnik w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku.
Zróżnicowane są również stawki stosowane przy opodatkowywaniu tych usług. Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc., jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli zaś usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc. tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty. Powyższe unormowanie stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.
Stosowanie przez przedsiębiorstwa turystyczne procedury szczególnej opodatkowania usług turystycznych czy też stosowanie zasad ogólnych będzie zależne jedynie od rodzaju świadczonych usług, a nie od własnych chęci stosowania określonych zasad rozliczeń.
Ewidencja księgowa rozliczeń z tytułu świadczenia usług turystycznych
W związku z tak zróżnicowanymi zasadami opodatkowania usług turystycznych, różnie też będą wyglądać księgowania tych usług. Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że istotną sprawą w turystyce jest powiązanie zasad rachunkowości z dokumentacją merytoryczną, taką jak program imprezy, kalkulacje ceny oraz rejestr imprez, a w nim numer imprezy, którego nie wolno zmieniać. Oznacza to, że konieczne jest, aby każdy dokument związany z procesem gospodarczym był oznaczony tym numerem imprezy, który powinien mieć dalej powiązanie z zespołem kont kosztów.
Ewidencja księgowa usług turystycznych w podmiotach stosujących szczególną procedurę opodatkowania przebiega następująco:
1. Księgowanie zakupu usług obcych (np. kolacji, obiadu, obiadokolacji) lub towarów udokumentowanych fakturą VAT, która została wystawiona dla podmiotu prowadzącego działalność turystyczną:
a) wartość w cenie zakupu (wartość brutto):
Wn konto „Rozliczenie zakupu”
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,
b) zarachowanie usług w koszty – w wartości wynikającej z faktury, równej wartości brutto (wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu):
Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
2. Księgowanie sprzedaży usługi turystycznej – faktura VAT marża:
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami” (wartość według faktury)
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT obliczony zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT)
Ma konto „Sprzedaż usług” (wartość netto sprzedaży).
Natomiast ewidencja księgowa usług turystycznych w podmiotach stosujących ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT będzie wyglądać następująco:
1. Księgowanie zakupu usług obcych (np. obiadu, kolacji) lub towarów udokumentowanych fakturą VAT wystawioną dla podmiotu prowadzącego działalność turystyczną:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” (wartość w cenie zakupu bez VAT)
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” (VAT naliczony podlegający odliczeniu)
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” (kwota brutto do zapłaty)
oraz równolegle zarachowanie w koszty wartości netto zakupu:
Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
2. Księgowanie faktu pobrania od klienta zaliczki na poczet przyszłej usługi turystycznej:
Wn konto „Rachunek bankowy” lub „Kasa”
Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
3. Księgowanie faktury VAT dokumentującej wpłaconą zaliczkę:
a) kwota wpłaconej zaliczki:
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”
Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
b) VAT należny:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.
4. Przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie wykonania usługi turystycznej:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma konto „Sprzedaż usług”.
5. Księgowanie faktury VAT za usługi turystyczne (jeżeli pobrano zaliczkę, to wartość na fakturze pomniejsza się o tę zaliczkę):
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami” (wartość do zapłaty przez klienta kupującego usługę turystyczną)
Ma konto „Sprzedaż usług” (wartość netto)
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny).
Podmioty zaś, które świadczą jednocześnie usługi własne, jak też usługi nabywane od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, będą księgować usługi mając na uwadze oba powyżej wskazane systemy księgowania, w zależności od ich rodzaju.
Joanna Jesionowska
Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA