REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ewidencja księgowa rozliczeń VAT w biurach podróży

REKLAMA

Na czym polegają szczególne procedury rozliczania VAT-u z tytułu świadczenia usług turystycznych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych operacje związane z takimi rozliczeniami?
Warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium kraju, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium kraju, określa ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268). Jednak specyficzne zasady opodatkowania usług turystycznych wynikają przede wszystkim z przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.). Powodują one konieczność odpowiedniego dostosowania ewidencji rachunkowej przedsiębiorstw działających w tej branży.
Usługi turystyczne w ustawie o VAT
Przepisy tej ustawy pośrednio wyodrębniają trzy przypadki, gdy przy świadczeniu usług turystyki podatnik:
1) nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,
2) oprócz towarów i usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część usług wykonuje we własnym zakresie (usługi własne),
3) wszystkie czynności wykonuje we własnym zakresie.
W odniesieniu do usług turystycznych wykazanych w 2 pierwszych punktach przewidziano szczególne zasady opodatkowania. Natomiast w 3. przypadku zastosowanie mają ogólne zasady rozliczania VAT.
Szczególne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały określone w art. 119 ustawy o VAT. W tym systemie opodatkowania podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zaś marża w tym przypadku to różnica pomiędzy kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Należy podkreślić, że ustawodawca ograniczył podatnikom stosującym marżę, jako podstawę opodatkowania VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług. Oznacza to, że podatnikom tym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.
Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Takimi usługami mogą być również niewymienione w ustawie usługi przewodników czy też tłumaczy.
Podkreślenia wymaga fakt, że szczególne unormowania mają zastosowanie bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:
• ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
• działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
• przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty;
• prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.
Niespełnienie jednego z powyższych warunków uniemożliwia stosowanie szczególnych procedur.
Jak więc wynika z powyższego, ze szczególnych procedur w zakresie opodatkowania usług turystycznych mogą korzystać przede wszystkim biura podróży, które wykonują usługi turystyczne we własnym imieniu i na własny rachunek.
Oprócz szczególnych zasad opodatkowania usług turystycznych, ustawodawca przewidział ich opodatkowanie również na zasadach ogólnych. I tak, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla tych usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Taka sytuacja wystąpi u stosunkowo licznej grupy podmiotów świadczących usługi turystyczne.
Może się zdarzyć również tak, że podatnik będzie wszystkie czynności wykonywał we własnym zakresie. Przypadek taki jednak można zaobserwować w sytuacji niewielkiej liczby podatników. W szczególności będzie to dotyczyło dużych biur podróży, niezależnych od usługodawców zewnętrznych, czyli posiadających własne środki transportu, hotele lub ośrodki wypoczynkowe.
W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ogólnych zasad, które wynikają z art. 29 ustawy o VAT. Zgodnie z tym unormowaniem podstawą opodatkowania w powyższych przypadkach będzie obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Należy jednak podkreślić, że jeśli podatnik będzie jednocześnie rozliczał się na zasadach marży i na zasadach ogólnych, to w części, gdzie będzie stosował rozliczenie marżą (dotyczące usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty), nie będzie mógł dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług. Natomiast w odniesieniu do podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami własnymi takie ograniczenie nie obowiązuje.
W odniesieniu do usług turystyki ustawodawca określił nie tylko inny od ogólnego termin powstania obowiązku podatkowego (który w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później niż 15 dnia od dnia wykonania usługi), ale również szczególne wymogi, które powinna spełniać faktura dokumentująca usługi turystyki objęte szczególną procedurą. Związane jest to z tym, że podatnik w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku.
Zróżnicowane są również stawki stosowane przy opodatkowywaniu tych usług. Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc., jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza terytorium Wspólnoty. Jeżeli zaś usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc. tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Wspólnoty. Powyższe unormowanie stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Wspólnoty.
Stosowanie przez przedsiębiorstwa turystyczne procedury szczególnej opodatkowania usług turystycznych czy też stosowanie zasad ogólnych będzie zależne jedynie od rodzaju świadczonych usług, a nie od własnych chęci stosowania określonych zasad rozliczeń.
Ewidencja księgowa rozliczeń z tytułu świadczenia usług turystycznych
W związku z tak zróżnicowanymi zasadami opodatkowania usług turystycznych, różnie też będą wyglądać księgowania tych usług. Podkreślenia wymaga przede wszystkim fakt, że istotną sprawą w turystyce jest powiązanie zasad rachunkowości z dokumentacją merytoryczną, taką jak program imprezy, kalkulacje ceny oraz rejestr imprez, a w nim numer imprezy, którego nie wolno zmieniać. Oznacza to, że konieczne jest, aby każdy dokument związany z procesem gospodarczym był oznaczony tym numerem imprezy, który powinien mieć dalej powiązanie z zespołem kont kosztów.
Ewidencja księgowa usług turystycznych w podmiotach stosujących szczególną procedurę opodatkowania przebiega następująco:
1. Księgowanie zakupu usług obcych (np. kolacji, obiadu, obiadokolacji) lub towarów udokumentowanych fakturą VAT, która została wystawiona dla podmiotu prowadzącego działalność turystyczną:
a) wartość w cenie zakupu (wartość brutto):
Wn konto „Rozliczenie zakupu”
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,
b) zarachowanie usług w koszty – w wartości wynikającej z faktury, równej wartości brutto (wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu):
Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
2. Księgowanie sprzedaży usługi turystycznej – faktura VAT marża:
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami” (wartość według faktury)
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT obliczony zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT)
Ma konto „Sprzedaż usług” (wartość netto sprzedaży).
Natomiast ewidencja księgowa usług turystycznych w podmiotach stosujących ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT będzie wyglądać następująco:
1. Księgowanie zakupu usług obcych (np. obiadu, kolacji) lub towarów udokumentowanych fakturą VAT wystawioną dla podmiotu prowadzącego działalność turystyczną:
Wn konto „Rozliczenie zakupu” (wartość w cenie zakupu bez VAT)
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie” (VAT naliczony podlegający odliczeniu)
Ma konto „Rozrachunki z dostawcami” (kwota brutto do zapłaty)
oraz równolegle zarachowanie w koszty wartości netto zakupu:
Wn konto „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.
2. Księgowanie faktu pobrania od klienta zaliczki na poczet przyszłej usługi turystycznej:
Wn konto „Rachunek bankowy” lub „Kasa”
Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.
3. Księgowanie faktury VAT dokumentującej wpłaconą zaliczkę:
a) kwota wpłaconej zaliczki:
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”
Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
b) VAT należny:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.
4. Przeksięgowanie rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie wykonania usługi turystycznej:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Ma konto „Sprzedaż usług”.
5. Księgowanie faktury VAT za usługi turystyczne (jeżeli pobrano zaliczkę, to wartość na fakturze pomniejsza się o tę zaliczkę):
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami” (wartość do zapłaty przez klienta kupującego usługę turystyczną)
Ma konto „Sprzedaż usług” (wartość netto)
Ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” (VAT należny).
Podmioty zaś, które świadczą jednocześnie usługi własne, jak też usługi nabywane od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, będą księgować usługi mając na uwadze oba powyżej wskazane systemy księgowania, w zależności od ich rodzaju.
Joanna Jesionowska
Podstawa prawna:
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

  Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

  Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

  Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

  Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

  Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

  Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

  ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

  Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

  Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

  Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

  Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  REKLAMA