Kategorie

Kiedy wyksięgowujemy różnice kursowe

Sprzedajemy usługi do Niemiec. Otrzymujemy zapłatę w euro na rachunek bankowy (w walutach obcych). Prowadzimy również złotówkowy rachunek bankowy. Dokonujemy przewalutowania na rachunek złotówkowy. Bank dokonuje przewalutowania wg kursu bankowego na dzień dokonywania operacji. W księgowości są zapisy wg kursów walut na dzień wpływu na ten rachunek bankowy. Kiedy należy wyksięgowywać różnice kursowe?
Obowiązujące przepisy prawa dewizowego dopuszczają przechowywanie przez jednostki gospodarcze środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej w kraju na własnym rachunku walutowym w banku i wykorzystywanie ich do spłaty zobowiązań wobec kontrahentów zagranicznych oraz krajowych w zakresie wynikającym z ustawy – Prawo dewizowe i udzielonych na jej podstawie zezwoleń dewizowych, a także do pokrycia kosztów zagranicznych podróży służbowych i drobnych wydatków za granicą. Z drugiej jednak strony, zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej – co powoduje konieczność przeliczenia każdej operacji wyrażonej w walucie obcej na złote polskie.
Z pytania zadanego przez Czytelnika wynika, że jednostka prowadzi zarówno rachunek złotówkowy, jak i walutowy, co może powodować pojawienie się kilku wątpliwości:
• według jakiego kursu należy przeliczyć dowody księgowe dotyczące wpłat i wypłat na walutowy rachunek bankowy środków pieniężnych opiewający na walutę obcą,
• w związku z faktem, iż kursy waluty obcej w dniu zapłaty należności i zobowiązań za wyeksportowane lub zaimportowane towary różnią się od siebie, zwłaszcza że każdy bank może stosować inny kurs sprzedaży lub zakupu walut – według jakiego kursu ma to nastąpić,
• według jakiego kursu przeliczyć stan walut obcych zgromadzonych na koniec okresu sprawozdawczego na walutowym rachunku bankowym, a także jak potraktować powstające na skutek tych przeliczeń różnice kursowe.
Szczegółowe zasady przeliczania na złote polskie aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych i stosowania odpowiednich kursów tych walut oraz sposób rozliczania różnic kursowych powstałych na skutek tych przeliczeń reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości. W świetle przywołanego przepisu:
• w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka (zob. art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości),
• w przypadku pozostałych operacji opiewających na waluty obce, zdarzenia te ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs (zob. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości).
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem, iż gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (zob. art. 30 ust. 1 pkt 1–2 ustawy o rachunkowości).
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych zarówno powstające bieżąco (w ciągu roku obrotowego), jak i okresowo (na koniec roku obrotowego) zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych (zob. art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Zarówno dodatnie różnice kursowe, jak i różnice ujemne powstałe przy wycenie bilansowej stanu walut obcych nie stanowią dla celów podatku dochodowego przychodu ani kosztu uzyskania przychodu. Księgowo wycena rozchodu walut z walutowego rachunku bankowego w celu zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych nie powoduje powstania różnic kursowych; w tym przypadku różnice kursowe powstają w sferze rozrachunków, a więc ustala się je od zobowiązań. Także wpływ w ciągu roku obrotowego walut obcych na walutowych rachunkach bankowych, uzyskany w wyniku transakcji eksportowych czy też zakupionych w banku nie skutkuje realizacją różnic kursowych. Realizacja różnic kursowych od własnych środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje w momencie ich odsprzedaży bankowi uprawnionemu do ich skupu. Typowe księgowania związane z omawianym zagadnieniem zostały zaprezentowane na schemacie 1.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
[1] – wpływ na walutowy rachunek bankowy walut obcych zakupionych w banku (zakup opłacony środkami pieniężnymi pochodzącymi z rachunku bieżącego) – różnice kursowe nie powstają.
Odsprzedaż walut obcych pochodzących z rachunku walutowego w celu wpłacenia uzyskanej kwoty w walucie polskiej na rachunek bieżący:
[2] – rozchód waluty według kursu sprzedaży banku obsługującego rachunek walutowy jednostki,
[2a] – rozchód waluty w wartości wynikającej z przeliczenia odsprzedawanej waluty według kursu kupna ustalonego przez bank obsługujący jednostkę,
[2b] – różnica kursowa między zazwyczaj wyższym kursem sprzedaży i niższym kursem kupna,
[3] – wpływ na walutowy rachunek bankowy należności od zagranicznego odbiorcy z tytułu sprzedaży eksportowej – według kursu kupna banku obsługującego jednostkę (nie powstają różnice kursowe),
[4] – zapłata zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku obsługującego jednostkę (różnice kursowe na środkach pieniężnych nie powstają),
[5] – pożyczka otrzymana w walucie obcej – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[6] – nabyte udziały pieniężne opiewające na walutę obcą ze środków pochodzących z walutowego rachunku bankowego – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[7] – odsetki od walut obcych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym – według kursu kupna banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (nie powstają różnice kursowe),
[8] – pobrane przez bank z rachunku walutowego opłaty z tytułu usług bankowych (obsługa rachunku bankowego) – według kursu sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy jednostki (różnice kursowe nie powstają),
[9] – przesunięcie walut obcych z rachunku walutowego do kasy walutowej jednostki,
[10] – przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego na inny rachunek walutowy (terminowy) w tym samym banku – według tego samego kursu, jaki zastosowano do wyceny wcześniejszej wpłaty tych walut na rachunek bankowy; różnice kursowe nie wystąpią, gdyż wartość posiadanych przez jednostkę walut obcych nie ulega zmianie na skutek tego, że waluty te zostały podjęte z rachunku walutowego i wpłacone do kasy lub na inny rachunek bankowy (dot. operacji 9 i 10),
[11] – wydanie pracownikowi zaliczki w walucie obcej na koszty podróży służbowej – rozchód waluty z banku według kursu sprzedaży banku określonego przez bank obsługujący jednostkę.
Przeliczenie na dzień bilansowy wykazanego stanu walut obcych zgromadzonych na koniec roku obrotowego na bankowym rachunku walutowym (także w kasie walutowej) po obowiązującym na ten dzień kursie kupna banku obsługującego jednostkę, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień, a powstałe różnice kursowe na skutek tej wyceny zalicza się odpowiednio do:
[12a] – kosztów finansowych – ujemne różnice kursowe,
[12b] – przychodów finansowych – dodatnie różnice kursowe.

Marek Ossowski
Pytania:czytelnicy.rfa@infor.pl

Podstawy prawne:
ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 14 czerwca 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.),
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.