Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak księgować kary pieniężne oraz inne potrącenia z wynagrodzenia

Jak zaksięgować karę pieniężną potrąconą pracownikowi z wypłaty oraz inne potrącenia niewymagające zgody pracownika?

RADA

Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje kar porządkowych: kary niemajątkowe (upomnienie, nagana) oraz kary majątkowe (pieniężne).

Z uwagi na szczególną dotkliwość kar pieniężnych Kodeks pracy reguluje zasady ich wymierzania oraz przeznaczanie wpływów z tych kar.

Ukaranie pracownika przez pracodawcę karą pieniężną nie powoduje zmniejszenia należnego pracownikowi wynagrodzenia, ewidencjonowanego jako koszty wynagrodzeń w księgach rachunkowych przedsiębiorcy (konto 404).

Potrącenie kary pieniężnej „dokonane” na liście wynagrodzeń stanowi przychód pracodawcy (podatkowy), który powinien zostać zaewidencjonowany na koncie pozostałych przychodów operacyjnych zapisem:
• Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
• Ma konto 764 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Przykład ewidencjonowania w księgach rachunkowych potrącenia z wynagrodzenia kar pieniężnych oraz potrąceń z innych tytułów – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Kary porządkowe wymierzane są w postępowaniu wewnątrzzakładowym. Pracodawca nie musi zwracać się do sądu lub innego organu (np. inspekcji pracy) z wnioskiem o stwierdzenie popełnienia wykroczenia.

Za co pracodawca może wymierzyć karę majątkową
Karę majątkową pracodawca może wymierzyć pracownikowi wyłącznie za:
• nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
• opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
• stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
• spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Jak powinna wyglądać procedura wymierzenia kary
Pierwszym etapem postępowania zmierzającego do ukarania pracownika jest wysłuchanie, co pracownik ma do powiedzenia w kwestii zarzucanego mu wykroczenia. W drugim etapie podejmuje się decyzję o zastosowaniu lub odstąpieniu od kary. Trzeci etap to zawiadomienie pracownika na piśmie o zastosowanej karze wraz ze wskazaniem rodzaju naruszenia obowiązku pracowniczego i daty jego popełnienia oraz pouczeniem o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Od nałożonej kary pracownik może wnieść do pracodawcy sprzeciw w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Przesłanką wniesienia sprzeciwu jest zastosowanie kary z naruszeniem prawa. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Na co można przeznaczyć karę pieniężną
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 108 § 4 Kodeksu pracy).

Co można jeszcze potrącić z wynagrodzenia
Możliwość potrącenia z wynagrodzenia netto, tzn. po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, kary pieniężnej wymierzonej przez pracodawcę – wynika z art. 87 § 1 Kodeksu pracy.

Przepis ten pozwala na potrącenie z wynagrodzenia wyłącznie:
• sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
• sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• niezwróconych zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
• kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Przy zbiegu „egzekucji” z kilku tytułów potrąceń dokonuje się w przedstawionej wyżej kolejności, stosując ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy.

Jaka kwota może być potrącona
W celu zapewnienia pracownikowi podstaw egzystencji ustawodawca przewidział dwa rodzaje ograniczeń dotyczących wysokości potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę. Po pierwsze – w art. 87 § 3–5 Kodeksu pracy przewidział granice potrąceń, po drugie – w art. 871 k.p. wskazał kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia.

Niezależnie od tego kary pieniężne, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 4 k.p., stosuje się w granicach przewidzianych w art. 108, czyli nie mogą one przewyższać dziennego wynagrodzenia za jedno wykrocznie lub opuszczony bez usprawiedliwienia dzień pracy oraz sumarycznie dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3 k.p. (alimenty, inne tytuły wykonawcze oraz nierozliczone zaliczki).

Jak zaewidencjonować karę pieniężną
Ukaranie pracownika przez pracodawcę karą pieniężną nie powoduje zmniejszenia należnego pracownikowi wynagrodzenia, ewidencjonowanego jako koszty wynagrodzeń w księgach rachunkowych przedsiębiorcy (konto 404).

Potrącenie kary pieniężnej, „dokonane” na liście wynagrodzeń, stanowi przychód pracodawcy (podatkowy), który powinien zostać zaewidencjonowany na koncie pozostałych przychodów operacyjnych zapisem:
Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
Ma konto 764 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Jak wskazaliśmy wcześniej, wpływy z kar pieniężnych (zgodnie z Kodeksem pracy) przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie oznacza to jednak, że kwotę potrąconych kar pieniężnych należy wyodrębniać w księgach rachunkowych jako „specjalny fundusz” – przeznaczony na poprawę BHP. Przepisy nie narzucają terminu wydatkowania potrąconych kwot. Przeznaczenie kar pieniężnych na poprawę warunków pracy może zostać udokumentowane wydatkami, ewidencjonowanymi na koncie 405 – „Świadczenia na rzecz pracowników” – w analityce: „wydatki z tytułu BHP”.

Przy ewidencjonowaniu kar pieniężnych należy pamiętać, że kara może zostać anulowana przez pracodawcę na skutek wniesionego przez pracownika sprzeciwu lub uchylenia kary pieniężnej przez sąd pracy. W takich przypadkach pracodawca jest obowiązany zwrócić niezwłocznie pracownikowi równowartość pobranej kwoty, co pociąga za sobą następujące zapisy:
1. Anulowanie kary pieniężnej w wyniku uwzględnienia sprzeciwu pracownika lub uchylenie kary przez sąd pracy:
  Wn konto 764 „Pozostałe przychody operacyjne”,
  Ma konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
2. Zwrot potrąconej kwoty:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,
  Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” lub konto 101 „Kasa krajowych środków pieniężnych”.

PRZYKŁAD
Założenia:
Pracownik K. otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3200 zł brutto. W czerwcu 2006 r. pracodawca otrzymał tytuł wykonawczy, zgodnie z którym został zobowiązany do potrącania z wynagrodzenia pracownika kwoty 500 zł miesięcznie z tytułu alimentów. W tym samym miesiącu pracodawca otrzymał także od komornika tytuł wykonawczy, zobowiązujący do potrącenia z wynagrodzenia pracownika kwoty 600 zł z tytułu niespłaconego kredytu konsumpcyjnego.

Niezależnie od tego, w lutym 2006 r. pracownik pobrał zaliczkę w wysokości 200 zł na zakup biletów kolejowych na potrzeby firmy, z których firma zrezygnowała. Ponieważ termin rozliczenia zaliczki minął, pracodawca postanowił potrącić należność z tego tytułu z wynagrodzenia za czerwiec.

Dodatkowo pracodawca ukarał pracownika K. za spożywanie alkoholu w pracy karą pieniężną w maksymalnej wysokości.

Rozwiązanie:
Przy wynagrodzeniu w wysokości 3200 zł brutto, po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, wynagrodzenie netto wynosi 2144,67 zł.

Przy jednoczesnym potrącaniu sum egzekwowanych z mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz kwot nierozliczonych zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, potrącenia nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, natomiast łącznie z potrąceniami świadczeń alimentacyjnych 3/5 wynagrodzenia netto.

Z kwoty 2144,67 zł pracodawca może w omawianym przypadku potrącić 1286,80 zł. Zgodnie z kolejnością potrąceń przewidzianą w art. 87 § 1 k.p. w pierwszej kolejności potrąca się zobowiązanie pracownika z tytułu świadczenia alimentacyjnego (1286,80 zł – 500,00 zł = = 786,80 zł), następnie z tytułu niespłaconego kredytu konsumpcyjnego (786,80 zł – 600,00 zł = = 186,80 zł), a dopiero w trzeciej kolejności należność pracodawcy z tytułu nierozliczonej zaliczki. Oznacza to, że w czerwcu pracodawca z tytułu nierozliczonej zaliczki będzie mógł potrącić jedynie 186,80 zł. Reszta należności (200,00 zł – 186,80 zł = 13,20 zł) będzie mogła zostać potrącona z wynagrodzenia należnego pracownikowi w kolejnym miesiącu pracy.

Po dokonaniu tych potrąceń pracownikowi pozostałaby do wypłaty kwota 857,87 zł (2144,67 zł – 1286,80 zł).
Przypomnijmy, kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak też za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, natomiast łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3 k.p.

Przy uwzględnieniu pierwszego warunku kara pieniężna za picie alkoholu w pracy nie może być wyższa niż 2144,67 zł : 22 dni = 97,50 zł, natomiast drugie ograniczenie obniża maksymalny wymiar kary do kwoty 85,79 zł.

Ustalając możliwość dokonania potrąceń z wynagrodzenia w danym miesiącu, należy wziąć pod uwagę również postanowienia art. 87
1 k.p. Zgodnie z tym przepisem wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, co obowiązuje przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Należy zauważyć, że przy zapłacie alimentów powyższego ograniczenia nie ma,
75% powyższej kwoty – przy potrącaniu niezwróconych zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
90% kwoty podstawowej – przy potrącaniu kar pieniężnych, przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przy minimalnym (ustawowym) wynagrodzeniu, wynoszącym w 2006 r. 899,10 zł (brutto), podstawowa kwota wolna od potrąceń (100%) wynosiła 655,24 zł. Należy dodać, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, co oznacza, że dla „półetatowca” podstawowa kwota wynagrodzenia niepodlegająca potrąceniu wynosiła w tym czasie 327,62 zł.

Po przeprowadzeniu powyższych wyliczeń pracodawca ukarał pracownika kwotą 85 zł. Ze względu na ewidentne przewinienie pracownik nie wniósł sprzeciwu. Zastosowana kara pieniężna może zostać potrącona w całości z wynagrodzenia za czerwiec, ponieważ kwota wolna od potrąceń przy pobraniu kary pieniężnej – w przypadku pracownika zatrudnionego na pełnym etacie – wynosiła 589,72 zł, więcej niż pozostało z wynagrodzenia netto, po dokonaniu potrąceń.

Sporządzono listę płacy, na której dokonano potrąceń obciążających wynagrodzenie pracownika K. Poniżej podajemy istotne pozycje z listy wynagrodzeń, niezbędne do zaksięgowania dokonanych potrąceń z wynagrodzenia. Dane odnoszą się wyłącznie do wynagrodzenia pracownika K.
1. Wynagrodzenie brutto: 3200,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne: 598,72 zł
3. Ubezpieczenie zdrowotne (naliczone 8,75%): 227,61 zł
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota podlegająca przekazaniu do urzędu skarbowego): 229,00 zł
Potrącenia na liście wynagrodzeń
5. Alimenty: 500,00 zł
6. Tytuły egzekucyjne inne niż alimenty (niespłacony kredyt): 600,00 zł
7. Część zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi: 168,80 zł
8. Kara pieniężna: 85,00 zł

Księgowania listy płac z dokonanymi potrąceniami (pod datą 30 czerwca):
1. Wynagrodzenie brutto:
  Wn konto 404-01 „Wynagrodzenia” (naliczone – niestanowiące do chwili zapłaty kosztów uzyskania przychodów) 3200,00 zł,
  Ma konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3200,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 598,72 zł,
  Ma konto 227-01 „Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” (ubezpieczenie emerytalne) 312,32 zł,
  Ma konto 227-02 „Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” (ubezpieczenie rentowe) 208,00 zł,
  Ma konto 227-03 „Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” (ubezpieczenie chorobowe) 78,40 zł.
3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 227,61 zł,
  Ma konto 227-04 „Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych” (ubezpieczenie zdrowotne) 227,61 zł.
4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych podlegająca przekazaniu do urzędu skarbowego:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 229,00 zł,
  Ma konto 226 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych” 229,00 zł.
5. Potrącenie alimentów:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 500,00 zł,
  Ma konto 248 „Inne rozrachunki” (w analityce: konto imienne wierzyciela) 500,00 zł.
6. Potrącenie niespłaconej części kredytu:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 600,00 zł,
  Ma konto 248 „Inne rozrachunki” (w analityce: konto imienne wierzyciela), 600,00 zł.
7. Potrącenie niezwróconej zaliczki (do wysokości podlegającej potrąceniu):
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 186,80 zł.
  Ma konto 234 „Inne rozrachunki z pracownikami” 186,80 zł.
8. Potrącenie kary pieniężnej:
  Wn konto 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 85,00 zł,
  Ma konto 764 „Pozostałe przychody operacyjne” 85,00 zł.
Po tych potrąceniach pracownik otrzyma „do ręki” 772,87 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


W przykładzie pominięte zostały księgowania składek obciążających pracodawcę oraz zapłata powstałych zobowiązań.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na fakt, że wypłacone wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu – z chwilą wypłaty. Dlatego należy dokonać, pod datą zapłaty, przeksięgowania kosztów wynagrodzenia na konto analityczne kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu, zapisem:
Wn konto 404-02 „Wynagrodzenia” (wypłacone, stanowiące koszt uzyskania przychodów),
Ma konto 404-01 „Wynagrodzenia” (naliczone – niestanowiące kosztu uzyskania przychodów).

Analogiczne rozwiązania analityczne można stosować przy ewidencji kosztów (księgowych i podatkowych) na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”.

• art. 871, art. 87 § 1 pkt 1–4, art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

Tadeusz Waślicki
Autor jest biegłym rewidentem
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.