Kategorie

Jak ewidencjonować naliczenie funduszu świadczeń socjalnych

Od nowego roku obrotowego spółka będzie zobowiązana do wprowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proszę o podanie sposobu naliczania oraz ewidencji w księgach rachunkowych.

RADA

Podstawę naliczania funduszu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Liczba ta jest korygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Szczegóły ewidencji w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Liczbę pracowników ustala się na 1 stycznia danego roku.

UWAGA!
Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do tworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeżeli było wyższe od całorocznego. W 2005 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1977,20 zł. W drugim półroczu 2005 r. – 2038 zł. Do ustalenia odpisu podstawowego należy posłużyć się kwotą wyższą, tj. z drugiego półrocza 2005 r. Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS na jednego pracownika wylicza się w 2006 r. w sposób następujący:
2038 zł × 37,5% = 764,25 zł.

UWAGA!
Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych lub zatrudnia pracowników w szczególnie trudnych warunkach, obowiązują go inne zasady naliczania odpisu podstawowego na fundusz socjalny.

Dla pracowników zatrudnianych w uciążliwych warunkach wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia. W 2006 r. jest to kwota 1019 zł.

Z kolei w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych wysokość odpisu zależy od roku nauki i w 2006 r. wynosi:
• w pierwszym roku nauki 5% przeciętnego wynagrodzenia – 101,90 zł,
• w drugim roku nauki 6% przeciętnego wynagrodzenia – 122,28 zł,
• w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia – 142,66 zł.

Wartość funduszu ustalana jest w oparciu o liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. O ile pracodawca zatrudnia tylko pracowników pełnoetatowych, wyliczenie nie sprawia trudności. W sytuacji gdy w przedsiębiorstwie zatrudniani są pracownicy na część etatu lub np. pracownicy młodociani, wyliczenie staje się bardziej pracochłonne.

Przykład 1
Spółka zatrudnia 26 pracowników. Wszyscy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ustalenie odpisu:
26 × 764,25 zł = 19 870,50 zł.
Przykład 2
W spółce jest zatrudnionych 18 pracowników na pełny etat, 6 zatrudnionych na 1/2 etatu oraz 3 na 3/4 etatu. Przedsiębiorstwo zatrudnia również 2 pracowników młodocianych będących w trzecim roku nauki.
1. Ustalenie zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:
18 + 3 + 2,25 = 23,25
2. Obliczenie rocznego odpisu:
(23,25 × 764,25 zł) + (2 × 142,66 zł) = 17 768,81 zł + 285,32 zł = 18 054,13 zł.

Ustalając liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie należy wziąć pod uwagę:
• pracowników zatrudnionych zarówno na czas określony, jak i nieokreślony na podstawie umowy o pracę (w tym również umowy na okres próbny, na zastępstwo), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
• pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

UWAGA!
Przy ustalaniu liczby zatrudnionych nie bierze się pod uwagę pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło).

Tworząc zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spółka powinna w tym celu założyć odrębny rachunek bankowy. Na rachunku tym gromadzone są środki funduszu.

UWAGA!
Koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego założonego dla celów funduszu pokrywane są ze środków własnych przedsiębiorstwa. Nie zmniejszają wartości funduszu.

Wartość funduszu może być zwiększona o środki pochodzące z innych źródeł, ale tylko tych wymienionych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Należą do nich:
• wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych – korzystających z działalności socjalnej pracodawcy, np. wpływy ze sprzedaży usług wypoczynkowych,
• darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,
• odsetki bankowe od środków funduszu,
• wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
• wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego,
• przychody (pomniejszone o koszty tej sprzedaży lub likwidacji) z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
• przychody (pomniejszone o koszty tej sprzedaży lub likwidacji) z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych,
• inne środki określone w odrębnych przepisach.

UWAGA!
Środki funduszu można dodatkowo zwiększyć z osiągniętego zysku do podziału.

Równowartość dokonanych odpisów na fundusz powinna zostać odprowadzona na rachunek bankowy funduszu w terminach:
• do 31 maja danego roku 75% równowartości odpisów,
• do 30 września pozostałe 25%.

Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest z myślą o finansowaniu działalności socjalnej przedsiębiorstwa.

Poprzez działalność socjalną przedsiębiorstwa należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:
• różnych form wypoczynku krajowego,
• działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
• udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej,
• zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Przykład 3
Spółka zatrudnia 35 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wartość ustalonego odpisu wynosi:
35 × 764,25 zł = 26 748,75 zł
Ewidencja księgowa
1. Ewidencja odpisu:
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 26 748,75
Ma „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 26 748,75
2. Przeniesienie odpisu jako kwoty do rozliczania w czasie:
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 26 748,75
Ma „Rozliczenie kosztów” 26 748,75
3. Odpis miesięczny w wysokości 1/12 wartości funduszu:
Wn „Rozliczenie kosztów” 2 229,06
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 2 229,06
4. Przekazanie na rachunek bankowy w terminie do końca maja 75% wartości odpisu rocznego:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 20 061,56
Ma „Rachunek bieżący” 20 061,56
5. Przekazanie na rachunek bankowy w terminie do końca września 25% wartości odpisu rocznego:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 6 687,19
Ma „Rachunek bieżący” 6 687,19
6. Pobranie prowizji bankowej za prowadzenie rachunku ZFŚS:
a) Wn „Usługi obce” 200,00
– w analityce „Opłaty bankowe”
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 200,00
b) zapis równoległy – przekazanie środków równych wartości pobranej prowizji:
Wn „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 200,00
Ma „Rachunek bieżący” 200,00
7. Spółka zorganizowała ze środków funduszu imprezę kulturalną:
Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 5 000,00
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 5 000,00
8. Udzielono pracownikowi bezzwrotnej pożyczki mieszkaniowej:
Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 10 000,00
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 10 000,00
9. Wypłata pożyczki z konta bankowego funduszu:
Wn „Rozrachunki z pracownikami” 10 000,00
Ma „Rachunek bankowy środków wyodrębnionych – ZFŚS” 10 000,00

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Od wartości bezzwrotnej (umorzonej) pożyczki należy pobrać zaliczkę na pdof.

•  ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dz.U. Nr 43, poz. 168; ost.zm. Dz.U. z 1997 r. Nr 134, poz. 889

Wioletta Chaczykowska
księgowa z licencją MF
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.