Kategorie

Jak rozliczać koszty zarządu na poszczególne miejsca powstawania

W związku z rozwojem firmy mamy zamiar rozszerzyć sieć naszych sklepów w całym kraju i zagranicą. Czy istnieje potrzeba wydzielania kosztów zarządu na poszczególne sklepy? Jak należy w takim przypadku ewidencjonować i rozliczać tego rodzaju koszty?

RADA

W przypadku jednostek zajmujących się działalnością jednego rodzaju lub prowadzących ją tylko w jednym punkcie handlowym nie ma potrzeby osobnego rejestrowania kosztów zarządu. Natomiast w przedsiębiorstwie posiadającym wiele punktów handlowych – przede wszystkim dla celów kontroli – warto wydzielić odrębne konto do ewidencji kosztów zarządu dla każdego punktu sprzedaży.

UZASADNIENIE

Koszty zarządu, zwane również kosztami ogólnozakładowymi, obejmują wydatki związane z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem. Są to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, a w szczególności: utrzymanie biur i budynków, magazynów, laboratoriów ogólnozakładowych, utrzymanie terenu, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia załogi, a także koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

UWAGA!
Do kosztów zarządu nie zalicza się:
• utrzymania obiektów służących prowadzeniu działalności socjalnej,
• rehabilitacji osób niepełnosprawnych (koszty te zaliczane są do kosztów działalności pomocniczej) oraz
• kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych.

Podział kosztów zarządu

Wśród kosztów zarządu można wyodrębnić dwie podgrupy tych kosztów:
I. Koszty ogólnoadministracyjne,
II. Koszty ogólnoprodukcyjne.

Koszty ogólnoadministracyjne

Pierwsza podgrupa kosztów zarządu – koszty ogólnoadministracyjne – dotyczy kosztów typowo administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej. Wyróżnić tutaj należy następujące pozycje kosztów:
1. Wynagrodzenia wraz z narzutami oraz świadczenia na rzecz kierownictwa i pracowników zarządu — obejmują wynagrodzenia wraz z przypadającymi na nie narzutami na płace kierownictwa i pracowników zarządu, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, których nie można zakwalifikować do kosztów wydziałów produkcyjnych.
2. Podróże służbowe — będą to koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników jednostki gospodarczej, bilety na wszystkie środki lokomocji, ryczałty za używanie własnych pojazdów samochodowych do celów służbowych.
3. Reprezentacja i reklama niepubliczna — wydatki związane z reprezentacją i promocją jednostki gospodarczej.
4. Podatki i opłaty lokalne, opłaty administracyjne — pozycja ta obejmuje zarówno podatki od gruntów, od nieruchomości, od środków transportu, jak również opłaty skarbowe i administracyjne oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów — w części przypadającej na działalność ogólnozakładową.
5. Koszty biurowe — stanowią koszty zużycia materiałów na cele biurowe oraz koszty usług związanych z administrowaniem jednostką gospodarczą, takie jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, tłumaczenia, usługi poligraficzne, ogłoszenia, koszty wydawnictw obcych. Są to tylko koszty przypadające na działalność ogólnozakładową.

Koszty ogólnoprodukcyjne

Druga podgrupa kosztów zarządu to koszty ogólnoprodukcyjne, do których w szczególności należy zaliczyć koszty utrzymania i ochrony biur, pomieszczeń, magazynów, laboratoriów oraz obiektów ogólnoprodukcyjnych, ogrzewania, koszty racjonalizacji i wynalazczości, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawione tak szczegółowe wyodrębnienie kosztów zarządu powstaje w przypadku jednostek prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą zarówno produkcyjną, usługową, jak i handlową oraz jednostek, które ze względu na rozmiary produkcji są podzielone na zakłady, sklepy, oddziały, punkty sprzedaży.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych do ewidencji kosztów zarządu warto wyodrębnić dwa konta syntetyczne, np.:
• konto 550 „Koszty ogólnoadministracyjne”,
• konto 551 „Koszty ogólnoprodukcyjne”.

W przypadku jednostek handlowych należy rozbudować analitykę wprowadzoną do konta 550, które — ponieważ produkcja nie występuje — może być oznaczone mianem „Koszty zarządu”. Analityka wprowadzona do każdego sklepu indywidualnie oznacza odrębne centra kosztów.

Ewidencja i wycena kosztów zarządu

Ewidencja kosztów zarządu jest uzależniona od przyjętej w jednostce gospodarczej metody rejestracji i rozliczania tych kosztów. W jednostkach, które prowadzą rejestrację i rozliczanie kosztów tylko w układzie funkcjonalnym kosztów — koszty zarządu ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „Koszty zarządu”, do którego celowe jest prowadzenie ewidencji szczegółowej, umożliwiającej ustalenie wysokości i struktury kosztów rodzajowych ponoszonych w związku z ogólnym zarządem.

W jednostkach, które prowadzą rejestrację i rozliczanie kosztów zarówno w układzie funkcjonalnym, jak i w układzie rodzajowym kosztów, konto „Koszty zarządu” obciąża się przypadającymi na bieżący okres sprawozdawczy kosztami rodzajowymi dotyczącymi ogólnego zarządu. Następuje to równolegle do zapisów na kontach zespołu 4.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Na stronie Wn konta „Koszty zarządu” księguje się:
• koszty wynikające z dowodów źródłowych rozliczone z kont zespołów 0, 1, 2, 3 oraz np. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przypadające na bieżący okres sprawozdawczy,
• odpisy kosztów rozliczanych w czasie — w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy,
• koszty świadczeń działalności pomocniczej na rzecz ogólnego zarządu.

Na stronie Ma konta „Koszty zarządu” — na koniec roku obrotowego — księguje się przeniesienie kosztów zarządu na wynik finansowy.

UWAGA!
Na koniec roku obrotowego w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym koszty zarządu przeksięgowuje się na stronę Wn konta „Rozliczenie kosztów”, natomiast w jednostkach sporządzających rachunek wyników metodą kalkulacyjną — koszty te obciążają bezpośrednio konto „Wynik finansowy”.

Przykład
Spółka K+M otworzyła trzy sklepy spożywcze. Każdy ze sklepów znajduje się w innej miejscowości i podlega bezpośrednio własnemu kierownictwu. Pracowników zatrudnia też we własnym zakresie.

Wariant I
Sklepy do przygotowywania raportów wewnętrznych do spółki K+M przekazują tylko ogólną kwotę kosztów zarządu.
– sklep A: 12 000 zł,
– sklep B: 10 000 zł,
– sklep C: 20 000 zł.

Wysokość kosztów zarządu, w szczególności w sklepie C, wzbudziło zastrzeżenia co do wprowadzenia nowych zasad ewidencji kosztów ogólnoadministracyjnych.

Na stronie Wn konta „Koszty zarządu” księguje się:
• koszty wynikające z dowodów źródłowych rozliczone z kont zespołów 0, 1, 2, 3 oraz np. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przypadające na bieżący okres sprawozdawczy,
• odpisy kosztów rozliczanych w czasie — w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy,
• koszty świadczeń działalności pomocniczej na rzecz ogólnego zarządu.

Na stronie Ma konta „Koszty zarządu” — na koniec roku obrotowego — księguje się przeniesienie kosztów zarządu na wynik finansowy.

UWAGA!
Na koniec roku obrotowego w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym koszty zarządu przeksięgowuje się na stronę Wn konta „Rozliczenie kosztów”, natomiast w jednostkach sporządzających rachunek wyników metodą kalkulacyjną — koszty te obciążają bezpośrednio konto „Wynik finansowy”.

Przykład
Spółka K+M otworzyła trzy sklepy spożywcze. Każdy ze sklepów znajduje się w innej miejscowości i podlega bezpośrednio własnemu kierownictwu. Pracowników zatrudnia też we własnym zakresie.

Wariant I
Sklepy do przygotowywania raportów wewnętrznych do spółki K+M przekazują tylko ogólną kwotę kosztów zarządu.
– sklep A: 12 000 zł,
– sklep B: 10 000 zł,
– sklep C: 20 000 zł.
Wysokość kosztów zarządu, w szczególności w sklepie C, wzbudziło zastrzeżenia co do wprowadzenia nowych zasad ewidencji kosztów ogólnoadministracyjnych.

Wariant II
Koszty ogólno administracyjne w centrach kosztu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Przychody ze sprzedaży:
– sklep A: 45 000 zł,
– sklep B: 28 000 zł,
– sklep C: 65 000 zł.

Stosunek kosztów zarządu do przychodów ze sprzedaży:
– sklep A: 26,6%,
– sklep B: 35,7%,
– sklep C: 23,0%.

Po analizie kosztów okazało się, że — w stosunku do wielkości sprzedaży — sklep C ponosi najniższe koszty administracyjne. Spółka powinna więc skontrolować i ustalić powód wysokich kosztów biurowych w sklepie B. Są one bardzo wysokie w stosunku do osiągniętych przychodów i rozmiarów sklepu, co może wskazywać na nadużycie ze strony pracowników. Ewidencja kosztów zarządu jest na pewno niezbędna w przypadku jednostek prowadzących zróżnicowaną działalność i produkujących wyroby wymagające kalkulacji kosztów wytwarzania. Zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości na koszt wytworzenia produktów składają się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej części kosztów pośrednich wytwarzania możemy zaliczyć cześć kosztów zarządu, których ewidencję proponowaliśmy prowadzić na koncie 551 „Koszty ogólnoprodukcyjne”.

Według art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu. Są to koszty ewidencjonowane na koncie 550 „Koszty ogólnoadministracyjne”, ponieważ nie są one związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny. Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Rozliczanie kosztów zarządu

Księgowo koszty zarządu nie są rozliczane na produkty, jednak do celów statystycznych istnieje potrzeba ich pozaksięgowego rozliczania na poszczególne produkty. Jednym z celów może być badanie rentowności poszczególnych rodzajów działalności podstawowej lub poszczególnych wyrobów i usług. Metodą kalkulacji stosowaną do rozliczania kosztów zarządu jest metoda kluczy podziałowych. Wykorzystuje się najczęściej klucze: techniczny koszt wytworzenia, koszty przerobu, sumę kosztów bezpośrednich, płace bezpośrednie z narzutami, wartość materiałów bezpośrednich. W celu rozliczenia kosztów zarządu, w praktyce wylicza się tak zwane narzuty kosztów zarządu, do których zalicza się narzuty rzeczywiste lub stabilizowane. Wybór konkretnego sposobu obliczania narzutu kosztów zarządu może zasadniczo wpłynąć na wysokość kosztu wytworzenia produktu. Przeprowadzanie takiej kalkulacji jest wykorzystywane poza wymienionym wyżej do ustalania ceny opłacalności produkcji oraz w negocjacjach cenowych.

• art. 28 ust. 3, art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości — j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• Wzorcowy Wykaz Kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych pod red. dr. Zdzisława Fedaka

Justyna Grywińska
księgowa z licencją MF, właścicielka biura księgowego
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.