REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać koszty zarządu na poszczególne miejsca powstawania

W związku z rozwojem firmy mamy zamiar rozszerzyć sieć naszych sklepów w całym kraju i zagranicą. Czy istnieje potrzeba wydzielania kosztów zarządu na poszczególne sklepy? Jak należy w takim przypadku ewidencjonować i rozliczać tego rodzaju koszty?

RADA

W przypadku jednostek zajmujących się działalnością jednego rodzaju lub prowadzących ją tylko w jednym punkcie handlowym nie ma potrzeby osobnego rejestrowania kosztów zarządu. Natomiast w przedsiębiorstwie posiadającym wiele punktów handlowych – przede wszystkim dla celów kontroli – warto wydzielić odrębne konto do ewidencji kosztów zarządu dla każdego punktu sprzedaży.

UZASADNIENIE

Koszty zarządu, zwane również kosztami ogólnozakładowymi, obejmują wydatki związane z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem. Są to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, a w szczególności: utrzymanie biur i budynków, magazynów, laboratoriów ogólnozakładowych, utrzymanie terenu, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia załogi, a także koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

UWAGA!
Do kosztów zarządu nie zalicza się:
• utrzymania obiektów służących prowadzeniu działalności socjalnej,
• rehabilitacji osób niepełnosprawnych (koszty te zaliczane są do kosztów działalności pomocniczej) oraz
• kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych.

Podział kosztów zarządu

Wśród kosztów zarządu można wyodrębnić dwie podgrupy tych kosztów:
I. Koszty ogólnoadministracyjne,
II. Koszty ogólnoprodukcyjne.

Koszty ogólnoadministracyjne

Pierwsza podgrupa kosztów zarządu – koszty ogólnoadministracyjne – dotyczy kosztów typowo administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej. Wyróżnić tutaj należy następujące pozycje kosztów:
1. Wynagrodzenia wraz z narzutami oraz świadczenia na rzecz kierownictwa i pracowników zarządu — obejmują wynagrodzenia wraz z przypadającymi na nie narzutami na płace kierownictwa i pracowników zarządu, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, których nie można zakwalifikować do kosztów wydziałów produkcyjnych.
2. Podróże służbowe — będą to koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi pracowników jednostki gospodarczej, bilety na wszystkie środki lokomocji, ryczałty za używanie własnych pojazdów samochodowych do celów służbowych.
3. Reprezentacja i reklama niepubliczna — wydatki związane z reprezentacją i promocją jednostki gospodarczej.
4. Podatki i opłaty lokalne, opłaty administracyjne — pozycja ta obejmuje zarówno podatki od gruntów, od nieruchomości, od środków transportu, jak również opłaty skarbowe i administracyjne oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów — w części przypadającej na działalność ogólnozakładową.
5. Koszty biurowe — stanowią koszty zużycia materiałów na cele biurowe oraz koszty usług związanych z administrowaniem jednostką gospodarczą, takie jak: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, tłumaczenia, usługi poligraficzne, ogłoszenia, koszty wydawnictw obcych. Są to tylko koszty przypadające na działalność ogólnozakładową.

Koszty ogólnoprodukcyjne

Druga podgrupa kosztów zarządu to koszty ogólnoprodukcyjne, do których w szczególności należy zaliczyć koszty utrzymania i ochrony biur, pomieszczeń, magazynów, laboratoriów oraz obiektów ogólnoprodukcyjnych, ogrzewania, koszty racjonalizacji i wynalazczości, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawione tak szczegółowe wyodrębnienie kosztów zarządu powstaje w przypadku jednostek prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą zarówno produkcyjną, usługową, jak i handlową oraz jednostek, które ze względu na rozmiary produkcji są podzielone na zakłady, sklepy, oddziały, punkty sprzedaży.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych do ewidencji kosztów zarządu warto wyodrębnić dwa konta syntetyczne, np.:
• konto 550 „Koszty ogólnoadministracyjne”,
• konto 551 „Koszty ogólnoprodukcyjne”.

W przypadku jednostek handlowych należy rozbudować analitykę wprowadzoną do konta 550, które — ponieważ produkcja nie występuje — może być oznaczone mianem „Koszty zarządu”. Analityka wprowadzona do każdego sklepu indywidualnie oznacza odrębne centra kosztów.

Ewidencja i wycena kosztów zarządu

Ewidencja kosztów zarządu jest uzależniona od przyjętej w jednostce gospodarczej metody rejestracji i rozliczania tych kosztów. W jednostkach, które prowadzą rejestrację i rozliczanie kosztów tylko w układzie funkcjonalnym kosztów — koszty zarządu ewidencjonuje się na koncie syntetycznym „Koszty zarządu”, do którego celowe jest prowadzenie ewidencji szczegółowej, umożliwiającej ustalenie wysokości i struktury kosztów rodzajowych ponoszonych w związku z ogólnym zarządem.

W jednostkach, które prowadzą rejestrację i rozliczanie kosztów zarówno w układzie funkcjonalnym, jak i w układzie rodzajowym kosztów, konto „Koszty zarządu” obciąża się przypadającymi na bieżący okres sprawozdawczy kosztami rodzajowymi dotyczącymi ogólnego zarządu. Następuje to równolegle do zapisów na kontach zespołu 4.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Na stronie Wn konta „Koszty zarządu” księguje się:
• koszty wynikające z dowodów źródłowych rozliczone z kont zespołów 0, 1, 2, 3 oraz np. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przypadające na bieżący okres sprawozdawczy,
• odpisy kosztów rozliczanych w czasie — w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy,
• koszty świadczeń działalności pomocniczej na rzecz ogólnego zarządu.

Na stronie Ma konta „Koszty zarządu” — na koniec roku obrotowego — księguje się przeniesienie kosztów zarządu na wynik finansowy.

UWAGA!
Na koniec roku obrotowego w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym koszty zarządu przeksięgowuje się na stronę Wn konta „Rozliczenie kosztów”, natomiast w jednostkach sporządzających rachunek wyników metodą kalkulacyjną — koszty te obciążają bezpośrednio konto „Wynik finansowy”.

Przykład
Spółka K+M otworzyła trzy sklepy spożywcze. Każdy ze sklepów znajduje się w innej miejscowości i podlega bezpośrednio własnemu kierownictwu. Pracowników zatrudnia też we własnym zakresie.

Wariant I
Sklepy do przygotowywania raportów wewnętrznych do spółki K+M przekazują tylko ogólną kwotę kosztów zarządu.
– sklep A: 12 000 zł,
– sklep B: 10 000 zł,
– sklep C: 20 000 zł.

Wysokość kosztów zarządu, w szczególności w sklepie C, wzbudziło zastrzeżenia co do wprowadzenia nowych zasad ewidencji kosztów ogólnoadministracyjnych.

Na stronie Wn konta „Koszty zarządu” księguje się:
• koszty wynikające z dowodów źródłowych rozliczone z kont zespołów 0, 1, 2, 3 oraz np. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przypadające na bieżący okres sprawozdawczy,
• odpisy kosztów rozliczanych w czasie — w części przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy,
• koszty świadczeń działalności pomocniczej na rzecz ogólnego zarządu.

Na stronie Ma konta „Koszty zarządu” — na koniec roku obrotowego — księguje się przeniesienie kosztów zarządu na wynik finansowy.

UWAGA!
Na koniec roku obrotowego w jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym koszty zarządu przeksięgowuje się na stronę Wn konta „Rozliczenie kosztów”, natomiast w jednostkach sporządzających rachunek wyników metodą kalkulacyjną — koszty te obciążają bezpośrednio konto „Wynik finansowy”.

Przykład
Spółka K+M otworzyła trzy sklepy spożywcze. Każdy ze sklepów znajduje się w innej miejscowości i podlega bezpośrednio własnemu kierownictwu. Pracowników zatrudnia też we własnym zakresie.

Wariant I
Sklepy do przygotowywania raportów wewnętrznych do spółki K+M przekazują tylko ogólną kwotę kosztów zarządu.
– sklep A: 12 000 zł,
– sklep B: 10 000 zł,
– sklep C: 20 000 zł.
Wysokość kosztów zarządu, w szczególności w sklepie C, wzbudziło zastrzeżenia co do wprowadzenia nowych zasad ewidencji kosztów ogólnoadministracyjnych.

Wariant II
Koszty ogólno administracyjne w centrach kosztu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Przychody ze sprzedaży:
– sklep A: 45 000 zł,
– sklep B: 28 000 zł,
– sklep C: 65 000 zł.

Stosunek kosztów zarządu do przychodów ze sprzedaży:
– sklep A: 26,6%,
– sklep B: 35,7%,
– sklep C: 23,0%.

Po analizie kosztów okazało się, że — w stosunku do wielkości sprzedaży — sklep C ponosi najniższe koszty administracyjne. Spółka powinna więc skontrolować i ustalić powód wysokich kosztów biurowych w sklepie B. Są one bardzo wysokie w stosunku do osiągniętych przychodów i rozmiarów sklepu, co może wskazywać na nadużycie ze strony pracowników. Ewidencja kosztów zarządu jest na pewno niezbędna w przypadku jednostek prowadzących zróżnicowaną działalność i produkujących wyroby wymagające kalkulacji kosztów wytwarzania. Zgodnie z zapisami w ustawie o rachunkowości na koszt wytworzenia produktów składają się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej części kosztów pośrednich wytwarzania możemy zaliczyć cześć kosztów zarządu, których ewidencję proponowaliśmy prowadzić na koncie 551 „Koszty ogólnoprodukcyjne”.

Według art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu. Są to koszty ewidencjonowane na koncie 550 „Koszty ogólnoadministracyjne”, ponieważ nie są one związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny. Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Rozliczanie kosztów zarządu

Księgowo koszty zarządu nie są rozliczane na produkty, jednak do celów statystycznych istnieje potrzeba ich pozaksięgowego rozliczania na poszczególne produkty. Jednym z celów może być badanie rentowności poszczególnych rodzajów działalności podstawowej lub poszczególnych wyrobów i usług. Metodą kalkulacji stosowaną do rozliczania kosztów zarządu jest metoda kluczy podziałowych. Wykorzystuje się najczęściej klucze: techniczny koszt wytworzenia, koszty przerobu, sumę kosztów bezpośrednich, płace bezpośrednie z narzutami, wartość materiałów bezpośrednich. W celu rozliczenia kosztów zarządu, w praktyce wylicza się tak zwane narzuty kosztów zarządu, do których zalicza się narzuty rzeczywiste lub stabilizowane. Wybór konkretnego sposobu obliczania narzutu kosztów zarządu może zasadniczo wpłynąć na wysokość kosztu wytworzenia produktu. Przeprowadzanie takiej kalkulacji jest wykorzystywane poza wymienionym wyżej do ustalania ceny opłacalności produkcji oraz w negocjacjach cenowych.

• art. 28 ust. 3, art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości — j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• Wzorcowy Wykaz Kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych pod red. dr. Zdzisława Fedaka

Justyna Grywińska
księgowa z licencją MF, właścicielka biura księgowego
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Panele fotowoltaiczne - obowiązek podatkowy w akcyzie

  Panele fotowoltaiczne stały się symbolem przejścia ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej. Coraz więcej osób prywatnych i przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w technologię słoneczną, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Jednak wraz z rosnącą popularnością tej technologii pojawiają się również pytania dotyczące jej aspektów podatkowych. Czy wiesz, że produkcja energii z paneli fotowoltaicznych może podlegać opodatkowaniu akcyzą? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne mogą być zobowiązane do zapłaty tego podatku? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii opodatkowania energii elektrycznej produkowanej z paneli fotowoltaicznych w kontekście przepisów dotyczących akcyzy. Zapraszamy do lektury!

  Faktura wystawiona na pracownika przez unijnego przewoźnika. Czy to jest import usług?

  Otrzymaliśmy fakturę za przelot pracownika na trasie Warszawa-Paryż. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój francuski numer VAT UE. Czy w tej sytuacji musimy rozliczyć import usług, jeśli faktura jest wystawiona na naszego pracownika, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

  MF podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

  Ministerstwo Finansów podniosło preferencyjną marżę październikowych obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji - poinformował resort.

  Sprawdzisz online salda i szczegóły rozliczeń z fiskusem. Usługa „Rozliczenia” już działa w e-Urzędzie Skarbowym

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowali 25 września 2023 r., że usługa „Rozliczenia” jest już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta pozwala podatnikom i płatnikom zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym.

  Kara 3 tys. zł za paragon na ladzie. Przepisy milczą, fiskus wręcza mandaty

  Trzy tysiące złotych - tyle miała zapłacić sprzedawczyni w jednej z lodziarni w Polsce, którą urząd skarbowy ukarał mandatem za położenie paragonu na ladzie sklepu. Kara została ostatecznie uchylona przez Krajową Administrację Skarbową. Jednak przepisy nie regulują sposobu wręczania paragonów konsumentom, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji.

  Bezrobocie w Polsce. Sierpień 2023 w liczbach

  Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2023. Jak kształtują się te statystyki w porównaniu z poprzednimi miesiącami i co to oznacza dla rynku pracy?

  Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

  Ulga termomodernizacyjna to specjalne odliczenie podatkowe, które pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na termomodernizację budynków mieszkalnych. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych zastanawia się, jakie wydatki kwalifikują się do tej ulgi i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

  Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Co sprzyja inwestycjom?

  Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów. Na warszawskiej giełdzie udział inwestorów zagranicznych osiągnął w I połowie roku poziom 65 procent - to najwyższy wynik w perspektywie całej dekady. 

  Handel hurtowy. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  Sierpniowe dane GUS o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle pokazują kontynuację spadkowego trendu z poprzednich miesięcy. Słabe wyniki handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym są m.in. efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, w którym przedsiębiorstwa intensywnie budowały zapasy. Efekt ten widoczny jest szczególnie w przypadku półproduktów pochodzenia nierolniczego i złomu, których sprzedaż w sierpniu ubiegłego roku notowała blisko 60 proc. wzrost r/r a w sierpniu tego roku spadła w ujęciu rocznym o ponad 47 proc.

  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  REKLAMA