Kategorie

Jak wykazać w księgach otrzymanie, przepadek oraz zwrot wadium

Małgorzata Kawczyńska
Spółka rozpisała przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wszyscy uczestnicy wpłacili wadium. W wyniku przetargu wyłoniony został zwycięzca, który jednak nie podpisał umowy o roboty w wyznaczonym terminie, w związku z czym wniesione przez niego wadium przepadło. Niedoszły kontrahent złożył skargę do sądu. Jak wykazać w księgach otrzymanie wadium, jego przepadek oraz ewentualny zwrot?


RADA


Wpłaty i zwroty otrzymanego wadium ujmuje się na koncie „Pozostałe rozrachunki” w korespondencji z kontem „Rachunek bankowy”. Otrzymane wadium, które w efekcie uległo przepadkowi, w spółce rozpisującej przetarg ewidencjonuje się na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, natomiast w spółce biorącej udział w przetargu - na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Jeżeli na skutek wyroku sądowego organizator przetargu będzie zobowiązany do zwrotu wadium, należy jego wartość przeksięgować w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”.


UZASADNIENIE


Wadium jest to określona suma pieniędzy składana na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Wadium wpłacane jest zazwyczaj przy przetargach na rzecz organu organizującego przetarg, gdy oferent składa swoją propozycję cenową.


Instytucja wadium została uregulowana w art. 704 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.


W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.


Ewidencja w księgach rachunkowych


Do ewidencji rozrachunków z tytułu wpłaconego i otrzymywanego wadium służy konto „Pozostałe rozrachunki”. Konto to wykazuje saldo do chwili rozliczenia wadium. Jeżeli spółka wpłacająca wadium wygra przetarg, wówczas przekazana kwota może zostać zaliczona na poczet przyszłej zapłaty i przeniesiona na konto „Rozrachunki z dostawcami”.

U organizatora następuje przeniesienie na konto „Rozrachunki z odbiorcami”.

Jeśli mimo wygranego przetargu spółka wycofa się z umowy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz spółki rozpisującej przetarg. W takiej sytuacji organizator przetargu uzyskuje przychód, który wykazuje na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, a niedoszły kontrahent ponosi koszt wykazywany na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”.


UWAGA!

Utracone wadium stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli odstąpienie od zawarcia umowy miało gospodarcze uzasadnienie.


Jeśli zwycięzca przetargu, który wycofał się z umowy, w związku z utratą wadium złoży skargę do sądu, a wyrok sądowy będzie niekorzystny dla organizatora przetargu i nastąpi zwrot wadium, wówczas pod datą uprawomocnienia się wyroku sądowego w księgach organizatora powinno nastąpić przeksięgowanie wadium na konto „Pozostałe koszty operacyjne” w korespondencji z kontem „Pozostałe rozrachunki”.


Ewidencja w spółce rozpisującej przetarg

1. Otrzymanie wadium:

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

2. Zwrot wadium oferentom:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Rachunek bankowy”

3. Przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne”


Ewidencja w spółce przystępującej do przetargu

1. Wpłata wadium:

Wn „Pozostałe rozrachunki”

Ma „Rachunek bankowy”

2. Zwrot wadium:

Wn „Rachunek bankowy”

Ma „Pozostałe rozrachunki”

3. Przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma „Pozostałe rozrachunki”


Przykład 1

Spółka X ogłosiła przetarg publiczny na wybudowanie obiektu sportowego. Spółki Y i Z złożyły ofertę cenową i wpłaciły wymagane wadium w kwocie 100 000 zł. Przetarg wygrała spółka Y, jednak odmówiła podpisania umowy, ponieważ podała zbyt niską cenę ofertową. Wynikało to z faktu, że przyjęto zbyt niskie koszty pracy i ceny materiałów, które wzrosły w okresie między złożeniem oferty a podpisaniem umowy.

Po ponownej kalkulacji okazało się, że spółka, realizując tę umowę, poniosłaby stratę znacznie większą niż kwota utraconego wadium. Z ekonomicznego punktu widzenia decyzja o odmowie podpisania umowy była więc całkowicie zasadna i uchroniła spółkę przed znacznie większymi stratami, niż utrata wadium. W związku z odmową podpisania umowy wadium wpłacone przez spółkę Y uległo przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.


Ewidencja księgowa - spółka X

1. Otrzymanie wadium od spółki Y - 100 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

- w analityce „Wadium - spółka Y”

2. Otrzymanie wadium od spółki Z - 100 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

- w analityce „Wadium - spółka Z”

3. Zwrot wadium spółce Z:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Rachunek bankowy” 100 000

4. Przepadek wadium wpłaconego przez spółkę Y na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 100 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa - spółka Y

1. Wpłata wadium spółce X:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Ma „Rachunek bankowy” 100 000

2. Przepadek wadium wpłaconego przez spółkę Y na rzecz organizatora przetargu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000

Spółka Y ma prawo uznać kwotę utraconego wadium za koszt uzyskania przychodu, ponieważ rezygnacja z podpisania kontraktu miała ekonomiczne uzasadnienie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka X wpłaciła wadium w kwocie 1 220 000 zł na zakup od syndyka masy upadłościowej ruchomości. Firma złożyła ofertę i wygrała przetarg. Syndyk zaliczył kwotę wpłaconego wadium na poczet należności i wystawił fakturę zaliczkową.


Ewidencja w księgach spółki reprezentowanej przez syndyka

1. Wpłata wadium przez spółkę X - 1 220 000 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 1 220 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

2. Wygrana w przetargu spółki X - zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet należności z tytułu wygranego przetargu:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki otrzymane od odbiorców”

3. Wystawienie faktury zaliczkowej:

wartość netto - 1 000 000 zł

VAT - 220 000 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki otrzymane od odbiorców”

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 1 000 000

- w analityce „Środki otrzymane od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń”

Ma „VAT należny” 220 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja w księgach spółki X - zwycięzcy przetargu

1. Wpłata wadium przez spółkę X - 1 220 000 zł:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

Ma „Rachunek bankowy” 1 220 000

2. Wygrana w przetargu spółki X - zaliczenie kwoty wpłaconego wadium na poczet zobowiązania z tytułu wygranego przetargu:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki wpłacone dostawcom”

Ma „Pozostałe rozrachunki” 1 220 000

3. Otrzymanie od syndyka faktury zaliczkowej:

wartość netto - 1 000 000 zł

VAT - 220 000 zł

Wn „Rozliczenie zakupu” 1 000 000

- w analityce „Zaliczki na towary”

Wn „VAT naliczony” 220 000

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 1 220 000

- w analityce „Zaliczki wpłacone dostawcom”

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za dokonany przelew.


Podstawa prawna:
- art. 704 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1166

- art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

- art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.