| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Porady prawne

Faktura przy świadczeniu usług reklamowych przez kilka miesięcy

Aktualizacja: 21.06.2005

Jesteśmy firmą świadczącą usługi reklamowe. Zawarliśmy umowę z polskim kontrahentem. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi reklamowej przez kilka miesięcy. Konkretnie usługa ma być wykonywana w okresie od czerwca do sierpnia 2005 r. Należność za usługę została również określona w umowie. Kiedy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy oraz w jakim terminie powinniśmy wystawić fakturę potwierdzającą wykonaną usługę? »

Kwalifikacje głównego księgowego

Aktualizacja: 21.06.2005

Jestem dyrektorem zakładu budżetowego utworzonego przez gminę (ZOZ). W tym roku główna księgowa odchodzi na emeryturę i w związku z tym chcę zatrudnić na to stanowisko dotychczasowego kierownika działu płac. Mam jednak wątpliwości, czy posiada ona odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Proszę o wskazanie przepisu określającego wymogi, jakie musi spełniać główny księgowy. »

Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 17.06.2005

W ramach działalności gospodarczej prowadzimy prace badawczo-rozwojowe. Czy istnieje potrzeba osobnego ujmowania w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej prac badawczych i prac rozwojowych? Jeśli tak, to jak prace te od siebie odróżnić i jak je ewidencjonować? »

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych

Aktualizacja: 17.06.2005

Nasza spółka poniosła w roku 2002 stratę bilansową w kwocie 80 000 zł. Kapitał podstawowy na koniec 2002 r. wynosił 50 000 zł. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w kwietniu 2003 r. podjęło uchwały o:• zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2002 r.,• pokryciu straty za 2002 r. z zysków kolejnych 5 lat,• dalszym istnieniu spółki i podwyższeniu kapitału podstawowego do kwoty 200 000 zł w drodze utworzenia nowych udziałów.Podwyższenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2003 r. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. Dokonali oni wpłat na rachunek bankowy spółki w kwocie 150 000 zł (czerwiec 2003 r.).W latach 2003 i 2004 spółka także poniosła straty bilansowe. Poza kapitałem podstawowym nie występują inne elementy kapitałów własnych. W jaki sposób powinny zostać zaprezentowane straty za lata 2002-2003 w sprawozdaniu finansowym za 2004 r.? Nie mamy obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2004. »

Uprawnienia do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Aktualizacja: 17.06.2005

Czy podatkową księgę przychodów i rozchodów może prowadzić na umowę zlecenie lub umowę o dzieło księgowa nieprowadząca działalności gospodarczej i nieposiadająca certyfikatu wymaganego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? »

Czy odsetki z tytułu zaległości podatkowych stanowią koszt uzyskania przychodów

Aktualizacja: 13.06.2005

Czy zapłacone odsetki przez osobę prawną od deklaracji PCC-1 - są to odsetki za zwłokę w opłacie zobowiązań podatkowych - zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów? Wiem, że na pewno zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości zaliczamy je do kosztów finansowych, a czy jest to zgodne z updop? »

Czy koszty nadzoru nad spółką zależną stanowią koszty podatkowe

Aktualizacja: 13.06.2005

Jesteśmy spółką z o.o. i posiadamy 100% udziałów w spółce kapitałowej na terenie Rosji. W spółce tej nie powołano rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Czy koszty nadzoru nad jej działalnością (bilety lotnicze, diety wyjeżdżających do tej spółki naszych pracowników) są dla nas kosztem uzyskania przychodu? Nasz nadzór jest nadzorem właścicieli nad działalnością spółki. »

Czy można przywrócić termin do przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy fiskalnej

Aktualizacja: 13.06.2005

Spółka nie dokonała w obowiązującym terminie przeglądu technicznego drukarki fiskalnej - termin minął 2 miesiące temu. W 2002 r. spółka odliczyła 50% ceny zakupu drukarek. Czy jest możliwość wystąpienia o przywrócenie terminu, czy trzeba zwrócić odliczone 50% ceny zakupu? »

Jak rozliczyć podatkowo spłatę przedawnionej należności

Aktualizacja: 13.06.2005

W roku 2001 firma wystawiła fakturę dokumentującą usługę, z której nabywca według umowy potrącił 2000 zł tytułem gwarancji na okres dwóch lat. Ponadto wymieniona faktura nie została w całości uregulowana na kwotę 1000 zł. Faktura zwiększyła przychód podatkowy. W roku 2003 utworzono odpis aktualizacyjny niestanowiący kosztu uzyskania przychodu, a w roku 2005 podpisano umowę ugody, w której powołano się na potwierdzenie salda z 31 grudnia 2004 r. na kwotę 3000 zł i nastąpiło umorzenie w 40%. Czy należność uległa przedawnieniu? Czy kwota spłaty 1200 zł stanowi przychód podatkowy, mimo że odpisanie nie było kosztem uzyskania przychodu? Jak podatkowo rozliczyć te operacje? »

Jak rozliczyć przekazanie na kapitał podstawowy tworzonej spółki

Aktualizacja: 13.06.2005

Spółka z o.o. A przekazała 100 000 zł na kapitał podstawowy spółce z o.o. B, w której posiada 100% udziałów. Jak prawidłowo zaksięgować operacje w spółce A i spółce B? Czy spółka B powinna naliczyć podatek dochodowy od osób prawnych od otrzymanych udziałów? »

Kiedy odpisy na fundusz likwidacji zakładu górniczego są kosztem uzyskania przychodu

Aktualizacja: 13.06.2005

Jesteśmy zobowiązani do tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego. Środki na rachunek funduszu są wpłacane w terminie miesiąca po upływie okresu, którego dotyczą. Czy odpis stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie naliczenia memoriałowego, czy też w dacie faktycznie dokonanej wpłaty na ten fundusz? »

Komu można przekazać darowiznę, by skorzystać z odliczenia

Aktualizacja: 13.06.2005

Nasza spółka chce dokonać darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klubu. Czy będzie ona podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania? Czy klub sportowy musi wykazać się wpisem do rejestru jako organizacja pożytku publicznego, aby można było dokonać odliczenia przekazanej darowizny? »

Jak dokumentować nabycie produktów rolnych od rolników nieposiadających rachunków bankowych

Aktualizacja: 13.06.2005

Do celów produkcyjnych skupujemy jabłka od sadowników. Część naszych dostawców jest rolnikami indywidualnymi niemającymi założonego rachunku bankowego. W związku z tym ich dostawy nie mogą być udokumentowane ani fakturą VAT zakupu, ani fakturą VAT RR. Jako dowód dostawy wystawiamy im PZ, gdzie umieszczamy ich oraz nasze dane, ilości surowca, cenę jednostkową i wartość. PZ zostają podpisane przez obie strony. Znajduje się na nich także data dostawy. Zapłata za dostawę często następuje w innym okresie (miesiącu, a nawet innym roku) niż data dostawy. Czy można wartość dostawy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiła, czy dopiero w momencie zapłaty? Czy PZ jest wystarczającym dowodem dostawy, aby można było zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów? »

Jak opodatkowane są kary umowne

Aktualizacja: 13.06.2005

Spółka zawarła z firmą budowlano-montażową umowę na budowę magazynu "pod klucz". W umowie wykonawca gwarantował dotrzymanie określonych parametrów technicznych oraz przekazanie do eksploatacji w określonych terminach. Umowa stanowiła, iż w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę zobowiązań spółka obciąży go określonymi karami umownymi. W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę umowy spółka obciążyła karami umownymi wykonawcę, wystawiając notę księgową, oraz dokonała kompensaty (potrącenia) swojej wierzytelności w wysokości wartości kary umownej z wierzytelnościami wykonawcy wobec spółki zgodnie z art. 499 Kodeksu cywilnego. Czy karę umowną można odnieść na zmniejszenie kosztów inwestycji - budowy magazynu? Czy i kiedy po stronie spółki powstanie przychód podatkowy z tytułu obciążenia wykonawcy karą umowną? »

Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o skutkuje przejściem na pełną rachunkowość

Aktualizacja: 13.06.2005

Jestem współwłaścicielem spółki jawnej, która przekształca się w sp. z o.o. Obroty roczne tej spółki zamykają się w granicach 500 000 zł, czyli według ustawy o rachunkowości nie muszę prowadzić pełnej księgowości oraz sporządzać sprawozdań finansowych. Czy tak samo jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK