Kategorie

Kto płaci CIT we Włoszech

Opodatkowaniu we Włoszech od całości światowych dochodów podlegają rezydenci Włoch. Za rezydentów włoskich uważane są podmioty, które mają zarejestrowaną siedzibę we Włoszech bądź też biuro zarządu albo prowadzą na terenie Włoch swoją główną działalność.

Podmioty niebędące rezydentami podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych w tym państwie.

Zgodnie z umową zawartą między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz.U. z 1989 r. nr 62, poz. 374; dalej umowa) opodatkowaniu włoskim podatkiem dochodowym podlegają dochody polskiego przedsiębiorcy w zakresie, w jakim dochody te powstają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tego przedsiębiorcę we Włoszech za pośrednictwem stałej placówki (zakładu). Jak wyjaśnia Magdalena Ćwik-Burszewska, konsultant Ernst & Young, przez pojęcie zakładu należy rozumieć stałą placówkę, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność, w tym miejsce zarządzania, filia, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnia, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych.

– Podobnie jak w innych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie stanowią zakładu np. placówki służące prowadzeniu działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym, w tym: w celu reklamowym, informacyjnym czy prowadzenia badań oraz placówki służące jedynie składowaniu, wystawianiu lub wydawaniu dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa – podkreśla Magdalena Ćwik-Burszewska.

Koszty podatkowe

Podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wynik księgowy skorygowany o przychody wolne od opodatkowania i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, określone wyłączenia oraz straty podatkowe z lat ubiegłych.

Przychody zwolnione obejmują m.in. odsetki od obligacji rządowych wydanych przed 1986 rokiem oraz niektóre zyski z tytułu udziału w spółkach zależnych. W odniesieniu do kosztów obowiązuje generalna zasada, że koszty podatkowe stanowią wydatki, które związane są z działalnością lub z aktywami generującymi przychód lub z innymi wpływami podlegającymi opodatkowaniu. Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. dwóch trzecich wydatków poniesionych w związku z organizacją imprez, jak również wydatków poniesionych w związku z transakcjami dokonywanymi z podmiotami spoza Unii Europejskiej będącymi rezydentami rajów podatkowych (chyba że podmioty te są faktycznie zaangażowane w prowadzanie działalności w tym kraju lub transakcja ta faktycznie miała miejsce i miała rzeczywisty cel gospodarczy). Ponadto kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odsetki od pożyczek udzielanych przez udziałowca w części, w jakiej kwota zadłużenia z tytułu pożyczki przekracza czterokrotność aktywów netto spółki.

– Restrykcje dotyczące kosztów co do zasady nie dotyczą banków i instytucji finansowych oraz spółek, których przychody nie przekraczają 5 164 550 euro (z wyłączaniem holdingów, do których zawsze stosują się ograniczenia związane z cienką kapitalizacją). Na uwagę zasługuje również regulacja ograniczająca możliwość uznania za koszt podatkowy odsetek od pożyczek (zarówno od spółek powiązanych, jak i niepowiązanych), w przypadku gdy aktywa netto spółki są wyższe niż wartość księgowa inwestycji w podmioty zależne, z udziału w których zyski są zwolnione z opodatkowania – dodaje Magdalena Ćwik-Burszewska.

ROZLICZANIE STRATY
Zyski polskiego przedsiębiorcy osiągane we Włoszech za pośrednictwem zakładu są opodatkowane we Włoszech i są zwolnione z opodatkowania w Polsce. Tym samym straty podatkowe włoskiego zakładu nie mogą zostać rozliczone z dochodem osiągniętym z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Polski. Taka strata może podlegać rozliczeniu z dochodem opodatkowanym we Włoszech zgodnie z włoskimi regulacjami.

Podatki lokalne

Dodatkowo dochody zarówno rezydentów i nierezydentów, wygenerowane we Włoszech, podlegają opodatkowaniu lokalnym podatkiem tzw. podatkiem od czynności produkcyjnych. Wysokość tego podatku zależy od charakteru działalności. Przykładowo, dla podmiotów produkcyjnych podatek wynosi 4,25 proc. podstawy opodatkowania (obliczanej jako wartość produkcji minus koszty produkcji), a dla podmiotów publicznych wykonujących działalność handlową 8,25 proc. Stawka podatku może podlegać zwiększeniu lub zmniejszeniu o jeden punkt procentowy. Podstawa opodatkowania podatkiem lokalnym i CIT nie jest taka sama i jest określana odrębnie w zależności od profilu podmiotu. W odniesieniu, do podatku lokalnego pewne koszty nie podlegają odliczeniu, m.in. niektóre koszty nadzwyczajne, koszty pracy czy odsetki.

Podmioty zależne

Zgodnie z prawem wewnętrznym niektóre zyski z udziału w podmiotach zależnych są zwolnione z opodatkowania. Dotyczy to dywidend i zysków kapitałowych realizowanych na sprzedaży udziałów.

Jak tłumaczy Magdalena Ćwik-Burszewska w odniesieniu do dywidend, 95 proc. dywidend otrzymywanych przez podatników (spółki i oddziały), niezależnie czy pochodzą ze źródeł krajowych czy zagranicznych, może być zwolniona z opodatkowania CIT. Dywidendy z rajów podatkowych mogą być zwolnione po potwierdzeniu przez władze podatkowe w drodze wiążącej interpretacji podatkowej.

Również zyski kapitałowe ze zbycia udziałów w podmiotach krajowych lub zagranicznych osiągane przez rezydentów i nierezydentów posiadających zakład we Włoszech mogą być zwolnione z opodatkowania. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot zależny oraz posiadanie przez podmiot włoski udziałów w podmiocie zależnym przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy przed dniem zbycia. Inwestycja w podmiot zależny powinna mieć, co do zasady, charakter inwestycji długoterminowej. Zwolnienie nie obejmuje dochodów ze zbycia udziałów w spółkach będących rezydentami rajów podatkowych.

Rozliczenie strat

Jak wyjaśnia Magdalena Ćwik-Burszewska, straty podatkowe mogą, co do zasady, pomniejszać dochody uzyskane przez podatników w kolejnych pięciu latach podatkowych. Bardziej restrykcyjne zasady dotyczą podmiotów, w których zmieniła się struktura właścicielska bądź które zmieniły profil działalności gospodarczej. W przypadku strat poniesionych w pierwszych trzech latach działalności możliwość ich rozliczenia nie jest limitowana.

– We Włoszech istnieje możliwość ustalania podstawy opodatkowania dla całej grupy, w tym podmiotów zagranicznych. W ten sposób przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest rozliczenie straty podatkowej zagranicznego podmiotu przez inne spółki z grupy – dodaje Sylwia Migdał, menedżer Ernst & Young.

WYSOKOŚĆ PODATKU
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych we Włoszech wynosi 33 proc. podstawy opodatkowania.

Polscy rezydenci

Dywidendy wypłacane z Włoch podlegają opodatkowaniu 27-proc. podatkiem u źródła. Na mocy umowy stawka podatku od dywidend wypłacanych do podmiotu będącego rezydentem Polski i jednocześnie ich właścicielem wynosi 10 proc. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odzyskania nawet czterech dziewiątych zapłaconego we Włoszech podatku. Należy pamiętać również o szczególnych zasadach opodatkowania dywidend wypłacanych spółkom z Unii Europejskiej. Dywidendy będą w całości zwolnione z opodatkowania podatkiem u źródła lub podatek może być w całości odzyskany, jeżeli spółka dominująca z Unii posiada co najmniej 25 proc. udziałów w spółce wypłacającej dywidendę przez okres jednego roku.

Zgodnie z umową, co do zasady, odsetki wypłacane na rzecz polskiego przedsiębiorcy będącego ich właścicielem będą opodatkowane 10-proc. podatkiem u źródła. Również od należności licencyjnych otrzymywanych od podmiotu włoskiego we Włoszech potrącony zostanie podatek u źródła w wysokości 10 proc.

PODATEK U ŹRÓDŁA
Podatek pobrany we Włoszech od dywidend, odsetek, należności licencyjnych podlega zaliczeniu na poczet CIT płaconego przez polską spółkę. Zaliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka jest należna w Polsce od dochodu otrzymanego z Włoch.

Ewa Matyszewska
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.