REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych
Klasyfikacja Środków Trwałych
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) to usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służący m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

REKLAMA

Autopromocja

Do środków trwałych zalicza się w szczególności:

1) nieruchomości — w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;

3) ulepszenia w obcych środkach trwałych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy.

Ulepszenia w obcych środkach trwałych klasyfikowane są w odpowiednich grupach KŚT, w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.

Zobacz: Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

Podział i zasady klasyfikowania środków trwałych

Za podstawową jednostkę ewidencji KŚT uznaje pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług, np.; budynek, maszyna. W nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie obiektu zbiorczego, którym może być np.: zespół przewodów rurociągowych, zespoły komputerowe itp.

Uwzględniając wymienione wcześniej zasady podziału środków trwałych, klasyfikacja wyodrębnia na pierwszym szczeblu podziału klasyfikacyjnego 10 następujących  grup środków trwałych:

0 GRUNTY

1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

7 ŚRODKI TRANSPORTU

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

9 INWENTARZ ŻYWY

Wyżej wymienione grupy środków trwałych dzielą się na drugim szczeblu podziału klasyfikacyjnego na podgrupy, którym nadane zostały symbole dwucyfrowe. Wprowadzono też trzeci szczebel podziału klasyfikacyjnego środków trwałych, którym nadano symbole trzycyfrowe.

Struktura symboli KŚT jest następująca:

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Str.

grupa

podgrupa

0

GRUNTY

7

01

Użytki rolne

7

02

Grunty leśne

8

03

Grunty zabudowane i zurbanizowane

9

04

Użytki ekologiczne

10

05

Tereny różne

11

06

Nieużytki

11

07

Grunty pod wodami

11

1

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

12

10

Budynki niemieszkalne

13

11

Budynki mieszkalne

18

12

Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

18

2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

20

20

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

21

21

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

22

22

Infrastruktura transportu

23

29

Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej

26

3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

28

31

Kotły grzewcze i parowe

28

32

Turbiny i inne maszyny napędowe

28

33

Maszyny elektryczne wirujące

30

34

Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe

31

4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

34

41

Obrabiarki do metali

34

42

Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

35

43

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno-spożywczym

36

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

37

45

Piece przemysłowe

38

46

Urządzenia do wymiany ciepła

40

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych

41

48

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

43

49

Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania

45

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

48

50

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego

48

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

54

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

55

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego

56

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej

57

56

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego

58

57

Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego

59

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

61

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

63

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

65

60

Zbiorniki naziemne

65

61

Urządzenia i aparatura energii elektrycznej

67

62

Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii

69

63

Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające

70

64

Dźwigi i przenośniki

71

65

Urządzenia przemysłowe

73

66

Urządzenia nieprzemysłowe

74

68

Pozostałe urządzenia techniczne

76

7

ŚRODKI TRANSPORTU

79

70

Tabor kolejowy naziemny

79

71

Tabor kolejowy podziemny

80

72

Tabor tramwajowy

80

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

80

74

Pojazdy mechaniczne

81

75

Tabor konny

83

76

Pozostały tabor bezszynowy

83

77

Tabor pływający

83

78

Tabor lotniczy

85

79

Pozostałe środki transportu

86

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

88

80

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

88

9

INWENTARZ ŻYWY

93

90

Inwentarz żywy

93

Objaśnienia szczegółowe do Klasyfikacji Środków Trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi i współczynnikami podwyższającymi te stawki

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

0

GRUNTY

Grupa ta obejmuje:

– grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,

– grunty zabudowane i zurbanizowane,

– użytki ekologiczne, nieużytki,

– tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,

– pozostałe tereny,

– prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa ta nie obejmuje:

– budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na ww. gruntach i terenach.

Uwaga:

Podział gruntów według ich przeznaczenia użytkowego został określony na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

01

UŻYTKI ROLNE

010

GRUNTY ORNE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe, szklarnie i inspekty,

– grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny1), drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów,

– ugory, odłogi.

1) Plantacje wikliny

10%

011

SADY

Rodzaj ten obejmuje grunty:

– o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha),

– zajęte pod szkółki drzew i krzewów owocowych,

– zajęte pod winnice.

012

ŁĄKI TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.

013

PASTWISKA TRWAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.

014

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– budynki mieszkalne i inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej (nie wyłączając produkcji rybnej) i przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.),

– ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

015

GRUNTY POD STAWAMI

Rodzaj ten obejmuje grunty pod:

– zbiornikami wodnymi (z wyłączeniem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód) wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb lub innych organizmów wodnych, obejmującymi powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego.

016

GRUNTY POD ROWAMI

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015.

02

GRUNTY LEŚNE

020

LASY

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną (uprawami leśnymi), drzewami i krzewami oraz runem leśnym, lub przejściowo jej pozbawione, przeznaczone do produkcji leśnej lub stanowiące rezerwat przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego albo wpisane do rejestru zabytków,

– grunty związane z gospodarką leśną, zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Uwaga:

Grunty określane jako „las” zdefiniowano na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn.zm.).

021

GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha,

– śródpolne skupiska drzew i krzewów, które nie są zaliczone do lasów,

– tereny torfowisk, pokryte częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych,

– grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu,

– przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych,

– grunty pod jarami i wąwozami, pokryte drzewami i krzewami, które nie są zaliczone do lasów, w sposób naturalny lub sztuczny, w celu zabezpieczenia przed erozją,

– grunty pod wysypiskami kamieni, gruzowiskami, porośnięte drzewami i krzewami,

– zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów,

– skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod plantacje krzewów, sklasyfikowanych w rodzaju 010.

03

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030

TERENY MIESZKANIOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty:

– niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.),

– pod ogródkami przydomowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz pod inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej – sklasyfikowanych w rodzaju 014.

031

TERENY PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej,

– ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków,

– stacje transformatorowe,

– czynne hałdy i wysypiska,

– urządzenia magazynowo-składowe,

– bazy transportowe i remontowe itp.

032

INNE TERENY ZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością, kultem religijnym itp.,

– czynne cmentarze,

– grunty zajęte pod grzebowiska zwierząt.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– terenów mieszkaniowych – sklasyfikowanych w rodzaju 030,

– terenów przemysłowych – sklasyfikowanych w rodzaju 031.

033

ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, z wyłączeniem terenów pod produkcję rolniczą i leśną.

034

TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki:

– tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),

– tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,

– tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,

– tereny spełniające funkcje rozrywkowe: wesołe miasteczka, lunaparki,

– tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,

– tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

035

UŻYTKI KOPALNE

Rodzaj ten obejmuje:

– grunty zajęte przez czynne kopalnie odkrywkowe, w których odbywa się wydobywaniue kopalin.

036

TERENY KOMUNIKACYJNE

Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod:

– drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej,

– place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych,

– ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,

– tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego – stacje, rampy, torowiska kolejowe, magazyny, bocznice kolejowe itp.),

– porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej,

– urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej,

– naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych,

– torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską,

– urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe,

– wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego,

– pozostałe tereny komunikacyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości, sklasyfikowanych do przyległego do nich użytku gruntowego.

04

UŻYTKI EKOLOGICZNE

040

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takie jak:

– naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.

Uwaga:

Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

05

TERENY RÓŻNE

050

TERENY RÓŻNE

Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:

– grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji),

– niezagospodarowane grunty zrekultywowane,

– wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.

06

NIEUŻYTKI

060

NIEUŻYTKI

Rodzaj ten obejmuje niezaklasyfikowane do użytków ekologicznych tereny pod:

– bagnami (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),

– piaskami (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy),

– naturalnymi utworami fizjograficznymi (urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska),

– nieprzeznaczonymi do rekultywacji wyrobiskami po wydobywaniu kopalin.

07

GRUNTY POD WODAMI

070

GRUNTY POD WODAMI, Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW POD WODAMI POWSTAŁYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Rodzaj ten obejmuje grunty pod:

– morskimi wodami wewnętrznymi,

– wodami powierzchniowymi płynącymi, do których zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają lub do których wpływają,

– wodami powierzchniowymi stojącymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

– gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016,

– gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 071.

071

GRUNTY POD WODAMI POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

RODZAJ TEN NIE OBEJMUJE:

– gruntów pod stawami, sklasyfikowanych w rodzaju 015,

– gruntów pod rowami, sklasyfikowanych w rodzaju 016.

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 0

Amortyzacji nie podlegają:

1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów (wyjątek stanowią grunty służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową)

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

PKOB 1999

PKWiU 2008

1

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje:

– wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa ta nie obejmuje:

– kiosków, budek, baraków i domków kempingowych, sklasyfikowanych w rodzaju 806.

Uwagi:

Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest natrwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zm.).

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki sklasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT określono na podstawie PKOB oraz przypisano każdemu rodzajowi KŚT odpowiedni symbol PKWiU.

Przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też i jego część obejmującą co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.

Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Za lokal użytkowy uważa się samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli jest ona połączona z mieszkaniem twórcy, lub jeżeli twórca nie ma w danej miejscowości samodzielnego mieszkania, umożliwiającego prowadzenie działalności twórczej. Przedmiotowe pracownie należy traktować jak lokal mieszkalny na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

O zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

W przypadku budynków (lub lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice między poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica między budynkami przebiega przez jej środek.

Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych itp.

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.

W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp.

Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

10

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

101

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– kompleksowych obiektów przemysłowych, które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

1251

41.00.20.0*

2,5%

102

BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:

– budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,

– budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,

– budynki stacji nadawczych radia i telewizji,

– budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnych itp.,

– hangary lotnicze,

– budynki nastawni kolejowych,

– budynki zajezdni dla środków transportu,

– budki telefoniczne,

– budynki latarni morskich,

1241

1242

41.00.20.0*

2,5%

– budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),

4,5%

– budynki garaży i zadaszone parkingi2),

– budynki do przechowywania rowerów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

– dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

– dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,

– miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

2,5%

2) Podziemne garaże i zadaszone parkingi

4,5%

103

BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

Rodzaj ten obejmuje budynki:

– centrów handlowych,

– domów towarowych,

– samodzielnych sklepów i butików,

– kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem3),

– hal przeznaczone na targi, aukcje, wystawy,

– targowisk pod dachem,

– stacji paliw, stacji obsługi itp.,

– aptek,

– pozostałe handlowo-usługowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

1230

41.00.20.0*

2,5%

3) Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 – trwale związane z gruntem

10%

104

ZBIORNIKI, SILOSY I BUDYNKI MAGAZYNOWE4)

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,

– budynki magazynowe,

– silosy,

– budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,

– powierzchnie magazynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,

– terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.

1252

41.00.20.0*

2,5%

4) Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

4,5%

105

BUDYNKI BIUROWE

Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:

– banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,

– przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp., różnych podmiotów gospodarczych,

– centrów konferencyjnych i kongresów,

– sądów i parlamentów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.

1220

41.00.20.0*

2,5%

106

BUDYNKI SZPITALI I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rodzaj ten obejmuje:

– budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjne dla ludzi, takie jak:

– szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,

– szpitale specjalistyczne, np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria, prewentoria,

– przychodnie, poradnie,

– ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki,

– budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.,

– budynki klinik weterynaryjnych,

– budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.

1264

41.00.20.0*

2,5%

107

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY ORAZ BUDYNKI SPORTOWE

Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takie jak budynki:

– kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,

– domów kultury,

– wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,

– kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,

– muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,

– archiwów,

– przedszkoli i szkół,

– szkół wyższych,

– placówek badawczych i laboratoriów badawczych,

– placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,

– stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,

– przeznaczone na imprezy sportowe w halach,

– ogrodów zoologicznych i botanicznych,

– schronisk dla zwierząt,

oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,

– urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.

1261

1262

1263

1265

41.00.20.0*

2,5%

108

BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA

Rodzaj ten obejmuje:

– budynki w gospodarstwach rolnych,

– tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,

– silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,

– pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, spichlerze, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

1271

41.00.20.0*

2,5%

109

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE5)

Rodzaj ten obejmuje:

– hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,

– restauracje, bary, stołówki,

– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,

– obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,

– budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,

– budynki koszarowe,

– obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,

– groty solne stanowiące samodzielne budynki,

– pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

– budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,

– budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.

121

1272

1273

1264

41.00.20.0*

2,5%

5) Domki kempingowe, budynki zastępcze – trwale związane z gruntem

10%

11

BUDYNKI MIESZKALNE

110

BUDYNKI MIESZKALNE6)

Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:

– budynki jednorodzinne (wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),

– budynki o dwóch mieszkaniach (wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach),

– budynki o trzech i więcej mieszkaniach,

– domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych i tym podobne budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych,

– budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,

– budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklasyfikowanych w rodzaju 106,

– hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109.

1110
1121
1122
1130

41.00.10.0

1,5%

6) Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

2,5%

12

LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

121

LOKALE NIEMIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe,

– spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

2,5%

122

LOKALE MIESZKALNE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO7)

Rodzaj ten obejmuje:

– wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb przeznaczone na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

2,5%

7) Lokale mieszkalne

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego – roczna stawka wynosi 2,5% (art. 16m ust. 4 updop i art. 22m ust. 4 updof), przy czym u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych roczna stawka amortyzacji może wynieść 1,5%, gdy podatnik stosuje zasadę określoną w art. 22g ust. 10 updof.

1,5%

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 1

Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych — przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

b) złych — przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w następnym punkcie — 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata,

2) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% — 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Środki trwałe uznaje się za:

1) używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub

2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z:

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

PKOB 1999

PKWiU

2008

2

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ8)

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

– kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,

– rurociągi,

– linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

– infrastruktura transportu,

– pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa ta nie obejmuje:

– gruntów, sklasyfikowanych w grupie 0,

– zbiorników naziemnych zamkniętych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,

– zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.

Uwagi:

Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwalezwiązane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:

– kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

– posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

– użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się w zasadzie każdy samodzielny obiekt inżynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną.

8) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

4,5%

20

KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH

Podgrupa ta obejmuje:

– kompleksowe budowle przemysłowe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie mają formy budynku.

200

BUDOWLE DLA GÓRNICTWA I KOPALNICTWA9)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze itp.),

– budowle na terenach wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budynków biurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 105.

2301

42.99.11.0*

4,5%

9) Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

20%

201

BUDOWLE NA TERENACH ELEKTROWNI

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach elektrowni wodnych,

– budowle na terenach innych elektrowni wytwarzających energię elektryczną (np. elektrowni opalanych węglem, elektrowni atomowych, elektrowni napędzanych wiatrem),

– budowle na terenach zakładów do przetwarzania paliwa nuklearnego,

– budowle na terenach spalarni odpadów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– linii elektroenergetycznych przesyłowych, włącznie ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

– linii elektroenergetycznych rozdzielczych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– zapór wodnych dla innych celów, sklasyfikowanych w rodzaju 224.

2302

42.22.13.0

4,5%

202

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH10)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach zakładów chemicznych, petrochemii lub rafinerii naftowych, w tym terminale ropy naftowej i ropopochodnych,

– budowle na terenach koksowni, gazowni,

– wieże ekstrakcyjne.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– zbiorników, silosów i budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104.

2303

42.99.11.0*

4,5%

10) Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

14%

203

BUDOWLE NA TERENACH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, takie jak walcownie, odlewnie itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków przemysłowych, sklasyfikowanych w rodzaju 101,

– budowli dla górnictwa lub kopalnictwa, sklasyfikowanych w rodzaju 200.

2304

42.99.11.0*

4,5%

21

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE11)

11) Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

2,5%

210

RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, PRZESYŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu ropy naftowej, innych produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej, gazu lub innych produktów chemicznych oraz stacje pomp,

– rurociągi przesyłowe (naziemne, podziemne lub podwodne) do transportu wody i ścieków oraz stacje pomp, stacje filtrów lub ujęć wody,

– linie telekomunikacyjne (nadziemne, podziemne lub podwodne), systemy przekaźnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaźnikowe, radary, maszty, wieże i słupy telekomunikacyjne oraz infrastrukturę radiokomunikacyjną,

– linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne,

– słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– sieci telekomunikacyjnych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– rozdzielczych sieci wodociągowych, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– sieci gazowych rozdzielczych na terenach miejskich, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– linii elektroenergetycznych rozdzielczych łącznie z instalacjami pomocniczymi, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– instalacji oświetleniowych dróg i ulic, sklasyfikowanych w rodzaju 220,

– kanałów irygacyjnych i akweduktów, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.

2211

2212

2213

2214

42.21.11.0

42.21.13.0*

42.22.11.0

4,5%

211

RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZEJ ORAZ LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE, ROZDZIELCZE12)

Rodzaj ten obejmuje:

– rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne,

– rurociągi sieci rozdzielczej zimnej i gorącej wody, pary i sprężonego powietrza,

– studnie, fontanny, hydranty, wieże ciśnień,

– rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory oraz oczyszczalnie wód i ścieków,

– rozdzielcze linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (stacje i podstacje transformatorowe, słupy telegraficzne itp.) oraz lokalne sieci telewizji kablowej i związane z nimi anteny zbiorcze,

– przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych,

– trolejbusową sieć trakcyjną.

Rodzaj nie obejmuje:

– kanałów irygacyjnych, sklasyfikowanych w rodzajach 225 i 226.

2221

2222

2223

2224

42.21.12.0

42.21.13.0*

42.22.12.0

4,5%

12) Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

10%

22

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

220

AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTAŁE

Rodzaj ten obejmuje:

– autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, włączając skrzyżowania i węzły wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji oraz skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi,

– ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, włączając skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, konstrukcje oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– mostów, wiaduktów, estakad oraz tuneli i przejść nadziemnych i podziemnych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.

2111

2112

42.11.10.0*

4,5%

221

DROGI SZYNOWE, DROGI KOLEI NAPOWIETRZNYCH LUB PODWIESZANYCH13)

Rodzaj ten obejmuje:

– drogi szynowe kolejowe, bocznice,

– budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje rozrządowe itp.,

– urządzenia i instalacje do sterowania ruchem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe itp.,

– drogi szynowe na obszarach miejskich: metro, sieć miejska (linie tramwajowe), włącznie z tymi na wydzielonej trasie,

– drogi kolei napowietrznych i podwieszanych,

– drogi kolei linowo-terenowych,

– budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje, stacje postojowe, zajezdnie itp.,

– urządzenia i instalacje do sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, energetyczne, oświetleniowe, bezpieczeństwa, przeciwpożarowe itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków dworców kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– sieci trakcyjnej trolejbusowej, sklasyfikowanej w rodzaju 211,

– mostów i tuneli kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 223.

2121

2122

42.12.10.0

4,5%

13) Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

10%

222

DROGI LOTNISKOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pasy startowe, w tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej,

– pasy dróg kołowania, w tym drogi kołowania o nawierzchni sztucznej,

– nasypy, rowy odwadniające, instalacje sygnalizacji świetlnej, systemy oświetlenia nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania,

– place postoju samolotów.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102.

2130

42.11.10.0*

4,5%

223

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY, TUNELE, PRZEJŚCIA NADZIEMNE I PODZIEMNE

Rodzaj ten obejmuje:

– mosty drogowe i kolejowe z wszelkiego rodzaju materiałów (metalowe, betonowe itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach wiejskich i leśnych, mosty dla pieszych, kładki, mostki, włączając konstrukcję dróg na tych obiektach, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju,

– budowle podziemne przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i pieszego, wraz z instalacjami oświetlenia, sygnalizacji, bezpieczeństwa i postoju.

2141

2142

42.11.10.0*

42.13.10.0

4,5%

224

BUDOWLE WODNE, Z WYŁĄCZENIEM MELIORACJI WODNYCH14)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrzeża, doki, baseny portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty itp.),

– kanały żeglowne,

– budowle rzeczne i na jeziorach (śluzy, mosty i tunele kanałowe), nabrzeża, uregulowane brzegi rzek i dróg wodnych,

– porty wojskowe,

– stocznie, pochylnie i slipy stoczniowe,

– budowle piętrzące – zapory wodne, podobne budowle do zatrzymywania wody,

– wały, groble,

– jazy, stopnie wodne, budowle zabezpieczające brzegi,

– pozostałe budowle wodne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków latarni morskich, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– akweduktów będących zabytkami, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budowli elektrowni wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 201,

– portowych terminali ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,

– wodociągów, sklasyfikowanych w rodzaju 210 lub 211,

– portów jachtowych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.

2151

2152

42.91.10.0

4,5%

14) Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

2,5%

225

MELIORACJE WODNE PODSTAWOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód,

– stopnie wodne, zbiorniki wodne,

– kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

– rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m,

– budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

– stacje pomp, z wyłączeniem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych.

Uwaga:

Powyższe podstawowe melioracje wodne mieszczą się w niniejszym rodzaju, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn.zm.).

2153*

42.99.19.0*

2,5%

226

MELIORACJE WODNE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

– drenowania,

– rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,

– stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,

– ziemne stawy rybne,

– groble na obszarach nawadnianych,

– systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Uwaga:

Powyższe szczegółowe melioracje wodne mieszczą się w niniejszym rodzaju, jeżeli służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2153*

42.99.19.0*

2,5%

29

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

290

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE15)

Rodzaj ten obejmuje:

– budowle na terenach wesołych miasteczek, parków wypoczynkowych,

– inne obiekty na wolnym powietrzu, np. trasy i szlaki narciarskie, wyciągi orczykowe, krzesełkowe i kabinowe, zainstalowane na stałe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola golfowe, lotniska sportowe,

– budowle na terenach ośrodków jazdy konnej,

– budowle na terenach przystani jachtowych,

– obiekty będące wyposażeniem plaż, bazy sportów wodnych itp.,

– urządzenia pól namiotowych,

– obiekty ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków stacji kolejek linowych i wyciągów krzesełkowych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– zadaszonych trybun z miejscami do siedzenia przeznaczonych do oglądania sportów na świeżym powietrzu oraz hal sportowych, sklasyfikowanych w rodzaju 107,

– schronisk górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 109.

2411

2412

42.99.12.0

2,5%

15) Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2,5%

291

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony), wojskowe centra doświadczalne itp.,

– nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,

– obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,

– wieże przeciwpożarowe16), łącznie z wyposażeniem,

– tablice reklamowe na słupach połączone na stałe z gruntem,

– pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,

– budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

– tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (tzn. niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806.

2420

42.99.19.0

4,5%

16) Wieże przeciwpożarowe

2,5%

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPIE 2

Ewidencja księgowa posezonowej obniżki cen

Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:

a) pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2,

b) złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1)dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w kolejnym punkcie – 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

– dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata,

2) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie
z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

3

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje:

– kotły grzejne i parowe,

– maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,

– maszyny elektryczne wirujące,

– zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Uwagi:

Za odrębny obiekt w grupie 3 uważa się każdy oddzielny kocioł, turbinę, prądnicę prądu stałego, maszynę parową tłokową, koło wodne, silnik, prądnicę synchroniczną, kompensator wirujący, układ napędowy elektryczny skojarzony, turbozespół, zespół prądotwórczy, zespół wiatrowo-elektryczny i przetwornicę. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

Maszyny współpracujące ze sobą, powiązane konstrukcyjnie w zestaw technologiczny np. w formie agregatu, stanowią jeden obiekt.

Samodzielnym obiektem nie jest maszyna wbudowana konstrukcyjnie w inne maszyny, urządzenia lub aparaty, jak np. silniki elektryczne powiązane konstrukcyjnie z obrabiarkami, pompami, sprężarkami, agregatami, pojazdami silnikowymi itp.

31

KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE

310

KOTŁY GRZEWCZE

Rodzaj ten obejmuje:

– kotły grzewcze na takie paliwa, jak: gaz, węgiel, drewno, miał, pelet, ekogroszek, brykiety.

25.21.12.0*

7%

313

KOTŁY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do wytwarzania pary, przy wykorzystaniu spalania (w przeciwieństwie do wytwornicy pary).

Kotły parowe dzielą się ze względu na obieg wodno-parowy na kotły obiegowe i przepływowe, a ze względu na rodzaj paleniska na kotły z paleniskiem rusztowym, ze złożem fluidalnym (fluidyzacyjnym), pyłowe i kotły odzyskowe lub odzysknicowe (utylizacyjne).

25.30.1*

7%

32

TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE

320

TURBINY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– turbiny, w których czynnikiem obiegowym jest para wodna.

Turbina jest to silnik (maszyna cieplna) wykorzystujący energię cieplną pary wodnej, wytworzonej zwykle w kotle parowym lub wytwornicy pary, do wytworzenia energii mechanicznej, odprowadzanej wałem do innej maszyny, np. generatora elektrycznego.

28.11.21.0*

7%

321

TURBINY WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– turbiny hydrauliczne (silniki wodne) przetwarzające energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Podstawowe elementy turbin to: wirnik z wałem turbiny, aparat kierowniczy, łożyska nośne i prowadzące, korpus turbiny i rura ssąca (nie zawsze występuje).

28.11.22.0*

7%

322

MASZYNY PAROWE TŁOKOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki, w których energia pary, najczęściej wodnej, przekształca się w energię mechaniczną powstałą w wyniku przemieszczania tłoka poruszającego się we wnętrzu cylindra pod wpływem różnicy ciśnienia pary wychodzącej z kotła i ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie niższego ciśnienia kondensatora.

28.11.21.0*

7%

323

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO LEKKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (silniki niskoprężne), w układzie dwu- i czterosuwowym (silniki cieplne spalinowe o spalaniu wewnętrznym), w których spalanie ładunku zainicjowane jest iskrą powstającą pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Paliwem spalanym w silniku iskrowym musi być paliwo intensywnie parujące w układzie zasilania silnika w paliwo lub w cylindrze silnika. Stosowanymi paliwami są benzyna, gaz płynny, sprężony gaz ziemny, metanol, alkohol etylowy (jako samodzielne paliwo lub jako dodatek do benzyn).

28.11.11.0*

28.11.12.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

14%

324

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO CIĘŻKIE

Rodzaj ten obejmuje silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym:

– o zapłonie samoczynnym (silniki wysokoprężne lub silniki Diesla), które są silnikami cieplnymi spalinowymi tłokowymi o spalaniu wewnętrznym, w których ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych, a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny; paliwem jest olej napędowy,

– o zapłonie żarowym, wykorzystujące do zapłonu wysokie ciśnienie i „żarzącą” się świecę; silniki te pracują na wysokooktanowym paliwie.

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.12.0*

29.10.13.0

30.30.1*

30.91.3*

14%

325

SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki spalinowe w układzie dwu- i czterosuwowym (silniki cieplne spalinowe o spalaniu wewnętrznym), w których paliwem jest gaz: płynny propan, gaz ziemny, gaz generatorowy, gaz wielkopiecowy, gaz wysypiskowy, biogaz i inne gazy.

28.11.11.0*

28.11.12.0*

28.11.13.0*

29.10.11.0*

29.10.12.0*

30.30.1*

30.91.3*

14%

326

SILNIKI WIATROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, wykorzystywaną do napędu różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– silników wiatrowych sprzężonych na stałe z prądnicami elektrycznymi, czyli tzw. zespołów wiatrowo-elektrycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 346.

28.12.12.0*

14%

327

KOŁA WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– koła mające na obwodzie łopatki lub przegrody, poruszane siłą naporu wody. Najczęściej wykorzystywane do napędu młynów wodnych i narzędzi stosowanych np. w tartakach lub kuźniach.

28.11.22.0*

7%

328

SILNIKI NAPĘDZANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki przetwarzające energię sprzężonego powietrza na ruch obrotowy lub ruch postępowy.

28.12.12.0*

7%

33

MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE

Podgrupa ta nie obejmuje:

– urządzeń (silników, prądnic) stanowiących element wyposażenia innych obiektów.

330

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki elektryczne zasilane prądem stałym służące do zamiany energii elektrycznej na energię mechaniczną.

27.11.10.0*

27.11.21.0*

7%

331

PRĄDNICE PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– prądnice przetwarzające energię mechaniczną ruchu obrotowego na energię elektryczną prądu stałego.

27.11.10.0*

7%

332

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, KLATKOWE, 50 HZ

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

333

SILNIKI ELEKTRYCZNE ASYNCHRONICZNE, PIERŚCIENIOWE, 50 HZ

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

334

SILNIKI ELEKTRYCZNE SYNCHRONICZNE 50 HZ

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki elektryczne prądu przemiennego, w których prędkość wirowania wirnika jest równa prędkości wirowania pola magnetycznego wytworzonego przez nieruchome uzwojenia stojana.

27.11.2*

7%

335

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE 50 HZ

27.11.26.0

7%

336

SILNIKI PRĄDU PRZEMIENNEGO PRACUJĄCE PRZY INNYCH CZĘSTOTLIWOŚCIACH

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki prądu elektrycznego, którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób (prąd okresowo zmienny i prąd nieokresowy).

27.11.2*

7%

337

SILNIKI KOMUTATOROWE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki komutatorowe zwane także szczotkowymi, mające wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe.

27.11.22.0*

27.11.23.0*

27.11.24.0*

27.11.25.0*

7%

338

KOMPENSATORY SYNCHRONICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

– silniki synchroniczne lub generatory synchroniczne pracujące bez obciążenia (na biegu jałowym), których zadaniem jest kompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Regulacja współczynnika mocy odbywa się przez zmianę prądu wzbudzenia.

27.11.10.0*

27.11.2*

7%

339

UKŁADY NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE SKOJARZONE ORAZ SILNIKI LINIOWE

27.11.10.0*

27.11.2*

27.11.3*

7%

34

TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

Wyrażenie „zespoły prądotwórcze” dotyczy zespołu złożonego z generatora elektrycznego i jakiegokolwiek silnika napędzającego, innego niż silnik elektryczny (np. turbiny hydrauliczne, turbiny parowe, silniki wiatrowe, silniki spalinowe, tłokowe silniki parowe).

340

TURBOZESPOŁY PAROWE

Rodzaj ten obejmuje turbiny parowe i turbogeneratory.

Turbogenerator – generator synchroniczny prądu elektrycznego przeznaczony do pracy z turbiną parową lub gazową.

27.11.32.0*

7%

341

TURBOZESPOŁY WODNE

Rodzaj ten obejmuje:

– całość urządzenia służącego do przemiany energii wody w energię elektryczną. Najczęściej turbozespoły składają się z dwóch zasadniczych maszyn turbiny wodnej i bezpośrednio sprzęgniętej z nią prądnicy (generatora).

27.11.32.0*

7%

342

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI PAROWYMI TŁOKOWYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze przenośne i stacjonarne prądu stałego o napięciu => 1000 V.

27.11.3*

7%

343

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO17)LEKKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu stałego o napięciu => 1000 V.

27.11.3*

7%

17) Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

14%

344

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO CIĘŻKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– agregaty lub zespoły prądotwórcze prądu zmiennego o napięciu > 1000 V.

27.11.3*

14%

345

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI SPALINOWYMI NA PALIWO GAZOWE

27.11.32.0*

7%

346

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE WIATROWE

27.11.32.0*

28.11.24.0

7%

347

PRZETWORNICE PRĄDU

Rodzaj ten obejmuje:

– przetwornice służące do przekształcania rodzaju prądu (z prądu przemiennego na stały lub na odwrót) lub do zmiany niektórych parametrów prądu, takich jak: napięcie, częstotliwość lub faza prądu przemiennego.

27.11.32.0*

7%

348

POZOSTAŁE TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

27.11*

7%

349

REAKTORY JĄDROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia, w których przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcję rozszczepienia jąder atomowych.

25.30.21.0

14%

WSPÓŁCZYNNIKI PODWYŻSZAJĄCE ODPISY AMORTYZACYJNE W GRUPACH 3-8

Korygowanie przychodu przy zwrocie towarów

Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać:

REKLAMA

1) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.

Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

b) 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

c) 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

W przypadku używania środków trwałych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0.

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16f ust. 3 updop.

Przepisy te nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Przepis ten nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

4

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

– obrabiarki,

– maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,

– maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,

– maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

– piece przemysłowe,

– urządzenia do wymiany ciepła,

– maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,

– zespoły komputerowe,

– urządzenia do regulacji i sterowania procesami,

– roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Uwagi:

Za odrębne obiekty objęte niniejszą grupą uważa się poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty (w tym maszyny automatyczne i półautomatyczne) oraz agregaty i zespoły urządzeń wraz ze stałym wyposażeniem (powiązane konstrukcyjno-technologicznie ze sobą w agregaty, zespoły lub linie obróbki albo ciąg technologiczny).

W skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu oraz wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

41

OBRABIARKI DO METALI

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególna obrabiarka wraz z silnikiem, wyposażeniem normalnym i specjalnym oraz fundamentem (jeżeli fundament występuje).

W skład wyposażenia specjalnego może także wchodzić stałe wyposażenie dodatkowe, takie jak: urządzenia i aparatura programująco-sterująca i automatycznie kontrolująca proces pracy.

410

TOKARKI

28.41.21.0

14%

411

WIERTARKI, WYTACZARKI I WIERTARKO-FREZARKI

28.41.22.0*

14%

412

FREZARKI

28.41.22.0*

14%

413

PRZECINARKI I NAKIEŁCZARKI

28.41.24.0*

14%

414

STRUGARKI, DŁUTOWNICE, PRZECIĄGARKI I PRZEPYCHARKI

28.41.24.0*

28.41.3*

14%

415

SZLIFIERKI

28.41.23.0*

14%

416

OBRABIARKI DO UZWOJEŃ I UZĘBIEŃ

28.41.24.0*

28.41.3*

14%

417

POZOSTAŁE OBRABIARKI DO METALI, W TYM KOMBINOWANE, JEDNOSTKI OBRÓBCZE ZESPOŁOWE, AUTOMATYCZNE LINIE OBRÓBCZE ORAZ OBRABIARKI SPECJALIZOWANE

Rodzaj ten obejmuje także:

– obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane.

28.41.1*

28.41.2*

28.41.3*

14%

42

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególna maszyna wraz z wbudowanym lub zespolonym napędem indywidualnym i jej osprzętem oraz fundamentem i wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowi pierwszy od strony obiektu zawór odcinający dla przewodów hydraulicznych, parowych lub powietrznych.

420

MŁOTY I KUŹNIARKI

28.41.33.0*

10%

421

PRASY DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaje ten nie obejmuje:

– pras odlewniczych (maszyn formierskich), sklasyfikowanych w rodzaju 516.

28.41.33.0*

28.96.10.0*

10%

422

MASZYNY DO GIĘCIA I PROSTOWANIA

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, sklasyfikowanych w rodzaju 532.

28.41.31.0*

28.96.10.0*

10%

423

NITOWNICE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– nitownic specjalnych stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym, optycznym i mechaniki precyzyjnej, traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.

28.41.3*

10%

424

NOŻYCE DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, sklasyfikowanych w grupie 5.

28.41.24.0*

28.41.32.0*

28.96.10.0*

10%

425

CIĄGARKI

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do wytwarzania prętów, drutów i rur metalowych przez ciągnienie.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń do produkcji prętów, drutów i rur metalowych pracujących na zasadzie walcowania, włączając rozwalcarki stosowane do zdejmowania rur z trzpienia, sklasyfikowanych w rodzaju 514.

28.41.34.0*

10%

426

MASZYNY DO SKRĘCANIA, TKANIA I WYROBU SPRĘŻYN I LIN

28.41.31.0*

28.99.39.0*

10%

427

POZOSTAŁE MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

27.90.3*

28.41.1*

28.41.3*

28.49.1*

28.49.2

28.96.10.0*

10%

43

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Podgrupa ta obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, użytkowane co najmniej w kilku branżach przemysłu rolnego, spożywczego lub rolno-spożywczego.

Obiektem jest maszyna, urządzenie lub aparat wraz z indywidualnym napędem (silnik elektryczny i przekładnia) i fundamentem. W przypadku istnienia ich połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej — granice obiektu stanowią króćce i zawory najbliższego obiektu.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów występujących tylko w określonej branży przemysłu rolnego lub spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupach 56 i 57.

430

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ROZDRABNIANIA, ROZCIERANIA I MIESZANIA SUROWCÓW ORAZ MAS SUROWCOWYCH

28.93.1*

10%

431

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY FILTRACYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

28.29.12.0*

10%

– filtry (prasy) błotniarki (431-0),

7%

– filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną,

10%

– cedzidła mechaniczne (431-4),

7%

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne.

10%

432

URZĄDZENIA I APARATY DO PASTERYZACJI

28.29.60.0*

10%

433

MASZYNY I URZĄDZENIA DO DOZOWANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK, SŁOI, PUSZEK, TUB ITP.

28.29.21.0*

28.29.31.0

28.29.32.0

10%

434

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZAMYKANIA, KORKOWANIA, ETYKIETOWANIA ITP.

Rodzaj ten obejmuje także:

28.29.21.0*

10%

– maszyny do zamykania słoi (434-01),

20%

– maszyny do zamykania puszek i butelek (434-02)18).

10%

18) Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

20%

435

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PAKOWANIA W KARTONY I TORBY ORAZ MASZYNY WYTWARZAJĄCE OPAKOWANIA

28.29.21.0*

10%

436

URZĄDZENIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA OPAKOWAŃ

28.29.21.0*

10%

437

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE ROLNYM I SPOŻYWCZYM

28.93.1*

10%

44

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW

Obiektem w rodzajach 440-443 jest pompa, w skład której wchodzi pompa z płytą fundamentową, indywidualny napęd, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

Nie należy zaliczać do rodzajów 440-443 pomp mających zastosowanie tylko w określonej branży danego przemysłu, sklasyfikowanych w grupie 5.

440

POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE

28.12.13.0*

28.13*

14%

441

POMPY WIROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy, w których łopatkowy wirnik zwiększa moment pędu (kręt) cieczy, powodując efekt ssania we wlocie i nadwyżkę ciśnienia po stronie tłocznej pompy.

28.12.13.0*

28.13*

14%

442

POMPY ROTACYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy rotacyjne, w których łopatki wirnika wprawiają w ruch ciecz, która przepływa przez rurę.

28.12.13.0*

28.13*

14%

443

POMPY ZĘBATE

Rodzaj ten obejmuje:

– pompy zębate, które są rodzajem rotacyjnej pompy wyporowej. Ciecz jest przepuszczana za pomocą zębów specjalnie wyprofilowanego mechanizmu zębatego.

28.12.13.0*

28.13*

14%

444

SPRĘŻARKI

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny energetyczne, których zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej).

Rodzaj ten nie obejmuje:

– filtrów do odpylania gazów (w przypadkach sprężarek do gazów, innych niż powietrze), sklasyfikowanych w rodzaju 655,

– sprężarek stanowiących element konstrukcyjny innej maszyny, urządzenia lub agregatu.

28.13.23.0*

28.13.24.0*

28.13.25.0*

28.13.26.0*

28.13.27.0*

28.13.28.0*

14%

445

DMUCHAWY I SSAWY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– dmuchaw i ssaw laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8.

28.25.20.0*

14%

446

WENTYLATORY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wentylatorów stanowiących konstrukcyjny element innej maszyny, aparatu lub urządzenia oraz urządzeń sklasyfikowanych w rodzajach 652 i 653.

28.25.20.0*

14%

449

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW19)

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do przetłaczania cieczy, takie jak:

– tłoczące podnośniki cieczy o działaniu przerywanym (tarany hydrauliczne),

– urządzenia pneumatyczne i parowe do podnoszenia cieczy (powietrzne podnośniki cieczy),

– urządzenia stacji benzynowych (dystrybutor),

– hydrofory,

– inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,

– urządzenia dystrybucyjne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych (449-90).

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów wraz z wyposażeniem niezbędnym dla prawidłowej ich eksploatacji.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp mamutowych będących częścią składową obiektów, sklasyfikowanych w rodzaju 560.

28.12.1*

28.13*

14%

19) Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

18%

45

PIECE PRZEMYSŁOWE

Piece przemysłowe to urządzenia do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach, uzyskiwanych przez spalanie paliw lub elektrycznie.

450

PIECE DO PRZEROBU SUROWCÓW20)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece do przerobu surowców wielokomorowe (450-50),

– piece do przerobu kopalin surowych, wstępnie przerobionych lub wzbogaconych odpadków użytecznych, takich jak: pyły metaliczne, żużle z pieców hutniczych, wyparki z pieców destylacyjnych, zgary i popioły metali nieżelaznych, żużel konwertorowy, wióry metali nieżelaznych itp.,

– piece rurowe do destylacji wieżowej,

– suszarki obrotowe (rurowe i bębnowe) ogólnego zastosowania,

– pozostałe piece do przerobu surowców.

Obiektem jest poszczególny piec szybowy, obrotowy, muflowy, półkowy, niskoszybowy, łukowy lub oporowy do przerobu surowców, w których skład wchodzą:

– wyciąg pionowy łącznie z maszynownią,

– nagrzewnice,

– hala garowa,

– sieć rurociągów powietrznych, gazowych, wodnych z armaturą,

– aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka,

– urządzenia do załadowania, przesuwu i wyładowania wsadu,

– urządzenia napędowe,

– urządzenia odprowadzające szkodliwe gazy i pyły,

– odstojnik,

– pomosty, schody, drabinki itp.

28.21.1*

7%

20) 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe

10%

451

PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW21)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece koksownicze (451-0),

– piece do wytleniania węgla i łupków, piece gazownicze, gazogeneratory oraz piece rurowe do termicznej obróbki paliw płynnych.

Obiektem jest poszczególny piec, w skład którego wchodzą, w zależności od rodzaju pieca, następujące elementy:

– podstawowy blok pieca z pomostami,

– armatura i osprzęt mechaniczny,

– rury, rurociągi,

– odbiornik gazu z konstrukcją nośną,

– aparatura kontrolno-pomiarowa i rejestracyjna (regulatory ciśnienia, aparaty wskaźnikowe, aparaty rejestrujące itp.),

– tory jezdne,

– silniki elektryczne wraz z osprzętem elektrycznym,

– wózek zasypowy,

– dmuchawy, suszarki i wytlenice, zgarniacze pyłu,

– urządzenia wypustowe, zbiorniki podpiecowe z wypustami półkoksu,

– dmuchawy gazowe i przewody gazowe,

– urządzenia zasypowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– budowli, maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących samodzielne obiekty, sklasyfikowane w innych grupach klasyfikacji, tj.:

– urządzeń odpylających i oczyszczalni gazu,

– urządzeń pomocniczych, znajdujących się poza obrębem pieca,

– rurociągów i kolektorów gazowych, olejowych, parowych, wodnych i powietrznych, znajdujących się poza obrębem pieca od głównej zasuwy,

– kominów wraz z kanałem dymowym, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

28.21.1*

7%

21) 451-0 piece koksownicze

10%

452

PIECE GRZEWCZE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– suszarek obrotowych o osiach poziomych (rurowych i bębnowych), które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 450,

– suszarek o charakterze aparatów, sklasyfikowanych w podgrupie 47,

– urządzeń elektrycznych oporowych bez elementów grzejnych (oporem jest wsad) oraz indukcyjnych, które ze względu na konstrukcję sklasyfikowano w rodzaju 482.

28.21.1*

10%

453

PIECE TOPIELNE

28.21.1*

10%

454

PIECE DO WYPALANIA22)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece do wypalania wyrobów ceramicznych, dekoracji nieszkliwnych na czerepie glazurowym uprzednio wypalonym oraz piece do natapiania proszków emalierskich na przedmioty żeliwne lub blaszane.

Obiektem jest poszczególny piec: komorowy, komorowo-muflowy, kręgowy, kręgowo-komorowy itp., w skład którego wchodzą następujące elementy:

– część pieca podziemna z fundamentem oraz część nadziemna, paleniska węglowe,

– przewody dymowe do zasuwy kominowej lub zasuwy wentylatora włącznie oraz przewody gazowe do pierwszej zasuwy za piecem włącznie,

– armatura piecowa zainstalowana w jego obrębie,

– urządzenia podające wsad wraz z napędem,

– urządzenia kontrolno-pomiarowe i sterujące.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pieców do wypalania wapna, sklasyfikowanych w rodzaju 450.

28.21.1*

10%

22) Piece do wypalania tunelowe

7%

455

KONWERTORY I MIESZALNIKI STALOWNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– konwertory stalownicze – zbiorniki z blachy stalowej, wyłożone materiałem ogniotrwałym, używane do utlenienia w wysokich temperaturach domieszek w ciekłym wsadzie, przez wdmuchiwanie go powietrzem lub powierzchniowe wdmuchiwanie tlenu; proces konwertorowy odbywa się bez dostarczania ciepła z zewnątrz, a wzrost temperatury wywołany jest ciepłem wydzielanym z reakcji utleniania domieszek,

– mieszalniki stalownicze – duże ogrzewane zbiorniki służące do magazynowania ciekłej surówki.

28.91.11.0*

10%

456

PIECE INDUKCYJNE ZASILANE PRĄDEM WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DO OBRÓBKI TERMICZNEJ

Rodzaj ten obejmuje:

– piece elektryczne, w których płynący w uzwojeniu pierwotnym prąd przemienny dużej częstotliwości wzbudza prądy wirowe we wsadzie, który ma być ogrzany; w piecach tego typu nie ma żelaznego rdzenia.

28.21.13.0*

10%

46

URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA

Podgrupa ta obejmuje:

– aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle i poza przemysłem w procesach technologicznych wymiany ciepła.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 211,

– wymienników przeponowych rurowych, sklasyfikowanych w rodzaju 465.

Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej między dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.

Wymienniki ciepła mogą mieć różną konstrukcję, lecz zwykle składają się z długiej rury wykonanej z tworzywa będącego dobrym przewodnikiem ciepła. Wymiana ciepła od gorącego płynu do ściany albo powierzchni rurki jest dokonywana przez konwekcję – przez ścianę rurki albo płytę przez przewodzenie i dalej przez konwekcję do zimnego płynu. W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła wymiennik może być wyposażony w ożebrowanie.

W skład wyposażenia poszczególnych obiektów-wymienników wchodzą m.in.:

– przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wbudowany silnik elektryczny, wypełnienia, wymurówki, izolacje, fundamenty.

Granice obiektu stanowią króćce wlotowe i wylotowe, z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzającej – sprzęgło lub koło napędowe.

Jeżeli celem wymiennika ciepła jest schłodzenie płynu roboczego, nazywa się go chłodnicą. Jeśli ogrzanie płynu roboczego – nagrzewnicą.

460

WYMIENNIKI PRZEPONOWE DWUPŁASZCZOWE

28.25.11.0*

14%

461

WYMIENNIKI PRZEPONOWE PŁASZCZOWO-RURKOWE

28.25.11.0*

14%

462

WYMIENNIKI PRZEPONOWE KOMOROWO-GRZEJNIKOWE

28.25.11.0*

14%

463

WYMIENNIKI PRZEPONOWE PŁASZCZOWO-WĘŻOWNICOWE

28.25.11.0*

14%

464

WYMIENNIKI PRZEPONOWE DWUPŁASZCZOWO-WĘŻOWNICOWE

28.25.11.0*

14%

465

WYMIENNIKI PRZEPONOWE RUROWE23), 24)

28.25.11.0*

10%

23) Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

18%

24) Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

20%

466

WYMIENNIKI PRZEPONOWE KANAŁOWE

28.25.11.0*

14%

469

POZOSTAŁE URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA25)

Rodzaj ten obejmuje:

– chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu (469-0),

– pozostałe aparaty ogólnego zastosowania w procesach technologicznych do wymiany ciepła.

28.25.11.0*

14%

25) 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

18%

47

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Obiektem w niniejszej podgrupie jest poszczególny aparat lub urządzenie albo zestaw kilku aparatów lub urządzeń, stanowiących konstrukcyjną całość.

W skład wyposażenia obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, armatura, wykładziny, wymurówki, wypełnienia, izolacja oraz konstrukcyjnie wbudowany silnik elektryczny itp.

Granice obiektu stanowią – króćce wlotowe i wylotowe z wyłączeniem zaworów lub zasuw odcinających, a w przypadku części napędzanej, sprzęgło lub koło napędowe na wale aparatu.

470

MIESZALNIKI CIECZY BEZCIŚNIENIOWE Z URZĄDZENIAMI MIESZAJĄCYMI LUB PRZESUWAJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– mieszalniki cieczy pionowe otwarte i zamknięte z mieszadłem pionowym bez płaszcza, z płaszczem lub z wężownicą oraz mieszalniki cieczy pionowe otwarte – bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami, lub przesuwem samoczynnym,

– mieszalniki zamknięte bez płaszcza z jednym lub kilkoma mieszadłami poziomymi,

– mieszalniki cieczy z bełkotką,

– pozostałe mieszalniki cieczy bezciśnieniowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– rurociągów i tras między aparatami, sklasyfikowanych w rodzaju 465.

28.99.39.0*

14%

471

MIESZALNIKI CIECZY NA CIŚNIENIE DO 16 ATM. Z MECHANIZMAMI MIESZAJĄCYMI

Rodzaj ten obejmuje:

– mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem pionowym,

– mieszalniki pionowe z wewnętrzną lub zewnętrzną wężownicą z mieszadłem pionowym,

– mieszalniki pionowe z płaszczem i bez płaszcza z mieszadłem poziomym,

– pozostałe mieszalniki cieczy ciśnieniowe do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi.

28.99.39.0*

14%

472

MIESZALNIKI CIECZY NA CIŚNIENIE POWYŻEJ 16 ATM. Z MECHANIZMAMI I URZĄDZENIAMI MIESZAJĄCYMI

28.99.39.0*

14%

473

SKRUBERY

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty do usuwania z mieszaniny gazowej zanieczyszczających ją ciał stałych lub cieczy. Skruber składa się z odpowiednio wypełnionej pionowej kolumny (zbiornika), przez który przeprowadza się gaz celem usunięcia z niego zbędnych zanieczyszczeń. Skrubery są wyposażone w komplet niezbędnych króćców, właz rewizyjny i uchwyty transportowe.

28.99.39.0*

14%

474

KOLUMNY26)

Rodzaj ten obejmuje:

– kolumny półkowe dzwonowe, tunelowe, sitowe lub kaskadowe z grzejnikiem rurowym, tj. aparaty cylindryczne, bezciśnieniowe lub ciśnieniowe, z półkami dzwonowymi, tunelowymi, sitowymi lub bezpółkowe do wypełniania.

28.99.39.0*

10%

26) Kolumny nitracyjne i denitracyjne

18%

475

APARATY BĘBNOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych).

28.29.41.0

7%

476

APARATY WALCOWE SKROBAKOWE

28.99.39.0*

14%

477

SZUSZARKI KOMOROWE27)

Rodzaj ten obejmuje suszarki komorowe:

– bezpółkowe, zwykłe wózkowe, owiewne, półkowe owiewne i próżniowe (477-0 do 477-4),

– z półkami grzanymi, obrotowymi i zgarniaczami (477-5),

– z górnym lub dolnym rozpylaniem cieczy oraz pneumatyczne z rozpylaczem ciał stałych i inne suszarki (477-6 do 477-8).

28.99.31.0*

14%

27) Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

7%

479

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.99.39.0*

14%

– odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu (479-0),

18%

– pozostałe maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

14%

48

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

480

ELEKTROLIZERY

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia, w których przeprowadzana jest elektroliza, czyli rozkład elektrolitu pod wpływem zewnętrznego źródła prądu elektrycznego.

27.90.11.0*

27.90.40.0*

28.49.12.0*

28.99.39.0*

10%

481

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CHEMICZNYM I ELEKTROGALWANICZNYM

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), np. związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym) przy pomocy prądu elektrycznego.

Obiektem jest urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną.

Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego.

27.90.11.0*
27.90.40.0*

28.49.12.0*

28.99.39.0*

18%

482

APARATY I URZĄDZENIA DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI METALI SPOSOBEM CIEPLNYM

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym, tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym.

Obiektem jest aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem.

Granicę obiektu stanowią: zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokiego napięcia lub urządzenie transformujące, jeżeli stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego.

28.29.60.0*

18%

483

URZĄDZENIA DO ELEKTROEROZYJNEJ OBRÓBKI METALI

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do obróbki metali metodą opartą głównie na wyzyskaniu erozji elektrycznej, towarzyszącej wyładowaniom elektrycznym.

28.41.1*

10%

484

MASZYNY I APARATY DO SPAWANIA, ZGRZEWANIA, NATRYSKIWANIA ORAZ MASZYNY I APARATY DO CIĘCIA PRZY POMOCY GAZU

Rodzaj ten obejmuje:

27.90.31.0

28.29.22.0*

28.29.70.0

10%

– urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów (484-0) oraz urządzenia do spawania i napawania plazmowego,

18%

– wytwornice acetylenowe (484-1) służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawania gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobkowania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem28),

– urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu (484-2) służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,

10%

– zgrzewarki oporowe i tarcicowe (484-3),

18%

– lutownice (484-4),

– spawarki i zgrzewarki acetylenowe (484-5),

10%

– maszyny i urządzenia do natryskiwania (484-6), służące do nakładania powłok metalowych (metalizowanie) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu,

18%

– specjalne maszyny i aparaty do cięcia tlenem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego (484–7),

– urządzenia i aparaty do cięcia gazowego,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia (484-9).

Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.

10%

28) Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia

18%

485

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE NIEPRZENOŚNE

28.25.13.0*

10%

486

URZĄDZENIA I APARATY CHŁODNICZE PRZENOŚNE

28.25.13.0*

10%

49

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

490

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWANIA MASZYNOWYCH NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ MASZYNY ANALITYCZNE

26.20.1*

26.20.2*

26.20.30.0*

18%

491

ZESPOŁY KOMPUTEROWE

Rodzaj ten obejmuje maszyny i urządzenia do wprowadzenia, przetwarzania, przechowywania i wyprowadzania informacji cyfrowych lub analogowych, w szczególności:

– jednostki centralne,

– jednostki pamięci,

– jednostki zasilające,

– urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,

– urządzenia wyjścia,

– urządzenia wejścia-wyjścia: konsole operatorskie, monitory ekranowe,

– urządzenia transmisji i ochrony danych.

Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji, złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej jednostek zewnętrznych, względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w osobne jednostki.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń służących do badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

– specjalistycznych urządzeń i maszyn służących wyłącznie do programowego nauczania lub samoinstruktażu, sklasyfikowanych w grupie 8,

– komputerów sterujących procesem produkcyjnym samodzielnej maszyny, agregatu, linii obróbczej itp., stanowiących integralną część maszyny oraz przemysłowych rejestratorów danych i aparatury liczącej, przystosowanej wyłącznie do pracy w procesach technologicznych, pomiarowych i kontrolnych przemysłowych, sklasyfikowanych w odpowiednim rodzaju KŚT.

26.20.1*

26.20.21.0*

26.20.30.0*

30%

492

SAMODZIELNE URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI I STEROWANIA PROCESAMI

Rodzaj ten obejmuje:

– zestawy automatyki przemysłowej stanowiące samodzielny obiekt,

– samodzielne bloki regulacyjne i zestawy elementów wykonawczo-nastawczych stanowiących samodzielny obiekt,

– elementy blokowego systemu regulacji ciągłej – pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne stanowiące samodzielny obiekt,

– elementy automatyki impulsowej stanowiące samodzielny obiekt,

– inne samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami.

W komputerowych systemach kierowania ciągami technologicznymi lub przetwarzania danych, jako samodzielne obiekty należy traktować pełne konfiguracje sprzętowe, a nie poszczególne urządzenia je tworzące. W przypadku struktury sieciowej tych systemów jako obiekty samodzielne należy przyjmować zasoby sprzętowe stanowiące punkty węzłowe tej sieci.

Technologiczne systemy pomiarowe sygnalizacji i sterowania, spełniające swoje funkcje na rzecz dwóch lub więcej obiektów lub instalacji technologicznych, stanowią samodzielne obiekty, jeżeli odpowiadają ogólnym kryteriom środków trwałych.

26.51.65.0

26.51.70.0

18%

493

ROBOTY

Rodzaj ten obejmuje:

28.99.39.0*

10%

– roboty przemysłowe,

18%

– inne urządzenia stanowiące zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służące do wykonywania funkcji ruchowych, dysponujące możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

10%

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY  SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

– maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

– aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

– maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

– maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

– maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

– maszyny papiernicze i poligraficzne,

– maszyny włókiennicze i odzieżowe,

– maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

– maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

– maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

– maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego, oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

Grupa ta nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47,

– kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 655.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty szklane i porcelanowe do destylacji (501-0),

– porcelanowe młyny kulowe (501-1),

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

25%

– pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

– ultrawirówki, tabletkarki,

– aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

– aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

– aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

– maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.

W skład maszyny, urządzenia lub aparatu wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47.

14%

502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

– wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

– wtryskarki,

– maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

– maszyny do formowania próżniowego,

– zgrzewarki do mas plastycznych,

– ucierarki jedno- i trójwalcowe,

– zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– walcówki i mieszarki zamknięte,

– kalandry i wytłaczarki,

– kotły do wulkanizacji i regeneracji,

– prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

– wulkanizatorki specjalne,

– maszyny konfekcyjne,

– krajarki,

– formy do formowania gumy,

– maszyny pomocnicze,

– inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH29)

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego (505-1).

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

29) 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

18%

506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– ubijarki potrząsalne,

28.29.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– aparaty do rektyfikacji powietrza (506-1 i 506-2),

7%

– odgazowywacze (506-3),

20%

– zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

– aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

– pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

– pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.

W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

14%

507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

28.29.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– krystalizatory (507-2 i 507-3),

– komory potne (507-4).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą m.in.: przyrządy pomiarowo-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.

Obiektem jest podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800.

28.92.12.0*

20%

511

MASZYNY GÓRNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane) stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

– obudowy zmechanizowane,

– urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

– urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe itp.),

– urządzenia zapychające,

– maszyny i urządzenia pomocnicze,

– pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.

28.92.1*

25%

20%

25%

512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

– windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

– uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

– pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp sklasyfikowanych w podgrupie 44.

28.92.12.0*

10%

513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud.

28.92.40.0*

10%

514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

RODZAJ TEN OBEJMUJE:

28.91.11.0*

18%

– maszyny i urządzenia aglomerowni (514-0),

– maszyny i urządzenia wielkopiecowe (514-1),

– maszyny i urządzenia hutnicze stalowni (514-2),

– nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy (514-3 do 514-6),

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze (514-9).

10%

Obiektem jest maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie) z osprzętem oraz fundamentem – w przypadku gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie. Granice obiektu stanowi pierwszy zawór odcinający od przewodów hydraulicznych lub pneumatycznych (o ile przewody takie istnieją).

515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643.

28.29.11.0*

18%

516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

– maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

– formy odlewnicze,

– maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

– urządzenia odlewnicze cieplne,

– urządzenia do zalewania form odlewniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45.

25.73.50.0

28.91.11.0*

18%

517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych (obiektów) maszyn lub urządzeń torfiarskich stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym lub napędem spalinowym, a w przypadku np. frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsiennicowy, na którym zawieszona jest spycharka.

28.92.21.0*

28.92.22.0*

28.92.23.0*

28.92.24.0*

28.92.25.0*

28.92.26.0*

28.92.27.0*

28.92.28.0*

14%

518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH ITP.30)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, tj.:

– do pomiarów magnetycznych (518-01),

– do pomiarów geoelektrycznych (518-02),

– do pomiarów sejsmicznych (518-03),

– do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych (518-1).

Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów mechanicznych, na których mogą być usytuowane maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

– mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., sklasyfikowanych w grupie 8.

26.51.12.0

18%

30) Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geologicznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

20%

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO31)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak: trak ramowy i tarczowy (520-0 i 520-1),

– cyrkularki (520-2), cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

– szlifierki (520-3), szlifierko-polerki,

– zdziernice poziome lub pionowe,

– tokarki i wiertarki do kamienia (520-4),

– kombajny do robót przygotowawczych (520-5),

– kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

– kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

– inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

14%

31) Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520-2 cyrkulaki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

10%

521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

28.49.11.0*

28.92.40.0*

10

524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO32)I KORKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu.

28.49.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

32) Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

25%

525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ, MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy (525-31)33),

– inne maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

33) 525-31 autoklawy

10%

526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

14%

529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko (529-81),

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia (529-82),

10%

– maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.

Obiektem jest kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące, instalacje (np. elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna), aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

– betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.

14%

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

– obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

14%

535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH34)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych (535-0),

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych (535-1),

– maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych (535-7),

– inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek i lamp elektronowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład którego wchodzi: napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza itp., aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

34) Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

20%

536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

14%

537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

14%

538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

14%

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0*

28.49.12.0*

14%

541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*
28.99.39.0*

14%

543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

14%

544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

14%

545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

28.23.21.0*

28.94.15.0*

28.99.1

14%

– maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego (548-0),

7%

– maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

– maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

– maszyny introligatorskie,

– maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.

14%

549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

14%

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

14%

551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

14%

552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

14%

553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

14%

554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

14%

555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

14%

556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

14%

557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

14%

558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

14%

559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

14%

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

10%

561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO I DO PRODUKCJI NAPOI

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

10%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi (561-6),

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

– urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw,

– maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

– konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

10%

562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

10%

563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

10%

564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

10%

565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

10%

566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.17.0*

10%

567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

10%

568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO35)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece piekarnicze (568-4), w tym piece ceramiczne (568-40 do 568-46), piece cyklotermiczne i specjalne,

– maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

– maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

– maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat dla przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z: indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundamentu.

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

35) Rodzaj: 568-40 do 48

10%

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH36)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do przypraw w płynie (571-3), w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane (571-30 i 571-31),

– autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych (571-8),

– urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów dla przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji – króćce i zawory położone najbliżej obiektu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np.: mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

36) 571-8 autoklawy do hydrolizy

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

25%

572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

28.93.19.0*
28.93.20.0*

14%

573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

14%

576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

14%

577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

14%

579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

14%

– dystrybutory (579-000),

– młynki młotkowe (579-003),

– maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne (579-01),

– maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych (579–01 i 579–09)37),

– maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.

20%

14%

37) 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

20%

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do robót ziemnych, tj.: koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

– maszyny do robót melioracyjnych – pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

– samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

– maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

– maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

– maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

– inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które wykorzystywane są jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74.

28.92.12.0*

28.92.2*
28.92.30.0*
28.92.40.0*

20%

581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.24.1*

28.92.40.0*
28.99.39.0*

20%

– wibratory (581-2),

– zacieraczki do tynku (581-3),

– wibromłoty (581-4),

25%

– betoniarki,

– mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

– torkretnice,

– maszyny do robót malarskich,

– maszyny do podłóg,

– inne maszyny do robót budowlanych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz – o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy, ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych – fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

– sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 444.

20%

582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych (582-1)38),

– odśnieżarki dróg, ulic i placów (582-2)39),

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*
28.92.40.0*
28.99.39.0*

18%

– szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg (582-3),

20%

– maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

– walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

– pozostałe maszyny do robót drogowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy, z wyłączeniem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych oraz osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych, np. skrapiarek mechanicznych, pługów do odśnieżania dróg itp., sklasyfikowanych w podgrupie 74.

18%

38) Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności

10%

39) Z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

10%

583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

Rodzaj ten obejmuje:

– koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla40), torfu i innych złóż (583-0),

28.92.2*

18%

– koparki w piaskowniach przemysłu węglowego (583-1).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w podgrupie 58.

40) 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

7%

584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy sklasyfikować w odpowiednich rodzajach KŚT,

– wagonów towarowych i specjalnych, np. mieszkalnych i technicznych, oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp., stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70.

28.92.30.0*

28.99.39.0*

18%

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

14%

591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0*

28.30.34.0*
28.30.60.0*

14%

592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3* 28.30.40.0

14%

593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0*
28.30.60.0*

14%

594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

14%

595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*
28.99.31.0*

14%

596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0*

28.93.20.0*

14%

597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

14%

598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0*
28.30.86.0*

14%

599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

14%

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje:

– zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli,

– urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje i transformatorowe,

– urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, takie jak: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej,

– urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,

– urządzenia telefoniczne,

– urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,

– dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie--przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,

– pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

– urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,

– akumulatory hydrauliczne,

– urządzenia pralni,

– wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

– urządzenia projekcyjne i teatralne,

– urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,

– pozostałe urządzenia techniczne.

O zaliczeniu urządzenia technicznego do odpowiedniej podgrupy środkówtrwałych decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja oraz wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w niniejszej klasyfikacji określa się jako urządzenia techniczne.

W skład poszczególnego obiektu, oprócz właściwego urządzenia technicznego, wchodzą – o ile występują – fundamenty, konstrukcje wsporcze i ochronne oraz wyposażenie stałe normalne, jak i specjalne (dodatkowe).

60

ZBIORNIKI NAZIEMNE

Podgrupa ta obejmuje:

– zbiorniki naziemne przeznaczone wyłącznie do magazynowania cieczy, gazów i ciał sypkich, ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe, niezależnie od rodzaju tworzyw, z jakich są one zbudowane, zarówno budowane lub montowane bezpośrednio na miejscu przeznaczenia, jak i dostarczane w całości, ustawione wewnątrz budynków i budowli. Do zbiorników naziemnych należy zaliczać również zbiorniki częściowo zagłębione w ziemi.

Podgrupa ta nie obejmuje:

– zbiorników naziemnych ustawionych na zewnątrz budynków i budowli, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– zbiorników podziemnych i specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,

– zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,

– obiektów o charakterze zbiorników, w których odbywają się procesy techniczne (z wyjątkiem tych, w których procesy te przebiegają samoistnie), sklasyfikowanych w podgrupie 46 lub 47, a w przypadkach zbiorników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

– zbiorników przenośnych (przewoźnych) związanych na stałe z urządzeniem transportowym, sklasyfikowanych w grupie 7,

– zbiorników stanowiących część składową (element wyposażenia) innych obiektów, jak np. sprężarek, agregatów przeciwpożarowych, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

600

ZBIORNIKI NAZIEMNE CEGLANE

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki otwarte i zamknięte ceglane wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament – o ile występuje oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granicę poszczególnych zbiorników posiadających połączenie z urządzeniami zasilającymi stanowi kołnierz zewnętrzny zaworu odcinającego lub króćce zaworu, do którego jest przyłączony rurociąg lub przewód sieciowy.

4,5%

601

ZBIORNIKI NAZIEMNE BETONOWE41)

Rodzaj ten obejmuje:

– zbiorniki otwarte i zamknięte naziemne betonowe wyposażone w armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową i fundament – o ile występuje – oraz wyposażony w wykładzinę, pokrycie ochronne i otuliny.

Granice obiektu – jak w rodzaju 600.

4,5%

41) Zbiorniki naziemne betonowe z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego

10%

602

ZBIORNIKI NAZIEMNE DREWNIANE

16.24.12.0 16.24.13.0

10%

603

ZBIORNIKI NAZIEMNE Z TWORZYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH

22.22.13.0
22.23.13.0
22.23.19.0

10%

604

ZBIORNIKI NAZIEMNE STALOWE

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

10%

605

ZBIORNIKI NAZIEMNE Z METALI NIEŻELAZNYCH

25.29.11.0*

25.29.12.0*

25.91.1*

25.92.11.0

25.92.12.0

10%

61

URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ42)

42) Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

18%

610

URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia (zespoły) składające się z aparatury rozdzielczej, pomiarowej, zabezpieczającej, odgromowej itp., łącznie z konstrukcjami, ściankami działowymi, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, fundamentami, kanałami kablowymi, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., lecz bez budynku.

Urządzenia sprężarkowe wraz z silnikami napędowymi i przewodami zasilającymi stanowią element wyposażenia rozdzielni, które zasilają. Natomiast urządzenia sprężarkowe obsługujące kilka rozdzielni zaliczyć należy w skład rozdzielni o najwyższym napięciu. W przypadku istnienia nastawni lub wyodrębnionych urządzeń nastawczych połączenia urządzeń sterowniczych, zabezpieczających, pomiarowych i sygnalizacyjnych między rozdzielniami a nastawniami zalicza się do obiektu nastawni.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub transformatorach po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza.

27.12*

10%

611

URZĄDZENIA NASTAWCZE PRĄDU ZMIENNEGO I STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia (zespoły) nastawcze, składające się z aparatury sterowniczej ręcznej i automatycznej, sygnalizacyjnej, pomiarowej, kontrolnej, zabezpieczającej itp., zmontowanej razem jako urządzenia nastawcze wraz z konstrukcjami, obudową, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, kablami sterującymi i sygnalizacyjnymi, ułożonymi na terenie rozdzielni i połączonymi z urządzeniami nastawni, bateriami akumulatorów ołowianych i zasadowych i zespołami prostownikowymi, lecz bez budynków.

Granice poszczególnego obiektu stanowią zaciski kabli sterujących i sygnalizacyjnych w rozdzielniach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610.

27.12*

10%

612

APARATURA PRĄDU ZMIENNEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wyłączniki o napięciu znamionowym => 60 kV,

– aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną, wmontowaną i niewmontowaną lub rezerwową, niezależnie od napięcia.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610.

27.12*

10%

613

STACJE TRANSFORMATOROWE STAŁE I MOBILNE

Rodzaj ten obejmuje:

– kompletne stacje transformatorowe (z wyłączeniem stacji słupowych), posiadające nie więcej niż pięć pól rozdzielczych wysokiego napięcia,

– mobilne stacje transformatorowe wraz z budynkiem i normalnym wyposażeniem, z wyłączeniem transformatorów.

Granicę obiektu stanowią zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– stacji słupowych transformatorowych (bez transformatorów) wchodzących w skład linii elektroenergetycznych, sklasyfikowanych w rodzaju 210,

– elementów sklasyfikowanych w rodzaju 610,

– transformatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 630.

27.11.4

10%

614

URZĄDZENIA I APARATURA ROZDZIELCZA PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– wewnętrzną aparaturę rozdzielczą pomiarową, zabezpieczającą, sterowniczą, sygnalizacyjną itp., umieszczoną bezpośrednio przy urządzeniu prądu stałego i zmontowaną razem w jedno urządzenie rozdzielcze wraz z konstrukcjami, połączeniami wewnętrznymi, oszynowaniem, sprzętem, uziemieniami, siecią sprężonego powietrza itp., z wyłączeniem budynku.

Obiekty stanowią: rozdzielnie prądu stałego zasilane ze źródła energii lub sieci prądu stałego, służące do rozdziału między linie doprowadzające lub odgałęzienia do odbiorników, w tym rozdzielnie podstacji i kabin sekcyjnych na liniach trakcji elektrycznej łącznie z rozdzielniami przewożonych kabin sekcyjnych oraz rozdzielniami przewożonych zespołów prostowniczych. Granicę obiektu tworzą zaciski przewodów doprowadzających i odprowadzających na listwach, aparatach, mufach, izolatorach, na urządzeniach prostownikowych po stronie zasilania rozdzielni, a w zakresie sprężonego powietrza – łączniki na magistrali sprężonego powietrza. W rozdzielniach przewożonych granice obiektu tworzą zaciski lub izolatory na pojazdach.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przewodów doprowadzających i odprowadzających zarówno kablowych, jak i napowietrznych przed zaciskami na listwach, aparatach, mufach, izolatorach lub prostownikach, sklasyfikowanych w podgrupie 21,

– urządzeń rozdzielczych i aparatury rozdzielczej, pomiarowej, kontrolnej, sterowniczej, zabezpieczeniowej, odgromowej itp. przynależnych bezpośrednio do maszyny prądotwórczej prostownika lub odbiornika energii elektrycznej,

– urządzeń słaboprądowych, jak np. telefony, aparatura sygnalizacyjna itp., niestanowiących elementów tablic, celek lub skrzynek rozdzielczych prądu stałego.

27.12*

27.33.1*

10%

615

APARATURA PRĄDU STAŁEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– niewmontowaną lub rezerwową aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, włącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni.

27.12*

27.33.1*

10%

62

URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII

Podgrupa ta obejmuje:

– urządzenia telewizyjne nadawczo-odbiorcze, urządzenia telewizji kablowych,

– urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze,

– urządzenia i aparaty dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),

– urządzenia dla telegrafii,

– urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu,

– urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.

620

URZĄDZENIA NADAWCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

Rodzaj ten obejmuje:

– nadajniki radiofoniczne i radiotelefoniczne, nadajniki radiokomunikacyjne oraz nadajniki telewizyjne.

Obiektem jest kompletnie wyposażony nadajnik wraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi do normalnej pracy nadajnika.

Granicę obiektu stanowią: z jednej strony – urządzenia rozdzielcze zasilania energią elektryczną, z drugiej – wyprowadzenie linii przesyłowej wysokiej częstotliwości, które nie wchodzą w granicę obiektu.

26.30.1*

10%

621

URZĄDZENIA ODBIORCZE DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– odbiorników radiowych w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych.

26.40.1

26.40.20.0

26.40.34.0

28.23.23.0*

10%

622

URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE I ELEKTROWIZYJNE

26.40.31.0

26.40.32.0
26.40.33.0*
26.40.4*

10%

623

URZĄDZENIA TELETRANSMISJI PRZEWODOWEJ

Rodzaj ten obejmuje:

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

– urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN (623-7),

4,5%

– urządzenia systemu monitoringu przemysłowego,

– urządzenia i aparaturę teletransmisji przewodowej telefonicznej i radiofonicznej, urządzenia teletransmisji na liniach elektroenergetycznych oraz inne urządzenia i aparaturę teletransmisyjną.

Obiektem jest kompletne urządzenie teletransmisji przewodowej.

10%

624

URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz latarni oświetleniowych, sklasyfikowanych w podgrupie 22.

26.30.50.0*

27.90.20.0

27.90.70.0

29.31.23.0

10%

626

URZĄDZENIA DLA TELEFONII

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

627

URZĄDZENIA DLA TELEGRAFII

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń teletransmisji i telegrafii, sklasyfikowanych w rodzaju 623.

26.20.18.0*

26.30.21.0*

26.30.23.0*

10%

629

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE43)

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia linii radio- i teletechnicznych typu przenośnego i typu stacyjnego służące dla przesyłania i odbioru sygnałów telewizyjnych, telefonicznych lub telegraficznych, w tym radiotelefony, telefony komórkowe.

26.30.22.0

26.30.40.0*

26.40*

10%

43) Telefony komórkowe

20%

63

URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE

630

TRANSFORMATORY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– specjalnych transformatorów laboratoryjnych, sklasyfikowanych w grupie 8,

– transformatorów stanowiących składową część maszyn lub urządzeń złożonych, np. prostowników, aparatów spawalniczych, pieców elektrycznych itp., sklasyfikowanych łącznie z tą maszyną czy urządzeniem.

27.11.4

10%

631

ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przetwornic, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

– zespołów prostownikowych wchodzących w skład innych urządzeń w radiofonii itp., np. urządzeń nastawczych prądu zmiennego (rodzaj 611), central telefonicznych (rodzaj 626).

27.11.50.0

10%

632

KONDENSATORY STATYCZNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– kondensatorów stanowiących część składową zespołów technicznych, jak np. kondensatorów pracujących w układach elektrycznych pieców indukcyjnych itp.

27.90.5

10%

633

BATERIE STACJONARNYCH AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– stacjonarne elektryczne baterie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i zasadowych, złożone z ogniw.

Obiektem w zakresie baterii akumulatorowych stacjonarnych jest bateria ogniw akumulatorowych.

Granicę baterii akumulatorowej stacyjnej stanowią jej bieguny, z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przewodów doprowadzających energię elektryczną, izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych, np. wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów i łącznie z nimi sklasyfikowanych.

27.20.1*

27.20.2*

20%

634

BATERIE AKUMULATORÓW ELEKTRYCZNYCH ZASADOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– przenośne baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych, złożone z ogniw.

Obiektem w zakresie baterii akumulatorów zasadowych jest bateria bądź zestaw baterii, z których każdy składa się z ogniw połączonych szeregowo.

Granice baterii akumulatorowej zasadowej stanowią zaciski biegunowe wyprowadzone na zewnątrz.

27.20.1*

27.20.2*

20%

64

DŹWIGI I PRZENOŚNIKI

640

DŹWIGI OSOBOWE I TOWAROWE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wciągów pionowych budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

28.22.12.0

28.22.16.0

10%

641

DŹWIGNIKI, WCIĄGARKI I WCIĄGNIKI PRZEJEZDNE I NIEPRZEJEZDNE, KOŁOWROTY, WYCIĄGNIKI ITP.44), 45)

Rodzaj ten obejmuje:

– kołowroty (643-60), w tym kołowroty szybowe (643-63),

– wyciągi, w tym wyciągi kopalniane (641-7),

– pozostałe maszyny i urządzenia do podnoszenia lub przeciągania ciężarów.

Obiektem jest poszczególny, stanowiący odrębną techniczną całość, dźwignik przenośny lub kołowrót kopalniany wraz z normalnym wyposażeniem – wciągarką nieprzejezdną i przejezdną podwieszoną, wyciąg kolei linowych górskich oraz inna maszyna lub urządzenie służące do podnoszenia czy też przeciągania ciężarów.

W skład poszczególnego kompletnego obiektu wchodzi normalne wyposażenie, którego ilość elementów jest uzależniona od rodzaju lub typu danego urządzenia. Ponadto w skład ww. maszyn i urządzeń wchodzi napęd (silnik lub pompa).

28.22.1*

18%

44) Z rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łacznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych

10%

45) Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

4,5%

642

ŻURAWIE (DŹWIGI PRZEŁADUNKOWE)

Rodzaj ten nie obejmuje:

– żurawi na wagonach kolejowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

– żurawi samochodowych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

– żurawi pływających, sklasyfikowanych w podgrupie 77.

28.22.14.0*

10%

643

PRZENOŚNIKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Granicę instalacji elektrycznej należącej do przenośnika stanowi z reguły główna płyta zaciskowa.

28.22.17.0*

10%

644

PRZENOŚNIKI KOPALNIANE46), 47)

Rodzaj ten obejmuje przenośniki oraz wyciągi stałe i przesuwne:

– kopalni dołowych (644-0 do 644-4),

– kopalni odkrywkowych,

– zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rud i innych kopalin.

Obiektami są poszczególne przenośniki nieckowe z taśmą gumową, przenośniki stalowo-czołowe, zgrzebłowe jedno- i wieloczłonowe, przenośniki talerzowe oraz przenośniki wstrząsane o napędzie powietrznym, elektrycznym lub innym.

Granicę obiektu o napędzie elektrycznym stanowi główna płyta zaciskowa, natomiast o napędzie powietrznym sprężonym – kołnierz łączący instalację wewnętrzną obiektu z siecią zewnętrzną.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przenośników służących do transportu różnych materiałów i wyrobów w stanie wolnym lub w opakowaniu, sklasyfikowanych w rodzaju 643,

– przenośników specjalnych, sklasyfikowanych w grupie 5,

– przenośników, sklasyfikowanych w rodzaju 643 i 645.

28.22.17.0*

10%

46) 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

20%

47) 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

25%

645

PRZENOŚNIKI POWIETRZNE I WODNE

28.22.17.0*

10%

646

SUWNICE I WSADZARKI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– suwnic z wyciągnicą obrotową, tj. z podwieszonym żurawiem, sklasyfikowanych w rodzaju 642.

28.22.1*

10%

647

PRZESUWNICE, OBROTNICE I WYWROTNICE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lei zasypowych, bunkrów, torów dojazdowych, przenośników, które stanowią odrębne obiekty lub elementy wyposażenia innych rodzajów objętych KŚT.

28.22.1*

10%

648

TORY, TOWAROWE KOLEJKI LINOWE I DŹWIGNICE LINOWE48)

Rodzaj ten obejmuje:

– tory,

– dźwignice linowe z wieżami stałymi lub przesuwanymi,

– towarowe kolejki linowe, takie jak: kolejki linowe stałe, kolejki linowe przenośne okrężne i wahadłowe, kolejki szynowe ciągnione, okrężne łańcuchowe i linowe.

Obiektem jest poszczególna kompletna towarowa kolejka linowa lub dźwignica linowa.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– dróg linowych kolei naziemnych i napowietrznych, pasażerskich, sklasyfikowanych w rodzaju 221,

– wyciągów (napędów) kolei linowych górskich, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

28.22.1*

10%

48) Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

4,5%

65

URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE

650

PRZEKŁADNIE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przekładni występujących w przemyśle hutniczym, sklasyfikowanych w rodzaju 514,

– przekładni występujących w przemyśle materiałów budowlanych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– przekładni wbudowanych w maszyny, stanowiących elementy jej wyposażenia i łącznie z nią sklasyfikowanych.

28.15.24.0

10%

652

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

28.25.20.0*

10%

653

URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446,

– urządzeń wentylacji naturalnej,

– przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych.

28.25.12.0

28.25.13.0*

10%

654

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA WODY

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń do oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w rodzaju 658.

28.29.12.0*

10%

655

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GAZÓW

28.25.14.0

10%

656

URZĄDZENIA DO ODPOPIELANIA I ODŻUŻLANIA

28.21.11.0

10%

657

AKUMULATORY HYDRAULICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia do gromadzenia energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości ciała stałego, gazu bądź w postaci energii potencjalnej ciężaru. Akumulatory te stosuje się w instalacjach, w których występuje jedynie okresowe zapotrzebowanie na energię hydrauliczną lub w których w pewnych momentach powstają chwilowe szczyty poboru energii. Do zadań tych akumulatorów należy gromadzenie energii, tłumienie uderzeń, zmniejszanie falowania ciśnieniowego w obwodach hydraulicznych, zapobieganie kawitacji.

Obiektem jest każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych).

Granicę obiektu stanowi – dla akumulatora ciężarowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego – połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp wysokiego ciśnienia, sklasyfikowanych w podgrupie 44,

– akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach mobilnych (np.: w samochodach, dźwigach, koparkach itp.) stanowiących część ich wyposażenia i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

28.12.1*

4,5%

658

URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

28.29.12.0*

10%

659

POZOSTAŁE URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatów wchodzących w skład innych obiektów lub sklasyfikowanych w grupach 3–6,

– urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664,

– wyposażenia technicznego, sklasyfikowanego w grupie 8.

25.12.10.0

25.29.1*

28*

10%

66

URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

660

WAGI POJAZDOWE, WAGONOWE I INNE WBUDOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– wagi ustawione na stałe na fundamentach, służące do ważenia pojazdów, wagonów kolejowych,

– wagi wbudowane, takie jak: zbiornikowe, wsadowe, samoczynne dozujące itp.

Obiektem jest poszczególna waga składająca się z mechanizmu oraz fundamentu lub obudowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wag wbudowanych służących do samoczynnego (automatycznego lub półautomatycznego) ważenia materiałów sypkich, takich jak: mąka, cukier, proszki itp., stanowiących elementy urządzeń do napełniania lub paczkowania, sklasyfikowanych w grupie 5,

– wag wbudowanych na stałe do dźwigów i transporterów, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, stanowiących ich elementy składowe i sklasyfikowanych łącznie z nimi.

28.29.39.0

4,5%

661

URZĄDZENIA PRALNI I FARBIARNI

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn i urządzeń farbiarskich lub wykończalniczych występujących w pralniach, sklasyfikowanych w podgrupie 55.

28.94.21.0

28.94.22.0

28.94.23.0

10%

662

URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE

Rodzaj ten obejmuje:

– projektory przenośne (662-1)49),

26.70.11.0

26.70.16.0

26.70.17.0

10%

– ekrany kinowe (662-5),

20%

– urządzenia służące do demonstracji ruchomych lub nieruchomych obrazów na ekranie.

Obiektem jest kompletny projektor stały o szerokości taśmy 16 mm i 35 mm oraz projektor przenośny lub dźwięku o różnej szerokości taśmy, rzutnik do przeźroczy, epidiaskop, episkop, ekran kinowy normalny stały rozpraszający, kierunkowy lub panoramiczny, ekran kinowy przenośny oraz inne urządzenia i aparaty projekcyjne.

10%

49) 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

18%

663

Urządzenia przeciwpożarowe

26.30.50.0*

28.29.22.0*

10%

664

Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych50)

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

– inne urządzenia i aparaturę uniwersalną i specjalną o charakterze nieprodukcyjnym służące do przeprowadzania różnych badań technicznych.

Obiektem jest poszczególne urządzenie, aparat lub aparatura wraz z kompletnym wyposażeniem, ewentualnie zestaw takich urządzeń tworzących wspólnie jeden agregat służący do przeprowadzania badań technicznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatury, sklasyfikowanej w podgrupie 62,

– urządzeń technicznych służących dla celów produkcyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 650 lub w grupach 3–5 i 7,

– wyposażenia i sprzętu technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,

– urządzeń i aparatów stanowiących element wyposażenia innych obiektów inwentarzowych (zespołów-agregatów), sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

26.51*

28.29.3*

32.50.13.0*

10%

50) Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

20%

668

URZĄDZENIA TECHNICZNE TEATRALNE

25.99.29.0*

28*

10%

669

POZOSTAŁE URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE51)

Rodzaj ten obejmuje:

– parkometry,

– urządzenia do diagnostyki i kontroli pojazdów samochodowych,

– kasy fiskalne i rejestrujące,

– armatki do naśnieżania stoków,

– wykrywacze metali,

– tablice reklamowe ustawione na powierzchni gruntu (tzn. niezwiązane w sposób trwały z gruntem),

– pozostałe samodzielne urządzenia nieprzemysłowe, których konstrukcja, wyposażenie lub materiał, z którego są wykonane, oraz podstawowe parametry techniczne różnią się zasadniczo od obiektów sklasyfikowanych w rodzajach 660–668.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów, narzędzi, przyrządów itp. wyposażenia technicznego, sklasyfikowanych w grupie 8,

– urządzeń stanowiących element składowy innych obiektów, sklasyfikowanych łącznie z tymi obiektami.

22.23.1*

25.12.10.0*

25.40.1

25.99.29.0*

26.12*

26.40.60.0

26.51*

26.52

26.60*

26.70*

27.51

27.52

28.23*

28.24*

28.29.3*

28.99.3*

dział 32*

10%

51) Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe)

20%

68

POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE

681

KONTENERY

Rodzaj ten obejmuje:

– kontenery przewoźne i przesuwne, zarówno uniwersalne, jak i specjalne, służące do transportu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych środkami transportu (taborem): wodnego, lądowego oraz lotniczego.

Obiektem jest kontener o pojemności > 5 m3, o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji, pozwalającej na wielokrotne jego użytkowanie.

W skład obiektu (kontenera) mogą wchodzić różnego rodzaju urządzenia pomocnicze stałe, ułatwiające jego przenoszenie lub przesuwanie, jak również stałe wyposażenie zabezpieczające właściwe dla danego rodzaju towarów warunki w czasie transportu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– zbiorników przenośnych (np. kadzi fermentacyjnych) o charakterze aparatów, w których przebiegają określone procesy technologiczne, sklasyfikowanych w grupie 5,

– cystern, pojemników i zbiorników zmontowanych na stałe na samochodach i wagonach kolejowych – tabor o specjalnym przeznaczeniu, sklasyfikowanych w grupie 7.

29.20.21.0*

18%

682

NADWOZIA WYMIENNE

Rodzaj ten obejmuje:

– wymienne części pojazdu ciężarowego, służące do transportu towarów, stosowane głównie w transporcie kombinowanym (drogi/kolej).

29.20.10.0*

10%

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie
z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

7

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje:

– kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,

– tramwajowy tabor szynowy,

– samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,

– statki i konstrukcje pływające,

– statki powietrzne,

– pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa ta nie obejmuje:

– samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5.

O zaliczeniu środka transportu do odpowiedniej podgrupy środkówtrwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

70

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

700

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY52)

Rodzaj ten obejmuje:

– tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, włączając naziemny tabor górskich kolei liniowych,

– żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane.

Obiektem taboru kolejowego naziemnego są:

– lokomotywy: elektryczne, spalinowe i parowe,

– tendry parowozowe,

– wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,

– jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrządcze, wagony doczepne,

– wagony osobowe,

– wagony towarowe,

– wagony techniczne,

– drezyny i przyczepy do drezyn (700-7).

W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:

– stałe oprzyrządowanie,

– wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,

– wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,

– taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,

– lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,

– jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach KŚT (np. rodzaj 514 – tabor hutniczy czy rodzaj 584 – maszyny do torowych robót kolejowych),

– przenośnych urządzeń wewnętrznych zainstalowanych w wagonach maszyn, urządzeń technicznych, aparatów specjalnych itp., które stanowią samodzielne obiekty, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT.

30.20*

7%

52) 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

14%

71

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

710

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY53)

Rodzaj ten obejmuje tabor kolejowy przystosowany wyłącznie do ruchu pod ziemią, którego obiektem jest:

– lokomotywa, w tym lokomotywa akumulatorowa (710-01), lokomotywa ognioszczelna i typu „Karlik” (710-02 i 710-03),

– wagon kopalniany (710-10 do 710-14),

– wagon i tabor metra.

W skład obiektu wchodzą urządzenia napędowe, sterownicze, pomiarowe, zasilające, sprzęgowe i hamulcowe oraz instalacja oświetleniowa i inne części konstrukcyjne obiektu.

30.20*

7%

53) 710-01 lokomotywy akumulatorowe

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”

710-10 do 14 wozy kopalniane

14%

72

TABOR TRAMWAJOWY

720

TABOR TRAMWAJOWY

Rodzaj ten obejmuje:

– wagony tramwajowe służące do przewozu pasażerów i transportu towarów,

– tabor tramwajowy techniczny.

W skład obiektu wchodzi w przypadku:

– wagonu osobowego silnikowego – nadwozie i podwozie wraz z zespołami roboczymi,

– wagonu osobowego doczepnego – nadwozie i podwozie wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie,

– wagonu technicznego lub towarowego – dodatkowe urządzenia wbudowane do wagonu (silnikowego lub doczepnego) lub urządzenia na nich zmontowane, które stanowią integralną część wagonu technicznego lub towarowego.

30.20*

7%

73

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

730

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

Rodzaj ten obejmuje:

– tabor szynowy naziemny dopuszczony wyłącznie do ruchu wewnątrz zakładu.

Obiektem taboru jest kompletne urządzenie, tj.:

– poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna,

– wózek platformowy, wózek skrzyniowy, wózek kłonicowy, wózek suszarniany,

– wywrotka boczna-zsypowa,

– wózek do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych itp.,

– wózki podwieszone jednoszynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lokomotywek i wózków kopalnianych, sklasyfikowanych w podgrupie 71,

– lokomotyw parowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

– taboru szynowego naziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 70,

– taboru szynowego hutniczego, sklasyfikowanego w rodzaju 514.

30.20*

7%

74

POJAZDY MECHANICZNE

740

MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

– motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe lub peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76.

30.91.1

20%

741

SAMOCHODY OSOBOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

– pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

– samochody osobowe zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

– samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

– pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744.

29.10.2

20%

742

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.:

– samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

– samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów,

– podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

20%

743

SAMOCHODY SPECJALNE

Rodzaj ten obejmuje:

– pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

– pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

– samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

– pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

– piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

– pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

– pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

– ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

– ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

– żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

– samojezdne wieże wiertnicze,

– generatory przewoźne,

– radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

– pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

28.92.29.0

29.10.44.0*

29.10.5

14%

744

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIEWIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

29.10.30.0*

20%

745

TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM54), 55)

Rodzaj ten obejmuje:

– trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

– samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym.

29.10.30.0*

29.10.42.0*

54) Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

14%

55) Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

18%

746

CIĄGNIKI

Rodzaj ten obejmuje:

– ciągniki kierowane przez pieszego,

– ciągniki rolnicze – mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

– ciągniki gąsienicowe,

– ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep.

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

14%

747

NACZEPY

Rodzaj ten obejmuje:

– naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

– naczepy do przewozu towarów.

29.20.22.0*

29.20.23.0*

14%

748

PRZYCZEPY

Rodzaj ten obejmuje:

– przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

– przyczepy do przewozu towarów.

29.20.22.0*

29.20.23.0*

14%

75

TABOR KONNY

750

TABOR KONNY

Rodzaj ten obejmuje:

– powozy na uroczyste okazje (ceremonialne), powozy kryte, kolaski, dorożki, kabriolety, bryczki, karety,

– karawany,

– wozy gospodarcze,

– wózki do wyścigów kłusaków (sulky),

– dziecięce wózki ciągnięte przez osiołki i kucyki, używane w ZOO, parkach itp.,

– pojazdy dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy,

– sanie.

30.99.10.0*

76

POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY

760

WÓZKI JEZDNIOWE Z POMOSTEM STAŁYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

761

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z NISKO PODNOSZONĄ PLATFORMĄ O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

762

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

763

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE SPALINOWYM

28.22.15.0*

14%

764

WÓZKI JEZDNIOWE TRANSPORTOWE ZE STAŁĄ PLATFORMĄ I ŻURAWIEM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

768

POZOSTAŁE WÓZKI JEZDNIOWE

28.22.15.0*

14%

77

TABOR PŁYWAJĄCY

770

TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– liniowce pasażerskie,

– statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

– łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

– promy wszelkiego typu,

– tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

30.11.2*

30.12.1*

7%

– kontenerowce (770-13),

14%

– chłodniowce,

– pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774.

7%

771

TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– statki rybackie,

– statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa.

30.11.31.0*

7%

772

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

Rodzaj ten obejmuje:

– holowniki i pchacze pełnomorskie,

– pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

– pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.32.0*

30.11.33.0*

7%

773

TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

– łodzie wiosłowe i kajaki,

– motorówki,

30.11.2*

30.12.1*

7%

– wodoloty (773-1010),

14%

– promy wszelkiego typu,

– łodzie z napędem śmigłowym,

– statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

– barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

– pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

– taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779.

7%

774

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

Rodzaj ten obejmuje:

– holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

– pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

– pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.32.0*

30.11.33.0*

7%

778

POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY

Rodzaj ten obejmuje:

– okręty wojenne,

– tabor rybołówstwa śródlądowego,

– platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

– tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

– pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

7%

78

TABOR LOTNICZY

780

SAMOLOTY

Rodzaj ten obejmuje:

– samoloty towarowe i transportowe,

– samoloty pasażerskie,

– samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,

– samoloty szkolno-treningowe,

– samoloty sanitarne, ratownicze,

– samoloty do obsługi rolnictwa,

– samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne.

Obiektem jest samolot wraz ze stałym jego wyposażeniem normalnym i specjalnym, o ile taki występuje.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– spadochronów,

– hydroplanów, sterowców itp., sklasyfikowanych w rodzaju 789.

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

14%

781

ŚMIGŁOWCE

Rodzaj ten obejmuje:

– śmigłowce służące do przewozu osób i towarów,

– śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa,

– śmigłowce służące do ratownictwa.

Obiektem jest poszczególny śmigłowiec (helikopter) wraz ze stałym wyposażeniem.

30.30.31.0

14%

782

SZYBOWCE

Rodzaj ten obejmuje:

– szybowce przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, doświadczalne i inne,

– motoszybowce (odmiana szybowca wyposażona w silnik umożliwiający samodzielny start).

Obiektem jest poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wciągarek i przeciągarek, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

30.30.20.0*

20%

783

BALONY

Rodzaj ten obejmuje:

– balony-sondy do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości,

– balony pilotowane wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru,

– balony pułapowe stosuje się do określenia wysokości chmur,

– pozostałe balony stosowane w lotnictwie lub meteorologii.

30.30.20.0*

18%

788

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– lotnie i pozostałe statki powietrzne bez napędu,

– symulatory lotu,

– statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych.

30.30.1

30.30.20.0*

30.30.40.0

18%

79

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

790

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

Rodzaj ten obejmuje:

– wózki inwalidzkie,

– rowery dwukołowe i inne, w tym dziecięce,

– pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika < 49 cm3, przeznaczone dla dzieci,

– pojazdy wprawiane w ruch ręcznie: wózki bagażowe, wózki ręczne, sanki, wózki na zakupy itp.,

– pojazdy ciągnięte przez zwierzęta, inne niż konie,

– pozostałe środki transportu, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3, sklasyfikowanych w rodzaju 741.

30.40.10.0

30.91.3

30.92.10.0

30.92.20.0

30.99.10.0*

32.40.31.0

18%

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje:

– poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.,

– budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolno stojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Grupa ta nie obejmuje:

– urządzeń, aparatów i aparatury oraz innych obiektów, sklasyfikowanych w grupach 3–7.

80

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

800

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SPRAWDZIANY ITP.

Rodzaj ten obejmuje:

– urządzenia pomiarowe siły wiatru,

– pozostałe samodzielne narzędzia, sprzęt i przyrządy techniczne, aparaty kontrolno-pomiarowe, sprawdziany itp. przedmioty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatów kontrolno-pomiarowych, programujących, sterujących itp. wchodzących w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia, właściwej maszyny, urządzenia, zespołu, agregatu itp., sklasyfikowanych w grupach 3–6,

– urządzeń i aparatury do przeprowadzania badań technicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 664.

26.51*

28.99.3*

20%

801

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT LABORATORYJNY

Rodzaj ten obejmuje:

– samodzielne aparaty, sprzęt oraz wyposażenie techniczne użytkowane w laboratoriach przedsiębiorstw, zakładów, placówek i jednostek naukowo-badawczych itp.,

26.51*

32.50.12.0*

20%

– elektroniczną aparaturę kontrolno-pomiarową do przeprowadzania badań laboratoryjnych (801-0).

25%

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów, sprzętu i wyposażenia technicznego wchodzącego w skład normalnego lub specjalnego wyposażenia właściwych maszyn i urządzeń technicznych, sklasyfikowanych w grupach 3–6,

– aparatów i urządzeń technicznych i użytkowanych w procesach produkcyjnych, sklasyfikowanych w grupach 3–6.

802

WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

Rodzaj ten obejmuje:

26.60.1

32.50.1*

32.50.2

32.50.3

20%

– aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii (802-0)

25%

– pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych.

20%

803

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRAC BIUROWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny biurowe piszące (803-0)56),

– maszyny liczące i licząco-piszące (803-1)56),

– dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych (803-3)56),

– maszyny do redagowania tekstów,

– maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji,

– bankomaty,

– inne maszyny, sprzęt i wyposażenie techniczne dla prac biurowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn analityczno-kalkulacyjnych, sklasyfikowanych w rodzaju 490,

– komputerów, sklasyfikowanych w rodzaju 491,

– maszyn, urządzeń i aparatów poligraficznych, sklasyfikowanych w rodzaju 548.

28.23.1

28.23.2*

20%

56) 803-0 do 1 maszyny biurowe

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

14%

804

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT CYRKOWY57)

Rodzaj ten obejmuje:

– wyposażenie, sprzęt i przedmioty użytkowane w cyrkach i innych przedsiębiorstwach rozrywkowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– konstrukcji nośnych (wsporczych) z zadaszeniami (powłokami), sklasyfikowanych w rodzaju 291.

28.99.32.0

20%

57) Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

25%

805

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT KIN, TEATRÓW I INNYCH PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH58)

Rodzaj ten obejmuje:

– instrumenty muzyczne,

– pozostały sprzęt i wyposażenie kin, teatrów, sal widowiskowych, restauracji, barów, dyskotek i innych placówek kulturalno-oświatowych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń i aparatury technicznej teatralnej, sklasyfikowanych w rodzaju 665.

32.20

20%

58) Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

10%

806

KIOSKI, BUDKI, BARAKI, DOMKI CAMPINGOWE ITP.59)

Rodzaj ten obejmuje:

– kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. różne obiekty wolno stojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– kiosków, sklasyfikowanych w rodzaju 103,

– budynków transformatorni, sklasyfikowanych w rodzaju 210, 211 i 613,

– budynków portierni, wagowni, dyspozytorni itp., sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– baraków składanych, sklasyfikowanych w rodzaju 109,

– przybudówek wchodzących w skład budynków lub obiektów inżynierii lądowej, sklasyfikowanych w grupie 1 i 2,

– zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, sklasyfikowanych w podgrupie 29,

– szklarni i inspektów, sklasyfikowanych w grupie 1.

16.23.20.0

22.23.20.0

23.61.20.0

25.11.10.0

25.11.2

20%

59) Kioski, budki, baraki, domki kempingowe

– niezwiązane trwale z gruntem

10%

808

POZOSTAŁE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rodzaj ten obejmuje:

– meble,

– dywany,

– lustra,

– wyroby gospodarstwa domowego,

– sejfy, kasy pancerne,

– sprzęt oświetleniowy,

– dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, zbiory biblioteczne,

– manekiny służące do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

– promienniki podczerwieni,

– pozostałe narzędzia, przyrządy, sprzęt techniczny, ruchomości oraz inne samodzielne środki pracy i przedmioty zaliczane do środków trwałych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wyposażenia i przyrządów wchodzących w skład normalnego, dodatkowego lub specjalnego wyposażenia maszyn, urządzeń, aparatów, zespołów urządzeń itp., sklasyfikowanych w grupach 1–7.

15.12.1

16.29

17.29.1

22.19.7*

22.29.29.0

23.12.13.0

23.13.13.0

24.41

25.12.10.0*

25.7

25.99*

27.40*

27.52.1

dział 31

32.99.59.0*

58.11.1

58.11.20.0

58.12.10.0

i inne grupowania PKWiU dot. środkówtrwałych

20%

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie

z PKWiU 2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

9

INWENTARZ ŻYWY

Grupa ta obejmuje zarówno pojedyncze sztuki zwierząt, jak i całe stada produkcyjne.

90

INWENTARZ ŻYWY

900

INWENTARZ ŻYWY

Rodzaj ten obejmuje:

– zwierzęta domowe,

– zwierzęta gospodarskie,

– zwierzęta cyrkowe,

– zwierzęta w ogrodach zoologicznych,

– pozostały inwentarz żywy.

01.41.10.0

01.42.1

01.43.10.0

01.44.10.0

01.45.1

01.46.10.0

01.47.1

01.49.1

01.70.10.0

dział 03

Załącznik nr 1 do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pozycja

Stawka %

Symbol KŚT (grupa lub podgrupa lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

Powiązanie z KRŚT

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

15, 16

122

Lokale mieszkalne

2,5

10

Budynki niemieszkalne

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

154, 159

121

Lokale niemieszkalne

4,5

102

104

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

227, 293

200, 202, 203, 205, 209, 220, 221, 222

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 – trwale związane z gruntem

125

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

169

– trwale związane z gruntem

198

010

Plantacje wikliny

001

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

250, 251, 253, 254, 255, 259, 293, 297

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

256

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

28

291

Wieże przeciwpożarowe

291

225

Melioracje podstawowe

01

226

Melioracje szczegółowe

01

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

2

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

651

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

680

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

507

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

510

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne

3

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

323

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

324

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

325

326

Silniki powietrzne

326

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

343

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

344

349

Reaktory jądrowe

349

04

7

431

431-0 filtry (prasy) błotniarki

431

431-4 cedzidła mechaniczne

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

450

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze)

451

454

Piece do wypalania tunelowe

454

475

Aparaty bębnowe

475

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

477

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

4

14

41

Obrabiarki do metali

40, 41

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

44

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

46

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

47

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

449

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

465

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

469

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

474

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

479

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

481

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

482

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

484

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

490

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

492

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

493

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

434

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

465

30

491

Zespoły komputerowe

491

05

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

506

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507

507-4 komory potne

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

548

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

583

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

512

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

513

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni

514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520

520-2 cyrkulaki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

523

525

525-31 autoklawy

525

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:

529

529-81 do produkcji elementów z lastryko

529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

56

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

582

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

50

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

517

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

52

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

53

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

54

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

55

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

561

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

568

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

57

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

59

18

505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

505

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

51

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

58

20

506

506-3 odgazowywacze

506

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

510

511

Obudowy zmechanizowane

511

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geologicznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

535

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

579

579-000 dystrybutory

579

579-003 młynki młotkowe

579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

580

581

Maszyny do robót budowlanych

581

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

582

25

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501

501-1 porcelanowe młyny kulowe

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

511

524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

524

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

571

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581

581-2 wibratory

581

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

600

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

601

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

623

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

641

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

648

657

Akumulatory hydrauliczne

657

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

660

10

6

Urządzenia techniczne

6

18

61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

610

do 615

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

641

662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

662

681

Kontenery

681

20

629

Telefony komórkowe

629

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 – zespoły komputerowe)

669

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

633

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

634

662

662-5 ekrany kinowe

662

644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

644

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

664

25

644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

644

07

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

70

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

71

72

Tramwajowy tabor szynowy

72

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

73

77

Tabor pływający

77

14

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

700-7

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710 do 03

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne

710-02

i typu „Karlik”

i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane

710-10 do 14

770

770-13 kontenerowce

770-13

773

773-1010 wodoloty

773-1010

780

Samoloty

780

781

Śmigłowce

781

743

Samochody specjalne

743

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

745

746

Ciągniki

746

747

Naczepy

747

748

Przyczepy

748, 750, 751, 752, 753, 754

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

76

18

745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

745

783

Balony

783

788

Inne środki transportu lotniczego

788

79

Środki transportu pozostałe

20

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

740

741

Samochody osobowe

741

742

Samochody ciężarowe

742

744

Autobusy i autokary

744

782

Szybowce

782

08

10

805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

805

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem

806

14

803

803-0 do 1 maszyny biurowe

803

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

20

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

8

25

801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

801

802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

802

804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

804

Jak ustalić właściwy symbol (grupę) środka trwałego?

Różnice kursowe w ujęciu podatkowym

Zainteresowany podmiot z zasady sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), środki trwałe i obiekty budowlane zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Podatnik ma zatem obowiązek dokonania prawidłowej klasyfikacji środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania podmiot może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie informacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur. Wniosek można dostarczyć pocztą, osobiście w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Wnioski powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, a informacje nigdy nie są udzielane telefonicznie. Wydana informacja nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Informacje są wydawane w ciągu miesiąca, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. W sprawach skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje są wydawane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku do służb statystyki publicznej.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z 2008 r. Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753).

- Art. 16i, 16j, 16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 22i, 22j,22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA