REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć różnice kursowe, jeśli dokonano przedpłaty przed otrzymaniem faktury

Joanna Krawczyk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Dokonaliśmy przedpłaty dla kontrahenta zagranicznego w walucie obcej z rachunku walutowego. Następnie otrzymaliśmy fakturę. Czy powstałe różnice kursowe będą miały wpływ na podstawę opodatkowania w świetle updof? Jeśli tak, to jak je rozliczyć w pkpir?

RADA

Autopromocja

W tej sytuacji różnice kursowe mogą powstać na skutek dwóch zdarzeń - wykorzystania własnych środków pieniężnych w walutach obcych oraz z tytułu rozbieżności pomiędzy datą zapłaty a datą poniesienia kosztu.

UZASADNIENIE

W opisanej sytuacji może dojść do powstania różnic kursowych dodatnich (stanowiących przychód podatkowy) albo ujemnych (stanowiących koszt uzyskania przychodu) z powodu dwóch zdarzeń. A mianowicie:

• wykorzystania do zapłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym (art. 24c ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 updof) - będą to różnice kursowe od własnych środków pieniężnych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• rozbieżności pomiędzy datą zapłaty a datą poniesienia kosztu (art. 24c ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 updof) - będą to różnice kursowe powstałe w wyniku transakcji, która prowadzi do powstania kosztu uzyskania przychodu (zakup towarów, usług itd. od kontrahenta zagranicznego).

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

W pierwszej kolejności należy zatem ustalić, czy powstały różnice kursowe pomiędzy wartością środków pieniężnych zgromadzonych w obcej walucie w dacie ich otrzymania lub nabycia a równowartością tych środków w PLN na dzień dokonania nimi zapłaty. I tak, jeżeli faktyczny kurs na dzień wpływu środków na rachunek walutowy był niższy niż faktyczny kurs na dzień ich rozchodu z konta (z powodu dokonania zapłaty, tutaj - przedpłaty), to dojdzie do powstania dodatnich różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych. Oznacza to powstanie przychodu z tytułu różnic kursowych.

Natomiast w przypadku gdy faktyczny kurs z dnia wejścia w posiadanie środków w walutach obcych okaże się wyższy niż kurs z dnia dokonania ich rozchodu (z powodu dokonania zapłaty, tutaj - przedpłaty), dojdzie do powstania ujemnych różnic kursowych. Oznacza to powstanie kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku korzystania z rachunku walutowego podatnik może mieć problem z ustaleniem faktycznego kursu na dzień wpływu środków na konto walutowe i na dzień ich rozchodu. W takim przypadku należy do wyceny tych środków zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, odpowiednio - nabycia (otrzymania) środków w walucie obcej i - ich wykorzystania w celu uregulowania zobowiązania. Stanowisko to poparł również w postanowieniu z 3 września 2007 r. I Wielkopolski US w Poznaniu, sygn. ZD/4061-124/07:

W momencie wpływu waluty na walutowy rachunek bankowy nie jest znany kurs faktycznie zastosowany przez bank prowadzący rachunek. Takiego kursu nie ma, bo obrót dokonywany jest w walucie i nie ma konieczności przeliczania otrzymanych środków na walutę polską. Spółka zatrzymuje na walutowym rachunku bankowym walutę, ponieważ reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych również w walucie. (...) dla obliczania różnic kursowych Spółka może przyjąć średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie „faktycznie zastosowanego kursu”.

PRZYKŁAD

Spółka jawna X posiada rachunek walutowy, na który wpływają zapłaty za wyeksportowane towary oraz z którego są dokonywane zapłaty na rzecz kontrahentów zagranicznych za dostarczone towary, wykonane usługi. Do wyceny różnic kursowych od własnych środków pieniężnych spółka stosuje średnie kursy NBP, ponieważ nie jest możliwe zastosowanie kursu faktycznego. Środki zgromadzone na koncie zostały wykorzystane do zapłaty 3000 euro za wykonaną usługę przez kontrahenta zagranicznego. Średni kurs NBP na dzień poprzedzający dzień wpływu środków w walucie obcej na konto wynosił 1 euro = 3,9876 zł, natomiast średni kurs NBP na dzień poprzedzający dzień rozchodu tych środków wynosił 1 euro = 3,8756 zł.

Obliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych:

3000 euro × 3,9876 zł = 11 962,80 zł

Autopromocja

3000 euro × 3,8756 zł = 11 626,80 zł

Różnica w wysokości 336 zł stanowi ujemną różnicę kursową, która powinna zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów w dacie rozchodu środków z konta walutowego (tj. w dacie zapłaty). Należy ją ująć w kolumnie 13 pkpir.

W przypadku gdy kursy faktyczne są możliwe do ustalenia, ważne jest określenie sposobu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym. Środki te wpływają bowiem w różnych wysokościach, w różnych datach, z różnych tytułów, a kurs waluty na każdy z tych dni może być inny. Podatnikom rozliczającym się na podstawie ksiąg rachunkowych ustawodawca nakazuje stosować jedną z metod wyceny przewidzianą w ustawie o rachunkowości (art. 35 ust. 8 w zw. z art. 34 ust. 4 pkt 1-3).

Niestety, w przepisach dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie znajdziemy analogicznych metod wyceny środków obrotowych. Niemniej, wobec braku przepisów w tym zakresie, nie powinno być błędem zastosowanie przez takich podatników jednej z metod wyceny przewidzianej w ustawie o rachunkowości.

Rozchód środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym można więc wyceniać według kursu:

• przeciętnego, ustalonego w wysokości średniej ważonej,

• metody FIFO, tj. „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, czyli rozchód środków odbywa się według kursu właściwego dla środków pieniężnych nabytych (otrzymanych) najwcześniej,

• metody LIFO, tj. „ostatnie weszło, pierwsze wyszło”, czyli rozchód środków odbywa się według kursu właściwego dla środków pieniężnych nabytych (otrzymanych) najpóźniej.

Raz wybranej metody nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Taka wycena rozchodu nabywanych lub otrzymywanych środków może znaleźć także zastosowanie, gdy stosuje się średnie kursy NBP. Może się również zdarzyć tak, że na kwotę potrzebną do zapłaty składa się kwota otrzymana przez podatnika od kilku kontrahentów, w różnych datach, a zatem średni kurs NBP na dzień poprzedzający otrzymanie kolejnych kwot w walucie obcej będzie różny. Który kurs do wyceny rozchodu tych środków należy wówczas zastosować? Otóż należy to zrobić według jednej z powyższych metod. Raz zastosowaną metodę należy oczywiście dalej stosować w ciągu całego roku podatkowego.

Różnice kursowe z tytułu uregulowania należności

W związku z tym, że w opisanej sytuacji środki zgromadzone na rachunku walutowym zostały wykorzystane do uregulowania zobowiązania, które wiąże się z powstaniem kosztu uzyskania przychodów (np. zakupem towarów, nabyciem usług od kontrahenta zagranicznego), a data powstania tego kosztu jest inna niż data dokonania zapłaty, należy ustalić różnice kursowe zaistniałe pomiędzy tymi datami.

I tak, na dzień poniesienia kosztu w walucie obcej należy przeliczyć jego wartość według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień powstania kosztu. Dniem powstania kosztu u podatników prowadzących pkpir będzie dzień otrzymania towaru handlowego (materiału podstawowego) albo dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego koszt (pozostałe wydatki, koszty pośrednie) w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Następnie w dniu dokonania zapłaty należy ustalić, jaki faktycznie kurs został zastosowany do uregulowania zapłaty (tutaj: kurs na dzień rozchodu środków z konta walutowego), i poprzez porównanie go z kursem z dnia poniesienia kosztu ustalić powstałą różnicę kursową. W przypadku gdy podatnik nie może ustalić faktycznie zastosowanego kursu w dniu zapłaty, należy wziąć pod uwagę średni kurs NBP ogłoszony na dzień poprzedzający dzień zapłaty.

W opisanym przypadku najpierw dokonano zapłaty (przedpłaty), a dopiero później zostało wykonane określone świadczenie przez kontrahenta zagranicznego oraz wystawiono dokument potwierdzający koszt. Nie zmienia to jednak faktu, że zapłaty (przedpłaty) dokonano w innym dniu niż dzień poniesienia kosztu. Oznacza to, że należy ustalić różnice kursowe pomiędzy datą dokonania przedpłaty a datą poniesienia kosztu, czyli pod datą wystawienia dokumentu.

PRZYKŁAD

Przyjmując założenia z powyższego przykładu, spółka jawna X posiada rachunek walutowy, z którego są dokonywane zapłaty na rzecz kontrahentów zagranicznych za dostarczone towary, wykonane usługi. Do wyceny różnic kursowych spółka stosuje średnie kursy NBP, ponieważ nie jest możliwe zastosowanie kursu faktycznego. Średni kurs NBP na dzień poprzedzający dzień rozchodu tych środków wynosił 1 euro = 3,8756 zł.

Spółka dokonała zapłaty (przedpłaty) w grudniu 2007 r. na poczet dostawy materiałów biurowych przez kontrahenta zagranicznego w styczniu 2008 r. o wartości 1200 euro. Faktura dokumentująca tę sprzedaż została wystawiona w styczniu 2008 r. W związku z tym, że dzień zapłaty (przedpłaty) jest inny niż dzień poniesienia kosztu, ustalono różnice kursowe:

- średni kurs NBP na dzień poprzedzający dzień zapłaty (przedpłaty) 1 euro = 3,8756 zł, równowartość kosztu w PLN na dzień zapłaty 1200 euro × 3,8756 zł = 4650,72 zł,

- średni kurs NBP na dzień poniesienia kosztu (wystawienia faktury) 1 euro = = 3,5623 zł, równowartość kosztu w PLN na dzień jego poniesienia 1200 euro × × 3,5623 zł = 4274,76 zł.

Różnica kursowa w wysokości 375,96 zł stanowi ujemną różnicę kursową, powinna zatem w dacie ujęcia kosztu zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Należy ją ująć w kolumnie 13 pkpir. Gdyby kolejność była odwrotna, tj. najpierw poniesiony zostałby koszt, a później dokonano za niego zapłaty, różnica kursowa byłaby ujęta w dacie zapłaty.

• art. 22 ust. 1, art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 211, poz. 1549

• art. 35 ust. 8, art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238

Joanna Krawczyk

doradca podatkowy,

właścicielka kancelarii podatkowej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  REKLAMA