Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Amortyzacja podatkowa

Kazimiera Winiarska
inforCMS
Swoboda wyboru metod amortyzacji oraz stawek amortyzacyjnych, dopuszczalna przez prawo bilansowe, w praktyce ograniczona jest przez system podatkowy. Przepisy podatkowe wyznaczają obligatoryjne metody amortyzacji oraz narzucają wysokość stawek amortyzacyjnych, ograniczając tym samym okres i intensywność amortyzowania obiektów majątku trwałego.

Zasady amortyzacji podatkowej określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych unormowania w zakresie amortyzacji podatkowej zawierają:

• art. 16 ust. 1, który przedstawia katalog wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodu, w tym także niektórych odpisów amortyzacyjnych,

• art. 16a - 16m, regulujące zasady amortyzacji podatkowej,

• wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do tej ustawy.

Zgodnie z art. 16h ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać według zasad ogólnych albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym (art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych oparty jest na Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Przygotowany został według rosnącej wysokości stawek amortyzacyjnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji sporządzonego z zastosowaniem stawek przewidzianych w wykazach.

Możliwe są następujące metody amortyzowania środków trwałych:

1) liniowa,

• stawki określone w wykazie,

• stawki podwyższone,

• stawki obniżone,

• stawki sezonowe,

2) degresywna,

3) stawki indywidualne.

ZAPAMIĘTAJ!

Metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, stawek indywidualnych nie można stosować dowolnie.

Okoliczności stosowania określonych zasad i metod są szczegółowo opisane w przepisach.

ZAPAMIĘTAJ!

Wyboru metody amortyzowania należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji i wybraną metodę należy stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Metodę liniową ze stawką z Wykazu należy obowiązkowo stosować dla:

1) środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, których ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok, niezaliczonych do środków trwałych, gdy faktyczny okres ich używania przekroczy rok;

2) budynków i budowli wytworzonych we własnym zakresie lub nabytych jako nowe, nieulepszonych po nabyciu, używanych w warunkach normalnych lub lepszych od przeciętnych.

Roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są podane w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych” (dalej: Wykaz) stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ZAPAMIĘTAJ!

Dla środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 3500 zł mogą być stosowane stawki z Wykazu lub też można dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo - odpisując 100% wartości początkowej w miesiącu wydania tych środków do używania lub w miesiącu następnym.

W wykazie podane są następujące informacje:

• pozycja,

• stawka procentowa,

• symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj),

• nazwa środka trwałego,

• powiązanie z KRŚT.

W Wykazie występuje osiem pozycji odpowiadających liczbie grup rodzajowych środków trwałych, dla których ustala się odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne podane są w procentach.

W Wykazie występuje 10 rodzajów stawek:

1) 1,5%;

2) 2,5%;

3) 4,5%;

4) 7,0%;

5) 10,0%;

6) 14,0%;

7) 18,0%;

8) 20,0%;

9) 25,0%;

10) 30,0%.

Stawkom przypisane są: symbol grupy, podgrupy lub rodzaju środków trwałych oraz podane odpowiadające im symbole zgodne z wcześniejszą Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych.

Jednostka ma możliwość podwyższenia podstawowych stawek amortyzacyjnych dla niektórych grup środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybszą eksploatację.

Podwyższenia dokonuje się poprzez pomnożenie stawki amortyzacji podanej w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych przez współczynnik określony ustawą.

Dla budynków i budowli współczynniki podwyższenia stawek wynoszą nie więcej niż:

1,2 - dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych - gdy poddane są ciągłemu działaniu wody, par wodnych, znacznym drganiom, nagłym zmianom temperatury oraz innym czynnikom powodującym przyspieszenie zużycia obiektu,

1,4 - dla budynków i budowli używanych w warunkach złych - gdy ulegają wpływowi niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, współczynnik podwyższenia stawki podstawowej wynosi nie więcej niż 1,4. Dotyczy to obiektów, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używanych w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub w innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

W stosunku do maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, współczynnik podwyższenia stawki podstawowej wynosi nie więcej niż 2,0. Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu to takie, w których zastosowane są układy mikroprocesowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także aparatura naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna.

Można podwyższać stawki lub rezygnować z ich stosowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych.

ZAPAMIĘTAJ!

Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zasady podwyższania lub obniżania podstawowych stawek amortyzacyjnych przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Zasady podwyższania lub obniżania podstawowych stawek amortyzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

ZAPAMIĘTAJ!

Odpisów amortyzacyjnych od składników majątku wykorzystywanych sezonowo dokonuje się w okresie faktycznego ich użytkowania.

W przypadku środków trwałych użytkowanych sezonowo można wybrać jedną z dwóch metod ustalania wielkości odpisu przypadającego na miesiąc w sezonie. Roczną kwotę amortyzacji dzieli się przez:

• liczbę miesięcy w sezonie lub

• dwanaście miesięcy w roku.

Dla celów podatkowych możliwa do zastosowania metoda degresywna polega na amortyzowaniu poszczególnych środków trwałych przy wykorzystaniu stawek procentowych publikowanych w Wykazie, podwyższonym współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. W pierwszym roku używania obiektu amortyzację liczy się podwyższoną stawką od wartości brutto środka trwałego, a w latach następnych - od wartości netto ustalonej na początek danego roku. Od roku, w którym wysokość rocznej stopy amortyzacji obliczonej metoda degresywną byłaby niższa od obliczonej metodą liniową, należy zastosować metodę liniową. Stosowanie metody degresywnej nie jest obowiązkowe, podatnik sam decyduje o jej zastosowaniu.

W przypadku używania środków trwałych w jednostce położonej na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie może ona podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych, jednostka może stosować do końca tego roku stawki podwyższone.

Stawki indywidualne - ustalone samodzielnie przez podatnika, można stosować w odniesieniu do obiektów:

1) używanych, jeżeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy,

2) ulepszonych, jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

W obu przypadkach dotyczy to jedynie środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.

W odniesieniu do budynków i budowli obowiązuje specjalna regulacja. Obiekty uznaje się za:

używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy,

ulepszone, jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły 30% wartości początkowej.

Stawki indywidualne można również stosować w odniesieniu do inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Przy stosowaniu stawek indywidualnych okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

a) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT:

• 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

• 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

• 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;

b) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych (używanych przez minimum 6 miesięcy) - 30 miesięcy,

c) dla budynków i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w poz. 103 i 109 KŚT, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 3 lata.

W 2007 r. wprowadzono nowe zasady ustalania stawek indywidualnych dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi 2,5%.

ZAPAMIĘTAJ!

Minimalny okres amortyzacji ustala się, pomniejszając 40 lat o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat.

Metody ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych wyjaśniono w tabeli 10.

Tabela 10. Ustalanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Do określenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych można zastosować następujące wzory:

a) dla używanych środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych:

Ar = 100/Tn

gdzie:

Ar - roczna indywidualna stawka amortyzacyjna w procentach,

Tn - przewidywany okres użytkowania w latach;

b) dla ulepszonych środków trwałych:

Ar = (Wp0× 100)/(Wp1× Tn)

gdzie:

Ar - roczna indywidualna stawka amortyzacyjna w procentach,

Tn - przewidywany okres użytkowania w latach,

Wp0 - nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego na dzień ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej lub koszty ulepszenia, jeśli środek trwały jest umorzony w 100%,

Wp1 - wartość początkowa środka trwałego (łącznie z kosztami ulepszenia), dla której ustala się stawkę amortyzacyjną.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.