REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Amortyzacja podatkowa

Kazimiera Winiarska
inforCMS

REKLAMA

Swoboda wyboru metod amortyzacji oraz stawek amortyzacyjnych, dopuszczalna przez prawo bilansowe, w praktyce ograniczona jest przez system podatkowy. Przepisy podatkowe wyznaczają obligatoryjne metody amortyzacji oraz narzucają wysokość stawek amortyzacyjnych, ograniczając tym samym okres i intensywność amortyzowania obiektów majątku trwałego.

Zasady amortyzacji podatkowej określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych unormowania w zakresie amortyzacji podatkowej zawierają:

• art. 16 ust. 1, który przedstawia katalog wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodu, w tym także niektórych odpisów amortyzacyjnych,

• art. 16a - 16m, regulujące zasady amortyzacji podatkowej,

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

• wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do tej ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 16h ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, odpisów amortyzacyjnych można dokonywać według zasad ogólnych albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego albo w miesiącu następnym (art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Autopromocja

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Kup ebook:

Przeliczanie dla celów VAT kwot wyrażonych w walutach obcych od 1 lipca 2023 r. (PDF)

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych oparty jest na Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Przygotowany został według rosnącej wysokości stawek amortyzacyjnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie planu amortyzacji sporządzonego z zastosowaniem stawek przewidzianych w wykazach.

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

Możliwe są następujące metody amortyzowania środków trwałych:

1) liniowa,

• stawki określone w wykazie,

• stawki podwyższone,

• stawki obniżone,

• stawki sezonowe,

2) degresywna,

3) stawki indywidualne.

ZAPAMIĘTAJ!

Metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, stawek indywidualnych nie można stosować dowolnie.

Okoliczności stosowania określonych zasad i metod są szczegółowo opisane w przepisach.

ZAPAMIĘTAJ!

Wyboru metody amortyzowania należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji i wybraną metodę należy stosować do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Metodę liniową ze stawką z Wykazu należy obowiązkowo stosować dla:

1) środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, których ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok, niezaliczonych do środków trwałych, gdy faktyczny okres ich używania przekroczy rok;

2) budynków i budowli wytworzonych we własnym zakresie lub nabytych jako nowe, nieulepszonych po nabyciu, używanych w warunkach normalnych lub lepszych od przeciętnych.

Roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są podane w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych” (dalej: Wykaz) stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ZAPAMIĘTAJ!

Dla środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 3500 zł mogą być stosowane stawki z Wykazu lub też można dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo - odpisując 100% wartości początkowej w miesiącu wydania tych środków do używania lub w miesiącu następnym.

W wykazie podane są następujące informacje:

• pozycja,

• stawka procentowa,

• symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj),

• nazwa środka trwałego,

• powiązanie z KRŚT.

W Wykazie występuje osiem pozycji odpowiadających liczbie grup rodzajowych środków trwałych, dla których ustala się odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne podane są w procentach.

W Wykazie występuje 10 rodzajów stawek:

1) 1,5%;

2) 2,5%;

3) 4,5%;

4) 7,0%;

5) 10,0%;

6) 14,0%;

7) 18,0%;

8) 20,0%;

9) 25,0%;

10) 30,0%.

Stawkom przypisane są: symbol grupy, podgrupy lub rodzaju środków trwałych oraz podane odpowiadające im symbole zgodne z wcześniejszą Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych.

Jednostka ma możliwość podwyższenia podstawowych stawek amortyzacyjnych dla niektórych grup środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybszą eksploatację.

Podwyższenia dokonuje się poprzez pomnożenie stawki amortyzacji podanej w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych przez współczynnik określony ustawą.

Dla budynków i budowli współczynniki podwyższenia stawek wynoszą nie więcej niż:

1,2 - dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych - gdy poddane są ciągłemu działaniu wody, par wodnych, znacznym drganiom, nagłym zmianom temperatury oraz innym czynnikom powodującym przyspieszenie zużycia obiektu,

1,4 - dla budynków i budowli używanych w warunkach złych - gdy ulegają wpływowi niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, współczynnik podwyższenia stawki podstawowej wynosi nie więcej niż 1,4. Dotyczy to obiektów, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używanych w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub w innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

W stosunku do maszyn i urządzeń zaliczanych do grup 4-6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, współczynnik podwyższenia stawki podstawowej wynosi nie więcej niż 2,0. Maszyny i urządzenia poddane szybkiemu postępowi technicznemu to takie, w których zastosowane są układy mikroprocesowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także aparatura naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna.

Można podwyższać stawki lub rezygnować z ich stosowania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych.

ZAPAMIĘTAJ!

Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zasady podwyższania lub obniżania podstawowych stawek amortyzacyjnych przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Zasady podwyższania lub obniżania podstawowych stawek amortyzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

ZAPAMIĘTAJ!

Odpisów amortyzacyjnych od składników majątku wykorzystywanych sezonowo dokonuje się w okresie faktycznego ich użytkowania.

W przypadku środków trwałych użytkowanych sezonowo można wybrać jedną z dwóch metod ustalania wielkości odpisu przypadającego na miesiąc w sezonie. Roczną kwotę amortyzacji dzieli się przez:

• liczbę miesięcy w sezonie lub

• dwanaście miesięcy w roku.

Dla celów podatkowych możliwa do zastosowania metoda degresywna polega na amortyzowaniu poszczególnych środków trwałych przy wykorzystaniu stawek procentowych publikowanych w Wykazie, podwyższonym współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. W pierwszym roku używania obiektu amortyzację liczy się podwyższoną stawką od wartości brutto środka trwałego, a w latach następnych - od wartości netto ustalonej na początek danego roku. Od roku, w którym wysokość rocznej stopy amortyzacji obliczonej metoda degresywną byłaby niższa od obliczonej metodą liniową, należy zastosować metodę liniową. Stosowanie metody degresywnej nie jest obowiązkowe, podatnik sam decyduje o jej zastosowaniu.

W przypadku używania środków trwałych w jednostce położonej na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie może ona podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych, jednostka może stosować do końca tego roku stawki podwyższone.

Stawki indywidualne - ustalone samodzielnie przez podatnika, można stosować w odniesieniu do obiektów:

1) używanych, jeżeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy,

2) ulepszonych, jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

W obu przypadkach dotyczy to jedynie środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.

W odniesieniu do budynków i budowli obowiązuje specjalna regulacja. Obiekty uznaje się za:

używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy,

ulepszone, jeżeli przed ich wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły 30% wartości początkowej.

Stawki indywidualne można również stosować w odniesieniu do inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Przy stosowaniu stawek indywidualnych okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

a) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT:

• 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,

• 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

• 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;

b) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych (używanych przez minimum 6 miesięcy) - 30 miesięcy,

c) dla budynków i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w poz. 103 i 109 KŚT, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 3 lata.

W 2007 r. wprowadzono nowe zasady ustalania stawek indywidualnych dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi 2,5%.

ZAPAMIĘTAJ!

Minimalny okres amortyzacji ustala się, pomniejszając 40 lat o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Okres amortyzacji nie może być jednak krótszy niż 10 lat.

Metody ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych wyjaśniono w tabeli 10.

Tabela 10. Ustalanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Do określenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych można zastosować następujące wzory:

a) dla używanych środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych:

Ar = 100/Tn

gdzie:

Ar - roczna indywidualna stawka amortyzacyjna w procentach,

Tn - przewidywany okres użytkowania w latach;

b) dla ulepszonych środków trwałych:

Ar = (Wp0× 100)/(Wp1× Tn)

gdzie:

Ar - roczna indywidualna stawka amortyzacyjna w procentach,

Tn - przewidywany okres użytkowania w latach,

Wp0 - nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego na dzień ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej lub koszty ulepszenia, jeśli środek trwały jest umorzony w 100%,

Wp1 - wartość początkowa środka trwałego (łącznie z kosztami ulepszenia), dla której ustala się stawkę amortyzacyjną.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA