Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
Fotolia
Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

Resort finansów w dniu 16 czerwca br. opublikował projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, które zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187) jest odpowiedzią na wnioski wynikające z doświadczeń Komisji Nadzoru Finansowego, (KNF) sprawującej nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów  reasekuracji - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nadzór nad krajowymi zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji jest sprawowany przez organ nadzoru na bazie oceny ryzyka. Zgodnie z art. 335 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895,  z późn. zm.), dalej „ustawa”, KNF może żądać od zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przekazywania danych i informacji niezbędnych dla celów nadzoru w określonych okresach. Ma to miejsce w przypadku gdy organ nadzoru identyfikuje konieczność uzyskania szczegółowych informacji w obszarach potencjalnego istotnego ryzyka w działalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, nieobjętych bieżącą sprawozdawczością.

Sprawozdania finansowe a nadzór

Praktyka Urzędu KNF wykazała, że przekazywane obecnie dane i informacje nie są wystarczające do sprawowania efektywnego nadzoru nad niektórymi obszarami działalności zakładów ubezpieczeń. Dotyczy to przede wszystkim:

 • danych i informacji o produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i aktywach netto UFK,
 • danych statystycznych niezbędnych do monitorowania produktów ubezpieczeniowych innych niż produkty z UFK, oferowanych przez zakłady ubezpieczeń działu I, według załącznika do ustawy, oraz produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń działu II, według załącznika do ustawy, przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • danych i informacji o współpracy zakładów ubezpieczeń z dystrybutorami ubezpieczeń,
 • danych i informacji dotyczących reasekuracji biernej,  a w przypadku zakładów reasekuracji działu II – retrocesji biernej.

W związku z tym - jak wyjaśnia resort finansów - konieczne jest rozszerzenie wymogów sprawozdawczych o dane i informacje przekazywane dotychczas na żądanie Urzędu KNF powinny zostać włączone do regularnej sprawozdawczości, natomiast raportowanie w cyklu rocznym i kwartalnym pozwoli zakładom na optymalizację planów pracy. 

Przy czym, przepisy rozporządzenia powtarzają większość dotychczas obowiązujących rozwiązań. Analogicznie jak dotychczas zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji będą obowiązane przekazywać do KNF dodatkowe sprawozdania finansowe i statystyczne za okresy roczne i kwartalne:

 • cześć A sprawozdania będzie obejmować informacje szczególne, właściwe dla Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegające harmonizacji w UE, oraz informacje niezbędne dla celów statystyki publicznej inne niż określone w programie badań statystyki publicznej,
 • część B sprawozdania będzie obejmować informacje szczególne, właściwe dla realizacji zadań związanych z uczestnictwem Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych.

Proponowane zmiany polegają na rozszerzeniu  zakresu części A dodatkowych kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń - co się zmieni?

W zakresie zakładów ubezpieczeń działu I określonego w załączniku do ustawy zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu danych dotyczących:

 1. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Obecnie  sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń w zakresie UFK obejmuje wyłącznie dane dotyczące aktywów netto UFK. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. poz. 789) zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia na życie z UFK publikują roczne i półroczne sprawozdania UFK na swojej stronie internetowej. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia  zakres sprawozdania obejmuje dane dotyczące wartości aktywów netto funduszy, zmian wartości aktywów netto funduszy, liczby i wartości  jednostek uczestnictwa funduszu oraz zestawienie aktywów netto funduszy.  Sprawozdania UFK  nie są przekazywane do Urzędu KNF oraz nie są sporządzane za okresy kwartalne. Sprawozdania UFK nie zasilają Aplikacji Sprawozdawczej SNU, który jest podstawowym narzędziem informatycznym wykorzystywanym przez  Urząd KNF do gromadzenia danych sprawozdawczych. Urząd KNF nie ma możliwości agregowania i analizy danych wynikających z tych sprawozdań. Ze względu na konieczność monitorowania UFK w trybie kwartalnym (w związku z działaniami w zakresie ochrony klienta) uzasadnione jest umożliwienie regularnego pozyskiwania informacji przez Urząd KNF. Proponuje się, aby dane objęte sprawozdawczością UFK na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego były wykazywane także w części A dodatkowych kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych, rozszerzone o dane o przychodach  i kosztach UFK z działalności lokacyjnej w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z § 4 i § 5 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane w formularzach: 10.1 „Aktywa netto UFK”, 10.2 „ Jednostki uczestnictwa UFK”, 10.3 „Działalność lokacyjna UFK” oraz 10.4 „Zmiana wartości aktywów netto UFK”;

 1. umów ubezpieczenia z UFK

Zakłady ubezpieczeń będą przedstawiać dane statystyczne dotyczące oferowanych produktów ubezpieczeniowych z UFK, w podziale na ubezpieczenia indywidualne, ubezpieczenia grupowe inne niż pracownicze programy emerytalne (PPE) i pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz PPE i PPK (te ostatnie prowadzone w formie umowy ubezpieczenia z UFK). Pozwoli to Urzędowi KNF na analizę portfela umów ubezpieczenia z UFK oferowanych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń, dynamiki wzrostu portfela ubezpieczeń w zakresie danego produktu, przyczyn i wskaźników rezygnacji z umów ubezpieczenia oraz struktury wypłat świadczeń z produktów ubezpieczeniowych z UFK. W oparciu o dane dotyczące rezygnacji z umów ubezpieczenia organ nadzoru będzie mógł także identyfikować zjawisko nieuczciwej promocji i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (tzw. misseling) i przeciwdziałać temu zjawisku. Dane dotyczące zawieranych i rozwiązywanych w okresie sprawozdawczym indywidualnych i grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK umożliwi analizę zmian zachodzących w portfelu poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I. Możliwa będzie także szybsza ocena pojawiających się niepokojących trendów (np. licznych odstąpień albo wystąpień na prawach odstąpienia od umów ubezpieczenia) i odpowiednia reakcja nadzorcza w tym zakresie. Zgodnie z § 4 i § 5 projektu rozporządzenia, powyższe dane będą wykazywane w formularzach 11.1 „Produkty ubezpieczeniowe z UFK”, 11.2 „Indywidualne umowy ubezpieczenia na życie z UFK według sposobu opłacania składek ”, 11.3 „Grupowe umowy ubezpieczenia na życie z UFK według sposobu opłacania składek”, 11.4 „Indywidualne umowy ubezpieczenia na życie z UFK według dystrybutorów ubezpieczeń”, 11.5 „Grupowe umowy ubezpieczenia na życie z UFK (bez PPE i PPK) według dystrybutorów ubezpieczeń”, 11.6 „PPE i PPK w formie umowy  ubezpieczenia na życie z UFK według dystrybutorów ubezpieczeń” oraz  11.7 „Wypłaty z produktów ubezpieczeniowych z UFK”;

 1. skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz spraw procesów sądowych, w których stroną jest zakład ubezpieczeń, oraz roszczeń ich klientów

Dotychczasowy zakres danych odnoszących się do skarg na działalność zakładu ubezpieczeń w związku z oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi zostanie rozszerzony o sprawy sądowe, których stroną jest zakład ubezpieczeń, tj. dane o roszczeniach wypłaconych z tytułu spraw sądowych, roszczeniach zgłoszonych przez klientów oraz utworzonych przez zakład ubezpieczeń rezerw na roszczenia z tytułu spraw sądowych, a także dane o roszczeniach klientów zakładu ubezpieczeń. Dane będą prezentowane w podziale na oferowane przez zakład ubezpieczeń produkty ubezpieczeniowe. Zgodnie z § 4 i § 5 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane formularzach 12. „Skargi na działalność zakładu ubezpieczeń”, 13 „Sprawy sądowe, których stroną jest zakład ubezpieczeń” oraz 14. „Roszczenia klientów zakładu ubezpieczeń”;

 1. dystrybucji ubezpieczeń

Urząd KNF zidentyfikował konieczność pozyskiwania od zakładów ubezpieczeń dodatkowych informacji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, dotyczących m.in. kanałów dystrybucji ubezpieczeń i reasekuracji, wynagrodzenia należnego z tytułu dystrybucji, liczby zawartych umów ubezpieczenia, danych dotyczących składki przypisanej brutto w poszczególnych kanałach dystrybucji, trendów w rodzajach oferowanych produktów ubezpieczeniowych, a także rentowności produktów. Cykliczne pozyskiwanie takich  informacji oraz ich analiza w połączeniu ze sprawozdaniami składanymi przez dystrybutorów ubezpieczeń pozwoli Urzędowi KNF na kompleksowy bieżący nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń i podejmowanie działań mających na celu ochronę interesów klientów. Zakłady ubezpieczeń będą przekazywać dane dotyczące dziesięciu produktów ubezpieczeniowych, z tytułu których zakład ubezpieczeń uzyskał najwyższą kwotowo składkę ubezpieczeniową, dziesięciu  dystrybutorów ubezpieczeń, w związku z działalnością których zakład uzyskał najwyższą kwotowo składkę ubezpieczeniową, oraz najważniejszych produktów oferowanych przez tych dystrybutorów. Zakres danych dotyczący dystrybucji ubezpieczeń będzie wykazywany w podziale na klasy biznesowe, tj. ubezpieczenia ochronne, ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia emerytalne, pozostałe ubezpieczenia na życie oraz reasekurację czynną. Pozwoli to określić rodzaj oferowanych produktów, tj. rzeczywisty zakres ochrony (ubezpieczonych ryzyk), na co nie pozwalają obecnie dane opierające się wyłącznie na informacji o grupach ubezpieczeń. Zgodnie z § 4 i § 5 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane w formularzach 15.1 „Produkty ubezpieczeniowe według rodzaju ubezpieczenia”, 15.2 „Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie”, 15.3 „Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej według dystrybutorów ubezpieczeń i klas biznesowych” oraz 15.4 „Dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto i produktów ubezpieczeniowych”;

 1. zawartych i rozwiązanych indywidualnych i grupowych umów ubezpieczenia na życie

Wprowadzenie formularzy dotyczących zawieranych i rozwiązywanych w okresie sprawozdawczym indywidualnych i grupowych umów ubezpieczenia na życie umożliwi analizę zmian zachodzących w portfelu poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I, a także możliwa będzie szybsza ocena pojawiających się niepokojących trendów dotyczących rezygnacji z umów ubezpieczenia. Zgodnie z § 4 i § 5 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane formularzach 16.1 „Umowy indywidualne” oraz 16.2 „Umowy grupowe”.

W zakresie zakładów ubezpieczeń działu II określonego w załączniku do ustawy zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu danych dotyczących:

 1. skarg na działalność zakładu ubezpieczeń – analogicznie jak w przypadku zakładów ubezpieczeń działu I - w tym przypadku nie przewiduje się odrębnego formularza odnoszącego się do roszczeń klientów, ponieważ nie występują analogiczne niepokojące zjawiska jak w ubezpieczeniach na życie z UFK;    
 2. dystrybucji ubezpieczeń – analogicznie jak w przypadku zakładów ubezpieczeń działu I - zgodnie z § 7 i § 8 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane w formularzach 12.1 „Produkty ubezpieczeniowe według składki przypisanej brutto i klas biznesowych”, 12.2 „Kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych”, 12.3 „Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej według dystrybutorów ubezpieczeń i klas biznesowych” oraz 12.4 „Dystrybutorzy ubezpieczeń według składki przypisanej brutto i produktów ubezpieczeniowych”. Rozszerzenie zakresu danych w zakresie dystrybucji ubezpieczeń działu II jest analogiczne jak w przypadku dystrybucji ubezpieczeń działu I;
 3. danych o umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych - znacznemu rozszerzeniu ulega zakres danych o  umowach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ze względu na znaczący udział tych ubezpieczeń w ubezpieczeniach działu II – w pierwszych trzech  kwartałach 2020 r. wyniósł 35,1%. W związku z tym niezbędne jest monitorowanie danych o tych ubezpieczeniach, w tym o zawartych, odnowionych i rozwiązanych umowach ubezpieczenia, składce przypisanej brutto, wypłaconych odszkodowań i procesie likwidacji szkód. Zgodnie z § 7 i § 8 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane w formularzu 13. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych - umowy ubezpieczenia i szkody”;
 4. zawartych i rozwiązanych umowach ubezpieczenia działu II - dane  dotyczące zawartych i rozwiązanych umów ubezpieczenia w podziale na grupy ubezpieczeń  w tym przypadku pozwolą KNF na analizę zmian zachodzących w portfelu poszczególnych zakładów, będzie także możliwa szybsza ocena pojawiających się niepokojących trendów i odpowiednia reakcja nadzorcza w tym zakresie. Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotowe dane są wykorzystywane w procesie badania i oceny nadzorczej (tzw. BION) na podstawie dodatkowych informacji przekazywanych przez zakłady na żądanie Urzędu KNF. Zgodnie z § 7 i § 8 projektu rozporządzenia powyższe dane będą wykazywane w formularzu sprawozdawczym 16. „Umowy ubezpieczenia działu II”;
 5. wykonywanej przez zakład ubezpieczeń reasekuracji biernej - reasekuracja bierna jest  najistotniejszą techniką ograniczania ryzyka zakładu ubezpieczeń oraz może powodować  znaczące obniżenie wymogów kapitałowych. KNF będzie monitorował  maksymalne możliwe szkody brutto i na udziale własnym zakładu ubezpieczeń oraz maksymalne możliwe ryzyka ubezpieczone przez zakład ubezpieczeń, a także  poziom reasekuracji biernej, jej koncentracji w danym podmiocie lub państwie oraz jakość kredytową reasekuratorów. Zgodnie z § 7 i § 8 projektu powyższe dane będą wykazywane formularzu 17.1 „ Maksymalne możliwe szkody brutto i na udziale własnym”,   17.2 „ Maksymalne ubezpieczone ryzyka brutto i na udziale własnym” oraz 17.3 „ Reasekuratorzy”. 

Sprawozdania finansowe zakładów reasekuracji ubezpieczeń - co się zmieni?

W zakresie zakładów reasekuracji ubezpieczeń działu II określonego w załączniku do ustawy zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu danych dotyczących wykonywanej przez zakład reasekuracji retrocesji biernej. Retrocesja bierna jest  najistotniejszą techniką ograniczania ryzyka zakładu reasekuracji oraz może powodować znaczące obniżenie wymogów kapitałowych. KNF będzie monitorował maksymalne  możliwe szkody brutto i na udziale własnym zakładu reasekuracji, a także poziom retrocesji biernej, jej koncentracji w danym podmiocie lub państwie oraz jakości kredytowej retrocesjonariuszy. Zgodnie z § 13 oraz § 14 projektu rozporządzenia, powyższe dane będą wykazywane w formularzach 9.1 „Maksymalne możliwe szkody brutto i na udziale własnym” oraz 9.2 „Retrocesjonariusze”. 

Sprawozdania finansowe podpisywane przez aktuariusza

Projekt rozporządzenia wprowadza doprecyzowanie w zakresie wymogu podpisania sprawozdania przez aktuariusza nadzorującego funkcję aktuarialną. Aktuariusz nadzorujący funkcję aktuarialną będzie obowiązany opatrywać część A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, analogicznie jak  kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Noty objaśniające - zmiany w treści

Ponadto w projekcie rozporządzenia dokonano zmian w treści not objaśniających do załączników; zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkowy.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - od kiedy zmiany?

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się zakładów do nowych obowiązków sprawozdawczych, proponuje się aby przepisy rozporządzenia, stosowane były po raz pierwszy do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r. oraz dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego za czwarty kwartał w roku obrotowym rozpoczynającym się w 2021 r.

W związku z tym proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przemawia to także za odstąpieniem od wynikającej z postanowień uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205) zasady ustalania na dzień 1 stycznia albo 1 czerwca daty wejścia w życie przepisów określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

oprac. Adam Kuchta

Jak skutecznie i efektywnie zarządzać biurem rachunkowym
Zarządzanie biurem rachunkowym. Teraz książka z serwisem online

Publikacja jest skierowana do księgowych, kadry kierowniczej i właścicieli biur rachunkowych. Kompleksowo opisuje zasady organizacji pracy biura rachunkowego. Praktyczną pomocą są wzory dokumentów oraz instrukcji dostępnych również w edytowalnej formie w serwisie powiązanym z książką.

Teraz 12% taniej!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inflacja a dochody budżetowe. Wzrost inflacji o 1 punkt proc. to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa
  Każdy punkt procentowy wyższej inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział 5 października 2022 r. w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.
  Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 6 października
  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 5 października 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.
  Obliczanie długości mandatów członków zarządu i rady nadzorczej - nowe zasady od 13 października 2022 r.
  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 r., wprowadza nowe zasady obliczania czasu trwania mandatów członków zarządu i rady nadzorczej. Sprawdź, jak będą one wyglądać.
  Limity podatkowe 2023
  Limity podatkowe 2023. Średni kurs euro publikowany przez NBP pierwszego dnia roboczego października decyduje o ważnych limitach podatkowych w następnym roku. Znamy już ten kurs euro z 3 października 2022 r. (4,8272 zł). Sprawdźmy zatem jakie limity podatkowe będą obowiązywały w 2023 roku.
  Wywóz i tranzyt towarów dual-use – zezwolenia, oświadczenie użytkownika końcowego
  W związku z wojną na Ukrainie, towary (produkty) typu dual-use zyskały na szczególnym znaczeniu. Istotna stała się również możliwość jak najszybszej realizacji tego rodzaju zamówień. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym, które obowiązują w tym zakresie.
  Przedpłaty, zaliczki, zadatki a podatek dochodowy. Moment powstania przychodu
  W transakcjach handlowych często możemy spotkać się z wpłatami poprzedzającymi wykonanie usługi lub dostawę towarów. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia wykonania umowy wiążącej dwie strony transakcji. W związku z tym pojawia się pytanie- jak otrzymanie przedpłaty, zaliczki bądź zadatku powinno być rozliczone na gruncie podatku dochodowego?
  Podatki związane z alkoholem – czym jest podatek piwny
  Jak już wiemy, alkohol jest jednym z najwyżej opodatkowanych dóbr. Najwyższa stawka VAT, akcyza i podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział również opłatę za to, że reklamujemy napoje alkoholowe – tzw. podatek piwny.
  Rożne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Nowy Ład spowodował znaczne zmiany w prawie podatkowym. Wielu przedsiębiorców w celu uniknięcia składki zdrowotnej szuka lepszych rozwiązań. Jedną z opcji była zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Darowizna pieniędzy ze wspólnego rachunku bankowego a zwolnienie z podatku
  Czy darowizna pieniędzy od członka najbliższej rodziny może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym, którego współwłaścicielami są darczyńca i obdarowany? Na to pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 września 2022 r.
  Sprzedaż złomu – kwestie podatkowe
  Opodatkowanie sprzedaży złomu zależy od tego, czy odbywa się w ramach działalności gospodarczej czy okazjonalnie.
  JPK_VAT po 6 latach. Czy przesyłanie ksiąg podatkowych dla potrzeb VAT ma sens?
  Wprowadzenie w naszym kraju ustawowego obowiązku przesyłania organom podatkowym pierwszej instancji standaryzowanych części ewidencji prowadzonych dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT) było pierwszym przedsięwzięciem tego rodzaju i po sześciu latach obowiązywania trudno uznać to za sukces (być może tylko lobbingowy i propagandowy) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Zmiany w ustawie o rachunkowości 2022/2023 – wdrożenie dyrektywy 2021/2101. Sprawozdanie o podatku dochodowym
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ta nowelizacja ma na celu implementację do polskiego prawa dyrektywy unijnej 2021/2101.
  Progi podatkowe 2023 - co warto wiedzieć?
  Progi podatkowe 2023. Jaka wysokość progów będzie obowiązywała w rozliczeniu rocznym PIT w 2023 roku? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Co się zmieniło?
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023 - limity, stawki
  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt w 2023 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2023 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2023 roku?
  Webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego”
  Korygowanie VAT. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Korygowanie VAT należnego i naliczonego” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 20 października 2022 roku. Polecamy!
  Dropshipping oczami księgowej. Kasa fiskalna, paragony, dokumentowanie sprzedaży
  Bardzo często trafiają do mnie osoby, najczęściej młode, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą od dropshippingu. Skuszeni zarabianiem bez wydawania własnych pieniędzy często wchodzą w prowadzenie biznesu bez zastanowienia. Nasi Klienci - Sprzedawcy często rozpoczynają od inwestycji w szkolenia. Jest ich na rynku coraz więcej. Trudno mi zweryfikować faktyczny poziom merytoryczny tych kursów więc oprę się jedynie o informacje uzyskane od Klientów naszego Biura.
  Limit jednorazowej amortyzacji 2023 r.
  Jednorazowa amortyzacja 2023. Kurs euro z pierwszego dnia roboczego października decyduje o wysokości określonych limitów w podatkach na następny rok. Dotyczy to m.in. przywileju jakim jest jednorazowa amortyzacja.
  Mały podatnik VAT 2023. Jakie limity?
  Mały podatnik VAT 2023 to przedsiębiorca, którego przychody mieszczą się w określonym limicie wyrażonym w euro. Limity ustalane są co roku na podstawie kursu z 1 października. Kto może liczyć na status małego podatnika VAT w roku 2023?
  Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. znacznie skomplikuje sytuację Frankowiczów posiadających kredyty hipoteczne w tym banku. Zgodnie z nią kredyty indeksowane i denominowane kursem waluty obcej, czyli przede wszystkim kursem CHF, ale także USD, EUR, JPY, nie zostały przeniesione i zostają w Getin Noble Bank S.A. Co to oznacza dla Frankowiczów?
  Najwięksi podatnicy CIT w Polsce
  Ministerstwo Finansów opublikowało 30 września 2022 r. listę dużych podatników podatku CIT za 2021 r. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Wśród indywidualnych firm liderami są firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego. Podobnie jest wśród podatkowych grup kapitałowych.
  Wykreślenie podatnika z rejestru czynnych podatników VAT na podstawie podejrzenia wyłudzeń skarbowych
  Czy można wykreślić podatnika VAT z rejestru czynnych podatników VAT tylko na podstawie podejrzenia, że ów podatnik zamierza dokonać wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem banku? Okazuje się, że tak. Można tak zrobić (i to bez zawiadamiania tego podatnika) na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT. Problem wyjaśnia Jagoda Kondratowska-Muszyńska, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych – wrzesień/październik 2022 [Tabela]
  Jakie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych oferują banki na przełomie września i października 2022 r.? Oferta depozytowa banków we wrześniu ponownie została poprawiona. W ciągu 2022 roku doszło do bardzo poważnych zmian. Tym niemniej oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nadal nie nadąża za inflacją.
  Getin Noble Bank - przymusowa restrukturyzacja od 30 września 2022 r. Skutki dla klientów
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 30 września 2022 r. przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie 3 października 2022 r. przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w komunikacie z 30 września 2022 r. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.
  Ulga termomodernizacyjna 2023 - co można odliczyć?
  Ulga termomodernizacyjna 2023. Komu przysługuje i w jakiej wysokości? Co będzie można odliczyć w rozliczeniu podatkowym PIT w 2023 roku?
  Inflacja we wrześniu 2022 r. Jaka podwyżka stóp procentowych NBP w październiku?
  Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP może zdecydować się na mocniejszą niż 25 pb. podwyżkę stóp procentowych.