Kategorie

Etyka zawodowa w rachunkowości

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
W każdych warunkach prowadzenia biznesu i rachunkowości zasady etyki są zasadami etyki. Nie ma wariantów na czas sytuacji trudnych. Uważam, że tylko działania powszechnie etyczne w biznesie (w tym działania etyczne w systemach informacyjnych do tego biznesu się odnoszących, a więc i rachunkowości) pozwolą światu przetrwać trudny czas kryzysu – powiedziała prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie dla Infor.

red. Adam Kuchta: Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ubiegłej kadencji, w pierwszym numerze „Kuriera etyki” w 2018 r. napisał do księgowych „Mamy nadzieję, że zasady zawarte w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości będą busolą na codziennych, często niełatwych, szlakach naszego życia zawodowego”. Jak doszło do powstania Kodeksu i jakie miejsce zajmuje obecnie?

Reklama

prof. dr hab. Anna Karmańska: Kodeks powstał z inicjatywy, która była wyrazem mojego stanowczego buntu przeciwko obciążaniu rachunkowości mianem rachunkowości kreatywnej w pejoratywnym znaczeniu, a także upatrywaniu braku etyki u księgowych, podczas gdy przyczyna nieetycznych zachowań nie wynika z nieprofesjonalnych postaw osób zajmujących się rachunkowością.

Kodeks powstał przede wszystkim po to, aby służyć księgowym tak, jak dobra tarcza chroni broniącego się. Stanowi jednoznaczny i dobitny komunikat dla otoczenia, w którym system informacyjny rachunkowości funkcjonuje, że w służbie biznesowi rządzi się etycznymi zasadami, które osoby zajmujące się rachunkowością znają i przestrzegają, a do łamania których nie wolno ich nakłaniać.

Reklama

Dziś Kodeks nabrał jeszcze innego znaczenia. Deregulacja zawodu spowodowała spory niepokój, co do jakości usług związanych z organizacją i prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Kodeks ma służyć osobom, które zamierzają lub już są zaangażowane w prace związane z rachunkowością. Pełni m.in. rolę lektury obowiązkowej, której celem jest pokazanie właściwego etycznie zachowania zawodowego i do której w różnych sytuacjach mogą wracać po wielekroć. Kodeks jest konkretny, niedługi i przejrzysty w formie, powszechnie dostępny i zrozumiały. Lekki i poręczny sprawia, że zawsze może być w zasięgu ręki.

Kodeks służy również za narzędzie referencyjne dla różnej jakościowo pracy w rachunkowości. Zawiera zasady-kryteria, których spełnienie oznacza posiadanie cech wysokiego profesjonalizmu zawodowego. To ważne zadanie, bo nie zawsze praca w rachunkowości jest krystaliczna etycznie. Stwierdzam to z żalem, ale także z wiedzą o tym, jak skomplikowane i trudne w ocenie nawet moralnej mogą być powody podobnie nagannych praktyk.

W mojej ocenie – Kodeks i działalność Komisji Etyki SKwP znajduje duże uznanie wśród członków i władz Stowarzyszenia, którzy są przekonani co do słuszności wysiłków służących popularyzowaniu i dbaniu o etyczne zachowania osób zajmujących się rachunkowością w Polsce.

Mamy daleko sięgającą w historię tradycję polskiej rachunkowości. Dziś, w czasach turbulentnych także w prawie bilansowym, mającym znaczenie dla meritum rachunkowości, jak również dla różnych aspektów praktyki rachunkowości, przestrzeganie wysokich standardów zawodowych jest priorytetem. Dlatego w Stowarzyszeniu staramy się maksymalnie wzmacniać działania, służące pilnowaniu kwestii etycznych.

Etyka niejedno ma imię… Jakie są podstawowe założenia/postulaty etyki, którymi w swojej codziennej pracy powinni kierować się księgowi?

Podejmowaniu pracy zawodowej, nie tylko w rachunkowości, towarzyszyć powinno – i to jest pierwszoplanowe – głębokie przekonanie o dobrym przygotowaniu do jej wykonywania. Operator wielkiego żurawia budowlanego, zanim zostanie dopuszczony do samodzielnej pracy, przechodzi wiele szkoleń i testów sprawdzających jego kompetencje i umiejętności. Praca jest odpowiedzialna i wielu ludzi może ucierpieć, jeśli źle ją wykona. Dlatego przechodzi teksty psychologiczne i specjalistyczne szkolenia, zdaje egzaminy i terminuje zanim samodzielnie zasiądzie za sterami.

Ktoś powie – kiepska analogia! Wręcz przeciwnie – bardzo dobra! Nie każdy nadaje się do pracy w rachunkowości, chociaż tak może mu się wydawać. Stereotypowe myślenie o rachunkowości zrobiło kawał złej roboty, jeśli chodzi o postrzeganie zawodów z nią związanych. Należy zatem umieć spojrzeć obiektywnie, z boku, na siebie i na to jakim się jest, jaką ma się wiedzę i umiejętności, jakie predyspozycje i priorytety. Tego Kodeks wymaga! Ponadto braki w wiedzy i umiejętnościach koniecznych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością mogą być brzemienne w skutkach także dla tych, z którymi taka niekompetentna osoba pracuje.

Dopiero zdanie testu samooceny powinno umożliwić podjęcie (lub kontynuowanie) pracy w obszarze rachunkowości. Należy przy tym pamiętać, że nadrzędnym celem funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości jest prawdziwe i użyteczne na wielu frontach informowanie o działalności podmiotu, w którym rachunkowość jest prowadzona. Dla osób, które tym się zajmują oznacza to wielką odpowiedzialność, ponieważ zasady rachunkowości nie są powszechnie znane przedsiębiorcom. Dlatego wynajmują oni fachowców, wierzą w ich profesjonalizm, obdarzają zaufaniem i mają prawo liczyć, że to co w rachunkowości powstanie jako zestawienia liczbowo-opisowe, przedstawiające efekty ich decyzji biznesowych, jest charakterystyką odpowiadającą prawdzie. Tego oczekują, ponieważ bazując na takim zaufaniu, podejmują kolejne decyzje często mające wielkie finansowe konsekwencje.

Zasady, które powinny przyświecać pracy każdej osoby zajmującej się rachunkowością, to: zasada kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy, zasada niezależności zawodowej, zasada odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z rachunkowości, zasada postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo, zasada postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w przypadkach sporu i sprzeczności interesów, zasada postępowania osoby zajmującej się rachunkowością w sytuacjach szczególnych jednostki prowadzącej rachunkowość lub jednostki usługowo prowadzącej rachunkowość, zasada zachowania tajemnicy zawodowej, zasada właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.

(Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości dostępny: https://skwp.pl//content/uploads/2019/09/kodeks_zawodowej.pdf).

Jakie dylematy etyczne najczęściej występują w praktyce zawodowej księgowych?

Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć do końca wiarygodnie. Niestety, nie znam badań empirycznych, których cel skierowany byłby priorytetowo na badanie charakteru i obszarów dylematów etycznych. Istnieją badania (ale wcale nie najnowsze) poświęcone ustalaniu hierarchii przyczyn, powodujących występowanie nieprawidłowości lub nieprofesjonalnych zachowań w działaniach związanych z rachunkowością. To jednak nie to samo. Dylemat etyczny to problem, z którym mierzy się człowiek w jakiejś szczególnie kontrowersyjnej sytuacji. Aby zbadać ich skalę należałoby ustalić reprezentatywną grupę respondentów dla badania, co oznaczałoby dotarcie do osób właśnie doświadczających takich dylematów lub już bogatszych o doświadczenia związane z ich rozwiązaniem. Patrząc realnie na sprawę, powiem szczerze: nie widzę takiej możliwości.

Dlatego został stworzony i jest ciągle poszerzany przez Komisję Etyki Bank Dylematów Etycznych. Zachęcamy, nagłaśniamy i prosimy różne osoby, dysponujące bogatymi obserwacjami praktyki biznesowej w powiązaniu z rachunkowością, aby podzieliły się swoją wiedzą z nami i całym środowiskiem. Ogłoszona właśnie została już VII edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych i liczymy, iż przyniesie – podobnie jak poprzednie – nowe teksty, będące bezcennym materiałem poglądowym do dyskusji na temat etyki. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zapraszamy do udziału i będziemy wdzięczni za każdy nadesłany tekst (który notabene wcale nie musi być bardzo obszerny; szczegóły podane są także na stronie www.skwp.pl).

Czym kierują się sygnatariusze Kodeksu zarówno indywidulani, jak i zbiorowi? Ilu ich jest obecnie i czy dołączają kolejni?

Bycie sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości jest szczególnym wyróżnieniem. Uważam, że sam fakt zadeklarowania chęci przystąpienia do grona podmiotów, które zobowiązały się do respektowania zasad ważnych dla profesjonalnego prowadzenia rachunkowości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej, podatkowej dokumentacji i wszelkiego innego raportowania opartego na systemie informacyjnym rachunkowości, jest krokiem odważnym i bardzo dobrze świadczącym o jakości biznesu, w którym system rachunkowości jest w ten sposób prowadzony. Dodatkowo, bycie sygnatariuszem Kodeksu zarówno go uwiarygodnia, ale też i obliguje. Rzutuje też istotnie na image rynkowy całego podmiotu, a nie tylko jednego procesu informacyjnego związanego z systemem rachunkowości. Każdego sygnatariusza witamy z otwartymi ramionami.  

Obecnie na liście (https://skwp.pl/stowarzyszenie/etyka-zawodowa/sygnatariusze/) jest 24 478 sygnatariuszy indywidualnych, w tym 24 097 członków SKwP, oraz 2440 sygnatariuszy zbiorowych. Tworzymy więc już sporą rodzinę osób czynnie zaangażowanych w dbanie o etykę zawodową w rachunkowości w Polsce.

Etyka jest wartością niezmienną, ale czasy się zmieniają. Szczególnie modne są obecnie nowe technologie, automatyzacja/cyfryzacja pracy, w tym pracy w księgowości. Czy w związku z tym etyki należy uczyć się na nowo, by umieć ją dopasować do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości zawodowej?

Nie, w żadnym razie nie może być mowy o tym, że mamy uczyć się jakiejś nowej etyki! Należy mieć świadomość, że etyka jest cechą właściwą jedynie człowiekowi. Żadna technologia, w tym sztuczna inteligencja, nie zawłaszczy spraw etycznych. Zmienia natomiast warunki, w których trzeba umieć się odnaleźć, przede wszystkim oznacza LLL (life long lerning), czyli ustawiczne uczenie się przez całe życie. Osoby zajmujące się rachunkowością, aby dalej funkcjonować w zawodach z nią związanych, muszą mieć wolę poznawania nowych rozwiązań i wzbogacania swoich kompetencji technicznych z obszaru IT. To wprawdzie trochę inne „ćwiczenie”, niż zmiana prawa bilansowego i podatkowego, ale ćwiczenie, które może je uczynić mistrzami, a nade wszystko nie pozwoli wykluczyć ich z zawodu. Taka bowiem perspektywa czeka osoby, które nie podejmą wyzwania rzuconego przez technologię, a przecież w niemałym stopniu pomocnego w ich pracy zawodowej. W moim przekonaniu, jeśli zaryzykowałabym pytanie, czy etykę można wszczepić sztucznej inteligencji, to natychmiast odpowiem: tak można, ale tylko częściowo i będzie to etyka zespołu programistów nad taką inteligencją pracujących. Summa summarum: urządzenie z generacji sztucznej inteligencji będzie jedynie artefaktem etyki człowieka, który je tworzy.

W jednym ze swoich felietonów napisała Pani: „Etyka zawodowa w rachunkowości jawi się jako fundament w budowie zaufania do systemu informacyjnego rachunkowości i stanowi ważny komponent tworzenia etycznej kultury biznesu (…)”. Co zatem z etyką w kontekście biznesu, który bywa, że kieruje się przede wszystkim zyskiem, godząc się na różnego rodzaju mniejsze lub większe ustępstwa moralne?

Właściwie na to pytanie odpowiedziałam wcześniej, mówiąc o obdarzaniu zaufaniem ludzi, którzy mają prawdziwie opisywać biznes w konwencjach nieznanych powszechnie, a dodam: stereotypowo i często z wyrazem zawodowej wyższości – postrzeganych jako kompetencje techniczne, w których prym wiedzie „Debet” (Dt) i „Credit” (Ct) lub „Winien” (Wn) i „Ma” (Ma).

Jakież to upraszczające! No cóż, tak myślą najczęściej osoby, którym do tej pory Dt miesza się z kredytem i nie dostrzegają, że prawdziwy obraz biznesu, o którego tworzenie troszczą się służby finansowo-księgowe, wymaga doskonałego rozumienia tego, co w tym biznesie się dzieje. Nie zawsze są to proste i powtarzalne operacje. Złożona działalność, wieloźródłowość jej finansowania, różne hybrydowe rozwiązania biznesowe wymagają wiedzy i zdolności daleko wybiegających poza prostą konwencję Dt i Ct, skądinąd zastosowaną w genialnej koncepcji metody bilansowej, w której tę prawdę o biznesie się przedstawia. Zwykle księgowi widzą i wiedzą więcej o przedsiębiorstwie, niż jego menedżer, bowiem przez ich ręce przechodzą wszystkie dokumenty dotyczące skutków jego decyzji. Oni najwcześniej dostrzegają prawidłowości, identyfikują ryzyka i różne zagrożenia, są kopalnią wiedzy na temat bieżącej kondycji podmiotu. Zaufanie do jakości ich pracy i wspomaganie w terminowym wykonywaniu zadań, które mogą być ważne dla kolejnych decyzji, stanowią ważną cechę kultury biznesu i – tak jak powiedziałam – fundament etyki w biznesie.

Jedno jeszcze raz muszę tu powtórzyć – to rada dla menedżerów, którzy pragną respektować etykę w biznesie i takimi osobami chcą też się otaczać. Zatrudniając kogoś do służb finansowo-księgowych, znajdźcie Państwo sposób na próbę etycznej postawy, szczególnie wykonajcie test na odporność na presję wywieraną przez Was, jako menedżerów. 

Jaką wskazówkę mogłaby Pani dać osobie pracującej w księgowości, która staje przed dylematem „albo – albo”, tzn. tak się sprawy potoczyły w przedsiębiorstwie, że musi wybrać – praca albo etyka?

Taki dylemat to trudna sprawa. Rozmyślanie o nim kosztuje wiele energii i można okupić to zdrowiem, ale też innymi stratami. Co poradzić? Jeżeli jest to tylko możliwe i intuicja nas nie zawodzi, to należy antycypować sytuacje, które doprowadzają do dylematów etycznych na ostrzu noża. Na ile to możliwe od pierwszego dnia pracy należy swoją postawą komunikować wartości, którymi się w życiu kierujemy. To może skutecznie uniemożliwić powstanie dylematu. To nie wydaje się szczególnie odkrywcze, ale jest prawdziwe. Wystarczy sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której chcielibyśmy zrobić coś nieuczciwie, to nie zwrócimy się o pomoc do osoby z gruntu uczciwej, bo wiemy jaka będzie reakcja. Udamy się raczej do kogoś, kto może być sprzymierzeńcem w nieuczciwości… Podobnie myślą inni, którzy nas przecież zawodowo oceniają.

Jeżeli jednak tak się sprawy potoczą, że rzeczywiście będzie dylemat, to należy wybrać „czyste sumienie”. Wiem, że to zabrzmiało dziwnie, a czasami „czyste sumienie” nie da środków do życia lub zabierze mnóstwo z tego, co już mamy. Dylematy to nigdy nie są sprawy biało-czarne, dlatego nie mam tu dobrej rady. Przepraszam.

Gdybym ja musiała sobie z nim poradzić (oby tak się nie stało!), wybrałabym zmianę firmy. Nie chciałabym pracować z osobami, których system wartości kłóci się z moim. Może byłoby trudniej i biedniej, ale w środku miałabym dla siebie szacunek. Znam przypadek związany z dylematem etycznym, którego rozwiązanie zajęło kilka lat i wiązało się z wielkimi nakładami emocjonalnymi i finansowymi osoby z nim związanej. Zakończyło się uznaniem „prawdy” (co było i jest ogromną wartością, wynikającą z uporu i determinacji tej osoby), ale zabrało jej to kilka lat, a także kilka następnych lat wyobcowania na rynku pracy, niepewności i poszarpanych nerwów. Jednak „prawda” ujawniona dzięki takiej postawie odpłaciła pięknie. Sprawy nabrały innego biegu. Przyniosła owoce w postaci wspaniałych propozycji zawodowych i uznania.

Czeka nas wieloletni kryzys. Jakie wartości etyczne mogą stać się kluczowe w zawodach związanych z rachunkowością w perspektywie najbliższych lat?

W każdych warunkach prowadzenia biznesu i rachunkowości zasady etyki są zasadami etyki. Nie ma wariantów na czas sytuacji trudnych. Uważam, że tylko działania powszechnie etyczne w biznesie (w tym działania etyczne w systemach informacyjnych do tego biznesu się odnoszących, a więc i rachunkowości) pozwolą światu przetrwać trudny czas kryzysu. Jego natura jest zupełnie inna – ma znaczenie zarówno dla raportowania biznesowego, jak i sprawozdawczości finansowej. W dużej mierze raportowanie będzie wymagało specjalnej narracji, pod którą najpierw służby finansowe, a następnie zarządy będą się podpisywać. Informacja wyrażona narracyjnie to nie to samo, co informacja wyrażona wartościowo. Ten trudny czas wymaga zatem rozwinięcia kolejnych kompetencji zawodowych, co wiążę przede wszystkim z zasadami: kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy, niezależności zawodowej oraz odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.