REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Standardy rachunkowości domów maklerskich

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Standardy rachunkowości domów maklerskich /Fotolia
Standardy rachunkowości domów maklerskich /Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 grudnia 2015 r. zmienił się sposób prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym domów maklerskich. Nie będą już oddzielnie wykazywane zyski i straty nadzwyczajne. Zaś do aktywów bilansu trafiły informacje o akcjach własnych i należnych wpłatach na kapitał.

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Autopromocja

Domy maklerskie czeka więc dostosowanie polityki rachunkowości. Wszystko to spowodowała nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca br. Wymusiła ona bowiem wprowadzenie zmian w przepisach wykonawczych dla szczególnych grup odbiorców, m.in. właśnie dla domów maklerskich. Aktualizacja została wprowadzona rozporządzeniem ministra finansów z 29 października 2015 r. zmieniającym szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich i obowiązuje od 1 grudnia 2015 r.

Straty i zyski nadzwyczajne

Generalnie po nowelizacji z 23 lipca br. jednostki objęte regulacjami ustawy o rachunkowości nie są zobligowane do wyodrębniania w księgach oraz prezentowania w rachunku zysków i strat informacji dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych. Nie dotyczy to banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pomimo że działalność domów maklerskich jest związana z sektorem bankowym, to nie będą one miały prawa do prezentowania odrębnie skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Będą więc one (podobnie jak przedsiębiorstwa) skutki ewentualnych zdarzeń losowych pokazywać jako element pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych. Wynika to ze zmienionego załącznika nr 1 do rozporządzenia. Usunięto w nim także pozycje związane z odrębną prezentacją zdarzeń nadzwyczajnych z zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej. W tej ostatniej w danych uzupełniających dotyczących poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat wskazano wprost, że należy umieszczać informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Wcześniej miały to być informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. Nie będą też ujawniane dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nieprawidłowości występujące w sprawozdaniach finansowych - część I

Po zmianach w rachunku zysków i strat domu maklerskiego nie będą już prezentowane pozycje: „XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)”, „XX. Zyski nadzwyczajne”, „XXI. Straty nadzwyczajne”. Dlatego też poz. XXII otrzymuje brzmienie: „XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII)”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nadal zgodnie ze zmienionym par. 10 ust. 1 rozporządzenia wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi z pewnymi zastrzeżeniami. Do dzisiaj także jest zakaz kompensowania zysków i strat nadzwyczajnych, ale w związku z usunięciem tej kategorii zdarzeń dla większości typów jednostek także domy maklerskie nie będą od jutra (czyli od 1 grudnia) prezentowały ich oddzielnie w sprawozdaniu. Skutki jednego zdarzenia nadzwyczajnego (np. wartość utraconego majątku i odszkodowanie za niego) będą mogły być prezentowane per saldo (kompensowane). Jeśli jednak zyski i straty będą dotyczyły różnych zdarzeń, nie będzie można ich wzajemnie ze sobą rozliczać. Przykładowo nie będzie można kompensować odszkodowania za zniszczone mienie w pożarze z wartością strat dotyczących sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zmodyfikowane elementy

Zmiany w rozporządzeniu są związane także z przeniesieniem informacji o akcjach własnych i należnych wpłatach na kapitał podstawowy do aktywów bilansu. W tym elemencie sprawozdania będą one prezentowane w pozycjach: „XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy” i „XIII. Udziały (akcje) własne”. Usunięto oczywiście te pozycje z pasywów bilansu i uchylono pozycje: „2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)”, „3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)”.

Polecamy: Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny

Konieczne korekty wprowadzono także w zestawieniu zmian w kapitale własnym i uchylono: „2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu”, „2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy”, „2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu”. Uchylone zostają też pozycje: „3. Udziały (akcje) własne na początek okresu”, „3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu”. Analogiczne zmiany zostały wprowadzone we wzorach dotyczących skonsolidowanego sprawozdania domu maklerskiego.

Wprowadzone zmiany są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19).

Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.

Warto pamiętać, że rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2015 r. określa zasady szczególne rachunkowości, czyli podlega pod generalne zasady określone w ustawie o rachunkowości. Zaś ustawa z 23 lipca 2015 r. wskazuje, że jej nowe regulacje należy zastosować do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednak można je zastosować wcześniej – już do sprawozdań przygotowanych na dzień bilansowy przypadający po 23 września 2015 r. ©?

PRZYKŁAD

Pożar obiektu

Dom maklerski Prospectus prowadzi działalność we własnym budynku. W związku z pożarem obiektu został zniszczony sprzęt o wartości księgowej 290 000 zł. Otrzymane odszkodowanie wyniosło 320 000 zł. Poniżej zamieszczono sposób prezentacji skutków tego zdarzenia przed zmianą rozporządzenia i po niej (w wersji bez pozycji szczegółowych).

Autopromocja

Rachunek zysków i strat przed zmianą rozporządzenia

Rachunek zysków i strat po zmianie rozporządzenia

Autopromocja

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

2 560 000,00

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

2 560 000,00

II. Koszty działalności maklerskiej

1 230 000,00

II. Koszty działalności maklerskiej

1 230 000,00

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I–II)

1 330 000,00

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I– II)

1 330 000,00

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1 326 000,00

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1 326 000,00

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

2 124 500,00

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

2 124 500,00

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

–798 500,00

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

–798 500,00

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

63 230,00

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

63 230,00

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

23 600,00

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

23 600,00

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

39 630,00

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

39 630,00

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 593 200,00

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 593 200,00

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 369 000,00

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

6 369 000,00

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

224 200,00

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

224 200,00

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

120 000,00

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

440 000,00

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

35 600,00

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

325 600,00

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

65 200,00

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

65 200,00

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+I–X+XII+XIII–XIV+XV)

944 930,00

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

974 930,00

XVII. Przychody finansowe

32 600,00

XVII. Przychody finansowe

32 600,00

XVIII. Koszty finansowe

45 300,00

XVIII. Koszty finansowe

45 300,00

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

932 230,00

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII –XVIII)

962 230,00

XX. Zyski nadzwyczajne

320 000,00

Uchylone

1. Losowe

320 000,00

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

290 000,00

1. Losowe

290 000,00

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)

962 230,00

XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII)

962 230,00

XXIII. Podatek dochodowy

285 000,00

XXIII. Podatek dochodowy

285 000,00

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

677 230,00

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

677 230,00

dr Katarzyna Trzpioła

Katedra Finansów i Rachunkowości UW

Podstawa prawna:

- Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333),

- Rozporządzenie ministra finansów z 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz.U. poz. 1877).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kwota wolna od podatku 60 tys. zł. Najwcześniej w 2025 roku

  Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł. "Jasno zostało powiedziane w jednej z naszych tez, że wprowadzamy kwotę wolną od podatku 60 tys. zł. Wiadomo, że w 2024 roku tego nie zrobimy. Mamy na to cztery lata i na pewno będzie to wprowadzone" - powiedział poseł KO Artur Łącki.

  Tabela kursów średnich NBP z 4 grudnia 2023 roku - nr 234/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 grudnia 2023 roku - NBP nr 234/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3337 zł.

  NBP: 140 mld zł zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2022 r. wyniósł 140,3 mld zł, w porównaniu z 2021 r. ich wielkość wzrosła o blisko jedną czwartą - poinformował NBP w raporcie.

  Jak można przestać być wspólnikiem spółki osobowej? Czym różni się wystąpienie ze spółki od sprzedaży ogółu praw i obowiązków?

  Czasem trzeba rozstać się ze spółką osobową (np. ze spółką jawną). Na czym polega i jakie skutki prawne wywołuje wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika? Czym różni się to od sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika?

  Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej. Jak przebiegają rozliczenia?

  Jak kwestię rozliczenia wspólnika występującego ze spółki osobowej regulują przepisy kodeksu spółek handlowych? Jak te przepisy zastosować w praktyce? Dlaczego czasem warto rozliczyć się z występującym wspólnikiem inaczej niż wskazuje ksh?

  Co daje fundacja rodzinna? Jaką działalność może prowadzić?

  Długoterminowa integralność majątku firmy rodzinnej to główna korzyść z założenia fundacji rodzinnej wskazana przez uczestników webinaru „Jak z sukcesem przekazać firmę następcom? Fundacja rodzinna jako nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców”, który odbył się w ramach cyklu #idearozwojubiznesu, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

  Organ skarbowy przegrał ze spółką w sprawie zwrotu VAT, bo nie znał reguł postępowania

  Gdy reprezentujący spółkę nie złożył pełnomocnictwa procesowego do akt konkretnej sprawy, to organ nie może zakładać, że spółka działa w niej przez pełnomocnika, bo czyniła tak już w innym postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu.

  KSeF 2023/2024. Jak się zalogować do tego systemu?

  Ministerstwo Finansów zachęca już dziś do logowania się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testowania możliwości tego elektronicznego systemu fakturowania. Sposób logowania do KSeF będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka.

  Stawka VAT na odśnieżanie

  Odśnieżanie, jako usługa wykonywana przez przedsiębiorców, jest odpłatnym świadczeniem, które podlega opodatkowaniu VAT. W tym kontekście pojawia się pytanie o właściwą stawkę VAT dla usług odśnieżania.

  Czy zakup domu w budowie lub w stanie surowym zamkniętym korzysta ze zwolnienia z PCC?

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trzech nowych (z listopada 2023 r.) interpretacjach indywidualnych uznał, że zwolnienie z podatku PCC nie obejmuje zakupu jednorodzinnego domu w budowie ani domu w stanie surowym zamkniętym, również z wykonaną elewacją.

  REKLAMA