Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.
Zmiana polityki rachunkowości w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca 2015 r.
Fotolia
Nowe regulacje, które wprowadziła nowelizacja ustawy o rachunkowości z 23 lipca br., należy zastosować do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Jednak pod pewnymi warunkami jej przepisy można wykorzystać już wcześniej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 nowelizacji ustawy o rachunkowości z 23 lipca br. można jej regulacje odnieść już do sprawozdań przygotowanych na dzień bilansowy przypadający po 23 września 2015 r. Jednak w tym celu potrzebna jest przede wszystkim zmiana polityki rachunkowości.

Konsekwencje zastosowania uproszczeń

Kierownik jednostki decydując się na zastosowanie uproszczeń, musi pamiętać, że ich wprowadzenie oznacza zmianę polityki rachunkowości. A zmiana polityki rachunkowości to zmiana jednego z elementów składowych systemu rachunkowości, w więc w szczególności metod wyceny aktywów i pasywów, sposobu ustalania wyniku finansowego oraz sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Jak zostało podkreślone w krajowym standardzie rachunkowości nr 7, zmiana któregoś z tych elementów - niezależnie od tego, czy jest spowodowana dobrowolną decyzją kierownika jednostki, chęcią lepszego, bardziej wiernie ukazującego rzeczywistość obrazu jednostki, utratą (lub uzyskaniem) prawa do stosowania uproszczeń czy też zmianą regulacji prawnych - jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości. Skutki zmiany polityki rachunkowości należy zastosować od pierwszego dnia roku obrotowego bez względu na datę podjęcia decyzji przez kierownika jednostki. Jak wskazuje w pkt 3.7 KSR 7, kierownik jednostki musi też podjąć decyzję, czy będzie to pierwszy dzień obecnie trwającego roku obrotowego, czy też nowe rozwiązania zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku. Oczywiście przyjęcie każdego z tych rozwiązań będzie rodziło określone skutki związane z harmonogramem i zakresem prac przekształceniowych. Należy o tym pamiętać, analizując możliwość zastosowania już w 2015 roku zmienionych przepisów prawa bilansowego.

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

Zmianę polityki rachunkowości należy wprowadzić w retrospektywny sposób, jeśli była ona spowodowana utratą lub uzyskaniem możliwości stosowania uproszczeń lub wymogiem przepisów prawa. Podejście retrospektywne polega na tym, że przekształca się dane, tak jak gdyby zmieniona polityka rachunkowości obowiązywała od dawna, ujmując skutki tego przekształcenia w pozycji „Zysk/strata z lat ubiegłych”. W praktyce zmiana polityki rachunkowości wpływa przede wszystkim na dane prezentowane jako dane porównawcze, to bowiem w bilansie na dzień kończący rok prezentowany jako okres porównawczy i ujawniają się skutki liczbowe przekształcenia.

Jeżeli zakres wprowadzanych zmian w polityce jest mały, to można ich dokonać poprzez nadanie nowego brzmienia zmienianym fragmentom polityki rachunkowości. Natomiast gdy będą duże, to trzeba je wprowadzić przez wydanie jednolitego tekstu. Decyzja o zmianie polityki rachunkowości musi określać moment jej wejścia w życie.

Kiedy warto

W niektórych sytuacjach warto zastosować przepisy ustawy nowelizującej już przy przygotowywaniu sprawozdań za 2015 rok. W szczególności dotyczy to jednostek, które z racji poddania po raz pierwszy badaniu przez biegłego rewidenta powinny zrezygnować z uproszczeń przewidzianych dla jednostek dotychczas niebadanych. Dotyczy to jednostek, które poddają sprawozdanie badaniu, jeśli dane w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy przekroczą dwa z trzech progów wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Są to zatem najczęściej osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne oraz spółki z o.o. Mają one czas na przygotowanie się do badania za 2015 rok, jeśli przeanalizowały dane za 2014 rok i wskazane tam wartości przekroczyły progi (2 z 3). Wtedy od początku 2015 roku powinny zrezygnować z uproszczeń i przekształcić dane porównawcze za 2014 rok na potrzeby sprawozdania za 2015 rok.


Do uproszczeń, z których muszą według dotychczasowego brzmienia ustawy zrezygnować spółki poddające swe sprawozdanie badaniu, należą:

● nieujmowanie odroczonego podatku dochodowego,

● nieujmowanie umów leasingu i o podobnym charakterze zgodnie z treścią ekonomiczną, lecz rozwiązaniami podatkowymi,

● podział inwestycji finansowych jedynie wg ustawy o rachunkowości bez stosowania przepisów rozporządzenia ws. instrumentów finansowych,

● rozpoznawanie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych jako elementu kosztu wytworzenia wyrobu.

Zmiany w ustawie o rachunkowości w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych

Zastosowanie nowelizacji i skorzystanie wcześniej z uproszczeń wskazanych dla małych jednostek pozwoli nie dokonywać uciążliwych przekształceń. Małe jednostki - bez względu na to, czy ich sprawozdanie jest badane przez biegłego rewidenta, czy też nie - będą, jeśli tak zdecydują kierownicy tych jednostek, miały nadal prawo:

● klasyfikować umowy leasingu zgodnie z przepisami prawa podatkowego,

● zrezygnować z ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

● zrezygnować ze stosowania przepisów rozporządzenia ministra finansów o instrumentach finansowych.

Jedynie w przypadku ustalania kosztu wytworzenia nie przewidziano uproszczeń. Poddanie sprawozdania po raz pierwszy badaniu wymagać będzie jak dotychczas ustalenia, jakie są moce produkcyjne, w jakim stopniu są wykorzystywane i jak ewentualne niewykorzystanie mocy przekłada się na wartość kosztu wytwarzanego wyrobu.

Warto też zauważyć, że ze wskazanych uproszczeń będą mogły skorzystać jednostki, których sprawozdania były już poddawane badaniu przez biegłego i które już dokonywały tych skomplikowanych procedur. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości będą mogły z nich zrezygnować.

Należy zauważyć, że progi określające małe jednostki są dwukrotnie wyższe niż progi obligujące pozostałe jednostki (inne niż spółki akcyjne i instytucje sektora finansowego) do poddania sprawozdania finansowego badaniu. Oznacza to, że uproszczenia dla małych będą dostępne dla bardzo wielu podmiotów poddających swe sprawozdania audytowi zewnętrznemu. [tabela]

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Wskazana możliwość uproszczeń jest niezależna od tego, czy i kiedy organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe zdecyduje o sporządzaniu sprawozdania wg załącznika nr 5 do ustawy. Jeśli decyzja taka będzie dotyczyła już 2015 roku, oznaczać to będzie, że sprawozdanie poddawane badaniu nie będzie zawierało rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym, a informacja dodatkowa będzie w ograniczonym zakresie. Jeśli takiej decyzji nie będzie, to uproszczenia ograniczą się jedynie do kwestii wyceny, tj. nadal nieujmowania leasingu zgodnie z treścią ekonomiczną, tylko regulacjami z podatku dochodowego, nierozpoznawania odroczonego podatku dochodowego i niestosowania przepisów ministra finansów w zakresie instrumentów finansowych.

Warto zatem, aby kierownik jednostki poddającej sprawozdanie po raz pierwszy za 2015 rok badaniu przez biegłego rewidenta podjął decyzję o zastosowaniu uproszczeń w wycenie dla małych jednostek. Zaoszczędzi to wiele pracy i przy sporządzaniu sprawozdania za 2015 r., i w następnych latach.


A co, jeśli po staremu

Według brzmienia ustawy o rachunkowości sprzed 23 września 2015 r. i krajowego standardu sprawozdawczości finansowej nr 7 poddanie sprawozdania finansowego badaniu za 2015 rok oznacza zrezygnowanie z tych uproszczeń i zastosowanie regulacji ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie. Oznacza to np. bardzo pracochłonne przekształcenie wszystkich istotnych umów leasingowych, w szczególności zawartych w latach 2014 i 2015, w tzw. leasing finansowy i ujmowanie ich inaczej na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, a inaczej na potrzeby rachunkowości. Pracochłonne jest też w przypadku spółek będących podatnikami CIT (sp. z o.o. i komandytowo-akcyjne) określenie wartości podatkowej aktywów i pasywów, zidentyfikowanie różnic przejściowych dodatnich i ujemnych, utworzenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ocena możliwości rozliczenia aktywów.

Nieprawidłowości występujące w sprawozdaniach finansowych - część I

Sporo pracy wymaga także zupełnie nowe, wymagane przez rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 ze zm.), podejście do instrumentów finansowych. Już nie wystarczy, tak jak wcześniej, prosty podział na inwestycje krótko- i długoterminowe oraz wycena zgodnie z postanowieniami umowy (najczęściej w praktyce oparta na faktycznych przepływach pieniężnych) lub w przypadku akcji i udziałów w pierwotnie poniesionych cenach nabycia. Potrzebny jest podział aktywów na cztery kategorie, a zobowiązań finansowych na dwie, zastosowanie właściwych dla każdej kategorii, ściśle określonych metod wyceny i rozbudowanych informacji w dodatkowych notach i objaśnieniach nie tylko na temat wartości tych instrumentów i ich zmian, ale przede wszystkim na temat ryzyka z nimi związanego i metod zarządzania tym ryzykiem. To powoduje konieczność zupełnie nowego spojrzenia nie tylko na nabyte przez jednostkę akcje czy udziały, lecz także na zaciągnięte kredyty, pożyczki czy wyemitowane papiery dłużne. Wycena wg wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia sprawia zwykle problemy. [przykład]

Ten prosty przykład (pominięto rozliczanie co miesiąc kredytu, naliczanie co miesiąc odsetek, różne długości okresów sprawozdawczych) pokazuje, że wcześniejsze przyjęcie nowelizacji z 23 lipca 2015 r. pozwoli znacząco ograniczyć koszty związane z ujmowaniem operacji dotyczących niektórych aktywów i pasywów oraz koszty przygotowania sprawozdania. W tym wypadku pozwoli też na uzyskanie danych bardziej przejrzystych dla czytelnika sprawozdania. ©?

Tabela. Porównanie progów dla małych jednostek i powodujących obowiązek badania sprawozdania w pozostałych jednostkach

Rodzaj progu dla 2015 roku (dane za 2014 rok)

Mała jednostka w rozumieniu art. 28b, art. 3 ust. 6 i art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości

Obligujące do poddania sprawozdania badaniu w przypadku pozostałych jednostek – art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego

17 000 000 zł

2 500 000 euro, czyli 10 655 750 zł

Przychody

34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy; nie ma w tym kryterium ani przychodów z operacji finansowych, ani pozostałych przychodów operacyjnych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro, czyli 21 311 500 zł

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

50 osób

50 osób


PRZYKŁAD

Kredyt

Spółka Adria sp. z o.o. zaciągnęła w 2014 roku pięcioletni kredyt na kwotę 2 mln zł. Prowizja za udzielenie kredytu zaliczona od razu do kosztów to 95 000 zł. Odsetki są przez pierwsze trzy lata w kwocie po 250 000 zł rocznie, a w roku czwartym i piątym po 100 000 zł. Kredyt będzie spłacany w dwóch równych ratach – po trzech latach 1 mln zł i na koniec piątego roku reszta. Kredyt nie jest kredytem inwestycyjnym.

Ponieważ spółka dotychczas nie była badana, rozliczała kredyt wg wartości wynikających z umowy, tj. zaliczała do kosztów finansowych odsetki do zapłaty wg umowy z bankiem, a kwotę prowizji jednorazowo w 2014 roku ujęła jako koszt finansowy. Na koniec 2014 roku zaprezentowała w bilansie zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 2 mln zł.

Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie – przykład praktyczny

Z przekształceniem...

Jeśli za 2015 rok jej sprawozdanie byłoby po raz pierwszy poddane badaniu przez biegłego, to należałoby przekształcić sposób rozliczania umowy. Powinna być ujmowana wg efektywnej stopy procentowej, która wynosiłaby 13,6529 proc.

Przepływy

-

- 1905 000,00

1,00

250 000,00

2,00

250 000,00

3,00

1250 000,00

4,00

100 000,00

5,00

1100 000,00

IRR

13,6529 proc.

Projekcja skorygowanej ceny nabycia przedstawiałaby się następująco:

ROK

SCN początek okresu

Odsetki IRR

Przepływy pieniężne

SCN na koniec okresu

2014

1 905 000,00

260 086,87

250 000,00

1 915 086,87

2015

1 915 086,87

261 464,01

250 000,00

1 926 550,88

2016

1 926 550,88

263 029,18

1 250 000,00

939 580,06

2017

939 580,06

128 279,49

100 000,00

967 859,55

2018

967 859,55

132 140,45

1 100 000,00

-

Oznaczałoby to konieczność przekształcenia danych na koniec 2015 i 2014 r.

Kredyt na koniec 2014 r. powinien być zaprezentowany w kwocie 1 915 086,87 zł, a jako koszty finansowe 2014 roku 260 086,87 zł, nie jak dotychczas, kasowe 95 000 zł i 250 000 zł.

Wartość na koniec 2015 roku to 1 926 550,88 zł, a koszty 261 464,01 zł zamiast opłaconych 250 000 zł.

Ujęcie kredytu jako zobowiązania finansowego wg skorygowanej ceny nabycia powodowałoby konieczność ujęcia innych kwot jako kosztów okresu i tym samym innej wartości bilansowej niż wynikająca z umowy z bankiem.

...i bez

Jeśli kierownik jednostki zdecyduje o wcześniejszym zastosowaniu regulacji znowelizowanej ustawy o rachunkowości, takie przekształcenia nie będą konieczne. Jako koszty 2014 roku będą nadal (w danych sprawozdawczych) mogły być zaprezentowane kwoty 345 000 zł, a w 2015 roku 250 000 zł, czyli tylko tyle, ile należało się (i zapłacono) bankowi. Wartość bilansowa zobowiązania na koniec zarówno 2014, jak i 2015 roku to kwota do spłaty wg umowy, czyli 2 mln zł.

dr Katarzyna Trzpioła

Katedra Finansów i Rachunkowości UW

Podstawa prawna:

- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

- Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Dołącz do nas na Facebooku!

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Urzędy mogą sprawdzić, czy firmy płacą podatek od deszczu
  Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie zwana podatkiem od deszczu, obowiązuje już cztery lata. Nie każdy właściciel nieruchomości wie, że musi ją płacić. Wobec prawdopodobnego rozszerzenia w przyszłości grupy osób i firm objętych daniną, warto uwzględnić ten koszt przy nowych inwestycjach lub rozważyć modernizację już istniejących nieruchomości. Tym bardziej, że zgodnie z ordynacją podatkową w 2023 r. zobowiązania będą ściągane za 5 poprzednich lat wraz z odsetkami. A to może wiązać się z czynnościami sprawdzającymi ze strony odpowiednich organów.
  Mandaty za sprzedaż bez paragonu. Zakupy Kontrolowane KAS
  W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. KAS przeprowadziła ponad 3 tys. nabyć sprawdzających. Część ekspertów przekonuje, że obowiązujące od tego roku przepisy budzą wątpliwości, a fiskus chętnie wykorzystuje nowe narzędzie. Z danych wynika, że nałożono ponad 800 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 800 tys. zł. Ponadto w pierwszym kwartale organy KAS dokonały 89 tymczasowych zajęć ruchomości. To kolejne niedawno wdrożone rozwiązanie. Wśród komentujących dane ekspertów nie brakuje jednak opinii, że obecne regulacje mogą prowadzić do nadużyć.
  Eskalacja wojny oraz wysoka inflacja – największe obawy społeczeństwa
  Społeczeństwo obawia się eskalacji wojny i większej inflacji w drugiej połowie roku - sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM
  Nowa wersja JPK-FA - co się zmieni?
  Struktura JPK_FA (4) jest wymagana w przypadku praktycznie każdej kontroli, niezależnie czy dotyczy ona VAT czy podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę, że nie podlega ona korekcie, a na przestrzeni ostatnich sześciu lat zmieniała się już 4 krotnie, złożenie jej może stanowić nie lada wyzwanie. Brak przedstawienia prawidłowej struktury w terminie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla podatnika.
  KAS: Mandat za niewydanie paragonu po nabyciu sprawdzającym
  W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. KAS przeprowadziła ponad 3 tys. nabyć sprawdzających. Część ekspertów przekonuje, że obowiązujące od tego roku przepisy budzą wątpliwości, a fiskus chętnie wykorzystuje nowe narzędzie. Z danych wynika, że nałożono ponad 800 mandatów karnych na łączną kwotę blisko 800 tys. zł. Ponadto w pierwszym kwartale organy KAS dokonały 89 tymczasowych zajęć ruchomości.
  Prognoza ekonomiczna ZPP – 2022 ROK
  W 2022r. Polska i Europa nie doczekały się spokoju. Choć pandemia COVID-19 wywiera już coraz mniejszy wpływ na europejskie gospodarki, jej skutki odczuwamy w dalszym ciągu. Wymienić tu można chociażby inflację wywołaną z jednej strony gigantyczną emisją pieniądza, a z drugiej zatorami w dostawach towarów.
  DGP: Podatnicy rezygnują z podatku liniowego na rzecz ryczałtu
  W ciągu ostatnich dwóch dwóch lat liczba liniowców spadła o prawie 60 tys osób.
  Cło – gdzie szukać kodów i stawek
  Każdy zainteresowany importem produktów w różne strony świata jest świadomy, że wszelkie przepisy i regulacje dotyczące eksportu i importu są niezwykle kluczowe w prowadzeniu działalności. W związku z tym, w poniższym artykule chcielibyśmy przedstawić informacje dotyczące stawek celnych, które mogą być pomocne dla początkujących firm na rynkach międzynarodowych.
  Zabezpieczenie roszczeń organu podatkowego na majątku podatnika
  W trakcie kontroli albo postępowania podatkowego (jeszcze przed wydaniem decyzji) organ podatkowy (np. naczelnik urzędu skarbowego) może wydać decyzję zabezpieczającą i w ten sposób zabezpieczyć swoje ewentualne, przyszłe roszczenia z tytułu niezapłaconych podatków na majątku podatnika. Co w takiej sytuacji może zrobić podatnik?
  Stan zagrożenia epidemicznego – skutki podatkowe
  Z dniem 16 maja 2022 roku zamiast stanu epidemii został wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Jakie skutki ta zmiana wywołała w podatkach? Czy nadal obowiązują ulgi i preferencje podatkowe wprowadzone w związku z epidemią COVID-19?
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Od 2019 r. wprowadzono obowiązek należytej staranności przy poborze podatku u źródła (tj. WHT) oraz stosowaniu stawek preferencyjnych lub zwolnień z podatku, wynikających z ustawy lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Natomiast od stycznia 2022 r. rozszerzono zakres badania należytej staranności o weryfikację powiązań płatnika z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 updop.
  Węgiel w umiarkowanej cenie na zimę. Jaka perspektywa w trudnych czasach
  Różne koncepcje ministerstwa na dostęp do węgla w przystępnych cenach. Czy gospodarstwa domowe mogą czuć się bezpiecznie?
  Budynek (lokal) firmowy wykorzystywany częściowo do celów osobistych - korekta VAT
  Podatnik posiada lokal usługowy, w którym prowadzi działalność gospodarczą. W maju 2022 r. przekształcił połowę budynku (85 m2 ze 160 m2) na mieszkanie dla siebie i żony. Lokal został wprowadzony do ewidencji w czerwcu 2014 r. Wartość inwestycji - 300 000 zł netto. VAT był odliczony w wysokości 69 000 zł. W jaki sposób należy postąpić teraz z VAT? Czy musimy oddać część odliczonego VAT?
  Perspektywa recesji w prognozach ekonomistów
  Ekonomiści przewidują trudne czasy dla PKB jednak bez znacznego wzrostu bezrobocia. Inflacja nie odpuszcza.
  Zwrot zaliczki zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej - jak dokonać korekty
  W jaki sposób dokonywać korekty w przypadku zwrotu zaliczki udokumentowanej paragonem? Czy konieczna jest korekta paragonu? Czy dla sposobu dokonywania korekty ma znaczenie to, czy otrzymanie zaliczki zostało również udokumentowane fakturą?
  Iloraz rodzinny w podatkach - proporcjonalna ulga podatkowa w zależności od liczby dzieci
  Zależy nam, aby przymierzyć się do wprowadzenia tzw. ilorazu rodzinnego, czyli proporcjonalnej ulgi podatkowej w zależności od liczby dzieci - zapowiedziała 2 lipca 2022 r. minister rodziny Marlena Maląg podczas panelu ekonomicznego na X Zjeździe Dużych Rodzin.
  Będzie podatek od nadmiarowych zysków banków?
  Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział 4 lipca 2022 r., że nie wyklucza wprowadzenia ewentualnego podatku od nadmiarowych zysków banków. Dodał, że to nie jest temat tabu. 2 lipca br. prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, to zostaną obłożone dodatkowym podatkiem od zysków.
  Przedsiębiorcy częściej wnioskują o uwolnienie pieniędzy z rachunków VAT. Nie chcą mrozić środków w czasie inflacji
  Według danych resortu finansów, w I kwartale 2022 r. wpłynęło o prawie 18% więcej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Wnioskowana kwota do uwolnienia wzrosła rdr. o przeszło 69%. Z kolei ogólnie uwolniona suma wyniosła ok. 7,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 96%. Liczba wydanych zgód podskoczyła o ok. 20%, a odmów – o ponad 9%. Najwięcej pozwoleń otrzymały podmioty, w przypadku których brakuje informacji o PKD. Natomiast z odpowiedziami odmownymi zetknęli się głównie wnioskodawcy zajmujący się sprzedażą herbaty, kawy, kakao i przypraw. Zarówno na początku 2022 roku, jak i rok wcześniej, średni czas procedowania w sprawie wyniósł 21 dni.
  Kalkulator wynagrodzeń (brutto-netto) Ministerstwa Finansów (umowa o pracę i zlecenie)
  W dniu 1 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki kalkulator wynagrodzeń. To pierwsza faza szerszego wdrożenia. Na początku kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie na rękę dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz umowach zlecenia w ujęciu miesięcznym oraz uwzględniając rozliczenie roczne. W kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian podatkowych przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników.
  PIT-DZ (informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+) - konsultacje podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje wzoru nowego formularza podatkowego - PIT-DZ, czyli informacji o dzieciach uprawniających podatnika do zwolnienia podatkowego w PIT zwanego potocznie "ulgą dla rodzin 4+". Formularz ten będzie niezbędny dla rocznego rozliczenia tego zwolnienia.
  Dobrowolny CIT? Jaki CIT płacą w Polsce spółki z niemieckim kapitałem? Z reguły poniżej 1% przychodów
  W raporcie z 30 czerwca 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazuje, że podatek CIT staje się niemal dobrowolną daniną w Polsce dla dużych koncernów. Spośród badanych 18 niemieckich spółek jedynie 4 zapłaciły podatek CIT w badanym okresie większy niż 1% przychodów. Żadna z badanych firm motoryzacyjnych nie zapłaciła podatku wynoszącego choćby 1% przychodów. Przykładowo Volkswagen Motor Polska zapłacił w latach 2012-2022 podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w kwocie wynoszącej 0,003% przychodów tej spółki.
  Podatek u źródła 2022 - ułatwienia dla płatników technicznych od 1 lipca
  Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2022 r. weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego. Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  Podatek od sprzedaży rzeczy używanych
  Wiele serwisów zachęca użytkowników do sprzedaży niepotrzebnych rzeczy przy użyciu internetowego ogłoszenia. Lepiej pozbyć się nieużywanych mebli za niewielką cenę niż przechowywać bez celu na balkonie. Pojawia się jednak pytanie – jak to wygląda od strony podatkowej? Czy urząd skarbowy może nas ścigać za niezgłoszoną sprzedaż na OLX?
  Ceny benzyny, diesla i LPG na stacjach benzynowych - początek lipca 2022 r.
  Promocja Orlenu stała się wyzwaniem dla innych sieci stacji paliw, które w ostatnim tygodniu czerwca obniżyły ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. W kolejnych dniach tendencja spadkowa dotycząca cen benzyn może się utrzymać - oceniają analitycy e-petrol.pl w analizie z 1 lipca 2022 r.
  PIT od lipca 2022 r. Kto zyska a kto straci? 4 grupy podatników
  Pracodawcy już wiedzą, że mimo propagandy medialnej o „obniżce podatków” większość pracowników otrzyma mniej do ręki w lipcu niż w czerwcu. Skorzystają tylko najwyżej zarabiający; oni zarobią w dwójnasób: będą płacić mniejszą zaliczkę o pięć punktów procentowych oraz otrzymają zwrot nadpłaty za pierwsze pół roku (stawkę 12% stosuje się od początku roku) - wyjaśnia prof. dr hab. Witold Modzelewski.