REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zakwalifikować abonamenty medyczne - wyroki WSA

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 2008 r. jeden z najbardziej poważnych sporów interpretacyjnych z organami podatkowymi dotyczy kwalifikacji wydatków na zakup abonamentów medycznych dla pracowników. Zdaniem fiskusa powoduje to powstanie przychodu po stronie pracownika. Spór w tej sprawie przeniósł się na salę sądową, a w sporach coraz częściej wygrywają podatnicy.

Organy podatkowe konsekwentnie zajmują w tej sprawie stanowisko negatywne - ich zdaniem w momencie zakupu abonamentu w zakresie przekraczającym pojęcie tzw. medycyny pracy po stronie pracownika powstaje przychód.

Autopromocja

Przykład Fundacja wykupiła dla 15 pracowników roczny abonament na usługi medyczne o łącznej wartości 6000 zł. Organy podatkowe uważają, że 6000 zł należy podzielić przez 15 i wynik będzie stanowił kwotę przychodu każdego z pracowników - niezależnie od tego, czy skorzystał z zaoferowanych usług medycznych. Fundacja powinna, zdaniem fiskusa, potraktować jako element pensji kwotę 400 zł u każdego z pracowników.

Abonament płacony jest tu bez względu na korzystanie przez pracowników z opieki lekarskiej. Opłata ryczałtowa nie stanowi więc sumy kwot za faktycznie wykonane usługi medyczne. Cena zakupu usług medycznych dla poszczególnego pracownika tak naprawdę nie jest znana. Dlatego więc, zdaniem pracodawców i pracowników, niemożliwe jest określenie wartości świadczenia przypadającego na jednego pracownika. Sądy są w tej sprawie podzielone, ale te wyroki WSA, które są korzystne dla podatników, znajdują też poparcie w opiniach ekspertów prawa podatkowego. Zapadające w 2009 r. najnowsze wyroki WSA w sprawach abonamentów są coraz częściej korzystne dla podatników.

Organizacje pozarządowe stykają się z tym problemem nie tylko jako pracodawcy, ale i jednostki świadczące usługi medyczne objęte abonamentem (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 stycznia 2009 r., sygn. IPPB2/415-1425/08-4/MG). W tym przypadku problem abonamentów dla fundacji lub stowarzyszeń polega na takim ukształtowaniu umowy z pracodawcą nabywającym abonament, aby zminimalizować ryzyko jego sporu z organami podatkowymi. W obecnej sytuacji podstawowym sposobem minimalizacji tego ryzyka jest uzyskanie interpretacji indywidualnej MF (zapewne negatywnej) oraz poddanie jej ocenie przez WSA (prawdopodobnie pozytywnej).

Wyroki korzystne dla podatników

• Wyrok WSA z 20 stycznia 2009 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1916/08)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WSA oceniał konsekwencje zakupu przez pracodawcę dla określonej grupy pracowników abonamentów na usługi medyczne. Pracodawca uiścił opłatę ryczałtową niezależnie od tego, czy pracownicy skorzystali z usług. WSA potwierdził, że oznacza to, iż świadczenia medyczne - jako usługa - zostały postawione do dyspozycji pracowników. Organy podatkowe nie ustaliły jednak, czy dany pracownik z usługi medycznej rzeczywiście skorzystał i w jakim zakresie. Skoro nie jest wykluczone, że nie każdy pracownik skorzysta ze świadczenia, to nieuprawnione jest ustalanie przychodu pracowników poprzez podzielenie wartości abonamentu przez liczbę pracowników objętych abonamentem w celu ustalenia przychodu każdego pracownika. Według organów podatkowych, opodatkowaniu podlega prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych, bez względu na to, czy pracownik z tego świadczenia skorzystał. W ocenie WSA stanowisko takie jest nieuprawnione w świetle postanowień art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Przepis ten bezwzględnie warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia faktycznym otrzymaniem tego świadczenia. W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia).

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku, gdy wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, czyli tak jak w rozpoznanej sprawie, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo za określoną grupę pracowników bez względu na to, czy pracownik z usług medycznych korzystał, czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość.

• Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 625/08)

WSA oceniał kwalifikację podatkową abonamentu wykupionego przez pracodawcę na rzecz pracownika i jego rodziny, opłacanego ryczałtowo w kwocie 70 zł za każdy pakiet. WSA uznał, że w przypadku gdy wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych. Dotyczy to takich przypadków nabycia prawa do usług medycznych, kiedy opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników - bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał, czy też nie. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość. WSA nie zgodził się też ze stanowiskiem organu podatkowego, według którego pracodawca, płacąc abonament za świadczenie usług medycznych na rzecz członków rodziny pracownika, spełnia świadczenie pieniężne za swojego pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof. Skoro pracownik nie ma obowiązku zapewnienia opieki medycznej członkom swojej rodziny, abonament za świadczenie usług medycznych na rzecz członków rodziny pracownika nie może być traktowany jako dochód pracownika. Tak samo jak w przypadku pracowników, nie można tu ustalić, czy dany członek rodziny skorzystał z postawionych do jego dyspozycji usług medycznych. Nie jest też znana cena zakupu usług dla poszczególnego członka rodziny.

 

• Wyrok WSA z 11 września 2008 r. w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 475/08)

WSA odrzucił pogląd organów podatkowych, że opodatkowaniu podlega prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych bez względu na to, czy pracownik z tego świadczenia skorzystał. W ocenie WSA stanowisko organów podatkowych, że finansowanie przez pracodawców świadczeń medycznych w formie ryczałtowej prowadzi do powstania przychodu ze stosunku pracy u uprawnionych pracowników, jest nieprawidłowe i nie ma umocowania w obowiązujących przepisach prawa. WSA powołał art. 11 ust. 1 updof. Na tej podstawie stwierdził, że w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). Zatem o przychodzie pracownika można by mówić wówczas, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń medycznych - a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w updof. Sąd skrytykował też wyroki, w których inne składy sędziowskie poparły stanowisko organów podatkowych.

Sądowi rozpoznającemu niniejszą sprawę znany jest pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wyrażony w uzasadnieniu do wyroku tegoż Sądu z dnia 4 kwietnia 2008 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 383/08, w którym Sąd stwierdził m.in.: „w następstwie już samego zawarcia na rzecz pracowników umowy o świadczenie usług medycznych (obejmującej świadczeniami także członków ich rodzin), bez względu na to, czy osoby uprawnione skorzystają z tych usług, czy też nie, powstanie u pracowników przychód ze stosunku pracy, stanowiący nieodpłatne świadczenie.” Sąd rozpoznający niniejszą sprawę poglądu tego nie podziela z przyczyn podniesionych powyżej.

INNE WYROKI KORZYSTNE DLA PODATNIKÓW:

Autopromocja

• wyrok WSA w Białymstoku z 17 lutego 2009 r. (sygn. akt SA/Bk 1/09),

• wyrok WSA w Poznaniu z 2 lutego 2009 r. (sygn. akt I SA/Po 1423/08).

Wyroki niekorzystne dla podatników

• Wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 1356/08)

Sprawa dotyczyła pracodawcy, który zawarł umowy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, na podstawie których zakłady te zobowiązały się świadczyć usługi medyczne na rzecz pracowników.

WSA orzekł, że wykupione przez pracodawcę na rzecz pracowników pakiety medyczne stanowią świadczenia w naturze w rozumieniu art. 11 ust. 1 updof. Sąd uznał, że abonament na świadczenia medyczne, co do istoty, nosi cechy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które nie jest finansowane ze środków publicznych. Pakiet ten ma wartość majątkową, gdyż uzyskanie go wymaga zapłaty ceny na rzecz sprzedawcy pakietu-abonamentu. Zdaniem Sąd pracownik uzyskuje świadczenie nieodpłatne z chwilą, w której nabywa prawo abonamentu, a nie w momencie wyświadczenia na jego rzecz konkretnych usług medycznych w oparciu o wykupiony abonament. Już samo uzyskanie przez pracownika prawa do korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej stanowiło dla niego świadczenie nieodpłatne. Przychód ten jest przychodem ze stosunku pracy, gdyż świadczenie nieodpłatne wykonywane jest przez pracodawcę na rzecz pracownika i podstawą jego uzyskania jest stosunek pracy. Przy czym WSA potwierdził, że opodatkowaniu podlegać będzie cześć abonamentu służąca finansowaniu świadczeń medycznych, których koszty nie obciążają pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy.

• Wyrok WSA we Wrocławiu z 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Wr 383/08)

WSA uznał za prwidłowe stanowisko organów podatkowych, twierdzących, że w następstwie już samego zawarcia na rzecz pracowników umowy o świadczenie usług medycznych (obejmującej świadczeniami także członków ich rodzin) powstanie u pracowników przychód ze stosunku pracy. Nieodpłatnym świadczeniem spółki na rzecz jej pracowników nie jest w tym przypadku korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych (badań, zabiegów, konsultacji lekarskich itp.), lecz fakt objęcia pracowników (członków ich rodzin) opieką medyczną. Dlatego nieodpłatnym świadczeniem nie będzie, zdaniem WSA we Wrocławiu, wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, lecz wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika, jakim jest możliwość skorzystania z takich usług. Momentem powstania przychodu dla konkretnego pracownika jest moment wykupienia przez pracodawcę pakietu usług medycznych. Jego wykupienie powoduje, że zmniejszeniu nie ulegają aktywa pracownika, co niewątpliwie miałoby miejsce w przypadku, gdyby to sam pracownik zakupił pakiet świadczeń medycznych dla siebie i członków swojej rodziny.

Tomasz Król

Podstawa prawna:

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  REKLAMA