Kategorie

Rozliczanie VAT w transakcjach transgranicznych

Justyna Kowalik
doradca podatkowy
inforCMS
W znowelizowanej ustawie o VAT zaproponowano wiele zmian zmierzających do liberalizacji i uproszczenia zasad rozliczania oraz warunków opodatkowania transakcji transgranicznych. W szczególności, złagodzono warunki stosowania stawki podatku 0% przy dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie towarów.

Nie wszystkie z zaproponowanych zmian są jednak dla podatników korzystne. Przede wszystkim zaostrzono warunki korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych, co może skutkować dla podatnika koniecznością finansowania VAT. Ponadto, znowelizowane przepisy budzą liczne wątpliwości interpretacyjne - nie gwarantują zatem podatnikom pewności w ich stosowaniu.

Opodatkowanie VAT dostawy towarów używanych

Rozliczanie VAT od najmu, dzierżawy, leasingu

Poniżej przedstawiono zmiany w zakresie rozliczania VAT w odniesieniu do poszczególnych transakcji transgranicznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Eksport towarów


A.
Obowiązek podatkowy


Przepisy: Art. 19a Znowelizowanej ustawy o VAT

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza istotne zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, podatnik będzie zobligowany do rozliczenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym dokona dostawy towarów.[1] Tym samym, moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być generalnie powiązany z datą wystawienia faktury.

Powyższą zasadę modyfikują regulacje określające szczególne reguły ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo, jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów podatnik otrzyma całość lub części zapłaty (w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), będzie on obowiązany naliczyć podatek należny w odniesieniu do otrzymanej kwoty, w rozliczeniu za okres, w którym ja otrzymał.[2]

Przedstawione reguły[3] znajdą odpowiednie zastosowanie do eksportu towarów - przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie przewidują bowiem szczególnych, odrębnych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do tego typu transakcji.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT w 2014 r.


B. Podstawa opodatkowania


Przepisy: Art. 29a Znowelizowanej ustawy o VAT

W świetle przepisów Znowelizowanej ustawy o VAT, podstawą opodatkowania będzie - co do zasady - wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy.[4] W szczególności, podstawa opodatkowania obejmować będzie podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty VAT) oraz pobierane przez dostawcę koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia.[5]

Jako że przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie określają odrębnych reguł ustalania podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów, zasady te[6] stosować się będzie również przy kalkulacji podstawy opodatkowania u eksportera.

Ponadto, analogicznie jak w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do eksportu towarów nie będzie się stosować wymogu posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów - jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu tej transakcji.[7]

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach[1] Art. 19a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 63 Dyrektywy VAT).

[2] Art. 19a ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[3] Omówione szczegółowo w rozdziale „Moment powstania obowiązku podatkowego.

[4] Art. 29a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 73 Dyrektywy VAT).

[5] Art. 29a ust. 6 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[6] Przedstawione kompleksowo w rozdziale „Podstawa opodatkowania”.

[7] Art. 29a ust. 15 Znowelizowanej ustawy o VAT (por. art. 29 ust. 4b pkt 1 Ustawy o VAT).

 


C. Warunki stosowania stawki podatku 0%


Przepisy: Art. 41 ust. 9a i 9b Znowelizowanej ustawy o VAT[8]


Jak wskazano powyżej, w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty) przed dokonaniem dostawy towarów, eksporter będzie zobligowany do rozliczenia podatku należnego w odniesieniu do otrzymanej kwoty - w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał.[9]

Dla ustalenia właściwej stawki podatku z tego tytułu kluczowe znaczenie będą miały przyjęte przez kontrahentów warunki dostawy, określające termin wywozu towarów.

Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT przewidują bowiem możliwość „warunkowego” zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów, jeżeli:

- wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę oraz

- podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.[10]

W praktyce, warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE zasadniczo przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz.[11]

Nieuzyskanie tego dokumentu we wskazanym powyżej terminie będzie skutkować obowiązkiem zastosowania wobec otrzymanej zapłaty stawki właściwej dla dostawy danych towarów na terytorium kraju.[12] W konsekwencji, podatnik będzie zobligowany do skorygowania uprzednio dokonanego rozliczenia.[13]

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE w terminie późniejszym, podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty podatku należnego (pomniejszenie dostawy krajowej opodatkowanej oraz odpowiednie powiększenie wartości eksportu według stawki 0%) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.[14]


Przykład 1

W dniu 15 stycznia 2014 r. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet eksportu artykułów spożywczych od kontrahenta z siedzibą w Szwajcarii. Zgodnie z warunkami dostawy, towary zostaną dostarczone na terytorium Szwajcarii do dnia 15 marca 2014 r.

Spółka rozliczy podatek należny z tytułu otrzymanej zaliczki według stawki 0%, wykazując ją w deklaracji podatkowej za styczeń 2014 r., składanej do dnia 25 lutego 2014 r. (przy założeniu miesięcznych okresów rozliczeniowych).

Spółka nie będzie zobligowana do skorygowania powyższego rozliczenia, pod warunkiem, że w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za marzec 2014 r. (do dnia 25 kwietnia 2014 r.) otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE.


Warto mieć również na uwadze możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie w odniesieniu do zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy towarów - w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Późniejszy termin wywozu towarów musi być jednak uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.[15]

 

Jest to tylko fragment poradnika o zmianach VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 


 
[8] Dodanie ust. 9a i 9b w art. 41 Ustawy o VAT wiąże się z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 ust. 12 Ustawy o VAT (uzależniającego możliwość stosowania stawki podatku 0% z tytułu zapłaty otrzymanej przed dokonaniem eksportu od warunku, aby wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tej należności), budzącego liczne wątpliwości interpretacyjne, w tym w zakresie prawidłowej implementacji przepisów Dyrektywy VAT (por. np. wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1113/10).

[9] Art. 19a ust. 8 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[10] Art. 41 ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[11] Wniosek taki wynika z odpowiedniego zastosowania art. 41 ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT, a także znajduje potwierdzenie w Uzasadnieniu do nowelizacji, str. 36.

[12] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 7 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Przepisy Znowelizowanej ustawy o VAT nie są w tym zakresie jednoznaczne. W szczególności, nie wskazują, czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty „wstecz” (w rozliczeniu za okres, w którym pierwotnie ujęto kwotę otrzymanej zapłaty według stawki 0%), czy też „na bieżąco” (w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ustawowy termin na wywóz towarów). Wskazane wydaje się zatem bieżące monitorowanie praktyki organów podatkowych oraz linii interpretacyjnej w tym zakresie.

[14] Art. 41 ust. 9a w zw. z ust. 9 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[15] Art. 41 ust. 9b w zw. z ust. 9a Znowelizowanej ustawy o VAT.

Źródło: Accreo
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?