REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy urzędnik skarbowy może poprawić deklarację

Bogdan Świąder
Bogdan Świąder
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Przy popełnieniu błędu w składanej deklaracji podatkowej organ podatkowy może za zgodą podatnika dokonać jej korekty. Kiedy urzędnik może poprawić deklarację? Czy grożą wtedy podatnikowi jakieś kary?

 

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania lub doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Znaczenie deklaracji

Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia (np. przy deklaracji VAT, zeznaniu rocznym PIT), podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Podobnie, gdy przepisy nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego (np. w podatku od spadków i darowizn) ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.

Zanim jednak organ podatkowy wyda decyzję oraz poprzedzi ją postępowaniem kontrolnym i podatkowym, może w ramach czynności sprawdzających dokonać stosownych korekt.

Organ podatkowy nie tylko przeprowadza kontrole i wymierza podatek, ale też może wykonywać czynności sprawdzające, których efektem nie będzie domiar podatku, ale skorygowanie błędnych danych. W ramach tych czynności organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.

W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Uprawnienia pełnomocnika

Trzeba pamiętać, że deklaracje za podatnika może składać też ustawiony pełnomocnik, który ma prawo do ich podpisywania. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy (urzędnik skarbowy) w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

- koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł,

- zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

CO JEST DEKLARACJĄ

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej przez deklaracje rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

JAKI CEL MAJĄ CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

- sprawdzenie terminowości: składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

- stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów,

- ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Zasady korekty z urzędu

Wskazywanie przez urzędnika w ramach czynności sprawdzających danych deklaracji, które nasuwają wątpliwości, co do poprawnego jej wypełnienia nie obowiązuje, gdy podatnik nie zastosował się do przedstawianych sugestii.

PRZYKŁAD: ODMOWA KOREKTY

Urząd skarbowy wezwał podatnika w ramach czynności sprawdzających do skorygowania zeznania rocznego, z uwagi na odmienną interpretację dotyczącą możliwości odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, jednocześnie informując go o przyjętej wykładni. Urząd postąpił zgodnie z przepisami wzywając stronę do skorygowania zeznania, uznając, że zawiera ono błędy i oczywiste omyłki oraz że wypełniono je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Podatnik odmówił złożenia korekty, co zakończyło postępowanie sprawdzające. Organ podatkowy nie jest już zobowiązany do dalszego przedstawiania swojego stanowiska i dokonywania oceny sytuacji prawnej podatnika, dopóki nie wystąpią przesłanki do określenia przez urząd skarbowy innej wysokości podatku dochodowego niż wynikająca z zeznania.

W takim przypadku organ podatkowy może wszcząć postępowanie kontrolne, którego celem jest sprawdzenie, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie wyznaczonej upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Stan faktyczny może być ponadto utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych. Protokół kontroli zawiera między innymi ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli oraz pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji. Dalszym następstwem ustaleń kontrolnych jest prowadzenie przez organ podatkowy postępowania podatkowego, którego wynikiem będzie wydanie decyzji z poprawnie określoną kwotą zobowiązania podatkowego.

Dalszym następstwem może być kontrola oraz postępowanie podatkowe.

Urzędnik uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Korekta dokonana przez urząd nie jest jednak bezwzględnie obowiązująca. Podatnik może się nie zgodzić z ustaleniami organu i zaprotestować przeciwko urzędowym poprawkom.

Na korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.

PRZYKŁAD: ZŁOŻENIE SPRZECIWU

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych złożył zeznanie roczne, w którym skorzystał z ulgi na internet powyżej dopuszczalnego limitu. Odliczył całą kwotę, którą wydał na abonament za internet w wysokości 960 zł. Podatnicy mogą pomniejszyć podstawę obliczenia podatku odliczając kwoty wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W związku z tą oczywistą omyłką urzędnik skarbowy skorygował złożone zeznanie podatnika, w wyniku czego powstał podatek do zapłaty wyższy o 38 zł w stosunku do pierwotnie wykazanego. Podatnik nie zgodził się jednak ze stanowiskiem urzędu i wniósł na korektę sprzeciw do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Wniesienie sprzeciwu spowodowało anulowanie korekty. W konsekwencji organ podatkowy będzie mógł dokonać wszczęcia postępowania podatkowego, w którym określi prawidłowy podatek oraz kwotę odliczenia ulgi na internet w prawidłowej wysokości. Jednocześnie podatnik będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz może zostać ukarany grzywną z kodeksu karnego skarbowego za zaniżenie zobowiązania podatkowego.

Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Zasady korygowania przez organ podatkowy deklaracji składanych przez podatnika stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji, a także odpowiednio w przypadku złożenia deklaracji lub wniosku w sprawie zwrotu podatku.

Konsekwencje korekty

Skorygowanie deklaracji przez organ podatkowy (np. urząd skarbowy) będzie miało dalsze następstwa podatkowe. Należy pamiętać, że niepoprawne wypełnienie deklaracji może skutkować powstaniem zaległości podatkowej. Na równi z zaległością podatkową traktuje się także:

- nadpłatę, jeżeli w zeznaniu rocznym lub w deklaracji podatku akcyzowego, została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,

- zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

Jednak przepisów tych nie będzie się stosowało, gdy zwrot nadpłaty lub zwrot podatku został dokonany w trybie skorygowania deklaracji przez organ podatkowy.

Skorygowanie deklaracji przez organ podatkowy będzie też wpływało na termin zwrotu nadpłaty. W przypadku skorygowania deklaracji:

- przez organ podatkowy - nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu,

- przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia jej skorygowania.

PRZYKŁAD: ZWROT NADPŁATY

Podatnik przesłał pocztą zeznanie podatkowe 30 kwietnia 2007 r., w którym wykazał kwotę nadpłaty wynikłą w związku z odliczeniem ulgi na internet. Jednak w pozycji wysokości odliczenia zamiast 760 zł wpisał 7600 zł, przy czym podatek oraz kwota nadpłaty zostały poprawnie wyliczone.

Urząd skarbowy skorygował zeznanie podatnika wpisując w odpowiedniej pozycji kwotę 760 zł, co nie wpłynęło na zmianę kwoty nadpłaty. Organ podatkowy uwierzytelnił kopię skorygowanej deklaracji oraz doręczył podatnikowi w dniu 11 czerwca 2007 r. uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanym z korektą deklaracji brakiem zmiany kwoty nadpłaty. Podatnik nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji, co spowodowało, że poprawki dokonane przez organ podatkowy zostały potraktowane jak korekta złożona przez podatnika. W tym przypadku zwrot nadpłaty podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, czyli 25 września 2007 r.

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Oprocentowanie przysługuje od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji w ramach czynności sprawdzających przez organ podatkowy lub samego podatnika.


Bogdan ŚwiĄder

bogdan.swiader@infor.pl


Podstawa prawna

- Art. 21, art. 50, art. 52, art. 78, art. 80a-81b, art. 272-274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  REKLAMA