Kategorie

Jak przywrócić termin w postępowaniu podatkowym

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Podatnicy, którzy nie dotrzymali terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym, mogą złożyć wniosek o jego przywrócenie. Kiedy wniosek będzie skuteczny?

Przedstawiamy na przykładach rozwiązanie najbardziej popularnych problemów związanych z instytucją przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym.

 

Czy służy zażalenie na postanowienie odmowne

Otrzymałam postanowienie o odmowie przywrócenia terminu. Czy przysługuje mi środek odwoławczy od tego rozstrzygnięcia?

Tak

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie przywrócenia terminu służy zażalenie. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 163 par. 2, zgodnie z którym postanowienia o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia mają moc ostateczną. Są to rozstrzygnięcia, które zamykają postępowanie, a zatem służy na nie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na postanowienie organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia albo pozostawiające podanie w tej sprawie bez rozpatrzenia przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga nie przysługuje natomiast na postanowienie przywracające termin, gdyż takie postanowienie nie kończy postępowania.

Podstawa prawna

- Art. 163 par. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

- Art. 3 par. 2 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Czy zawsze konieczny jest wniosek

W jaki sposób prawidłowo sporządzić podanie o przywrócenie terminu? Czy wniosek można przesłać pocztą?

Tak

Instytucja przywrócenia terminu oparta jest na zasadzie skargowości. Oznacza to, że przywrócenie terminu może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Podatnik, który chce ubiegać się o przywrócenie terminu, powinien sporządzić na piśmie odpowiednie podanie. Wniosek można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu lub przesłać je pocztą. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim dane identyfikujące podatnika, czyli jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer NIP. W podaniu należy także zamieścić datę jego sporządzenia oraz wskazać adresata. Podatnik musi odpowiednio uzasadnić wniosek, czyli wskazać przyczyny uchybienia oraz uprawdopodobnić, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy. Na koniec należy się podpisać. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Termin ten jest nieprzywracalny. Jednocześnie z wniesieniem wniosku należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Złożenie podania nie podlega żadnym opłatom. Organ podatkowy wydaje postanowienie o przywrócenie terminu lub postanowienie o odmowie przywrócenia terminu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- Art. 168 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można przywrócić termin materialny

Nie dotrzymałam terminu złożenia zeznania podatkowego, czy mogę ubiegać się o jego przywrócenie?

Nie

Instytucja przywrócenia terminu ma zastosowanie wyłącznie do terminów procesowych. Natomiast terminy na złożenie zeznań podatkowych należą do kategorii terminów materialnych. Innym przykładem takiego terminu może być termin przedawnienia. Terminy materialne wiążą zarówno urząd, jak i podatnika i nie podlegają przywróceniu. Organ podatkowy może przywrócić podatnikowi jedynie termin procesowy. Mianem terminu procesowego określa się terminy do dokonania czynności procesowej, natomiast termin materialny jest to okres, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków w ramach podatkowo-prawnego stosunku materialnego. Naruszenie terminów materialnych powoduje wygaśnięcie prawa i obowiązków określonych przepisami prawa materialnego. Do terminów procesowych należą natomiast np. terminy do wniesienia odwołania, zażalenia. Niedotrzymanie terminów procesowych powoduje bezskuteczność czynności procesowej dokonanej po upływie wyznaczonego terminu procesowego.

Podstawa prawna

- Art. 162 par. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy trzeba czekać na postanowienie

W jakim momencie należy dopełnić czynności, której dotyczyło uchybienie terminu, czy należy z tym czekać do wydania rozstrzygnięcia w prawie przywrócenia terminu?

Nie

Podanie o przywrócenie terminu wnioskodawca powinien wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Trzeba pamiętać, że jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był ustanowiony przywracany termin, czyli np. wnieść odwołanie. Należy zatem dopełnić czynności procesowej, nie czekając na przywrócenie terminu. Niedopełnienie czynności powinno spowodować wezwanie podatnika do jej dokonania, a jeżeli okaże się ono bezskuteczne, organ podatkowy pozostawi bez rozpoznania wniosek o przywrócenie terminu.

Podstawa prawna

- Art. 162 par. 2, art. 169 par. 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy właściwy jest organ odwoławczy

Czy wniosek w prawie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego należy wnieść do izby skarbowej?

Tak

Zgodnie z przepisami wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć we właściwym organie podatkowym. Należy przez to rozumieć organ mający kompetencje do prowadzenia w danej instancji postępowania, w toku którego strona niedotrzymała terminu do dokonania określonej czynności. W przypadku uchybienia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, właściwy będzie zawsze organ odwoławczy. Jeżeli zatem podatnik wnioskuje o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji urzędu skarbowego, wniosek o przywrócenie terminu składa do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. W sprawie przywrócenia terminu organ rozstrzyga postanowieniem. Forma ta znajduje zastosowanie zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie terminu. Również w tym trybie organ podatkowy pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, jeżeli wnioskodawca, mimo wezwania, nie dopełnił w wyznaczonym terminie czynności, dla której był określony termin, o którego przywrócenie podatnik wystąpił.

Podstawa prawna

- Art. 163 par. 1 i 2 i 169 par. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wina podatnika ma znaczenie

Z uwagi na duże zamieszanie związane z przygotowaniami do uroczystości rodzinnej przegapiłem termin na złożenie odwołania od decyzji urzędu skarbowego, czy na tej podstawie mogę ubiegać się o jego przywrócenie?

Nie

Instytucja przywrócenia uchybionego terminu służy ochronie podatnika przed negatywnymi skutkami procesowymi tego uchybienia, pod warunkiem jednak, że podatnik, który nie dotrzymał terminu, nie ponosi w tym zakresie winy. Przywrócenie terminu może zatem mieć miejsce w sytuacji, gdy nie został on dochowany, na skutek przeszkody nie do przezwyciężenia przez podatnika. Oznacza to, że brak winy można przyjąć tylko wtedy, gdy podatnik ubiegający się o przywrócenie terminu nie mógł przezwyciężyć przeszkody w zachowaniu terminu, nawet przy użyciu największego wysiłku w danych warunkach. Przykładowo samo zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę podatnika nie będzie wystarczającą okolicznością do upraw- dopodobnienia braku winy. W takiej sytuacji podatnik musiałby dowieść, że nie miał możliwości skorzystania z pomocy innych osób, np. przy sporządzeniu odwołania i nadania pisma na poczcie. Organ podatkowy zawsze dokonuje oceny braku winy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne. Wyjaśnienia podatnika, który zwyczajnie zapomniał, że zbliża się termin na złożenie odwołania, dla organu podatkowego z pewnością nie będą jednak wystarczającym argumentem uzasadniającym przywrócenie terminu. Organ podatkowy przy ocenie braku winy bierze również pod uwagę to, czy podatnik, dbając o swoje interesy, dochował należytej staranności. W tym wypadku nie ulega wątpliwości, że podatnik takiej staranności nie dochował. Warto wiedzieć, że wystarczy, aby przesłanka braku winy została uprawdopodobniona. Uprawdopodobnienie jest zastępczym środkiem dowodu, który nie daje całkowitej pewności, lecz tylko wiarygodność twierdzenia o jakimś fakcie. Jest to zatem środek zwolniony od ścisłych formalności dowodowych.

Podstawa prawna

- Art. 162 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można wstrzymać wykonanie decyzji

Czy istnieje możliwość wstrzymaniawykonania decyzji do momentu wydania rozstrzygnięcia w prawie przywrócenia terminu?

Tak

Przepisy umożliwiają wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia przez rozpatrzeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia. Organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Regulacje prawne pozwalają zatem na wstrzymanie wykonania aktu tylko na wniosek podatnika, natomiast nie przewidują możliwości dokonania tego z urzędu. Rozstrzygnięcie w tej sprawie pozostawione jest ocenie organu. Przepisy nie przewidują bowiem w tym wypadku przesłanki ważnego interesu strony lub interesu publicznego, która występuje w przypadku, gdy podatnik odwołuje się od decyzji.

Podstawa prawna

- Art. 164 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Przygotowała MAGDALENA MAJKOWSKA 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.