Kategorie

Urzędnik może sam poprawić deklarację

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
W sytuacji gdy w wyniku czynności sprawdzających zostaną ujawnione braki formalne złożonej przez podatnika deklaracji, w określonych wypadkach urzędnik może skorygować deklarację z urzędu.

Podatnik, który zorientował się, że w złożonej do urzędu skarbowego deklaracji popełnił błąd, ma prawo skorygować uprzednio złożone zeznanie. Skorygowanie deklaracji odbywa się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty. Korekta deklaracji nie należy do wyłącznych uprawnień podmiotów składających zeznania podatkowe, może się nią zająć również urząd skarbowy.

Czynności sprawdzające

Regulacje w zakresie tzw. urzędowej korekty deklaracji zawiera art. 274 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy może skorygować deklarację na etapie czynności sprawdzających. Przypomnijmy, że czynności sprawdzające koncentrują się przede wszystkim na ocenie działań podatników od strony formalnej. Ich celem jest sprawdzenie terminowości składania deklaracji podatkowych, wpłacania podatków, a także stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów przedstawionych przy składaniu deklaracji oraz wpłacaniu podatków.

Czynności sprawdzające mają także na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności deklaracji oraz wpłacanych podatków z przedstawionymi dokumentami. Nie służą one natomiast rozwiązywaniu kwestii spornych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Braki formalne

W praktyce zdarza się, że urzędnik weryfikując złożoną deklarację podatkową w trakcie czynności sprawdzających stwierdzi, że zawiera ona braki formalne: błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Tytułem przykładu można wymienić tutaj błędy literowe, niezgodne ze stanem faktycznym informacje o podmiocie, którego dotyczy deklaracja, czy też omyłkowe wypełnienie niewłaściwych rubryk w zeznaniu bądź pominięcie określonych pozycji w formularzu. Brakiem formalnym będzie również wypełnienie deklaracji niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Dotyczą one najczęściej obowiązku wypełnienia deklaracji na urzędowo określonym formularzu. W takich wypadkach, w zależności od charakteru i zakresu uchybień, organ podatkowy koryguje złożoną deklarację lub zwraca się o to do podatnika.

Warto podkreślić, że w ocenie formalnej poprawności nie będą się mieścić działania organu mające na celu sprawdzenie, czy podatnik prawidłowo realizował swoje obowiązki od strony materialnoprawnej, np. właściwe określenie przychodów i kosztów ich uzyskania przy ustalaniu podstawy opodatkowania.

Lżejsze uchybienie

Ingerencja organu podatkowego w złożoną deklarację może mieć miejsce w przypadku, gdy odstępstwa od formalnej poprawności deklaracji są mniejszej wagi. Urzędnik koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł.

Warto wskazać, że regulacje wprowadzające możliwość zastępowania podatnika przez organ podatkowy, przy korygowaniu uchybień formalnych mniejszej wagi, stwierdzonych w toku czynności sprawdzających, zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej od 1 września 2005 r. Celem zmian było ograniczenie konieczności osobistych kontaktów podatnika z organami podatkowymi w sprawach niebudzących kontrowersji, jak również zaoszczędzenie czasu pracownikom urzędów, którzy musieliby go poświęcić na obsługę podatników, w sprawach, które nie są sporne i tego nie wymagają.

Organ podatkowy ma obowiązek powiadomienia podatnika o dokonaniu korekty deklaracji. W tym celu urząd uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji oraz doręcza ją podatnikowi. Dodatkowo podatnik powinien otrzymać informację o związanej z korektą deklaracji o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Zgłoszenie sprzeciwu

Podatnikowi, który nie zgadza się z korektą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na korektę dokonaną przez urząd skarbowy w toku czynności sprawdzających. Sprzeciw ten wnosi się do organu podatkowego, który dokonał korekty, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją dotyczącą skutków finansowych korekty. Brak sprzeciwu po stronie podatnika oznacza, że dokonana przez urząd korekta wywoła takie skutki jak korekta deklaracji złożona przez podatnika. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik w ustawowym terminie wniesie sprzeciw do organu podatkowego, korekta dokonana przez urzędnika zostanie anulowana.

Wprowadzenie jednocześnie z możliwością korygowania deklaracji przez urząd skarbowy instytucji sprzeciwu podatnika jest wyrazem zachowania zasady dobrowolności przez składającego deklarację przy dokonywaniu poprawek czy też uzupełnień deklaracji. Przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku uzasadnienia sprzeciwu. Jednak w przypadku jego wniesienia organ ma prawo wezwać podatnika do osobistego skorygowania deklaracji albo wszcząć postępowania podatkowe.

Korekta podatnika

Jak wskazano powyżej, w przypadku gdy organ podatkowy stwierdzi wystąpienie błędów formalnych o skutkach finansowych nieprzekraczających kwoty 1 tys. zł, ma prawo do samodzielnego skorygowania deklaracji. Jednak w zależności od charakteru i zakresu uchybień w takiej sytuacji organ podatkowy może zwrócić się również o dokonanie korekty do podatnika. Zatem w tym przypadku organ podatkowy ma prawo wyboru drogi, którą dokona korekty. W sytuacji jednak, gdy w wyniku korekty deklaracji dojdzie do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w kwocie przekraczającej 1 tys. zł, organ podatkowy ma obowiązek zwrócić się do podatnika o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień. Jednocześnie organ podatkowy musi wskazać przyczyny, z powodu których podaje w wątpliwość informacje zawarte w kwestionowanej deklaracji.

Zasady dotyczące korekty deklaracji w toku czynności sprawdzających mają zastosowanie nie tylko do deklaracji składanych przez podatników, ale również płatników i inkasentów oraz do załączników do deklaracji.

Zaległości bez odsetek

Ordynacja podatkowa w art. 54 par. 1 pkt 7a zawiera rozwiązanie dyscyplinujące organy podatkowe do szybkiego ujawniania błędów formalnych w składanych przez podatników, płatników i inkasentów deklaracjach. Przepis ten jednocześnie chroni podmioty składające zeznania podatkowe przed konsekwencjami finansowymi zbyt późnego ujawnienia błędów formalnych. Zgodnie z jego brzmieniem odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dania złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.

WAŻNE!

Podatnik nie musi zgadzać się z korektą dokonaną przez urzędnika. Wniesienie do organu podatkowego sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji skutkuje anulowaniem korekty

WARUNKI SKUTECZNEGO DOKONANIA KOREKTY DEKLARACJI PRZEZ ORGAN PODATKOWY

l finansowe skutki korekty nie mogą przekraczać 1000 zł

l uwierzytelnienie kopii skorygowanej korekty

l doręczenie podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej korekty wraz z informacją o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty lub informacji o braku takich zmian

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 274, art. 54 par. 1 pkt 7a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.