reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Zapłata podatku i zwrot nadpłaty w pytaniach i odpowiedziach

Zapłata podatku i zwrot nadpłaty w pytaniach i odpowiedziach

Podatnik może wpłacić podatek osobiście w kasie urzędu skarbowego lub przesłać pieniądze bezpośrednio na konto fiskusa. Podobnie jest w sytuacji zwrotu nadpłat podatku przez urząd.

 

 

Czy podatek wygasa tylko przez zapłatę

Mam do zapłaty podatek. Czy tego typu zobowiązanie wygaśnie tylko i wyłącznie poprzez jego zapłatę?

Nie

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: zapłaty; pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; potrącenia; zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku; zaniechania poboru; przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych; przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; umorzenia zaległości; przedawnienia; zwolnienia z obowiązku zapłaty.

Podstawa prawna

l Art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można podatek wpłacić gotówką

Czy podatek można zapłacić w urzędzie skarbowym gotówką?

Tak

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Podstawa prawna

l Art. 60 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy podatek można zapłacić przelewem

Mam konto elektroniczne. Czy za jego pośrednictwem mogę wpłacić podatek do urzędu skarbowego?

Tak

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie.

Trzeba jednak wiedzieć, że tego typu zlecenie płatnicze powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym numer identyfikacji podatkowej, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna

l Art. 60 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zobowiązanie wygaśnie dwa razy

Zapłaciłem należny urzędowi skarbowemu podatek (już zaległość podatkową) tuż przed terminem jego przedawnienia. Czy tego typu zobowiązanie wygaśnie dwa razy?

Nie

Nie może być dwóch różnych podstaw wygaśnięcia obowiązku podatkowego w jednej i tej samej sprawie. Zobowiązanie podatkowe, które wygasło wskutek zapłaty, nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia. Oznacza to, że po zapłacie podatku termin przedawnienia już nie biegnie.

Zapłata podatku prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego i nie może zatem nastąpić ponowne wygaśnięcie zobowiązania wskutek przedawnienia.

Podstawa prawna

l Art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy za błędne konto odpowiada podatnik

Poprzez przelew bankowy wpłaciłem podatek na konto urzędu skarbowego. Jednak przelew wrócił z powodu błędnego rachunku urzędu skarbowego. Czy to wpłacający ponosi odpowiedzialność za taką sytuację?

Tak

Nie jest dniem zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, jeżeli w wyniku tej czynności nie doszło do uznania rachunku bankowego urzędu skarbowego i pobrana kwota została zwrócona na rachunek podatnika.

Podstawa prawna

l Art. 60 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy firma płaci tylko przelewem

Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy wpłat podatku będę dokonywał tylko za pośrednictwem przelewów?

Tak

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Podstawa prawna

l Art. 61 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy podatek trzeba zaokrąglić

Muszę wpłacić do urzędu skarbowego podatek, bo dopłata wyszła mi z rozliczenia rocznego za 2007 rok. Czy wpłacaną kwotę trzeba zaokrąglać?

Tak

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Podstawa prawna

l Art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy kwota nadpłaty jest weryfikowana

W rozliczeniu PIT za 2007 rok zapomniałem odliczyć wydatki na internet i złożyłem korektę, w której wykazałem nadpłatę podatku. Czy urząd skarbowy zawsze weryfikuje kwoty nadpłat?

Nie

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Podstawa prawna

l Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy ważny jest moment powstania nadpłaty

Urząd skarbowy chce zaliczyć nadpłatę podatku na poczet powstałej wcześniej zaległości podatkowej. Czy w takiej sytuacji ważny jest moment powstania nadpłaty?

Tak

O momencie zaliczenia nadpłaty na zaległe zobowiązania decyduje moment powstania nadpłaty, a więc moment uiszczenia nienależnego podatku lub w kwocie wyższej od należnej, a nie moment, w którym nadpłatę stwierdzono.

Podstawa prawna

l Art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy termin zwrotu nadpłaty liczy się od korekty

Złożyłem korektę zeznania rocznego za 2007 rok, w której wykazałem nadpłatę podatku. Czy termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia złożenia korekty?

Tak

Zgodnie z generalną zasadą zwrot nadpłaty podatku wynikający z zeznania rocznego podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Jeśli nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, dniem powstania nadpłaty jest dzień złożenia korekty. Skorygowane zeznanie (deklaracja) zastępuje zeznanie (deklarację) złożone uprzednio. W konsekwencji - w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia jej skorygowania.

Podstawa prawna

l Art. 77 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy nadpłata będzie zwrócona na konto

Chciałbym, aby nadpłatę podatku urząd skarbowy przelał bezpośrednio na moje konto bankowe. Czy jest to możliwe?

Tak

Zwrot nadpłaty następuje: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do posiadania rachunku bankowego; w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Podatnik, który chciałby otrzymać zwrot nadpłaty podatku na swoje konto bankowe, musi podać je w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie podał numeru konta w zgłoszeniu identyfikacyjnym o nadanie numeru NIP, przy składaniu deklaracji, z której wynika nadpłata podatku i która to ma być wpłacona na konto, podatnik musi złożyć aktualizację NIP. Aktualizacji NIP dokonuje się na tym samym formularzu co zgłoszenia o nadanie NIP. Trzeba tylko zaznaczyć, że jest to aktualizacja i poza danymi identyfikującymi podatnika podać dane, które są zmieniane lub podawane po raz pierwszy. W naszym przypadku będzie to numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata nadpłaty podatku. W przypadku nadpłat wykazywanych w przyszłości będą one zwracane na rachunek bankowy raz podany przez podatnika.

Podstawa prawna

l Art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd musi dokonać zwrotu w terminie

Ze złożonego przeze mnie zeznania rocznego wynika nadpłata. Czy urząd skarbowy ma obowiązek dotrzymać terminu na jej zwrot?

Tak

Urząd skarbowy musi w ustawowym terminie dokonywać zwrotów nadpłat podatku. Jeśli takiego terminu nie dotrzyma będzie musiał poza nadpłatą wypłacić podatnikowi oprocentowanie. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień: obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu; złożenia przekazu pocztowego; wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Podstawa prawna

l Art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).


Ewa Matyszewska

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama