Kategorie

Odwołanie nie powoduje wstrzymania zapłaty podatku

Łukasz Zalewski
Łukasz Zalewski
Łukasz Zalewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indiany w Bloomington w USA. Od 2012 r. jest adwokatem w Nowym Jorku, a od 2017 r. w Polsce (obecnie radcą prawnym). W wyborach samorządowych 2018 r. kandyduje do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okręgu Mirów - Czyste z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa.
inforCMS
Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje wykonania decyzji. Podatnik może jednak złożyć wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

 

Czy data otrzymania decyzji podatkowej jest istotna

Jak fiskus może doręczać decyzje podatkowe

Jednym z uprawnień podatnika, jakie daje mu Ordynacja podatkowa, jest prawo do odwołania. Podatnicy mogą więc skorzystać z tego prawa, jeśli nie zgadzają się decyzją lub postanowieniem organu podatkowego I instancji (najczęściej: naczelnika urzędu skarbowego), gdy chcą podważyć decyzję II instancji (najczęściej: dyrektora izby skarbowej) lub gdy uważają, że decyzja jest nieprawidłowa, narusza prawo lub brak było podstaw do jej wydania. Zdarza się jednak, że podatnicy zapominają, że złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, którą kwestionują. Jeśli jest to decyzja określająca wysokość podatku lub z której wynika konieczność zapłaty podatku, należy zapłacić należność. Podatnicy mają jednak możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Odwołanie od decyzji

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego I instancji można złożyć tylko do jednej instancji. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Nie zawsze jednak jest to dyrektor izby skarbowej. Jeśli decyzja dotyczy przykładowo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to organem podatkowym właściwym jest minister finansów. Odwołanie należy złożyć również do ministra finansów, gdyż w sprawach tego typu jest on jednocześnie organem podatkowym I i II instancji. Oczywiście od decyzji II instancji również przysługuje odwołanie, tym razem do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zasada określona w art. 220 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy odwołanie tylko do jednej instancji, nie kłóci się z możliwością odwołania do WSA, ponieważ sąd administracyjny jest II instancją wobec decyzji organu podatkowego wyższego stopnia.

O jeszcze innym przypadku stanowi art. 221 Ordynacji. Chodzi o to, że minister finansów, dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze mogą być również organem I instancji. Dotyczy to sytuacji, gdy wcześniej nie było żadnej decyzji, a organem podatkowym, który wydaje decyzję pierwotną, jest jeden z wyżej wymienionych. Wtedy odwołanie należy złożyć do tego samego organu. A więc jeśli przykładowo decyzję w I instancji wydał dyrektor izby skarbowej, odwołanie należy złożyć również do dyrektora izby skarbowej. Są to co prawda podstawowe zasady odwołań, ale jak wskazuje praktyka sądowa, zdarza się, że nawet profesjonalni pełnomocnicy o nich zapominają i w sytuacji, gdy dyrektor izby skarbowej wydał decyzję jako organ I instancji, składają odwołanie od razu do WSA, zamiast ponownie do dyrektora IS.

Przepisy Ordynacji stanowią także, że odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. A zatem, jeśli decyzję wydał naczelnik urzędu skarbowego, odwołanie należy wnieść do dyrektora izby skarbowej za pośrednictwem urzędu skarbowego. W praktyce więc, jeśli składamy takie odwołanie, to należy je złożyć w urzędzie skarbowym, a nie w izbie skarbowej.

Na wniesienie odwołania podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WAŻNE

Na wniesienie odwołania podatnik ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania co do zasady nie wstrzymuje wykonania decyzji

Konieczny wniosek

Zgodnie z art. 224 Ordynacji podatkowej wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady. Chodzi o sytuacje przewidziane w art. 224a i 224c Ordynacji. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji w całości lub w części do dnia wydania ostatecznej decyzji lub uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego w dwóch przypadkach. Po pierwsze w przypadku przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę. W takim przypadku wstrzymanie wykonania decyzji następuje do wysokości zabezpieczenia. Po drugie w przypadku zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę. Zabezpieczenie to powinno nastąpić poprzez ustanowienie hipotek przymusowej lub zastawu skarbowego. Wstrzymanie wykonania decyzji następuje w takiej sytuacji do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Z kolei art. 224c, czyli przepis, w którym określono drugi wyjątek, stanowi, że wstrzymanie decyzji następuje w przypadku wykonania decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość zwrotu podatku lub wysokość odsetek za zwłokę albo o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej lub spadkobiercy. Decyzja podlega wtedy wstrzymaniu w zakresie, w jakim zostanie uprawdopodobnione zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. A zatem w takich przypadkach podatnik musi uprawdopodobnić (nie mylić z udowodnieniem), że jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. W tym ostatnim przypadku decyzję wstrzymuje się do czasu wydania decyzji ostatecznej.

 

Wstrzymanie decyzji

Co do zasady organ podatkowy wstrzyma decyzję w całości lub w części w drodze postanowienia w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. W przepisach nie znajdziemy jednak definicji tych pojęć. Ich wykładnię odnajdziemy natomiast np. w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 3879/06).

Istotnym uprawnieniem dla podatników jest także możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie decyzji przed wniesieniem odwołania. A zatem można najpierw złożyć wniosek o wstrzymanie decyzji, a dopiero później wnieść odwołanie.

Korzystny dla podatników jest także przepis art. 224b Ordynacji, zgodnie z którym wstrzymanie wykonania decyzji nie pozbawia podatnika prawa do jej wykonania oraz nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Wykonanie decyzji organu podatkowego zostaje wstrzymane z mocy prawa również w sytuacji, gdy organ nie rozpatrzył odwołania w terminie, czyli w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy lub w ciągu trzech miesięcy (jeśli przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o jej przeprowadzenie).

Sprawę może zakończyć wydanie przez organ decyzji, w której organ podatkowy uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości. W takiej sytuacji organ musi wydać nową decyzję, którą uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną.

PRZYKŁAD

ZŁOŻENIE ODWOŁANIA

Podatnik otrzymał decyzję naczelnika urzędu skarbowego, z którą się nie zgodził. Naczelnik był więc I instancją, a zatem odwołanie od jego decyzji można złożyć do dyrektora izby skarbowej, który stanowi organ II instancji. Jeśli jednak podatnik chce odwołać się do sądu, to decyzja dyrektora izby skarbowej jest traktowana jak decyzja I instancji.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Art. 220-235 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.