REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy odpowiadamy za cudze zaległości podatkowe

Krzysztof Koślicki
ekspert podatkowy, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN
inforCMS

REKLAMA

Ordynacja podatkowa wskazuje, że w niektórych sytuacjach za nasze zobowiązania podatkowe mogą odpowiadać solidarnie osoby trzecie. Co to oznacza?

Osobami trzecimi, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, są co do zasady osoby inne niż podatnik. Nie oznacza to, że organ może dochodzić zapłaty zaległości od kogokolwiek. Odpowiedzialność danej osoby musi wynikać wprost z przepisu ustawy, wśród takich osób Ordynacja wskazuje członów rodziny, w tym rozwiedzionych małżonków, nabywców przedsiębiorstwa, firmantów, dzierżawców, członów zarządu, osób prawnych lub w niektórych przypadkach jej pełnomocników czy również gwarantów i poręczycieli.

Odpowiedzialność osób trzecich należy odróżnić od odpowiedzialności następców prawnych choć w niektórych przypadkach może to dotyczyć tych samych osób, jak np. dzieci będących spadkobiercami.

Osoby trzecie wskazane w ustawie odpowiadają solidarnie za zaległości podatkowe. Zasady odpowiedzialności solidarnej zostały określone w kodeksie cywilnym. Polega ona na tym, że wierzyciel (organ podatkowy) może dochodzić całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników (podatnika i osoby/osób trzecich) łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. O ile jeden ze zobowiązanych solidarnie spłaci wierzyciela, zwalnia to pozostałych dłużników (solidarność dłużników). Jednak tak długo, jak zobowiązanie nie wygaśnie, wszyscy dłużnicy są zobowiązani do jego zapłaty. Nie można więc spłacić swojej części długu, gdyż taki podział nie występuje. Cywilnoprawna odpowiedzialność solidarna jest trochę łagodzona na gruncie Ordynacji, co może być uzasadnione nadzwyczajnym charakterem tej instytucji. Mimo wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej egzekucja z majątku tej osoby może być wszczęta, dopiero gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się bezskuteczna, choćby w części.

Istotne jest to, że osoby trzecie mają prawo dochodzenia regresu od podatnika, za którego zaległości odpowiadają. Jednakże możliwość odzyskania tych kwot może wydawać się iluzoryczna, skoro nie udało się to organowi egzekucyjnemu, jednak dłuższy termin przedawnienia przewidziany w prawie cywilnym oraz możliwość stosunkowo łatwego przerwania biegu terminu przedawnienia daje taką nadzieję.

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

W jaki sposób następuje przeniesienie odpowiedzialności na osobę trzecią? Czy można się jakoś obronić?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trudno mówić tu dosłownie o przeniesieniu odpowiedzialności na osobę trzecią, gdyż ciąży ona nadal również na podatniku. Jednak mając na uwadze warunek bezskuteczności egzekucji z majątku podatnika, praktycznie egzekucja będzie prowadzona wyłącznie z majątku osoby trzeciej, chyba że sytuacja materialna podatnika się polepszy lub zostanie ujawniona.

Odpowiedzialność osób trzecich nie powstaje samoistnie z mocy prawa. Niezbędne jest wydanie decyzji określającej tę odpowiedzialność. Jej wydanie może nastąpić dopiero w ramach postępowania, którego wszczęcie nie zawsze jest możliwe.

Autopromocja

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Zapisz się na

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Wszczęcie postępowania może nastąpić dopiero, jeśli podatnik nie zapłaci swojego zobowiązania w terminie, doręczono mu decyzję określającą wysokość zobowiązania, o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego VAT, określającej wysokość odsetek za zwłokę. Postępowanie to nie może zostać wszczęte również przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeśli tytuł egzekucyjny jest wystawiany na podstawie deklaracji.

 

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

W przypadku odpowiedzialności ciążącej na nabywcy przedsiębiorstwa jego zorganizowanej części lub składników majątkowych, których wartość przekracza ustalony limit, można uwolnić się od ryzyka tej odpowiedzialności lub ją ograniczyć. Wymaga to uzyskania zaświadczenia wydawanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Nabywca ponosi w takim wypadku odpowiedzialność tylko za zaległości wykazane w takim zaświadczeniu, jeśli tam ich nie wykazano, odpowiedzialności tej nie ponosi. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy zbycie miało miejsce w określonym terminie od wydania zaświadczenia. Dla przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest to termin 30 dni, zaś dla pozostałych składników majątku to dość krótki termin - trzy dni. O ile posiadamy zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale zbycie nastąpiło po przekroczeniu powyższych terminów, odpowiedzialność jest tylko częściowo ograniczona. Osoba trzecia będzie bowiem odpowiadać za zaległości powstałe po dniu wydania zaświadczenia.

A jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania małżonka albo innego członka rodziny? Czy po rozwodzie odpowiedzialność wygasa? A co jeśli partnerzy mieszkają razem, nie mając ślubu?

Nałożenie tej odpowiedzialności na członków rodziny podatnika, w tym małżonka, dotyczy tylko przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wydanie decyzji o odpowiedzialności członka rodziny wymaga dodatkowo wykazania m.in. tego, że osoba ta stale współdziałała z podatnikiem w wykonywaniu tej działalności. Nie obejmuje zatem osób, które nieincydentalnie pomagają członkom rodziny w prowadzonej przez nich działalności. Nie trzeba zatem bać się tej odpowiedzialności, jeśli od czasu do czasu pomożemy rodzinie. Dodatkowym warunkiem nałożenia tej odpowiedzialności jest wykazanie przez organ, iż członek rodziny odnosił korzyści z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Jest dość trudne do wykazania przez organ, tym bardziej że korzyści te mogą mieć charakter rzeczowy, a nie pieniężny. Jednak organ, orzekając o odpowiedzialności, ma obowiązek dokładnie wyliczyć te korzyści. Odpowiedzialność ta jest ograniczona w stosunku do osób objętych obowiązkiem alimentacyjnym, niestety tylko do wysokości wynikającej z tego obowiązku.

Nawet rozwód nie uwolni nas od tej odpowiedzialności, bowiem nawet rozwiedziony małżonek może odpowiadać za zaległości drugiego. Oczywiście obejmuje to wyłącznie zaległości z tytułu zobowiązań powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jej brak w trakcie trwania małżeństwa wyłącza tym samym tę odpowiedzialność. Dodatkowo jest ona ograniczona do wysokości udziału w majątku wspólnym. O ile występuje majątek odrębny, nie jest on zagrożony. Przepisy też mają również zastosowanie w przypadku separacji lub unieważnienia małżeństwa.

Członkowie rodziny podatnika, którzy mogą odpowiadać za jego zobowiązania, to wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) i ich małżonkowie, rodzeństwo podatnika oraz osoby pozostające z nim w faktycznym pożyciu. Ustawodawca nie wskazuje tu, jak w innych przepisach, iż dotyczy to tylko pożycia małżeńskiego. Zatem odpowiedzialność ta nie będzie dotyczyć tylko osób przeciwnej płci niż podatnik, co jest często warunkiem skorzystania z ulg podatkowych. Jeśli chodzi o ściąganie zaległości podatkowych, ustawodawca okazuje się być znacznie bardziej tolerancyjny. Ustawodawca nie odwołuje się tu bezpośrednio do stałości tego pożycia, jednak samo użycie słowa pozostający zakłada pewną trwałość takiego stanu.

A czy jeśli kupię albo przejmę firmę, to co z jej zobowiązaniami? Czy oświadczenie tej sprzedawanej, że nie ma zobowiązań, pozwoli się nabywcy obronić przed odpowiedzialnością? Co jeśli wydane zaświadczenie o niezaleganiu wykazywało brak zaległości, a okazuje się, że zaległości jednak są?

Jak to już wcześniej powiedzieliśmy, odpowiedzialność mogą ponosić nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części oraz składników majątkowych znacznej wartości (obecnie ponad 16 100 zł), jeśli nie zabezpieczymy się uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu. Tylko takie zaświadczenie wydawane przez naczelnika bezpośrednio nabywcy może go chronić przed tą odpowiedzialnością. Samo oświadczenie sprzedawcy nie ma takiej wartości, może ułatwiać dochodzenie naprawy szkody, jednak mając na uwadze bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organ podatkowy, może być to iluzoryczne.

Oprócz uzyskania zaświadczenia bardzo ważne jest, by zbycie nastąpiło przed upływem terminu, w którym zaświadczenie ma moc ochronną, a w przypadku składników majątkowych to tylko trzy dni. Po tym czasie nie chroni ono nabywcy w pełni przed odpowiedzialnością za zaległości zbywcy. Jeśli jednak postaraliśmy się o zaświadczenie, a zbycie nastąpiło przed upływem okresu, w jakim zaświadczenie to skutecznie wyłącza odpowiedzialność nabywcy, późniejsze określenie zaległości podatkowej u zbywcy nie ma znaczenia dla odpowiedzialności nabywcy. Trudno, by odpowiadał on, gdy organ państwa potwierdza mu fakt braku istnienia zaległości. Spełnienie powyższych warunków uwalnia podatnika trwale od ryzyka nałożenia na niego takiej odpowiedzialności.

 

W tym zakresie należy przestrzec wszelkie osoby, które nabywając składniki majątkowe znacznej wartości (jak np. samochód) od firm. Osoby te często nie mają świadomości ani ryzyka takiej odpowiedzialności, ani możliwości uwolnienia się od niej. Zaś są to przypadki, w których organy dość łatwo mogą dochodzić zapłaty należności od innej osoby niż podatnik.

Jak kształtuje się odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za ich zobowiązania? Czy zasady te dotyczą także byłych wspólników?

Wspólnicy spółek osobowych odpowiadają całym swoim majątkiem tak za zaległości spółki, jak i za zaległości innych wspólników wynikające z działalności spółki. Pod względem podatkowym uczestnictwo w takiej spółce wymaga dużego zaufania wobec pozostałych wspólników. Nawet bieżąca kontrola spełniania przez nich obowiązków podatkowych może okazać się niewystarczająca. Jeśli bowiem wspólnicy okażą się nierzetelni, nawet wystąpienie ze spółki nie uwolni nas od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w okresie, gdy byliśmy wspólnikiem, a podatki płaci się przecież z pewnym opóźnieniem.

Czy osoba trzecia odpowiada za te wszystkie zobowiązania w całości, czy może do jakiegoś określonego poziomu?

Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem, ale oznacza to tylko tyle, że organ może dochodzić zaspokojenia zaległości podatkowej z dowolnych składników majątku osoby trzeciej, a nie tylko tych, z którymi wiąże się ta odpowiedzialność.

Odpowiedzialność ta jest dodatkowo ograniczona co do wysokości. Wynika to z akcesoryjnego charakteru odpowiedzialności osób trzecich, która w zamierzeniu ma uniemożliwiać ucieczkę podatników przed egzekucją. I tak odpowiedzialność członków rodziny jest ograniczona co do zasady do wysokości uzyskanych korzyści, rozwiedzionego małżonka - do wysokości udziału w majątku wspólnym; nabywcy przedsiębiorstwa, jego części lub składników majątkowych - do wartości nabytego mienia.

Andrzej Nikończyk

doradca podatkowy, kancelaria podatkowa Ożóg i Wspólnicy

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe w 2023 roku - aktualne stawki, kalkulatory (zmiana oprocentowania od 5 października)

  Jakie odsetki ustawowe obowiązują w 2023 roku? Jaka jest aktualna stawka odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym? Ile wynosi obecnie stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Uwaga! Od 5 października nastąpiła zmiana oprocentowania.

  Stopy procentowe NBP 2022 - obniżka o 0,25 pkt proc. od 5 października

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 4 października 2023 r. (ze skutkiem od 5 października br.) wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt proc (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%.

  Międzynarodowe standardy rachunkowości - nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej od 16 października 2023 r.

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

  Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 października 2023 roku. NBP nr 192/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6303 zł.

  Sprzedaż e-commerce i import towarów - limity 2024

  W roku 2024 nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów dla sprzedaży e-commerce oraz importu towarów. W porównaniu z rokiem 2023, nowe limity będą niższe, co może wpłynąć na działalność wielu przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

  EBC: kurs EUR/PLN z 2 października 2023 r.

  Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 2 października 2023 roku. Kurs EUR/PLN to 4,6123 zł.

  Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

  Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

  Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, co zmienia najnowsze rozporządzenie!

  30 września weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom oraz warunków ich zatrudniania. Kiedy i na jakich warunkach może być zatrudniona osoba niepełnoletnia? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? 

  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  REKLAMA