Kategorie

Korzystne zmiany w Ordynacji podatkowej

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
inforCMS
1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe, korzystne dla podatników, przepisy Ordynacji podatkowej. Według nich podatnicy, którzy dobrowolnie uregulują zaległość podatkową, mają prawo do obniżenia o 25% wysokości odsetek za zwłokę. To tylko niektóre ze zmian.

Nowelizacja Ordynacji jest korzystna dla podatników. Oczywiście są przepisy, które nie spodobają się podatnikom, ale jest ich mniej niż zazwyczaj. Wiele zależy od praktyki stosowania nowych przepisów przez organy podatkowe. Widoczna jest jednak próba uwzględnienia przez parlament zgłaszanych przez podatników postulatów poprawy przepisów, które wcześniej się nie sprawdziły.

Zwrot opłaty za interpretację indywidualną

Osoba zainteresowana otrzymaniem interpretacji musi sama obliczyć wysokość opłaty. I tu zaczynają się problemy. Nie ma jednej stałej opłaty za wydanie interpretacji. Jest ona zależna od ilości stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Przy czym od każdego „stanu” lub „zdarzenia” należy zapłacić 40 zł. Od 1 stycznia 2009 r., gdy wnioskodawca pomyli się i zapłaci za dużo, organ podatkowy musi mu zwrócić nienależną opłatę. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Podatnik nie musi składać wniosku w tej sprawie. Organ podatkowy ma obowiązek zwrotu nadpłaconej opłaty bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Jeżeli natomiast podatnik zapłaci za mało, zostanie wezwany do uzupełnienia tego braku bez negatywnych dla niego konsekwencji. Do tej pory nieuiszczenie opłaty za wydanie interpretacji oznaczało, że organy podatkowe pozostawiały wniosek bez rozpatrzenia, nie wzywając uprzednio do uiszczenia opłaty.

Wyjawienie aktywów

Reklama

Po nowelizacji strona lub kontrolowany mogą odmówić złożenia oświadczenia w sprawie wyjawienia majątku, który może być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (art. 39 O.p.). Organ podatkowy ma obowiązek poinformować podatnika o prawie do odmowy złożenia takiego oświadczenia. Za brak oświadczenia o wyjawieniu majątku podatnik nie może zostać ukarany karą porządkową. Wcześniej organy podatkowe nakładały kary porządkowe na osoby, które odmówiły wyjawienia majątku, i to nie tylko w sprawach związanych z zastawem i hipoteką.

Jeżeli jednak podatnik przychyli się do prośby organu podatkowego i złoży oświadczenie w sprawie wyjawienia majątku, nie ponosi odpowiedzialności za wartość tych przedmiotów podaną w oświadczeniu. Po nowelizacji podatnik nie może być ukarany za to, że w oświadczeniu:

• nie podał szacunkowej wartości rzeczy lub praw majątkowych albo

• podał wartość nieodpowiadającą rzeczywistej wartości ujawnionych rzeczy lub praw.

Nie można więc ukarać podatnika za to, że zaniżył wartość swoich aktywów. Jest to ważne przy zastawie skarbowym, którym można obciążyć aktywa o określonej wartości. W 2009 r. zastawem skarbowym mogą być obciążone tylko przedmioty, których wartość wynosi co najmniej 11 000 zł (w 2008 r. było to 10 600 zł).

Niższe o 25% odsetki od zaległości

Zmiana art. 56 O.p. jest chyba jedną z najważniejszych dla podatników i płatników. Prawo do obniżenia stawki odsetek za zwłokę o 25% mają osoby, które złożą korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacą w całości zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Musi to być jednak korekta niewymuszona przez organy podatkowe, np. poprzez kontrolę lub czynności sprawdzające.

WAŻNE!

Minister Finansów będzie publikował po każdej obniżce lub podwyżce stóp procentowych przez RPP dwie stawki - obliczoną według 200% i 150% stopy lombardowej ogłoszonej przez RPP.

Oszacujmy, jakie korzyści ze zmiany przepisów odniosą podatnicy. Odsetki od zaległości podatkowej od kwoty 100 000 zł wyniosą 14 500 zł w skali roku (przy stawce odsetek z 27 listopada 2008 r. wynoszącej 14,5%). Obniżenie kwoty odsetek o 25% oznacza, że podatnik zapłaci o 3625 zł mniej, jeżeli zaległość zapłaci dobrowolnie.

Zapłata podatków z zagranicy

Reklama

Wielu Polaków reguluje podatki z zagranicy. Po nowelizacji nie ma już wątpliwości, że mogą to uczynić również w bankach niemających siedziby na terytorium Polski. Nowelizacja wskazała bowiem, jak ustalić moment zapłaty podatku. Terminem zapłaty podatku w takiej sytuacji jest:

• dzień obciążenia rachunku w zagranicznym banku lub instytucji kredytowej - jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych,

• dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego - jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego po upływie 5 kolejnych dni roboczych.

PRZYKŁAD

Podatnik pracuje w Anglii. W Polsce wynajmuje mieszkanie. Podatnik wybrał opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W Anglii założył konto w banku, który nie ma siedziby ani oddziału w Polsce. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych za 2008 r. podatnik powinien zapłacić do końca stycznia 2009 r. (PIT-28). Ponieważ w 2009 r. 31 stycznia przypada w sobotę, ostateczny termin zapłaty podatku upływa 2 lutego 2009 r. Podatnik złożył polecenie przelewu w banku w Anglii 2 lutego 2009 r. Kwota podatku pojawiła się na rachunku urzędu skarbowego 6 lutego 2009 r. Ponieważ polecenie przelewu zostało zrealizowane w ciągu 5 kolejnych dni roboczych, podatnik dotrzymał terminu zapłaty podatku. Z przepisów wynika bowiem, że zapłata podatku została przez podatnika dokonana w dniu obciążenia rachunku bankowego podatnika, czyli 2 lutego 2009 r.

Ustalenie momentu zapłaty podatku jest bardzo istotne, ponieważ terminowe uregulowanie podatku jest podstawowym obowiązkiem podatnika. Naruszenie tego obowiązku wiąże się zwykle z dotkliwymi konsekwencjami w postaci:

• odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,

• grzywny nakładanej na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Zapłata podatku gotówką

Zapłata podatku przez przedsiębiorców do końca 2008 r. powinna być dokonywana bezgotówkowo (przelewem bankowym). Unormowanie to sprawiało często trudność przedsiębiorcom prowadzącym firmy niewielkich rozmiarów i rozliczającym się głównie gotówkowo. Po nowelizacji tzw. mikroprzedsiębiorcy nie muszą płacić podatku bezgotówkowo za pomocą przelewów bankowych. Mogą regulować podatki gotówką.

SŁOWNICZEK

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. (art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Zapłata podatku kartą płatniczą

Można już wybrać się do niektórych urzędów bez zabierania gotówki i zapłacić po wizycie w urzędzie podatek kartą płatniczą, pod warunkiem że będą to podatki stanowiące dochody budżetu gminy, powiatu lub województwa. Dodatkowym warunkiem jest, aby rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa dopuściły taką formę zapłatę podatku. Jest to o tyle wygodne, że bank może potwierdzić fakt zapłaty podatku w przypadku zagubienia wyciągu z karty poprzez wydanie jej historii. Natomiast przy płatnościach podatku gotówką zawsze istnieje ryzyko nieodwracalnego zagubienia pokwitowania. Niestety, nadal innych rodzajów podatków (pdop, pdof, VAT) nie można zapłacić kartą płatniczą.

Dłuższy czas na wystąpienie o nadpłatę

Przed nowelizacją czas na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty był krótszy niż przysługujący organom podatkowym na dochodzenie od podatnika ewentualnych zaległości podatkowych. Prawo podatnika do odzyskania nadpłaty wygasało np. po upływie 5 lat od złożenia PIT-36, a przedawnienie zobowiązania podatkowego - 5 lat, ale po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po nowelizacji prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa dopiero po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Mniejszy zakres odpowiedzialności osób trzecich

Odpowiedzialność za długi innych osób tylko dlatego, że się od nich coś kupiło lub dzierżawiło, zawsze budziła kontrowersje. Wreszcie ustawodawca ograniczył tę odpowiedzialność. Po nowelizacji nabywca składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (np. samochodu) nie ponosi już odpowiedzialności za długi podatkowe sprzedawcy.

Po nowelizacji została ograniczona odpowiedzialność dzierżawców lub użytkowników nieruchomości. Odpowiedzą oni za zobowiązania podatkowe właściciela nieruchomości tylko wtedy, gdy między nimi istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w myśl przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy.

Po nowelizacji została ograniczona też odpowiedzialność wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy spółek komandytowych albo komandytowo-akcyjnych. Odpowiedzą oni całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami tylko za zaległości podatkowe spółki, a nie za zaległości podatkowe innych wspólników.

Ponadto były wspólnik tych spółek poniesie odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe, których termin płatności upływał w czasie, gdy był wspólnikiem. To bardzo ważna zmiana, zwłaszcza gdy coraz więcej podatków jest płaconych nie w cyklu miesięcznym, lecz kwartalnym. Wydłuża się wtedy czas między czynnością powodującą powstanie zobowiązania podatkowego a terminem zapłaty podatku.

PRZYKŁAD

W marcu 2009 r. Jan Kowalski przestał być wspólnikiem spółki jawnej. Spółka rozlicza VAT kwartalnie. Spółka nie zapłaciła VAT za I kwartał 2009 r. w kwocie 1,5 mln zł. Ponieważ Jan Kowalski nie był wspólnikiem spółki 25 kwietnia 2009 r., kiedy przypadał termin płatności VAT, organy podatkowe nie mogą skierować przeciwko Janowi Kowalskiemu egzekucji tej kwoty.

Jedynie w przypadku zobowiązań podatkowych wymienionych w art. 52 O.p. (np. nienależna nadpłata) były wspólnik odpowiada za zobowiązania powstałe w czasie, kiedy był wspólnikiem.

PRZYKŁAD

W grudniu 2008 r. spółka wykazała w deklaracji nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy spółki. Kwota zwrotu została wykazana w deklaracji w wysokości wyższej niż należna. W marcu 2009 r. spółka otrzymała nienależnie kwotę zwrotu VAT w wysokości wykazanej w deklaracji. W kwietniu 2009 r. Jan Kowalski przestał być wspólnikiem spółki jawnej. Ponieważ Jan Kowalski był wspólnikiem spółki w okresie, w którym spółka otrzymała kwotę nienależnego zwrotu VAT, odpowiada za zaległość podatkową powstałą z tego tytułu.

Po nowelizacji tak samo jest ustalany zakres odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. lub akcyjnej, którzy nie rozpoczęli w odpowiednim czasie procedur upadłościowych spółki. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe:

• z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz

• wymienione w art. 52 O.p., powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

WAŻNE!

Do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2009 r. stosuje się mniej korzystne art. 112, 114a i art. 115 § 1 O.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Wezwanie

Po nowelizacji osoba wezwana na przesłuchanie może odmówić stawienia się na to wezwanie bez konieczności składania wyjaśnień przyczyn takiego niestawiennictwa. Taka osoba nie może być ukarana karą porządkową. W każdym przypadku w wezwaniu na przesłuchanie organ podatkowy musi poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie. Dotyczy to także wezwań telegraficznych lub telefonicznych.

Dostęp do akt sprawy

Po nowelizacji podatnik, który jest stroną postępowania, ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu tego postępowania.

Zawiadomienie o kontroli

Od 1 stycznia 2009 r. organy podatkowe muszą zawiadomić kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Może ona zostać przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Niestety, od tej zasady obowiązuje wiele wyjątków (patrz „Przewodnik po zmianach 2008/2009” cz. 2).

Klauzula wykonalności

Przed nowelizacją zasadą była często szybka egzekucja decyzji wymiarowych wydanych już w I instancji. Wyjątkiem zaś było wstrzymanie wykonania takiej decyzji. Po nowelizacji decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Niestety, nadal jest wiele sytuacji, gdy organ podatkowy może nadać decyzji nieostatecznej klauzulę natychmiastowej wykonalności.

Zaświadczenia

Po nowelizacji obowiązuje prostsza dla właścicieli przedsiębiorstw procedura wydawania zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przed nowelizacją wniosek w tej sprawie mógł złożyć tylko kupujący za zgodą sprzedawcy. Po nowelizacji o wydanie takiego zaświadczenia może wystąpić również właściciel firmy. Może je następnie okazać w czasie negocjacji zainteresowanemu kupnem firmy, nie kłopocząc go procedurami podatkowymi (art. 306g O.p.).

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1318

• ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1318

Tomasz Król

konsultant podatkowy

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?