REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż lekkich olejów opałowych - wyjaśnienia MF

REKLAMA

Zdaniem Ministerstwa Finansów częste kontrole u sprzedawców lekkich olejów opałowych są konieczne ze względu na wykrywaną skalę oszustw. Jednocześnie, jak podkreśla MF, sukcesywnie wprowadzane są ułatwienia dotyczące kontroli i obowiązków ewidencyjnych u sprzedawców olejów opałowych. Przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów z 18 sierpnia 2010 r. (nr CA3/8163/3-6,8-10/10BM11/S-866,877, 890, 898,943/10) w tej sprawie.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Finansów pismami sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym prowadzonych przez organy kontroli skarbowej i organy Służby Celnej, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

REKLAMA

Autopromocja

Kontrola podatkowa

W celu przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z nieuprawnionym wykorzystywaniem do celów napędowych lekkiego oleju opałowego służby podległe Ministrowi Finansów od wielu lat podejmują działania eliminujące tego rodzaju nieprawidłowości. Jednym z głównych elementów systemu kontroli prawidłowości obrotu olejami opałowymi jest również instytucja oświadczeń o przeznaczeniu tych wyrobów na cele opałowe.

Podstawowe akty prawne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podatników (tj. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) regulują zarówno uprawnienia organów kontroli jak i skorelowany z nimi obowiązek podmiotu poddania się tej kontroli. Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) kontrole są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Z analizy ryzyka przeprowadzonej na podstawie posiadanych przez Służbę Celną informacji co do przedmiotowego obszaru wynika istnienie szeregu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. W latach 2005-2009 organy Służby Celnej przeprowadziły 2043 kontrole podatkowe w zakresie obrotu olejem opałowym - rezultaty tych kontroli wykazały szereg nieprawidłowości, w wyniku których szacunkowe uszczuplenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego wyniosły 590 258 132 zł.

Kontrole podatkowe w obszarze obrotu olejem opałowym przeprowadzone przez organy Służby Celnej w 2009 r., w których stwierdzono nieprawidłowości, stanowiły 56% kontroli. Podobne wyniki kształtowały się w 2008 r. - 52% i w 2007 r. - 53%. Z kolei z ustaleń organów kontroli skarbowej wynika, że w zakończonych w 2009 r. 138 kontrolach prowadzonych w 111 podmiotach uczestniczących w obrocie olejem opałowym lub wykorzystujących olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, w 44 kontrolach badaniem objęto ponad 31 tys. oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. W przypadku 29 kontroli zakwestionowano rzetelność ponad 15 tys. oświadczeń. Dodatkowo należy zaznaczyć, że już tylko w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. stwierdzono 381 przypadków nieprawidłowości w wyżej wymienionym obszarze.

Mając na uwadze to, że sprzedaż oleju opałowego bez uiszczenia podatku akcyzowego w należnej wysokości stanowi przestępstwo podatkowe oraz powoduje uszczuplenia wpływów do budżetu państwa należy tak ukształtować przepisy oraz ich realizację, aby podmioty sprzedające oleje przeznaczone do celów opałowych mogły we właściwy sposób wywiązywać się z obowiązków uprawniających do stosowania stawki określonej dla tych wyrobów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego i dokonanie jego porównania z obowiązującym stanem prawnym. W tym celu organ kontrolny wykorzystuje przyznane mu przez ustawodawcę uprawnienia, do których zalicza się prawo m.in. do przesłuchiwania świadków, żądania udostępnienia dokumentów, zasięgania opinii biegłych, czy zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. Zakres kontroli podatkowej wynika z art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tymi przepisami celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z przepisów tych wynika również zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, który obejmuje wypełnianie przez podmioty obowiązków materialnych, jak i proceduralnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. W tym celu właściwe organy podatkowe kontrolujące zasadność stosowania przez sprzedawcę stawki określonej dla olejów opałowych są w pełni uprawnione do sprawdzania wszelkich przesłanek do stosowania tej stawki, w tym zatem również autentyczności danych zamieszczonych w dokumentach. Zgodnie z art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Z zasady swobodnej oceny dowodów wynika także, że organ podatkowy - przy ocenie stanu faktycznego - nie jest skrępowany żadnymi regułami ustalającymi wartości poszczególnych dowodów. W przedmiotowej sprawie w trakcie kontroli sprawdza się, czy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem preferencyjnej stawki dołożył należytej staranności w celu wykonania obowiązków nałożonych na niego ustawą, m.in. w zakresie kompletności oświadczeń.

Zmiany wprowadzające ułatwienia

REKLAMA

Niemniej mając na uwadze problemy przedstawiane podczas regularnych spotkań z przedstawicielami dystrybutorów olejów opałowych oraz stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości, w 2009 r. skierowano do Dyrektorów Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej stanowisko, w którym stwierdzono, że nie można było w stosunku do sprzedawcy wyciągać konsekwencji podatkowych w przypadku złożenia przez nabywcę fałszywych oświadczeń, o ile organ podatkowy nie udowodnił, że sprzedawca mógł wiedzieć o nieprawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, ponieważ przed 1 marca 2009 r. ustawodawca nie nałożył na niego obowiązku sprawdzania prawdziwości tych danych, a obowiązujące przepisy nie obligowały podatnika do odmowy sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego, w sytuacji złożenia przez kupującego kompletnego pod względem formalnym i czytelnego oświadczenia.

Kolejną uregulowaną w tym obszarze kwestią jest doprecyzowanie stosowania stawki akcyzy przy sprzedaży lekkich olejów opałowych w wysokości 1822 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/m3 - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Niezależnie od tego „wprowadzono także istotne zmiany w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z decyzji organów podatkowych. Znowelizowane w tym zakresie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. w zakresie wykonywania decyzji organu podatkowego wprowadziły zasadę wstrzymania z mocy ustawy wykonania nieostatecznej decyzji organu podatkowego w czasie trwania postępowania odwoławczego oraz zasadę wykonania decyzji ostatecznej, chyba, że wstrzymano jej wykonanie. W tej sytuacji organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia tego sądu. W praktyce oznacza to, że decyzja organu będzie wykonana dopiero po zakończeniu postępowania sądowo-administracyjnego.

 

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, w latach 2009-2010 dokonano zmian w przepisach prawa podatkowego. Do zasadniczych zmian w przywołanych przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), która weszła w życie 1 marca 2009 r., należy zaliczyć nałożony obowiązek okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego, w celu potwierdzenia jej tożsamości. Natomiast sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy osoba je nabywająca odmawia okazania tego dokumentu, a także gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców sprzedających olej opałowy (umocowanie prawne do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach) i zabezpiecza ich interes prawny jako podmiotów stosujących stawkę podatku akcyzowego dla oleju opałowego, po spełnieniu przez nich wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z tej stawki wymaganych przepisami prawa.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku akcyzowym uchwalone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. mają na celu zwolnienie niektórych podmiotów nabywających olej opałowy, tj. organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, publiczne szkoły i szereg placówek wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, z obowiązku składania przedmiotowego oświadczenia. W miejsce tego oświadczenia przewiduje się oświadczenie złożone w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą oleju opałowego. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2010 r. Będzie ona również sprzyjać sprzedawcom oleju opałowego, chociażby na skutek zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych podmiotów.

Dodatkowo dokonano również zasadniczych zmian korzystnych dla przedsiębiorców w przepisach dotyczących kontroli działalności gospodarczej: ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono w zakresie kontroli ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz m.in. ustawę Ordynacja podatkowa. Zmiany te dotyczą m.in. obniżenia limitu czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości, doprecyzowania przesłanek wyłączających stosowanie ograniczeń liczby jednoczesnych kontroli u przedsiębiorcy oraz czasu trwania kontroli, wprowadzenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy wprowadzenia sankcji wobec organu kontroli w postaci uznania braku podstawy do przeprowadzenia kontroli w sytuacji, gdy upoważnienie do kontroli nie spełnia ustawowych wymagań.

Powyżej przedstawiony stan prawny powinien w znacznym stopniu ułatwić podmiotom sprzedającym olej opałowy stosującym się do warunków określonych przepisami prawa prowadzenie działalności i stosowanie stawki podatku akcyzowego określonej dla olejów opałowych.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA