Kategorie

Sprzedaż lekkich olejów opałowych - wyjaśnienia MF

Zdaniem Ministerstwa Finansów częste kontrole u sprzedawców lekkich olejów opałowych są konieczne ze względu na wykrywaną skalę oszustw. Jednocześnie, jak podkreśla MF, sukcesywnie wprowadzane są ułatwienia dotyczące kontroli i obowiązków ewidencyjnych u sprzedawców olejów opałowych. Przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów z 18 sierpnia 2010 r. (nr CA3/8163/3-6,8-10/10BM11/S-866,877, 890, 898,943/10) w tej sprawie.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Finansów pismami sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym prowadzonych przez organy kontroli skarbowej i organy Służby Celnej, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Kontrola podatkowa

Reklama

W celu przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z nieuprawnionym wykorzystywaniem do celów napędowych lekkiego oleju opałowego służby podległe Ministrowi Finansów od wielu lat podejmują działania eliminujące tego rodzaju nieprawidłowości. Jednym z głównych elementów systemu kontroli prawidłowości obrotu olejami opałowymi jest również instytucja oświadczeń o przeznaczeniu tych wyrobów na cele opałowe.

Podstawowe akty prawne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podatników (tj. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) regulują zarówno uprawnienia organów kontroli jak i skorelowany z nimi obowiązek podmiotu poddania się tej kontroli. Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) kontrole są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Z analizy ryzyka przeprowadzonej na podstawie posiadanych przez Służbę Celną informacji co do przedmiotowego obszaru wynika istnienie szeregu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. W latach 2005-2009 organy Służby Celnej przeprowadziły 2043 kontrole podatkowe w zakresie obrotu olejem opałowym - rezultaty tych kontroli wykazały szereg nieprawidłowości, w wyniku których szacunkowe uszczuplenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego wyniosły 590 258 132 zł.

Reklama

Kontrole podatkowe w obszarze obrotu olejem opałowym przeprowadzone przez organy Służby Celnej w 2009 r., w których stwierdzono nieprawidłowości, stanowiły 56% kontroli. Podobne wyniki kształtowały się w 2008 r. - 52% i w 2007 r. - 53%. Z kolei z ustaleń organów kontroli skarbowej wynika, że w zakończonych w 2009 r. 138 kontrolach prowadzonych w 111 podmiotach uczestniczących w obrocie olejem opałowym lub wykorzystujących olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, w 44 kontrolach badaniem objęto ponad 31 tys. oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. W przypadku 29 kontroli zakwestionowano rzetelność ponad 15 tys. oświadczeń. Dodatkowo należy zaznaczyć, że już tylko w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. stwierdzono 381 przypadków nieprawidłowości w wyżej wymienionym obszarze.

Mając na uwadze to, że sprzedaż oleju opałowego bez uiszczenia podatku akcyzowego w należnej wysokości stanowi przestępstwo podatkowe oraz powoduje uszczuplenia wpływów do budżetu państwa należy tak ukształtować przepisy oraz ich realizację, aby podmioty sprzedające oleje przeznaczone do celów opałowych mogły we właściwy sposób wywiązywać się z obowiązków uprawniających do stosowania stawki określonej dla tych wyrobów.

 

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego i dokonanie jego porównania z obowiązującym stanem prawnym. W tym celu organ kontrolny wykorzystuje przyznane mu przez ustawodawcę uprawnienia, do których zalicza się prawo m.in. do przesłuchiwania świadków, żądania udostępnienia dokumentów, zasięgania opinii biegłych, czy zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. Zakres kontroli podatkowej wynika z art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tymi przepisami celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z przepisów tych wynika również zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, który obejmuje wypełnianie przez podmioty obowiązków materialnych, jak i proceduralnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. W tym celu właściwe organy podatkowe kontrolujące zasadność stosowania przez sprzedawcę stawki określonej dla olejów opałowych są w pełni uprawnione do sprawdzania wszelkich przesłanek do stosowania tej stawki, w tym zatem również autentyczności danych zamieszczonych w dokumentach. Zgodnie z art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Z zasady swobodnej oceny dowodów wynika także, że organ podatkowy - przy ocenie stanu faktycznego - nie jest skrępowany żadnymi regułami ustalającymi wartości poszczególnych dowodów. W przedmiotowej sprawie w trakcie kontroli sprawdza się, czy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem preferencyjnej stawki dołożył należytej staranności w celu wykonania obowiązków nałożonych na niego ustawą, m.in. w zakresie kompletności oświadczeń.

Zmiany wprowadzające ułatwienia

Niemniej mając na uwadze problemy przedstawiane podczas regularnych spotkań z przedstawicielami dystrybutorów olejów opałowych oraz stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości, w 2009 r. skierowano do Dyrektorów Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej stanowisko, w którym stwierdzono, że nie można było w stosunku do sprzedawcy wyciągać konsekwencji podatkowych w przypadku złożenia przez nabywcę fałszywych oświadczeń, o ile organ podatkowy nie udowodnił, że sprzedawca mógł wiedzieć o nieprawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, ponieważ przed 1 marca 2009 r. ustawodawca nie nałożył na niego obowiązku sprawdzania prawdziwości tych danych, a obowiązujące przepisy nie obligowały podatnika do odmowy sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego, w sytuacji złożenia przez kupującego kompletnego pod względem formalnym i czytelnego oświadczenia.

Kolejną uregulowaną w tym obszarze kwestią jest doprecyzowanie stosowania stawki akcyzy przy sprzedaży lekkich olejów opałowych w wysokości 1822 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/m3 - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Niezależnie od tego „wprowadzono także istotne zmiany w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z decyzji organów podatkowych. Znowelizowane w tym zakresie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. w zakresie wykonywania decyzji organu podatkowego wprowadziły zasadę wstrzymania z mocy ustawy wykonania nieostatecznej decyzji organu podatkowego w czasie trwania postępowania odwoławczego oraz zasadę wykonania decyzji ostatecznej, chyba, że wstrzymano jej wykonanie. W tej sytuacji organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia tego sądu. W praktyce oznacza to, że decyzja organu będzie wykonana dopiero po zakończeniu postępowania sądowo-administracyjnego.

 

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, w latach 2009-2010 dokonano zmian w przepisach prawa podatkowego. Do zasadniczych zmian w przywołanych przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), która weszła w życie 1 marca 2009 r., należy zaliczyć nałożony obowiązek okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego, w celu potwierdzenia jej tożsamości. Natomiast sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy osoba je nabywająca odmawia okazania tego dokumentu, a także gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców sprzedających olej opałowy (umocowanie prawne do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach) i zabezpiecza ich interes prawny jako podmiotów stosujących stawkę podatku akcyzowego dla oleju opałowego, po spełnieniu przez nich wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z tej stawki wymaganych przepisami prawa.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku akcyzowym uchwalone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. mają na celu zwolnienie niektórych podmiotów nabywających olej opałowy, tj. organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, publiczne szkoły i szereg placówek wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, z obowiązku składania przedmiotowego oświadczenia. W miejsce tego oświadczenia przewiduje się oświadczenie złożone w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą oleju opałowego. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2010 r. Będzie ona również sprzyjać sprzedawcom oleju opałowego, chociażby na skutek zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych podmiotów.

Dodatkowo dokonano również zasadniczych zmian korzystnych dla przedsiębiorców w przepisach dotyczących kontroli działalności gospodarczej: ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono w zakresie kontroli ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz m.in. ustawę Ordynacja podatkowa. Zmiany te dotyczą m.in. obniżenia limitu czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości, doprecyzowania przesłanek wyłączających stosowanie ograniczeń liczby jednoczesnych kontroli u przedsiębiorcy oraz czasu trwania kontroli, wprowadzenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy wprowadzenia sankcji wobec organu kontroli w postaci uznania braku podstawy do przeprowadzenia kontroli w sytuacji, gdy upoważnienie do kontroli nie spełnia ustawowych wymagań.

Powyżej przedstawiony stan prawny powinien w znacznym stopniu ułatwić podmiotom sprzedającym olej opałowy stosującym się do warunków określonych przepisami prawa prowadzenie działalności i stosowanie stawki podatku akcyzowego określonej dla olejów opałowych.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.