Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprzedaż lekkich olejów opałowych - wyjaśnienia MF

Zdaniem Ministerstwa Finansów częste kontrole u sprzedawców lekkich olejów opałowych są konieczne ze względu na wykrywaną skalę oszustw. Jednocześnie, jak podkreśla MF, sukcesywnie wprowadzane są ułatwienia dotyczące kontroli i obowiązków ewidencyjnych u sprzedawców olejów opałowych. Przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów z 18 sierpnia 2010 r. (nr CA3/8163/3-6,8-10/10BM11/S-866,877, 890, 898,943/10) w tej sprawie.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Finansów pismami sprzedawców lekkiego oleju opałowego w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz mechanizmów kontroli w zakresie obrotu lekkim olejem opałowym prowadzonych przez organy kontroli skarbowej i organy Służby Celnej, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Kontrola podatkowa

W celu przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z nieuprawnionym wykorzystywaniem do celów napędowych lekkiego oleju opałowego służby podległe Ministrowi Finansów od wielu lat podejmują działania eliminujące tego rodzaju nieprawidłowości. Jednym z głównych elementów systemu kontroli prawidłowości obrotu olejami opałowymi jest również instytucja oświadczeń o przeznaczeniu tych wyrobów na cele opałowe.

Podstawowe akty prawne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podatników (tj. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) regulują zarówno uprawnienia organów kontroli jak i skorelowany z nimi obowiązek podmiotu poddania się tej kontroli. Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.) kontrole są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Z analizy ryzyka przeprowadzonej na podstawie posiadanych przez Służbę Celną informacji co do przedmiotowego obszaru wynika istnienie szeregu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. W latach 2005-2009 organy Służby Celnej przeprowadziły 2043 kontrole podatkowe w zakresie obrotu olejem opałowym - rezultaty tych kontroli wykazały szereg nieprawidłowości, w wyniku których szacunkowe uszczuplenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku akcyzowego wyniosły 590 258 132 zł.

Kontrole podatkowe w obszarze obrotu olejem opałowym przeprowadzone przez organy Służby Celnej w 2009 r., w których stwierdzono nieprawidłowości, stanowiły 56% kontroli. Podobne wyniki kształtowały się w 2008 r. - 52% i w 2007 r. - 53%. Z kolei z ustaleń organów kontroli skarbowej wynika, że w zakończonych w 2009 r. 138 kontrolach prowadzonych w 111 podmiotach uczestniczących w obrocie olejem opałowym lub wykorzystujących olej opałowy niezgodnie z przeznaczeniem, w 44 kontrolach badaniem objęto ponad 31 tys. oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. W przypadku 29 kontroli zakwestionowano rzetelność ponad 15 tys. oświadczeń. Dodatkowo należy zaznaczyć, że już tylko w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. stwierdzono 381 przypadków nieprawidłowości w wyżej wymienionym obszarze.

Mając na uwadze to, że sprzedaż oleju opałowego bez uiszczenia podatku akcyzowego w należnej wysokości stanowi przestępstwo podatkowe oraz powoduje uszczuplenia wpływów do budżetu państwa należy tak ukształtować przepisy oraz ich realizację, aby podmioty sprzedające oleje przeznaczone do celów opałowych mogły we właściwy sposób wywiązywać się z obowiązków uprawniających do stosowania stawki określonej dla tych wyrobów.

 

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego i dokonanie jego porównania z obowiązującym stanem prawnym. W tym celu organ kontrolny wykorzystuje przyznane mu przez ustawodawcę uprawnienia, do których zalicza się prawo m.in. do przesłuchiwania świadków, żądania udostępnienia dokumentów, zasięgania opinii biegłych, czy zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. Zakres kontroli podatkowej wynika z art. 281 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tymi przepisami celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z przepisów tych wynika również zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, który obejmuje wypełnianie przez podmioty obowiązków materialnych, jak i proceduralnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. W tym celu właściwe organy podatkowe kontrolujące zasadność stosowania przez sprzedawcę stawki określonej dla olejów opałowych są w pełni uprawnione do sprawdzania wszelkich przesłanek do stosowania tej stawki, w tym zatem również autentyczności danych zamieszczonych w dokumentach. Zgodnie z art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Z zasady swobodnej oceny dowodów wynika także, że organ podatkowy - przy ocenie stanu faktycznego - nie jest skrępowany żadnymi regułami ustalającymi wartości poszczególnych dowodów. W przedmiotowej sprawie w trakcie kontroli sprawdza się, czy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem preferencyjnej stawki dołożył należytej staranności w celu wykonania obowiązków nałożonych na niego ustawą, m.in. w zakresie kompletności oświadczeń.

Zmiany wprowadzające ułatwienia

Niemniej mając na uwadze problemy przedstawiane podczas regularnych spotkań z przedstawicielami dystrybutorów olejów opałowych oraz stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości, w 2009 r. skierowano do Dyrektorów Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej stanowisko, w którym stwierdzono, że nie można było w stosunku do sprzedawcy wyciągać konsekwencji podatkowych w przypadku złożenia przez nabywcę fałszywych oświadczeń, o ile organ podatkowy nie udowodnił, że sprzedawca mógł wiedzieć o nieprawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, ponieważ przed 1 marca 2009 r. ustawodawca nie nałożył na niego obowiązku sprawdzania prawdziwości tych danych, a obowiązujące przepisy nie obligowały podatnika do odmowy sprzedaży oleju opałowego z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego, w sytuacji złożenia przez kupującego kompletnego pod względem formalnym i czytelnego oświadczenia.

Kolejną uregulowaną w tym obszarze kwestią jest doprecyzowanie stosowania stawki akcyzy przy sprzedaży lekkich olejów opałowych w wysokości 1822 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/m3 - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Niezależnie od tego „wprowadzono także istotne zmiany w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z decyzji organów podatkowych. Znowelizowane w tym zakresie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. w zakresie wykonywania decyzji organu podatkowego wprowadziły zasadę wstrzymania z mocy ustawy wykonania nieostatecznej decyzji organu podatkowego w czasie trwania postępowania odwoławczego oraz zasadę wykonania decyzji ostatecznej, chyba, że wstrzymano jej wykonanie. W tej sytuacji organ podatkowy wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia tego sądu. W praktyce oznacza to, że decyzja organu będzie wykonana dopiero po zakończeniu postępowania sądowo-administracyjnego.

 

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, w latach 2009-2010 dokonano zmian w przepisach prawa podatkowego. Do zasadniczych zmian w przywołanych przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), która weszła w życie 1 marca 2009 r., należy zaliczyć nałożony obowiązek okazania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego, w celu potwierdzenia jej tożsamości. Natomiast sprzedawca jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku, gdy osoba je nabywająca odmawia okazania tego dokumentu, a także gdy dane zawarte w oświadczeniu są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców sprzedających olej opałowy (umocowanie prawne do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach) i zabezpiecza ich interes prawny jako podmiotów stosujących stawkę podatku akcyzowego dla oleju opałowego, po spełnieniu przez nich wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z tej stawki wymaganych przepisami prawa.

Z kolei zmiany w ustawie o podatku akcyzowym uchwalone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. mają na celu zwolnienie niektórych podmiotów nabywających olej opałowy, tj. organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, publiczne szkoły i szereg placówek wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz publiczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, z obowiązku składania przedmiotowego oświadczenia. W miejsce tego oświadczenia przewiduje się oświadczenie złożone w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą oleju opałowego. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2010 r. Będzie ona również sprzyjać sprzedawcom oleju opałowego, chociażby na skutek zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych podmiotów.

Dodatkowo dokonano również zasadniczych zmian korzystnych dla przedsiębiorców w przepisach dotyczących kontroli działalności gospodarczej: ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniono w zakresie kontroli ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz m.in. ustawę Ordynacja podatkowa. Zmiany te dotyczą m.in. obniżenia limitu czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w zależności od jego wielkości, doprecyzowania przesłanek wyłączających stosowanie ograniczeń liczby jednoczesnych kontroli u przedsiębiorcy oraz czasu trwania kontroli, wprowadzenia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy wprowadzenia sankcji wobec organu kontroli w postaci uznania braku podstawy do przeprowadzenia kontroli w sytuacji, gdy upoważnienie do kontroli nie spełnia ustawowych wymagań.

Powyżej przedstawiony stan prawny powinien w znacznym stopniu ułatwić podmiotom sprzedającym olej opałowy stosującym się do warunków określonych przepisami prawa prowadzenie działalności i stosowanie stawki podatku akcyzowego określonej dla olejów opałowych.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty windykacji - ile wynoszą? Czy można prowadzić windykację na koszt dłużnika?
  Zwlekający z zapłatą kontrahenci to niechlubny standard w polskich firmach. Niestety niemal każdy przedsiębiorca spotyka się w końcu z sytuacją, w której druga strona transakcji będzie zwlekać z regulacją wymagalnych zobowiązań. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, a w wielu przypadkach koniecznością okazuje się wszczęcie sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że kosztami postępowania można obciążyć dłużnika.
  Inflacja i rosnące stopy procentowe NBP. Czy Polacy oszczędzają? Czy chronią swoje oszczędności?
  Inflacja osiągnęła już w 2022 roku poziomy nienotowane od ponad dwudziestu lat. Większość prognoz sugeruje, że szybko rosnące ceny będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak Polacy odnajdują się w obliczu inflacji? Czy nasza świadomość w tym zakresie jest wysoka? Jak podchodzimy do oszczędzania? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszych raportach autorstwa dr Katarzyny Sekścińskiej „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta 2022” oraz „Postawy Polaków Wobec Finansów 2022”.
  Rozliczenie CIT za 2021 rok - do kiedy?
  Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) został przesunięty do 30 września 2022 r.
  JPK/PIT i JPK/CIT - od kiedy?
  Nowelizacja ustawy o PIT (oraz niektórych innych ustaw) z 9 czerwca 2022 r. odroczyła terminy wejścia w życie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązku ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego (tzw. JPK/PIT i JPK/CIT). Od kiedy podatnicy będą mieli obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych i wysyłania JPK/PIT lub JPK/CIT?
  PUE ZUS stanie się niedługo częścią platformy gov.pl
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl – zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, np. e-wizyty i e-wnioski, będzie też więcej aplikacji mobilnych.
  Zwolnienie z VAT i cła przywozu towarów do zwalczania skutków COVID-19 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  Decyzja Komisji Europejskiej zwalniająca z cła i VAT przywóz spoza Unii Europejskiej towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 obowiązuje do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów informuje, że zwolnienie to nie będzie przedłużone.
  Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT - rozliczenie podatku naliczonego
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach to fundamentalne prawo przysługujące podatnikom VAT. Jednym z warunków dokonania odliczenia jest rejestracja jako podatnik VAT czynny. Brak formalnej rejestracji w chwili dokonywania zakupów nie pozbawia jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, o ile będą one wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych. Wymaga to odpowiedniego wypełnienia formularza VAT-R.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych - założenia specustawy
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje specustawę, która ułatwi waloryzację kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami publicznymi. Dla umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r. będzie możliwość wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych, a w umowach zawartych po tej dacie możliwe będzie podniesienie limitów waloryzacji.
  „Podatek Belki”. RPO pisze do Minister Finansów.
  Obywatele są zaniepokojeni szybkim wzrostem cen towarów i usług. W tym kontekście pytają o zasadność dalszego opodatkowania zysków kapitałowych, znanego jako ”podatek Belki”. Jest on dużym obciążeniem fiskalnym dla gospodarstw domowych - nie tylko wobec dwucyfrowej inflacji, ale i niskiego oprocentowania lokat oraz w dobie kryzysu po pandemii, a także wojny w Ukrainie.
  KAS: Jak klienci oceniają wizytę w urzędzie skarbowym – wyniki badania
  W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” od kwietnia 2021 r. prowadzono internetowe badanie ankietowe wśród osób odwiedzających urzędy skarbowe. W ciągu roku spłynęło ponad 108 tys. wypełnionych ankiet, z których wynika, że ogólny poziom satysfakcji klientów wyniósł 82%. Wyniki badania są wykorzystywane do projektowania nowych rozwiązań i ulepszania obsługi w urzędach.
  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Stawki, skala podatkowa, ulgi, składka zdrowotna i inne nowości
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” została podpisana przez Prezydenta w dniu 13 czerwca 2022 r., natomiast 15 czerwca 2022 r. opublikowano ustawę w Dzienniku Ustaw (poz. 1265). Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych planowanych zmian. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.
  Wyższe zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r. - kto zapłaci i dlaczego
  Zmiany w PIT wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r., zdaniem Ministerstwa Finansów, pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków ale niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen skutek podatnicy odczują po 1 stycznia 2023 roku.
  Skutki podatku bankowego
  Podatek bankowy ogranicza efektywność polityki pieniężnej, nie jest wsparciem dla reformy wskaźników referencyjnych w Polsce - wynika z raportu opublikowanego w ramach Working Papers NBP.
  Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
  Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?
  Co ważniejsze do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT - prawo UE czy prawo krajowe?
  Polska wchodząc w 2004 do Unii Europejskiej wyraziła chęć bycia w „unijnej rodzinie” oraz m.in. przyjęła dorobek prawny UE wprost, tak jak był on przez lata wypracowany oraz zgodziła oddać niektóre dziedziny życia w kompetencje zarządzania i legislacji UE. Zrozumiałym jest, że aby dobrze zarządzać tworem składającym się z 27 krajów, pod każdym względem różnych krajów, trzeba posiadać narzędzia, aby wspólne dziedziny życia funkcjonowały jednakowo i w określonym porządku.
  Badanie sprawozdania finansowego. Korekty biegłego rewidenta - wprowadzać czy nie wprowadzać?
  Do zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok, zgodnie z przedłużonym terminem, pozostało jeszcze trochę czasu, ale nie zapominajmy, że wiele z nich podlega ocenie biegłego rewidenta, a ten może mieć uwagi. Co w sytuacji, gdy w wyniku badania pojawiają się korekty, a firma nie zgadza się na ich wprowadzenie?
  Składka zdrowotna 2022 a podatek - zmiany od 1 lipca
  Od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a także w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej. Zmiany te wynikają z ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1265. Nowelizacja ta jest określana potocznie jako Polski Ład 2.0, a w publikacjach Ministerstwa Finansów jako "Niskie podatki". Co się zmieni w rozliczaniu podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne?
  Kto zyska na obniżce podatku dochodowego z 17% do 12%?
  Jedynym beneficjentem zmian w PIT od 1 lipca 2022 r. będą pracownicy oraz zleceniobiorcy, którzy uzyskują miesięcznie przychody brutto w wysokości ponad 12 800 zł – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Stawka 12% i inne ważne zmiany - nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. wchodzą w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), które m.in. obniżają niższą stawkę podatkową z 17 do 12 proc. Z niższej stawki będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w VAT – wyroki TSUE
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie w dobie aktywnej działalności polskich przedsiębiorców na rynkach innych Państw członkowskich. System VAT opiera się na neutralności VAT z zachowaniem konieczności zapewnienia wpływów do budżetów państw członkowskich w miejscu konsumpcji towaru lub usługi podlegającej opodatkowaniu. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu opodatkowanie usług, które świadczone są za pomocą infrastruktury znajdującej się w innym Państwie niż siedziba podatnika. Najnowsze orzecznictwo europejskie tj. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL oraz poprzedzające go wyroki w sprawach C-547/18, Dong Yang Electronics, oraz C 931/19, Titanium Ltd., wskazują drogę w rozumieniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  Realny spadek wynagrodzeń - 1% miesięcznie nawet przez rok
  Majowy spadek płac realnych to początek dłuższego trendu. Nie należy obawiać się, że ten spadek się mocno pogłębi, będzie wynosił ok. 1 proc. miesięcznie, ale taka sytuacja może potrwać nawet rok – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.
  Logowanie do e-Urzędu Skarbowego - zmiany od 7 lipca 2022 r.
  W dniu 7 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Gotowy jest już projekt tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma związek z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy.
  Ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce - wakacje 2022 (czerwiec-lipiec)
  Na początku wakacji można spodziewać się spadku cen paliw o 5-10 gr/l - oceniają analitycy BM Reflex. Ale i tak rachunki za tankowanie w trakcie wakacji będą od 46 do 53 proc. wyższe niż rok temu. Rekordowo wysokie ceny paliw mogą zniechęcać w tym roku do wakacyjnych podróży. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że za zatankowanie 50-litrowego baku będą musieli zapłacić blisko 400 zł - informują analitycy e-petrol.pl
  Wynagrodzenia w Polskim Ładzie 2.0 – umowa o pracę, umowa zlecenia. Przykłady z kwotami brutto-netto
  Biorąc pod uwagę ilość zmian podatkowych, które zaszły w ustawie o PIT w ciągu ostatniego półrocza wielu podatników może mieć wątpliwości związane z wysokością wynagrodzenia. Poniższe zestawienia zawierają przykładowe porównania wysokości wynagrodzenia w stanie prawnym sprzed Polskiego Ładu (do końca 2020 r.), po wdrożeniu tej reformy (2021 r.) oraz w stanie prawnym po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0 (tj. 1 lipca 2022 r.). Porównując wysokość wynagrodzeń należy uwzględnić formę zatrudnienia, wysokość zarobków oraz specyfikę poszczególnych zmian, które weszły w życie w ramach nowelizacji, a więc przede wszystkim: podniesienie kwoty wolnej, wprowadzenie oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obniżenie pierwszej stawki podatku PIT z 17% do 12%. Należy też zauważyć, że Polski Ład 2.0 zakłada likwidację od 1 lipca 2022 r. tzw. mechanizmu „rolowania” zaliczek (zgodnie z którym płatnicy muszą obliczać zaliczki na dwa sposoby – według zasad obowiązujących 1 stycznia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.).
  Obligacje skarbowe w lipcu 2022 r. - oprocentowanie i oferta
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że podnosi oprocentowanie oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w lipcu 2022 r. W związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,75 pp., oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,00%, a 2-letnich 6,25%.