Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie zdarzenia można uznać za zdarzenia po dniu bilansowym

Joanna Gawrońska
inforCMS
W okresie między dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego mogą wystąpić zdarzenia, które spowodują, że sprawozdanie to okaże się niewiarygodne. Tego typu sytuacje wymagają dokonania odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. W poniższym artykule wskażemy, na jakiego rodzaju zdarzenia spółki powinny zwrócić uwagę, rozważając konieczność oraz sposób ich zaprezentowania odbiorcom sprawozdania finansowego.

Sposób postępowania ze zdarzeniami, do jakich doszło po dniu bilansowym, jest wskazany w art. 54 ustawy o rachunkowości. Do kwestii zdarzeń po dniu bilansowym odnosi się również MSR nr 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”. Zgodnie z przepisami standardu gdy jednostka po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają na sprawozdanie finansowe:

• istotny wpływ lub powodują zagrożenie kontynuowania działalności - to powinno się odpowiednio zmienić to sprawozdanie, jednocześnie dokonując odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy,

• nieistotny wpływ i nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy - odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli informacje o istotnych zdarzeniach otrzymano przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego, to skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych zamykanego roku.

W toku działalności mogą wystąpić zdarzenia po dniu bilansowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, już po jego zatwierdzeniu.

W takim przypadku skutki tych zdarzeń należy ująć w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym informacje te zostały ujawnione.

Popełnienie w poprzednich latach obrotowych tzw. błędu podstawowego powoduje, że sprawozdania finansowego za ten rok nie można uznać za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki.

Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”, w analityce „Błąd podstawowy”.

Schemat 1. Ujawnianie zdarzeń po dniu bilansowym, w myśl zapisów ustawy o rachunkowości

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reasumując, można stwierdzić, że duże znaczenie dla ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym mają:

• moment, w jakim otrzymano informację o zaistniałym zdarzeniu,

• wpływ na rzetelny i jasny sposób przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Ustawa o rachunkowości nie definiuje co należy rozumieć przez zdarzenia po dniu bilansowym. W myśl MSR nr 10 są to zdarzenia, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawdzania finansowego do publikacji. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 10 wyróżnia dwa rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym:

wymagające dokonania korekt - zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy,

niewymagające dokonania korekt - zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Schemat 2. Ujawnianie zdarzeń po dniu bilansowym, w myśl zapisów MSR nr 10

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia wymagające dokonania korekt

W MSR nr 10 przedstawione zostały przykłady zdarzeń następujących pod dniu bilansowym, wymagające dokonania korekt kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym lub ujęcia kwot, które wcześniej w sprawozdaniu nie były ujęte.

Tabela 1. Przykładowe zdarzenia wymagające dokonania korekt w sprawozdaniu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia niewymagające dokonania korekt

Spółka powinna ujawnić każde znaczące zdarzenie następujące po dniu bilansowym, które może wpłynąć na ocenę przez użytkowników. W informacji dodatkowej należy więc podać informacje o:

• charakterze zdarzenia,

• skutkach finansowych.

Przykładowe zdarzenia niewymagające dokonania korekt w sprawozdaniu, ale podlegające ujawnieniu w informacji:

1. Istotne połączenia jednostek lub sprzedaż istotnej jednostki zależnej.

2. Ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności.

3. Znaczące zakupy aktywów, znacząca sprzedaż aktywów lub konfiskata kluczowych aktywów przez państwo.

4. Zniszczenie przez pożar ważnego zakładu produkcyjnego.

5. Ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji.

6. Znaczące transakcje lub potencjalne transakcje dotyczące akcji zwykłych.

7. Nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut.

8. Zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych, które zostały ogłoszone lub weszły w życie po dniu bilansowym i mają znaczący wpływ na:

• bieżące zobowiązania podatkowe,

• bieżące należności podatkowe,

• rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

• aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

9. Podjęcie znaczących zobowiązań i zobowiązań warunkowych, np. udzielenie wysokich gwarancji.

10. Wniesienie sprawy do sądu (przez jednostkę lub przeciwko niej), wynikającej wyłącznie ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

Przykład 1

1. 30 kwietnia 2008 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, spółka MAX przegrała proces sądowy z byłym pracownikiem, w wyniku którego została zobowiązana do wypłaty odszkodowania w kwocie 100 000 zł, z tego 98 000 zł to należność główna, a 2000 zł stanowiły odsetki naliczone do dnia bilansowego.

2. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2007 r., jednostka wiedziała o wysokim prawdopodobieństwie przegrania procesu, jednak nie utworzyła rezerwy.

3. 5 maja 2008 r. spółka wypłaciła byłemu pracownikowi odszkodowanie w wysokości 104 000 zł, z tego kwotę główną 98 000 zł, odsetki 6000 zł (2000 zł do dnia bilansowego, 4000 zł od dnia bilansowego do dnia wypłaty odszkodowania).

W przedstawionym przykładzie jednostka powinna utworzyć rezerwę na oszacowaną w wiarygodny sposób stratę w postaci odszkodowania wraz z naliczonymi do dnia bilansowego odsetkami z tytułu przegranego procesu sądowego z byłym pracownikiem.

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy - 31 grudnia 2007 r.

1. Utworzenie rezerwy na przewidywaną kwotę odszkodowania wraz z odsetkami:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 98 000

Wn „Koszty finansowe” 2 000

Ma „Rezerwy” 100 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 2. Dane ze sprawozdania finansowego (fragmenty)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa w następnym roku obrotowym

1. Wykorzystanie rezerwy w związku z faktycznym powstaniem zobowiązania, tj. prawomocnym wyrokiem sądowym, na mocy którego pracownikowi przyznano odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę:

Wn „Rezerwy” 100 000

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 100 000

2. Naliczone odsetki od dnia bilansowego do dnia wypłaty odszkodowania:

Wn „Koszty finansowe” 4 000

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 4 000

3. Zapłata zasądzonego na rzecz byłego pracownika odszkodowania wraz z odsetkami:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 104 000

Ma „Rachunek bieżący” 104 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

1. 10 lutego, tj. po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, spółka MIX, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymała decyzję od urzędu skarbowego w sprawie przeprowadzonej kontroli.

2. Z decyzji wynika, że spółka musi zapłacić istotną dla niej kwotę, tj.:

• z tytułu zaległości podatkowej - 2 000 000 zł,

• odsetki naliczone do końca 2007 r. - 10 000 zł,

• sankcję karną - 40 000 zł.

Jeśli zaległość podatkowa wykryta w 2008 r. dotyczyła roku 2007, a sprawozdanie finansowe za ten rok nie zostało jeszcze zatwierdzone, to gdy zaległość ta jest istotną wartością - należy wprowadzić korektę do sprawozdania finansowego.

Ewidencja księgowa na dzień bilansowy - 31 grudnia 2007 r.

1. Korekta zwiększająca podatek dochodowy od osób prawnych:

Wn „Podatek dochodowy” 2 000 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 2 000 000

2. Naliczone przez urząd skarbowy:

a) odsetki

Wn „Koszty finansowe” 10 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 10 000

b) sankcja karna

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 40 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 40 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 3. Dane ze sprawozdania finansowego (fragmenty)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka powinna zawrzeć w nim informacje w taki sposób, aby dostarczyć podmiotom korzystającym z tego sprawozdania wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących danych w nim ujętych.

W tym celu sporządza się „Informację dodatkową”, obejmującą:

• informacje opisowe w formie wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

• opisowo przedstawione dodatkowe informacje i objaśnienia, zawierające dane liczbowe uzupełniające bilans, rachunek zysków i strat oraz ewentualnie zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

W „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”, stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, wykazuje się m.in.:

• wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem jego rodzaju - pkt 1 ppkt 12,

• zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, przy czym odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych - pkt 1 ppkt 13.

Zatem w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” należy wykazywać zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki:

• hipoteką,

• zastawem,

• zastawem skarbowym,

• wekslem.

Wymienione wyżej informacje mają na celu pokazanie ograniczeń nałożonych na jednostkę w dysponowaniu składnikami aktywów trwałych lub obrotowych.

W praktyce majątkiem jednostki najczęściej zabezpieczane są:

• zobowiązania jednostki wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

• gwarancje zapłaty zobowiązań jednostki, udzielone kontrahentom przez bank jednostki.

Przykład 3

Suma bilansowa wykazana w sprawozdaniu finansowym spółki MAX na 31 grudnia 2007 r. wyniosła 40 000 000 zł.

Po dniu bilansowym, tj. 15 lutego 2008 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania, spółka MAX udzieliła gwarancji bankowej zabezpieczonej swoim majątkiem spółce EFTA tytułem zapłaty swoich zobowiązań z odroczonym terminem płatności w związku z zakupem urządzenia od tej spółki.

Wartość udzielonej gwarancji - 8 000 000 zł.

Zdarzenie to nie zmienia istniejącego stanu faktycznego na dzień bilansowy i nie powoduje korekty pasywów - zobowiązań.

Jednak ze względu na swoje znaczenie i skalę zmiany zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w 2008 r., należy ujawnić udzieloną gwarancję w wysokości 8 000 000 zł w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Przykład 4

W sprawozdaniu finansowym spółka MAX na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazała w zobowiązaniach krótkoterminowych, w pozycji B.III.2a., kredyt bankowy w kwocie 5 000 000 zł, którego termin spłaty upływa 30 listopada 2008 r.

Po dniu bilansowym, tj. 10 marca 2008 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania, spółka MAX podpisała z bankiem aneks do umowy kredytowej, wydłużający okres spłaty kredytu do 30 listopada 2010 r., tj. o dwa lata.

Zdarzenie to nie zmienia istniejącego stanu faktycznego na dzień bilansowy i nie powoduje konieczności korekty pasywów - zobowiązań z tytułu kredytów.

Należy jednak ujawnić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego fakt wydłużenia terminu spłaty kredytu o dwa lata.

Błąd podstawowy

W praktyce zdarzają się również sytuacje, gdy ujawniane są zdarzenia mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe już po jego zatwierdzeniu. W takim przypadku skutki tych zdarzeń należy ująć w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym informacje te zostały ujawnione. W sprawozdaniu finansowym informacje te są wykazane w pasywach bilansu w pozycji A.VII. „Zysk (strata) z lat ubiegłych” jako tzw. błąd podstawowy.

Tabela 4. Ewidencja na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” w wyniku powstania błędu podstawowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

UWAGA

Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, to w przypadku zaistnienia zdarzenia, które ma istotny wpływ na to sprawozdanie, należy powiadomić o nim biegłego rewidenta.

• art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 45 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?