reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Kaucje w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 18.10.2006

W celu zabezpieczenia odbioru i zapłaty za przyszłe dostawy towarów i usług często pobierana jest od kontrahenta kaucja, np. gwarancyjna. Kaucja jest pewną sumą pieniężną złożoną jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, będącą odszkodowaniem w przypadku niedopełnienia tego zobowiązania. »

Kiedy powstają koszty finansowe

Aktualizacja: 18.10.2006

Koszty finansowe są grupą kosztów powstających na skutek operacji finansowych danej jednostki gospodarczej. W szczególności są to koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty sprzedaży inwestycji, odpisy z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji, ujemne różnice kursowe, a także odsetki od leasingu finansowego. »

Deklaracje i zgłoszenia w formie elektronicznej - przepisy wykonawcze do ordynacji podatkowej

Aktualizacja: 17.10.2006

Zmiany do ustawy - Ordynacja podatkowa weszły w życie 16 sierpnia br. W myśl znowelizowanych przepisów zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mogą załatwiać wiele spraw nie tylko pisemnie czy ustnie do protokołu, ale także - jeśli z żądaniem takim wystąpi podatnik - drogą elektroniczną. »

Umowy zamiany i umowy barterowe a VAT

Aktualizacja: 16.10.2006

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają regulacji, która wprost wskazywałaby na umowę zamiany czy umowę barterową jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Co do zasady, aby dana czynność mogła zostać uznana za podlegającą opodatkowaniu, musi mieć charakter odpłatny. »

Zasady prowadzenia rachunkowości partii politycznych

Aktualizacja: 13.10.2006

Konieczność wydatkowania pieniędzy na kampanię wyborczą wiąże się z obowiązkiem utworzenia funduszy wyborczych. Ale to tylko jeden ze specyficznych elementów rachunkowości partii politycznych. »

Zasady sporządzania planu amortyzacji

Aktualizacja: 12.10.2006

Mimo że prawo bilansowe nie mówi wprost o obowiązku prowadzenia planu amortyzacji, należy przyjąć, że użycie słowa "planowy" oznacza konieczność zaplanowania odpisów amortyzacyjnych na cały rok obrachunkowy w formie planu amortyzacyjnego. »

Jak prawidłowo rozliczać reklamacje w kasie fiskalnej

Aktualizacja: 12.10.2006

Brak szczególnych regulacji VAT nie pozbawia podatnika prawa do korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej. W praktyce prowadzona jest tzw. ewidencja korekt poza kasą. »

Środki pieniężne na rachunkach bankowych - zapisy w księgach

Aktualizacja: 09.10.2006

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych ewidencjonowane są na kontach zespołu 1. Analityka uzależniona jest od potrzeb jednostki, czyli od występujących zdarzeń. »

W jakich przypadkach darowizny podlegają VAT

Aktualizacja: 06.10.2006

Organizacje non-profit bardzo często są beneficjentami różnego rodzaju darowizn, zarówno pieniężnych, jak i materialnych. Również często same są darczyńcami. Otrzymanie takiej darowizny, jak też jej przekazanie może powodować obowiązek rozliczenia VAT. »

Jak napisać skargę do sądu administracyjnego

Aktualizacja: 06.10.2006

Otrzymanie ostatecznej decyzji organu odwoławczego nie zamyka podatnikowi drogi do dochodzenia swoich praw. Może to zrobić, występując ze skargą do sądu administracyjnego. »

Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2006 r.

Aktualizacja: 05.10.2006

Każda organizacja ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego - z zasady na 31 grudnia. Niemniej może to być inny dzień kończący rok obrotowy. »

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przed dniem zarejestrowania jako podatnik VAT

Aktualizacja: 04.10.2006

Obowiązująca od 1 maja 2004 r. ustawa o VAT przejęła niektóre restrykcyjne zapisy poprzednio obowiązującej ustawy o VAT. Uzależniają one prawo do odliczenia VAT naliczonego od posiadania statusu zarejestrowanego podatnika VAT. »

Jak mierzyć i rozpoznawać utratę wartości aktywów

Aktualizacja: 03.10.2006

Celem sprawozdania finansowego jest rzetelne i wiarygodne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Oznacza to m.in. konieczność wykazywania ewentualnej utraty wartości aktywów. »

Jakie błędy na fakturach powodują utratę prawa do odliczenia VAT

Aktualizacja: 04.10.2006

Podstawowym uprawnieniem podatników VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (por. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). »

O czym informuje rachunek przepływów pieniężnych

Aktualizacja: 29.09.2006

W Polsce najważniejszą rolę wśród sprawozdań finansowych odgrywają bilans oraz rachunek zysków i strat. Obydwa te sprawozdania są sporządzane według zasady memoriałowej, tj. zgodnie z datami dokumentów, niezależnie od ich rzeczywistej zapłaty. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama