Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Środki trwałe małżonków

Czy można amortyzować składnik należący do majątku odrębnego małżonka? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego przejętego z firmy małżonka?
Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza w niewielkim rozmiarze, odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu rzeczowych elementów majątku własnego podatnika. Jeżeli przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, to wprowadzanie tych składników majątkowych do ewidencji środków trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz gospodarcze wykorzystywanie powinno następować z uwzględnieniem stosunków majątkowych panujących między małżonkami.

Małżeński ustrój majątkowy

Stosunki majątkowe małżeńskie, w tym tzw. ustrój majątkowy (definiowany jako sytuacja prawna małżonka wobec majątku drugiego małżonka), reguluje ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.). Obecnie wyróżnia się:
1) ustrój ustawowy, którym jest wspólność majątkowa;
2) ustroje umowne:
• rozszerzoną lub ograniczoną wspólność majątkową,
• rozdzielność majątkową,
• rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków;
• przymusowy ustrój majątkowy w postaci rozdzielności.
Majątek wspólny przy wspólności ustawowej obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe (z wyjątkiem elementów składowych majątków osobistych każdego z małżonków, o których mowa w art. 33 k.r.o.) nabyte w czasie trwania małżeństwa przez obydwoje z małżonków lub jednego z nich. Charakterystyczne jest, że w trakcie trwania tego ustroju żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, jak również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych należących do niego przedmiotach.
Co do zasady, zarówno mąż, jak i żona mogą samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, przy czym przedmiotami majątkowymi wykorzystywanymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej zarządza samodzielnie ten małżonek, któremu przedmioty te wyłącznie służą. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
Z kolei istotą rozdzielności majątkowej (we wszystkich wymienionych wariantach) jest brak majątku wspólnego – każdy z małżonków samodzielne zarządza należącymi wyłącznie do niego prawami i przedmiotami majątkowymi. Jeżeli rozdzielność następuje w trakcie trwania małżeństwa, dotychczas nabyty majątek wspólny powinien ulec podziałowi.

Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym z kryteriów zaliczenia składnika majątkowego do środków trwałych jest przysługująca podatnikowi względem tego przedmiotu własność lub współwłasność. Wynika z tego, że środkiem trwałym w firmie jednego z małżonków nie może być taki przedmiot, którego własność przysługuje wyłącznie drugiemu z małżonków.

PRZYKŁADY
1.Pomiędzy małżonkami Haliną i Janem O. istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Halina O. jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego stała się właścicielką budynku, który obecnie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej prowadzonej przez Jana O. W związku z tym, że przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej są składowymi majątku osobistego każdego z małżonków (w tym wypadku Haliny O.), Jan O. nie może zaliczyć nieruchomości do środków trwałych swojej firmy, a tym samym nie może jej amortyzować. Aby wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację budynku mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej Jana O., małżonkowie powinni zawrzeć umowę użyczenia. W tym przypadku bezpłatne udostępnienie nieruchomości nie będzie rodziło ujemnych skutków podatkowych u żadnego z małżonków. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 2 u.p.d.o.f. nie ustala się przychodu z nieruchomości (w postaci wartości czynszowej), jeżeli właściciel nieruchomości używa jej na potrzeby członków rodziny. Z kolei, w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy, nie uważa się za przychód z działalności gospodarczej wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
2.W wyniku zawartej przed ślubem intercyzy pomiędzy Jolantą i Tomaszem Z. panuje ustrój rozdzielności majątkowej. Jolanta Z. otworzyła hurtownię przetworów owocowo-warzywnych. Do prowadzenia tej działalności niezbędny stał się samochód-chłodnia. Jolanta Z. nie posiadała jednak wystarczających środków, toteż nabycie pojazdu częściowo sfinansował Tomasz Z. W ten sposób małżonkowie Z. stali się współwłaścicielami samochodu w częściach ułamkowych, odpowiadających wartości uiszczonej ceny zakupu. Podatniczka ma prawo zaliczyć samochód-chłodnię do majątku trwałego swojej firmy, przy ustalaniu wartości początkowej powinna jednak uwzględnić treść art. 22g ust. 11 u.p.d.o.f.

Należy podkreślić, że zawieranie z małżonkiem umowy użyczenia składnika majątkowego, nabytego w czasie trwania małżeństwa ze wspólnych środków (składnika majątku wspólnego), jest bezprzedmiotowe, gdyż wspólność majątkowa daje możliwość samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym lub jego elementami przez każdego z małżonków z osobna.
Innym problemem, często pojawiającym się w zapytaniach kierowanych pod adresem organów podatkowych, jest możliwość zaewidencjonowania wspólnego samochodu jako środka trwałego w sytuacji, gdy jest on zarejestrowany wyłącznie na małżonka podatnika.
Amortyzacja środków trwałych objętych wspólnością majątkową
Amortyzacji podlegają zasadniczo stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
• budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
• maszyny, urządzenia i środki transportu,
• inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, zwane środkami trwałymi. Podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowe zasady ustalania wartości początkowej zawiera art. 22g u.p.d.o.f. Zgodnie z ustępem 11 tego przepisu, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. Redakcja zacytowanego przepisu jest dość niezręczna, zważywszy że wspólność majątkowa małżeńska jest rodzajem współwłasności łącznej („niepodzielnej ręki”), w której nie ustala się proporcji ani ułamków.
Jednak posiłkując się uregulowaną w art. 43 § 1 k.r.o. zasadą, zgodnie z którą udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, można przyjąć, że jeżeli dany składnik majątku wspólnego wykorzystywany jest gospodarczo przez obydwojga małżonków równocześnie, to każdy z nich dokonuje odpisów amortyzacyjnych od połowy wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli tylko jeden z małżonków wprowadził określony składnik majątku wspólnego do ewidencji środków trwałych, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego pełnej wartości początkowej.

PRZYKŁAD
Jerzy H. jest notariuszem i na potrzeby swojej działalności gospodarczej nabył odpowiedni lokal w centrum miasta. W związku z tym, że środki finansowe przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodziły z majątku wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa Jerzego H. i Grażyny H., lokal stał się również elementem majątku wspólnego. Grażyna H. jest radcą prawnym, jednak nie zamierza używać przedmiotowego lokalu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wobec tego Jerzy H. może zakupioną nieruchomość wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, którą w tym wypadku jest cena nabycia w pełnej wysokości.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż reguła wynikająca z treści art. 22g ust. 11 u.p.d.o.f., a dotycząca ustalania wartości początkowej w proporcji do udziału we własności, odnosi się do sytuacji, gdy rzecz jest wykorzystywana jednocześnie w firmach męża i żony. Jeśli zaś składnik wspólnego majątku najpierw był środkiem trwałym w firmie jednego małżonka, a potem został przekazany do firmy drugiego małżonka, przepis ten nie ma zastosowania.
Małżonek, który zamierza wykorzystywać gospodarczo przekazaną rzecz, powinien zaewidencjonować ją w swojej firmie jako środek trwały, ustalając wartość początkową na ogólnych zasadach (z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia oraz ceny rynkowej środków trwałych tego samego rodzaju) i od nowa naliczać amortyzację.

PRZYKŁAD
Mąż używał w prowadzonej działalności gospodarczej (handel detaliczny) samochodu o wartości początkowej (cena nabycia) 53 000 zł. Po dwóch latach, sam nie zaprzestając działalności gospodarczej, przekazał ten samochód do działalności gospodarczej małżonki. Samochód należy do majątku wspólnego małżonków. Małżonka wprowadzając samochód do ewidencji środków trwałych jego wartość początkową powinna ustalić według wartości rynkowej z dnia wprowadzenia do swojej ewidencji.

Jeśli chodzi o gospodarcze wykorzystanie jedynie części budynku lub lokalu wchodzącej w skład majątku wspólnego, to w kwestii odpisów amortyzacyjnych będzie miał tu zastosowanie art. 22f ust. 4 u.p.d.o.f. Zgodnie z jego treścią, jeżeli tylko część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej gospodarczo do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości. Wydaje się, że pomiędzy treścią zacytowanego przepisu a normą wynikającą z art. 22g ust. 11 ustawy zachodzi pewna sprzeczność, ponieważ małżonkowie wykorzystujący w odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej ułamkowo określoną część wspólnej nieruchomości mogą amortyzować ją w przypadającej na nich proporcji, a nie w częściach równych, jakby wynikało to z art. 22g ust. 11 ustawy w związku z art. 43 § 1 k.r.o.

PRZYKŁAD
Robert B. prowadzi praktykę weterynaryjną w budynku należącym do małżeńskiego majątku wspólnego. Użytkowana przez podatnika część to około 70 proc. całej powierzchni nieruchomości. Pozostałą część wykorzystuje małżonka podatnika – Hanna B. prowadząc na własny rachunek sklep z karmą dla zwierząt. Wartość budynku, według ceny zakupu, wynosi 800 000 zł. Robert B. może więc, po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych, dokonywać odpisów amortyzacyjnych od następującej podstawy: 70% × 800 000 = = 560 000 zł, a Hanna B. od 240 000 zł (30% × 800 000).

Wśród drobnych firm rodzinnych obserwuje się częste fluktuacje, polegające na zmianie działalności:
• wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrębnie przez każdego małżonka na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków,
• wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków,
• wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków.
W powyższych sytuacjach wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ujętych przed zmianą w stosownej ewidencji, ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w tej ewidencji.

PRZYKŁAD
Żona prowadziła do września 2005 r. działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego. Od października 2005 r. działalność tę przejął mąż. W ramach tej działalności żona amortyzowała samochód będący przedmiotem majątku wspólnego. Wartość początkowa wynosiła 64 230 zł. Mąż przejmując działalność żony kontynuuje amortyzację tego samochodu (ta sama wartość początkowa i metoda amortyzacji).

Indywidualna stawka amortyzacji

Jak wynika z lektury urzędowych interpretacji prawa podatkowego zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przedmiotem wątpliwości podatników jest możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych, które uprzednio przez dłuższy czas wykorzystywane były na potrzeby prywatne małżonków.
Z treści art. 22j u.p.d.o.f. wynika, iż podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni (wykaże), że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy w przypadku budynków, lokali i budowli, oraz 6 miesięcy w przypadku pozostałych środków trwałych.

PRZYKŁAD
Podatniczka wprowadziła do ewidencji środków trwałych samochód osobowy będący przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej. Pojazd ten (fabrycznie nowy) nabyty został 7 lat wcześniej i wykorzystywany przez małżonków do celów prywatnych.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, do którego podatniczka zwróciła się z pytaniem o możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, uznał, że decydujące znaczenie w kwestii kwalifikowania środka trwałego jako używanego ma jego rzeczywiste wykorzystywanie przez co najmniej 6 miesięcy przed nabyciem. Skoro w przedmiotowej sytuacji pojazd zakupiony został jako nowy, to jego używanie przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych nie daje prawa do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej (postanowienie z 29 maja 2006 r., nr RO-XV/415/PDOF/202-292/BD/06).

Gdy środki trwałe przynoszą dochód

Częstą praktyką jest czerpanie przez przedsiębiorców pożytków z rzeczy ruchomych lub nieruchomości figurujących w ewidencji środków trwałych. Odbywa się to na podstawie zawieranych – w ramach działalności gospodarczej – umów najmu lub dzierżawy.
Jeżeli jednak przedmiotem wymienionych powyżej kontraktów jest środek trwały, będący jednocześnie składnikiem majątku wspólnego, rodzi się pytanie: czy małżonek, który nie jest przedsiębiorcą, również uzyskuje przychód z tego tytułu, wszak pozostaje współwłaścicielem wynajmowanej lub wydzierżawianej rzeczy. Podstawę do tych wątpliwości stwarza art. 8 ust. 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. Powołany przepis stanowi m.in., że przychody ze wspólnej własności u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.
Rozwiązanie tego dylematu znajduje się w treści art. 14 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., który powiada, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Wobec powyższego należy przyjąć, że wszystkie przychody, jakie przynoszą środki trwałe, bez względu na to, czy są składnikami wspólnego majątku małżeńskiego czy też nie, powinny być rozliczane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez tego z małżonków, który ujął te środki w ewidencji swojej firmy.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.).

Małgorzata Rymarz
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.