Kategorie

Jak rozliczać napiwki

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
Napiwki otrzymane przez pracowników, np. restauracji, kawiarni, hoteli, są przychodem podlegającym podatkowi dochodowemu. Są dwa możliwe warianty jego opodatkowania: jako przychodu ze stosunku pracy (art. 12 updof) lub jako przychodu z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Jeżeli napiwki są dla otrzymującego napiwek świadczeniem należnym, podlegają opodatkowaniu VAT (np. gdy figurują jako element ceny w menu restauracji).


O opodatkowaniu napiwków decyduje sposób ich otrzymania oraz to, czy dla firmy, której pracownik otrzymał napiwek, jest to świadczenie należne od klienta.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku gdy kwota napiwku wynika z rachunku wystawionego np. przez restaurację jej klientowi, dla pracownika kwota ta stanowi przychód ze stosunku pracy. Pracodawca powinien doliczyć napiwek do pozostałych składników wynagrodzenia i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 12 updof). W praktyce często na rachunku uwidoczniony jest numer identyfikacyjny, którym posługuje się w pracy dany barman lub kelnerka. Pracownik ten otrzymuje napiwki jako element pensji, po zsumowaniu wszystkich napiwków z rachunków ze swoim numerem identyfikacyjnym za dany okres. Uwidocznienie napiwku w rachunku oznacza, że jest on elementem kosztu obsługi klienta, np. restauracji lub hotelu. Jest to składnik ceny usługi, uwidoczniony np. w karcie dań przez dopisek „do wartości zamówienia doliczamy 10% napiwku”.

Gdy rachunek wystawiony klientowi nie zawiera kwoty napiwku i jest wręczany pracownikowi bezpośrednio przez klienta, napiwek ten stanowi dla pracownika przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Tym podziałem „napiwek na rachunku” i „napiwek poza rachunkiem” posłużył się np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty (pismo z 27 lutego 2004 r., nr IUSB XVI-412/152/2004). Podział ten komplikuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymał napiwek, ale przekazał go do ogólnej puli napiwków gromadzonych przez wszystkich pracowników danej zmiany, np. w kawiarni lub restauracji.


Podział napiwków między pracowników


Gdy napiwek zostanie przekazany do ogólnej puli, właściciele kawiarni, restauracji, barów, hoteli preferują następujący system: zebrane przez pracowników napiwki otrzymane od klientów w czasie jednej zmiany dzielone są między pracowników tej zmiany. W ten sposób osoby, które nie mają bezpośrednio kontaktu z klientem (np. kucharz, recepcjonistka, szatniarz), otrzymują udział w efektach pracy danej zmiany. Kwoty z napiwków wypłacone w ten sposób pracownikom podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Tak kwalifikują te sytuacje organy podatkowe. 8 października 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy (nr DLII-415-33/04) stwierdził:

(...) Jeżeli środki w postaci napiwków, które są adresowane imiennie do określonego pracownika lub grupy pracowników, trafiają do pracodawcy albo też pracodawca zbiera środki pochodzące z napiwków, a później przekazuje je pracownikom, którzy dokonują podziału między siebie - to napiwki te są przychodem ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę, od których płatnik ma obowiązek pobrania zaliczek zgodnie z art. 31 i art. 38 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta otrzymuje napiwki. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Wartości tych napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy z art. 12 cyt. ustawy. Napiwki te stanowią bowiem, w rozumieniu art. 20 ust. 1 tejże ustawy, przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w powyższej ustawie, a w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy podatnik winien je wykazać w pozycji inne źródła. (...)


Opodatkowanie napiwków zapłaconych za pomocą karty


Dopisanie kwoty napiwku do płatności kartą kredytową lub płatniczą rodzi szereg problemów. Zazwyczaj po zamknięciu przez pracodawcę przyjętego okresu rozliczenia napiwków pracownicy otrzymują dodatek do pensji wynikający z wypracowanej puli napiwków. Taka forma wypłaty napiwków podlega opodatkowaniu według art. 12 updof.

Kontrowersje pojawiają się, gdy właściciel restauracji lub kawiarni wypłaca opłacony kartą napiwek pracownikowi, do którego był on skierowany przez klienta. Zwłaszcza gdy napiwek nie był elementem ceny, np. w menu restauracji. Co prawda, pracodawca czasowo ma do dyspozycji środki z napiwku, ale jest tylko pośrednikiem przekazującym je swojemu pracownikowi. Nie ma w tym stanie faktycznym „wrzucenia” napiwku do puli napiwków, która następnie jest dzielona między wielu pracowników. Napiwek nie jest też przychodem należnym pracodawcy, gdyż jego opłacenie nie było warunkiem skorzystania z oferty firmy. Pomimo to organy podatkowe traktują go jako przychód ze stosunku pracy. Nie zostałby bowiem osiągnięty przez pracownika bez zatrudnienia go w kawiarni czy restauracji. Przyjęcie przez pracodawcę, że jest to przychód z innych źródeł pracownika, oznacza konflikt z organami podatkowymi. Jego wygranie przez WSA jest niepewne i zależy od wykazania przez pracodawcę, że jest tylko pośrednikiem przekazującym napiwek pracownikowi.


Napiwki nie są wynagrodzeniem


W wyroku NSA z 14 listopada 2003 r. (sygn. I SA/Łd 1493/02) sąd uznał, że w definicji przychodów ze stosunku pracy, wynikającej z art. 12 updof, mieści się również wypłata napiwków w kasynach gry. Sąd potwierdził wcześniejsze stanowiska sądów stwierdzające, że należność z tytułu napiwków nie jest wprawdzie wynagrodzeniem za pracę w myśl art. 78 § 2 Kodeksu pracy, ale jest świadczeniem uzyskiwanym przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy na rzecz spółki.

Należy pamiętać, że pojęcie wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 78 § 2 k.p., ma charakter węższy niż pojęcie przychodów ze stosunku pracy, które są zdefiniowane w art. 12 updof. Nie można więc próbować uniknąć opodatkowania na podstawie art. 12 updof ze względu na to, że napiwki nie są świadczeniem przewidzianym w umowie o pracę kelnera czy barmana.

Warto zaznaczyć, że napiwki w kasynach mają specjalny charakter. Są one bowiem uregulowane w przepisach. Artykuł 49 ust. 4 ustawy o grach i zakładach wzajemnych stanowi, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do prowadzenia ewidencji napiwków. Zostało nawet wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry. Regulacje te są próbą odniesienia się ustawodawcy do zwyczajów panujących w kasynach. Są one opisane w powołanym wyroku NSA z 14 listopada 2003 r. Krupier ma obowiązek wrzucania do tzw. „tip-boxu” napiwku otrzymanego w formie żetonu. Jest to zwyczaj, tradycja, ale i obowiązek krupiera wynikający z regulaminów kasyn. Po wymianie żetonów z „tip-boxu” na pieniądze kwoty z napiwków są dzielone i wypłacane pracownikom. Otrzymują je nie tylko krupierzy, ale również np. kasjerki, kierownicy sal. System wypłat napiwków sprawia, że są one świadczeniem ze stosunku pracy. Podlegają więc opodatkowaniu na podstawie art. 12 updof.

Każdy inny (niż kasyno) pracodawca, u którego wystąpią dwa elementy charakterystyczne dla wypłaty napiwków w kasynie, musi doliczyć je do pensji pracowników otrzymujących taką wypłatę na podstawie art. 12 updof. Elementami tymi są:

1) przekazanie napiwku przez pracownika np. kawiarni, hotelu, restauracji do wspólnej puli,

2) rozdział napiwków przez osobę reprezentującą pracodawcę pomiędzy pracowników zmiany, niezależnie od tego, komu klient firmy wręczył napiwek.


Napiwki a VAT


Organy podatkowe starają się traktować napiwek pracownika jako obrót należny firmy. Przykładowo 23 maja 2006 r. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (nr 1471/NUR1/443-91/06/AP) uznał, że napiwki są pewnego rodzaju wynagrodzeniem dla konkretnego pracownika za jego usługi, stanowią jeden z elementów świadczenia należnego spółce od nabywcy za wykonaną usługę. Powodem było uznanie napiwku za świadczenie należne pracodawcy. Dowodzić tego miało to, że przed przekazaniem pracownikowi napiwki trafiały najpierw na konto bankowe pracodawcy. Organ podatkowy powołał się na art. 29 ustawy o VAT, który stanowi, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększają otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Organ podatkowy uznał, że napiwki wchodzą w ten zakres.

Stanowisko to poparł również NSA w wyroku z 1 października 2003 r. (sygn. III SA 1460/01). Sędziowie stwierdzili:

Napiwek dla kelnera czy boya nie jest obrotem hotelu i nie musi być obciążony podatkiem VAT. Inaczej sprawa wygląda, gdy wysoki napiwek trafia do pracodawcy, a ten potem rozdziela go uznaniowo między pracowników.

Wynika z tego, że jeśli napiwek:

- jest elementem ceny lub

- najpierw trafia do pracodawcy, a ten później uznaniowo rozdziela go między pracowników, należy uznać go za element obrotu podlegający VAT.

W takiej sytuacji należy więc go opodatkować VAT. W innych przypadkach niż wymienione napiwek nie będzie podlegał VAT.

Podstawa prawna

- art. 12, art. 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

- art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Tomasz Król

konsultant podatkowy

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.