Kategorie

Nowelizacja prawa bankowego

inforCMS
Dnia 14 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 126, poz. 853), która określa zasady nabywania znacznych pakietów akcji banków krajowych. Celem nowelizacji jest dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do przepisów unijnych.

Reklama

Najważniejszą zmianą Prawa bankowego, wymagającą przedstawienia w niniejszej publikacji, jest wprowadzenie obowiązku, zgodnie z którym podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji banku krajowego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 %, 20 %, jednej trzeciej, 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest zobowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Dotychczas, podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje dające wskazany w Prawie bankowym udział w głosach na walnym zgromadzeniu banku, musiał uzyskać od KNF zezwolenie na wykonywanie prawa głosu z tych akcji.

Trzeba podkreślić, że zgodnie z nowelizacją obowiązek zawiadomienia KNF spoczywał będzie również na podmiotach, które zamierzają, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym wobec banku w inny sposób niż przez nabycie lub objęcie akcji bądź praw do akcji, których liczba zapewnia większość głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto, regulacja dotycząca obowiązku zawiadomienia KNF nie odnosi się tylko do banków, podobne zmiany wprowadzono w innych ustawach, w związku z czym obowiązek taki będzie spoczywał również na podmiotach zamierzających nabyć lub objąć większe pakiety akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, domu maklerskiego, czy też towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Reklama

Nowelizacja reguluje także informacje, do których przedstawienia zobowiązany został podmiot składający zawiadomienie do KNF oraz dokumenty, które należy przedłożyć. Przepisy przewidują, że KNF będzie miała nie więcej niż 2 dni robocze na to, by potwierdzić otrzymanie zawiadomienia, informacji lub dokumentów, a także na określenie terminu, w którym nastąpi upływ terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu na nabycie pakietu akcji.

Warte wyjaśnienia są także warunki, zgodnie z którymi KNF będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia, w drodze decyzji, sprzeciwu co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym banku krajowego. I tak, KNF będzie mogła skorzystać z tego prawa, gdy podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji, jeśli podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, których zażądała KNF, a także, gdy jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem krajowym, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na bank krajowy lub na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie. Podobne warunki zostały wprowadzone w odniesieniu do krajowego zakładu ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też domu maklerskiego.

 

Decyzja KNF w przedmiocie sprzeciwu doręczana jest w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia oraz wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania. Jeśli natomiast KNF nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych albo jeżeli przed upływem tego terminu zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, to podmiot, który złożył zawiadomienie o zamiarze nabycia określonego pakietu akcji do KNF, będzie mógł zrealizować swój zamiar.

Na zakończenie warto przedstawić sankcje jakie grożą podmiotom, które uchybiły swojemu obowiązkowi i nabyły albo objęły akcje lub uzyskały status podmiotu dominującego wobec banku, zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych bez wymaganego zawiadomienia KNF bądź wbrew sprzeciwowi KNF. Taką sankcją po pierwsze jest zakaz wykonywania prawa głosu z tak nabytych albo objętych akcji lub praw z akcji, a w przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego - zakaz uczestniczenia w czynnościach z zakresu reprezentacji przez członków zarządu powołanych przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, uchwały walnego zgromadzenia danego podmiotu podjęte z udziałem głosów z akcji, w stosunku do których obowiązuje sankcja zakazu wykonywania prawa głosu, są nieważne. Powzięta uchwała zachowuje jednak swoją ważność, jeśli spełnione zostaną wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. W takich przypadkach KNF może również nakazać zbycie akcji danego podmiotu w wyznaczonym terminie, zaś jeśli nakaz ten nie zostanie zrealizowany, KNF może nałożyć na akcjonariusza karę pieniężną w maksymalnej wysokości 10.000.000 zł.

Podsumowując należy spodziewać się, że nowelizacja będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę i przedsiębiorców. Dokonuje ona ujednolicenia i usprawnienia istniejących rozwiązań, dotyczących nabywania znacznych pakietów akcji instytucji finansowych takich jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też krajowe zakłady ubezpieczeń. Po dostosowaniu przepisów przez wszystkie państwa członkowskie, jednolite procedury w zakresie nabywania akcji podmiotów sektora finansowego będą obowiązywać w całej Unii. Jednak, czy nowelizacja w wystarczającym stopniu zabezpieczy interesy klientów takich podmiotów, okaże się już w trakcie obowiązywania znowelizowanych przepisów.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

 

Źródło: M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?