Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ustawa o likwidacji barier administracyjnych

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Założenia ustawodawcy są takie: zlikwidować bądź co najmniej uprościć procedury administracyjne, które dla wielu przedsiębiorców pozostają uciążliwe, czasochłonne i często też kosztowne. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2011 r.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 25 maja 2011 Nr 106 poz. 622)

Redukcja obowiązków administracyjnych nałożonych na obywateli i przedsiębiorców ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego w Polsce oraz ułatwić kontakty obywateli i przedsiębiorców z organami administracji rządowej i samorządowej.

Skutkiem zmian wprowadzonych ustawą ma być przede wszystkim ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów faktycznych prowadzenia działalności gospodarczej, redukcja liczby zezwoleń i rejestrów działalności regulowanej. W ramach usuwania z polskiego systemu prawnego przepisów niekorzystnych dla przedsiębiorców uproszczona ma być też procedura podejmowania działalności gospodarczej, ograniczony zostanie obowiązek w zakresie sprawozdawczości, a katalog form prowadzenia działalności gospodarczej zostanie poszerzony. Ustawa zakłada też m.in. pomoc dla przedsiębiorców zarówno przy rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia, obniżając koszty sądowe wpisu z 1000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł. Oprócz powyższych zagadnień ustawodawca przewidział także nowe regulacje, zakładające możliwość przekształcania przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, w jednoosobowe spółki kapitałowe oraz obniżenie kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Korzystną zmianą, która uprości życie każdego obywatela, bez względu na to, czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie, jest wprowadzenie instytucji oświadczenia w miejsce dotychczas istniejącego obowiązku przedkładania zaświadczeń. Dzięki temu procedury administracyjne będą z pewnością krótsze, a ludzie będą mogli zaoszczędzić czas, który do tej pory musieli poświęcić na pielgrzymkę do kolejnych urzędów w celu uzyskania określonych zaświadczeń. Zmiana ta będzie też z pewnością korzystna dla naszych kieszeni, ponieważ zaoszczędzimy na uiszczanych do tej pory opłatach z tytułu wydania przez dany organ zaświadczenia.

Do tej pory bardzo często musieliśmy w kontaktach z organami administracji publicznej udowadniać i wykazywać stan faktyczny bądź prawny poprzez przedkładanie zaświadczeń. Wprowadzona zmiana wprawdzie nie eliminuje tego obowiązku bezwzględnie, ale znacznie go ogranicza i dodatkowo wprowadza prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń. Instytucja, do której zostanie złożone oświadczenie, będzie mieć możliwość zwrócenia się do organu, który dysponuje danymi podanymi przez osobę w oświadczeniu, o sprawdzenie ich rzetelności, jeżeli wzbudzą one wątpliwości. Przyjęto też zasadę, że jeżeli dany organ ma możliwość samodzielnego zasięgnięcia niektórych informacji lub danych, to niecelowe jest żądanie od obywatela czy przedsiębiorcy, aby taką informację dostarczył do urzędu. W konstruowaniu powyższej zmiany kierowano się tym, aby dana instytucja jak najwięcej informacji pozyskiwała od innych instytucji administracji, szczególnie drogą elektroniczną, nie angażując w całą procedurę obywatela.

Instytucja zaświadczeń nie została zupełnie wyeliminowana, albowiem w wielu przypadkach pozostawiono obywatelowi i przedsiębiorcy wybór. Będą mogli złożyć oświadczenie albo dostarczyć zaświadczenie. Taka potrzeba może wyniknąć na przykład w sytuacji, kiedy składający nie będzie miał pewności co do stanu faktycznego lub prawnego. Wówczas bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia i przedłożenie go właściwemu organowi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jednocześnie warto podkreślić, że przepisy zaproponowane w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych nie pozbawiają organów administracji prawa wydawania odpowiednich zaświadczeń.

Eliminacja zaświadczeń

Wprowadzając instytucję oświadczeń, dokonano przede wszystkim zmiany brzmienia art. 220 Kodeksu postępowania administracyjnego w celu dostosowania go do systemu składania oświadczeń i zaświadczeń. Od 11 lipca 2011 r. organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1) znane są one organowi z urzędu,

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych. Ponadto, organ administracji publicznej, żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego.

Instytucja oświadczenia ma zmniejszyć biurokratyczne i finansowe koszty dopełniania procedur administracyjnych przez obywateli, w tym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wprowadzenie prawa do składania oświadczeń pozwoli na osiągnięcie tych samych skutków dowodowych co w przypadku zaświadczeń, redukując jednocześnie czas obywateli konieczny na ich uzyskanie oraz czas urzędników czy pracodawców niezbędny do ich wystawiania.

W ramach usuwania barier administracyjnych dokonano też uchylenia przepisów nakładających obowiązek przedkładania, w kontaktach z organami administracji publicznej, zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczeń (wypisów, odpisów) o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS w sytuacji, gdy numer w odpowiednim rejestrze udało się przenieść do wniosku. W innych przypadkach wyżej wymienione zaświadczenia zamieniono na oświadczenia. Ponadto uchylone zostały przepisy nakładające obowiązek przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku. Powyższe zmiany stanowią kontynuację nowelizacji z 2009 r., a przede wszystkim eliminacji z dniem 31 marca 2009 r. wymogu posługiwania się, przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru, numerem REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym, zaświadczeniem o numerze REGON oraz podawania tego numeru w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

 

O dochodach i płatnościach

W przepisach nakładających na obywatela obowiązek przedkładania zaświadczeń o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiono składanie oświadczeń. Tylko w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia oświadczenia nieprawdy organ będzie mógł uzyskać informacje od właściwego urzędu skarbowego lub ZUS.

O niekaralności

Dokonano zmiany zaświadczenia o niekaralności na oświadczenie w tych przypadkach, gdy posiadanie takiego zaświadczenia nie jest uzasadnione ze względu na nadrzędny interes publiczny. Dodatkowo, ustawodawca zrezygnował całkowicie z zaświadczenia o niekaralności w sytuacjach, które były niezgodne z art. 220 kpa. Organ nie może więc żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli dane te są możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych przez niego rejestrów. W konsekwencji, na skutek wprowadzonych zmian, w przypadkach, gdy przepisy wymagały do tej pory złożenia zaświadczenia o niekaralności do Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego funkcjonuje Krajowy Rejestr Karny, uchylono odpowiednie przepisy, dodając przepisy stanowiące, że to Minister Sprawiedliwości we własnym zakresie zasięga z KRK informacji o osobie.

Obowiązek przedkładania zaświadczenia o niekaralności i zastąpienia go oświadczeniem nie został jednak wyeliminowany w stosunku do wszystkich osób. Ustawodawca utrzymał bowiem obowiązek przedłożenia ww. zaświadczenia w sytuacji, kiedy od danej osoby wymaga się nieposzlakowanej opinii. Dotyczy to na przykład osób prowadzących zgodnie z ustawą o grach hazardowych kasyna, salony gier, czy też prowadzących inną działalność związaną z grami hazardowymi. Przesłanki, jakimi kierował się w tym przypadku ustawodawca, wydają się słuszne i racjonalne. Skoro bowiem ustawa wymaga od tych osób nienagannej opinii i niekaralności, ich oświadczenia o niekaralności musiałyby i tak w każdym przypadku być weryfikowane przez właściwy organ. Mogłoby to doprowadzić do wydłużenia procedury udzielania odpowiednich zezwoleń i koncesji w tym zakresie.

Podobne uregulowanie, ze względu na konieczność stosowania szczególnych wymogów bezpieczeństwa, przewidziano w stosunku do osób bezpośrednio uczestniczących w zawieraniu transakcji i organizujących prowadzenie kantoru, prowadzących działalność detektywistyczną, zajmujących się działalnością w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, a także ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, w przypadku kierowców jeżdżących taksówkami.

Wyjątki

Nie we wszystkich przypadkach obowiązek posługiwania się zaświadczeniem został wyeliminowany. Ustawodawca uznał bowiem, że w niektórych przypadkach konieczne jest utrzymanie tego obowiązku. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład w odniesieniu do zaświadczeń wydanych przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego UE, mówiących, że dana osoba nie została pozbawiona prawa do wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się postępowanie w sprawie zawieszenia działalności (pielęgniarki, położne, architekci). Nadal więc organy państw członkowskich, rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykonywanie określonego zawodu, mogą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia dokumentów i zaświadczeń potwierdzających, że nie zawieszono go w prawie wykonywania zawodu z powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa. Z tożsamą sytuacją mamy do czynienia w przypadku zaświadczenia organów UE stwierdzającego wykształcenie lub praktykę potrzebną do wykonywania zawodu, np. pielęgniarki, architekta, przewoźnika; zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z produkcji integrowanej (ustawa o ochronie roślin); zaświadczenia organu państwa trzeciego o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, czy też zaświadczenia KNF, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym.

Odpisy i kserokopie

Kolejną zmianą w zakresie obowiązku przedkładania przez obywatela określonych dokumentów jest wprowadzenie możliwości posługiwania się kserokopią określonych dokumentów. Po wejściu w życie ustawy w każdym przypadku, w którym do tej pory musieliśmy przedłożyć odpis bądź urzędowo poświadczoną kopię, wystarczające będzie przedłożenie zwykłej kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, akt urodzenia, czy też akt zgonu. Uproszczenie przepisów w tym zakresie ma zasadnicze znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne wersje tych dokumentów wydawane są, co do zasady, w ograniczonej ilości, a uzyskanie każdego odpisu jest nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne.

Paulina Ołdziejewska

aplikant radcowski Kancelaria SWS

źródło: Twój Biznes

 

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.