Kategorie

Jak sporządzić dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi

Począwszy od 1 stycznia 2001 r. podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi, a także transakcje, z których należności płyną do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia ich dokumentacji. Brak tej dokumentacji grozi, w przypadku kontroli podatkowej, opodatkowaniem (50% stawką) różnicy między zadeklarowaną wartością transakcji a wartością oszacowaną przez organy podatkowe na podstawie art. 11 updop (art. 19 ust. 4 updop). Od tej dotkliwej sankcji podatnika chroni przedstawienie na żądanie władzy skarbowej dokumentacji podatkowej tych transakcji w ciągu 7 dni od doręczenia żądania.
 
W tym opracowaniu skupimy się na tym, jak sporządzić i co zawrzeć w dokumentacji. Ustawodawca nie przedstawił podatnikom wzoru takiej dokumentacji. Byłoby to zresztą niemożliwe wskutek różnorodności transakcji występujących w obrocie gospodarczym. Przepisy wskazują jednak, co powinna ona zawierać. W prawidłowo przygotowanej dokumentacji należy ująć:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą uczestnicy transakcji,
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach,
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy były uwzględnione w celu określenia wartości przedmiotu transakcji,
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym (art. 9a ust. 1 updop).
Zagrożenia
Brak jednego z elementów dokumentacji transakcji może skutkować odrzuceniem jej jako dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ust. 1 updop. Konsekwencją tego będzie, w przypadku oszacowania wartości transakcji, zastosowanie 50% stawki podatku do różnicy między dochodem wykazanym a oszacowanym.
Dokumentacja stanowi dla podatnika przygotowany kompletny pakiet „argumentów” na wypadek potencjalnej kontroli skarbowej (UKS) lub postępowania podatkowego (US). Z tego względu powinna także uzasadniać celowość danej transakcji i tym samym na przykład potwierdzać prawidłowość zaliczenia wydatków związanych z tą transakcją do kosztów uzyskania przychodu. Dokumentacja powinna pozwolić także na wykazanie, że zakupione przez podatnika usługi rzeczywiście miały miejsce. Często bowiem transfer zysków do zagranicznych spółek matek odbywa się na podstawie na przykład fikcyjnych usług administracyjnych świadczonych po zawyżonych cenach. Przykładowe transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, które powinny być szczególnie pieczołowicie dokumentowane, to świadczenie usług: księgowych, marketingowych, pomocy technicznej (związanej z transferem wartości niematerialnych), menedżerskich, techniczno-naprawczych.
Warto także dodać, że metodologia opracowania dokumentacji cen transferowych powinna być przygotowana w sposób, który nie będzie zanadto pracochłonny dla służb finansowo-księgowych podatnika. Pomóc może tu umiejscowienie całości dokumentacji w jednym segregatorze i jej modułowa konstrukcja. W takim przypadku, gdy spółka musi prowadzić kilka dokumentacji, niektóre z tych modułów mogłyby być dla nich wspólne (np. opisy uczestników transakcji).
Przydatne może być (zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo prowadzi wiele transakcji wymagających udokumentowania) wypracowanie ujednoliconej metodologii i formatu dokumentacji podatkowych. Nie ma możliwości przedstawienia jednolitego wzoru dokumentacji dla wszystkich występujących w obrocie gospodarczym sytuacji, można natomiast przedstawić przykładowy spis treści wspólnych dla dokumentacji elementów, które zawsze powinny znaleźć w nich miejsce.
Upraszczając, dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotem powiązanym powinna składać się z następujących modułów:
• zwięzły opis transakcji,
• opis podmiotów uczestniczących w transakcji,
• opis planowanych korzyści wynikających z transakcji,
• warunki porównywalności transakcji,
• przyjęta metoda kalkulacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem.
W dalszej części opracowania uzasadniam, dlaczego warto w powyższy sposób udokumentować transakcje i co powinno się w danej części dokumentacji znaleźć.
Zwięzły opis transakcji
Wychodząc naprzeciw kontrolującym, warto podsumować na ich i własne potrzeby daną transakcję. Takie streszczenie zapewni im błyskawiczny wgląd w samą istotę prowadzonej transakcji i tym samym (miejmy nadzieję) zaspokoi ciekawość kontrolującego. W ostateczności może być także pomocne w pismach kierowanych do organów skarbowych w związku z postępowaniami podatkowymi dotyczącymi danej transakcji. W tym opisie warto zawrzeć:
• przedmiot transakcji (czego dotyczy transakcja: wyrobu czy usługi, krótka charakterystyka),
• strony uczestniczące w transakcji (jakie podmioty powiązane, ich siedziby, do kogo te podmioty należą),
• zakres rzeczowy transakcji (ile sztuk wyrobów lub jaki zakres usług będzie objęty transakcją),
• zakres finansowy transakcji (przychody z transakcji dla podmiotu – sprzedawcy),
• zakres czasowy transakcji (od kiedy i jak długo będzie trwała dana transakcja).
Opis uczestników transakcji
W tej części podatnik przedstawia strony transakcji. Podstawowe dane ich dotyczące to:
• dokładne nazwy wszystkich uczestników transakcji, ich siedziby oraz organy rejestracyjne,
• główne czynności (funkcje) spełniane w transakcji przez poszczególne podmioty powiązane w niej uczestniczące (np.: podmiot A – pozyskanie surowca, podmiot B – produkcja, podmiot C – sprzedaż do odbiorców zewnętrznych),
• nazwa podmiotu dominującego, miejsce jego rejestracji, adres centrali,
• udział kapitałowy podmiotu dominującego w podmiotach uczestniczących w transakcji.
WAŻNE!
W przypadku transakcji realizowanych z podmiotami zagranicznymi warto postarać się o ich certyfikat rezydencji podatkowej. Jego posiadanie jest bowiem niezbędne, by skorzystać z dobrodziejstw zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Planowane korzyści wynikające z transakcji
Ta część bywa niezwykle trudna do napisania. Często dokumentujący nie mają świadomości, jakie korzyści mają wynikać z danej transakcji, ponieważ informacje na ten temat znajdują się w innych działach przedsiębiorstwa. Konieczna jest zatem współpraca między pracownikiem dokumentującym transakcje a działem, w którego kompetencji leży dany obszar działania przedsiębiorstwa. I tak, korzyści wynikające z podpisania ze spółką matką umowy o usługi marketingowe najlepiej opiszą pracownicy zajmujący się tym działem. W dokumencie tym powinny być ujęte:
• cena wraz z metodą jej określenia, formą i terminem zapłaty,
• zysk osiągnięty przez podmiot – odbiorcę oraz przez podmiot – dostawcę,
• inne korzyści osiągnięte przez podatnika w wyniku tej transakcji (na przykład powiększenie udziałów rynkowych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, istotne polepszenie relacji z grupą klientów strategicznych).
Warunki porównywalności transakcji
W ustalaniu warunków porównywalności transakcji należy uwzględnić następujące czynniki:
• cechy charakterystyczne przedmiotu transakcji,
• analizę funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji,
• strategie konkurencyjne podmiotów uczestniczących w transakcji,
• sytuacje na porównywalnych rynkach,
• specyficzne warunki transakcji.
Często oznacza to konieczność zbierania informacji o cenach stosowanych przez konkurencję. Także i tu powinno sięgnąć do wiedzy pracowników działów marketingu i sprzedaży. Jeżeli chodzi o specyficzne warunki transakcji, to należy pamiętać szczególnie o opisaniu polityki rabatowej stosowanej w grupie.
Przyjęta metoda kalkulacji ceny transferowej wraz z uzasadnieniem
Sama metoda kalkulacji ceny w transakcji z podmiotem powiązanym musi być czytelna dla kontrolującego i łatwa do zastosowania w praktyce. Warunki te spełniają metody szacowania cen zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników. Ponieważ wspomniane rozporządzenie skierowane jest do kontrolujących, warto, by i przyjęta metoda była im znana. Pomoże to uniknąć nieporozumień i ułatwi wzajemne zrozumienie między podatnikiem a władzami skarbowymi. Przyjmując metodę kalkulacji ceny transferowej, warto pamiętać, że rozporządzenie zaleca w pierwszej kolejności metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej (ceny rynkowej). Jeżeli wybrano tę metodę, należy przygotować zestawienie kilku cen i transakcji najbardziej zbliżonych do aktualnie dokumentowanej w celu zobrazowania jej otoczenia rynkowego.
Stosowanie innych metod (metoda koszt plus, metoda ceny odsprzedaży) powinno mieć miejsce w przypadkach, gdy pozwolą one na dokładniejsze ustalenie ceny oraz określenie dochodów podatnika. Dlatego należy precyzyjnie uzasadnić przyczyny, dla których wybrano metodę kalkulacji ceny transferowej inną niż zalecana jako priorytetowa (na przykład trudności ze znalezieniem na rynku wyrobów porównywalnych o podobnych cenach).
Kalkulacja ceny transferowej
Ostatni element dokumentacji powinna stanowić kalkulacja ceny, którą należy wykonać według zasad kalkulacyjnych przyjętych przez przedsiębiorcę. W kalkulacji tej trzeba uwzględnić szczegółowe zalecenia dotyczące kosztów bezpośrednich i pośrednich (na przykład koszty ogólne zarządu w ustalaniu marży odsprzedaży). Wyliczony zysk brutto na transakcji nie powinien być mniejszy od zysku osiąganego przez dany podmiot w podobnych lub identycznych transakcjach z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi. Skalkulowana cena transferowa oraz zysk brutto na niej osiągnięty powinny zostać zaakceptowane przez zarząd podmiotu (na przykład w formie decyzji cenowej).
Na koniec warto jeszcze podkreślić znaczenie, jakie ma zawarta między stronami transakcji umowa. Stanowi ona platformę formalną transakcji, precyzuje jej warunki i tym samym zabezpiecza interesy stron oraz ogranicza ryzyko. Prawidłowo sporządzona, sama w sobie zawiera większość elementów, o których mowa w art. 9 ust. 1 updop.
ZAPAMIĘTAJ!
Przygotowanie dokumentacji cen transferowych chroni podatnika przed dodatkowym, sankcyjnym opodatkowaniem transakcji, nawet w przypadku oszacowania dochodów z tej transakcji w trybie art. 11 updop.
• rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników – Dz.U. Nr 128, poz. 833; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1856
• art. 9a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684
Sławomir Biliński
specjalista w zakresie podatku dochodowego

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.