REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Limit odliczenia VAT od samochodów

REKLAMA

Od 1 kwietnia 2014 roku diametralnej zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące odliczenia VAT od samochodów. Obwiązują nowe limity odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

 

Autopromocja


Zobacz wskaźnik: LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW


Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 


Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1. Samochód

nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:

1)wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego podatnikiem

jest usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której podatnikiem

jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) należnego z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT;

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku,

o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji określających wysokość należności celnych wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT

2. Części składowe

nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

3. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową (inne niż wymienione w pkt 8)

4. Naprawa, konserwacja

nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych

5. Eksploatacja, używanie

nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów

6. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 7

7. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowe-

go i gazu wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącz-nie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wymienionych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Do 30 czerwca 2015 r. - brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

8. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową

Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT naliczonego w przypadku umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, pod warunkiem że:

a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem

tych umów zostały wydane podatnikowi

przed 1 kwietnia 2014 r.,

b) umowa została zarejestrowana przez podatnika

dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 2maja 2014 r. włącznie.

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo


100% odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 

Prawo do 100% odliczenia VAT obejmuje:

Warunki 100% odliczenia VAT

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej to pojazdy samochodowe, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Warunki uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie w działalności to:

- złożenie do US informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia),

- określenie zasad używania tych samochodów,

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Wyłączenie obowiązku prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26

Obowiązek prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26 jest wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych:

1) przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2) w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy, czyli w wysokości 50% VAT naliczonego,

lub

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Pojazdy nabyte, importowane, wytworzone lub używane przed 1 kwietnia 2014 r.

W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia 2014 r.:

1) ewidencję prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami;

2) informację VAT-26 składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.

2. Pojazdy samochodowe o określonej konstrukcji technicznej wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności są to pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do tego rodzaju pojazdów są zaliczane:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f ) żuraw samochodowy - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;

4) pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

a) pogrzebowy

b) bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (pojazdy te wymienia projekt rozporządzenia MF, które na dzień oddania materiału do druku nie było podpisane i opublikowane w Dz.U.).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) pkt 3 i 4 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowe badania:

1. Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy, licząc od 1 kwietnia 2014 r.

2. Jeżeli przed ww. terminem pojazd będzie przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

3. Zachowują ważność zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

3. Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

Warunkiem jest, aby z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynikało takie przeznaczenie pojazdu samochodowego.

4. Towary montowane w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

5. Usługi montażu, naprawy i konserwacji towarów montowanych w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

6. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

Brak dodatkowych warunków odliczenia VAT naliczonego.

 

 

 


Terminologia


Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie legalnej definicji pojazdu samochodowego w oparciu o odesłanie do przepisów o ruchu drogowym. Dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi w związku z tym 3,5 tony, a jego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością co najmniej 25 km/h. W regulacji dokonano jednocześnie podziału na auta służące do celów mieszanych oraz na te, które przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej. Te ostatnie z kolei klasyfikuje się odpowiednio- w związku z wymaganymi właściwościami określonymi w ewidencji przebiegu pojazdu lub samochodami ustawowo zaliczonymi do tej kategorii. W związku z nowelizacją właściciele samochodów z „kratką” utracą przywilej pełnego odliczenia podatku.


Polecamy:
Samochód w firmie - zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Wzór nowego formularza VAT-26


Regułą ma być odliczenie 50%


Przyjęta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w założeniu różnicuje samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na użytkowane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na te, które wykorzystywane są także do celów prywatnych. Uproszczone regulacje zakładają, iż użytkowanie auta w charakterze mieszanym upoważnia do uzyskania ulgi w wysokości 50% zwolnienia bez konieczności udowadniania tych proporcji (wystarczy więc jednorazowe użycie auta w celach prywatnych). Ulga przysługiwać będzie w stosunku do wszystkich wydatków związanych z pojazdami przeznaczonymi do użytku mieszanego bez względu na sytuację prawną użytkownika (może być on np. właścicielem, najemcą, leasingobiorcą). W założeniu przyjęto, iż auta o tej masie są zwykle wykorzystywane w celach prywatnych, zatem wszelkie inne odliczenia stanowią wyjątek od reguły.

Autem firmowym do pracy i do domu - odliczenie VAT


Kiedy przysługuje zwolnienie 100%?


Pełne odliczenie podatku przysługiwać ma w trzech wypadkach. Do pierwszej kategorii należeć będą pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone dla 10 osób włącznie z kierowcą (autobusy). Kolejne kategorie to samochody wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wszelkie towary montowane w pojazdach, które służą do jej wykonywania (np. akumulatory, opony). Prowadzenie działalności badane jest obiektywnie. Oznacza to, że weryfikuje się możliwość, a nie fakt przeznaczenia auta do używania auta w konkretnym charakterze. Pojazd wykorzystywany jest wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej gdy sposób używania określony w ustalonych przez podatnika zasadach, potwierdzony w prowadzonej ewidencji przebiegu wyklucza inne jego użycie. Druga przesłanka zakłada, iż konstrukcyjne cechy auta sprawiają, że wykorzystanie auta poza prowadzoną działalnością jest nieistotne.

 


Ochrona praw nabytych


W stosunku do najemców, leasingobiorców i dzierżawców, którym do 31 marca 2014 roku przysługiwało nieograniczone prawo do odliczenia podatku od czynszu i rat, nie stosuje się ograniczenia w wysokości 50% pod warunkiem braku zmian w umowie po 1 kwietnia. Jednocześnie wymaga się, aby auto zostało wydane stronie umowy przed datą graniczną wejścia w życie nowelizacji.  Umowę tę należy zarejestrować u właściwego naczelnika US do 2 maja 2014 roku. Nowe zasady (pełne lub 50% prawo do odliczenia) dotyczyć będą wszelkich wydatków poniesionych od 1 kwietnia, które nie spełnią powyższych warunków; innych niż czynsz lub raty wydatków spełniających powyższe warunki oraz wszelkich wydatków związanych z najmem, dzierżawą i leasingiem w związku z którymi do 31 marca przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia (50% do pułapu nie wyższego niż 5000 zł i 60% do 6000zł). W przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu oceny dokonuje się biorąc pod uwagę moment powstania obowiązku podatkowego.

Zmiany w VAT 2014


Nabywanie paliw


W stosunku do samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej odliczenie VAT z tytułu zakupu paliw przysługiwać będzie w pełnej wysokości. W stosunku do pojazdów wykorzystywanych w celach mieszanych zasady będą mają charakter  zróżnicowany. Mianowicie w przypadku aut w stosunku do których przed wejściem Polski do UE nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia do dnia 30 czerwca 2015 roku obowiązuje całkowity zakaz odliczania podatku. Natomiast pozostałe samochody osobowe mogą skorzystać z odliczenia wysokości 50% kwoty podatku naliczonego.

Wchodzące w życie zmiany regulują także odpowiedzialność karnoskarbową za niezłożenie lub niewłaściwe złożenie informacji w związku z przysługującym odliczeniem oraz usprawniają system korekt.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA