| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Limit odliczenia VAT od samochodów

Limit odliczenia VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 roku diametralnej zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące odliczenia VAT od samochodów. Obwiązują nowe limity odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

 


Zobacz wskaźnik: LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW


Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 


Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1. Samochód

nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:

1)wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego podatnikiem

jest usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której podatnikiem

jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) należnego z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT;

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku,

o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji określających wysokość należności celnych wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT

2. Części składowe

nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

3. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową (inne niż wymienione w pkt 8)

4. Naprawa, konserwacja

nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych

5. Eksploatacja, używanie

nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów

6. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 7

7. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowe-

go i gazu wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącz-nie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wymienionych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Do 30 czerwca 2015 r. - brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

8. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową

Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT naliczonego w przypadku umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, pod warunkiem że:

a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem

tych umów zostały wydane podatnikowi

przed 1 kwietnia 2014 r.,

b) umowa została zarejestrowana przez podatnika

dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 2maja 2014 r. włącznie.

 


100% odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 

Prawo do 100% odliczenia VAT obejmuje:

Warunki 100% odliczenia VAT

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej to pojazdy samochodowe, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Warunki uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie w działalności to:

- złożenie do US informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia),

- określenie zasad używania tych samochodów,

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Wyłączenie obowiązku prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26

Obowiązek prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26 jest wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych:

1) przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2) w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy, czyli w wysokości 50% VAT naliczonego,

lub

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Pojazdy nabyte, importowane, wytworzone lub używane przed 1 kwietnia 2014 r.

W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia 2014 r.:

1) ewidencję prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami;

2) informację VAT-26 składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.

2. Pojazdy samochodowe o określonej konstrukcji technicznej wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności są to pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do tego rodzaju pojazdów są zaliczane:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f ) żuraw samochodowy - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;

4) pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

a) pogrzebowy

b) bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (pojazdy te wymienia projekt rozporządzenia MF, które na dzień oddania materiału do druku nie było podpisane i opublikowane w Dz.U.).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) pkt 3 i 4 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowe badania:

1. Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy, licząc od 1 kwietnia 2014 r.

2. Jeżeli przed ww. terminem pojazd będzie przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

3. Zachowują ważność zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

3. Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

Warunkiem jest, aby z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynikało takie przeznaczenie pojazdu samochodowego.

4. Towary montowane w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

5. Usługi montażu, naprawy i konserwacji towarów montowanych w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

6. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

Brak dodatkowych warunków odliczenia VAT naliczonego.

 

 

 


Terminologia


Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie legalnej definicji pojazdu samochodowego w oparciu o odesłanie do przepisów o ruchu drogowym. Dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi w związku z tym 3,5 tony, a jego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością co najmniej 25 km/h. W regulacji dokonano jednocześnie podziału na auta służące do celów mieszanych oraz na te, które przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej. Te ostatnie z kolei klasyfikuje się odpowiednio- w związku z wymaganymi właściwościami określonymi w ewidencji przebiegu pojazdu lub samochodami ustawowo zaliczonymi do tej kategorii. W związku z nowelizacją właściciele samochodów z „kratką” utracą przywilej pełnego odliczenia podatku.


Polecamy:
Samochód w firmie - zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Wzór nowego formularza VAT-26


Regułą ma być odliczenie 50%


Przyjęta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w założeniu różnicuje samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na użytkowane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na te, które wykorzystywane są także do celów prywatnych. Uproszczone regulacje zakładają, iż użytkowanie auta w charakterze mieszanym upoważnia do uzyskania ulgi w wysokości 50% zwolnienia bez konieczności udowadniania tych proporcji (wystarczy więc jednorazowe użycie auta w celach prywatnych). Ulga przysługiwać będzie w stosunku do wszystkich wydatków związanych z pojazdami przeznaczonymi do użytku mieszanego bez względu na sytuację prawną użytkownika (może być on np. właścicielem, najemcą, leasingobiorcą). W założeniu przyjęto, iż auta o tej masie są zwykle wykorzystywane w celach prywatnych, zatem wszelkie inne odliczenia stanowią wyjątek od reguły.

Autem firmowym do pracy i do domu - odliczenie VAT


Kiedy przysługuje zwolnienie 100%?


Pełne odliczenie podatku przysługiwać ma w trzech wypadkach. Do pierwszej kategorii należeć będą pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone dla 10 osób włącznie z kierowcą (autobusy). Kolejne kategorie to samochody wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wszelkie towary montowane w pojazdach, które służą do jej wykonywania (np. akumulatory, opony). Prowadzenie działalności badane jest obiektywnie. Oznacza to, że weryfikuje się możliwość, a nie fakt przeznaczenia auta do używania auta w konkretnym charakterze. Pojazd wykorzystywany jest wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej gdy sposób używania określony w ustalonych przez podatnika zasadach, potwierdzony w prowadzonej ewidencji przebiegu wyklucza inne jego użycie. Druga przesłanka zakłada, iż konstrukcyjne cechy auta sprawiają, że wykorzystanie auta poza prowadzoną działalnością jest nieistotne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK