Kategorie

Limit odliczenia VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 roku diametralnej zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące odliczenia VAT od samochodów. Obwiązują nowe limity odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

 


Zobacz wskaźnik: LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW


Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 


Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1. Samochód

nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:

1)wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego podatnikiem

jest usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której podatnikiem

jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) należnego z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT;

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku,

o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji określających wysokość należności celnych wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT

2. Części składowe

nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

3. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową (inne niż wymienione w pkt 8)

4. Naprawa, konserwacja

nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych

5. Eksploatacja, używanie

nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów

6. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 7

7. Paliwo, olej napędowy, gaz

nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowe-

go i gazu wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącz-nie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wymienionych dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Do 30 czerwca 2015 r. - brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

8. Najem, dzierżawa, leasing

używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą umową

Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT naliczonego w przypadku umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, pod warunkiem że:

a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem

tych umów zostały wydane podatnikowi

przed 1 kwietnia 2014 r.,

b) umowa została zarejestrowana przez podatnika

dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 2maja 2014 r. włącznie.

 


100% odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

 

Prawo do 100% odliczenia VAT obejmuje:

Warunki 100% odliczenia VAT

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej to pojazdy samochodowe, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Warunki uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie w działalności to:

- złożenie do US informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia),

- określenie zasad używania tych samochodów,

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Wyłączenie obowiązku prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26

Obowiązek prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26 jest wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych:

1) przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2) w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy, czyli w wysokości 50% VAT naliczonego,

lub

b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Pojazdy nabyte, importowane, wytworzone lub używane przed 1 kwietnia 2014 r.

W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia 2014 r.:

1) ewidencję prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami;

2) informację VAT-26 składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.

2. Pojazdy samochodowe o określonej konstrukcji technicznej wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności są to pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Do tego rodzaju pojazdów są zaliczane:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f ) żuraw samochodowy - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;

4) pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

a) pogrzebowy

b) bankowóz - wyłącznie typu A i B

- jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony (pojazdy te wymienia projekt rozporządzenia MF, które na dzień oddania materiału do druku nie było podpisane i opublikowane w Dz.U.).

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;

2) pkt 3 i 4 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Dodatkowe badania:

1. Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy, licząc od 1 kwietnia 2014 r.

2. Jeżeli przed ww. terminem pojazd będzie przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

3. Zachowują ważność zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

3. Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

Warunkiem jest, aby z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynikało takie przeznaczenie pojazdu samochodowego.

4. Towary montowane w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

5. Usługi montażu, naprawy i konserwacji towarów montowanych w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

6. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

Brak dodatkowych warunków odliczenia VAT naliczonego.

 

 

 


Terminologia


Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie legalnej definicji pojazdu samochodowego w oparciu o odesłanie do przepisów o ruchu drogowym. Dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi w związku z tym 3,5 tony, a jego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością co najmniej 25 km/h. W regulacji dokonano jednocześnie podziału na auta służące do celów mieszanych oraz na te, które przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej. Te ostatnie z kolei klasyfikuje się odpowiednio- w związku z wymaganymi właściwościami określonymi w ewidencji przebiegu pojazdu lub samochodami ustawowo zaliczonymi do tej kategorii. W związku z nowelizacją właściciele samochodów z „kratką” utracą przywilej pełnego odliczenia podatku.


Polecamy:
Samochód w firmie - zmiany od 1 kwietnia 2014 r.

Wzór nowego formularza VAT-26


Regułą ma być odliczenie 50%


Przyjęta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w założeniu różnicuje samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na użytkowane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na te, które wykorzystywane są także do celów prywatnych. Uproszczone regulacje zakładają, iż użytkowanie auta w charakterze mieszanym upoważnia do uzyskania ulgi w wysokości 50% zwolnienia bez konieczności udowadniania tych proporcji (wystarczy więc jednorazowe użycie auta w celach prywatnych). Ulga przysługiwać będzie w stosunku do wszystkich wydatków związanych z pojazdami przeznaczonymi do użytku mieszanego bez względu na sytuację prawną użytkownika (może być on np. właścicielem, najemcą, leasingobiorcą). W założeniu przyjęto, iż auta o tej masie są zwykle wykorzystywane w celach prywatnych, zatem wszelkie inne odliczenia stanowią wyjątek od reguły.

Autem firmowym do pracy i do domu - odliczenie VAT


Kiedy przysługuje zwolnienie 100%?


Pełne odliczenie podatku przysługiwać ma w trzech wypadkach. Do pierwszej kategorii należeć będą pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone dla 10 osób włącznie z kierowcą (autobusy). Kolejne kategorie to samochody wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wszelkie towary montowane w pojazdach, które służą do jej wykonywania (np. akumulatory, opony). Prowadzenie działalności badane jest obiektywnie. Oznacza to, że weryfikuje się możliwość, a nie fakt przeznaczenia auta do używania auta w konkretnym charakterze. Pojazd wykorzystywany jest wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej gdy sposób używania określony w ustalonych przez podatnika zasadach, potwierdzony w prowadzonej ewidencji przebiegu wyklucza inne jego użycie. Druga przesłanka zakłada, iż konstrukcyjne cechy auta sprawiają, że wykorzystanie auta poza prowadzoną działalnością jest nieistotne.

 


Ochrona praw nabytych


W stosunku do najemców, leasingobiorców i dzierżawców, którym do 31 marca 2014 roku przysługiwało nieograniczone prawo do odliczenia podatku od czynszu i rat, nie stosuje się ograniczenia w wysokości 50% pod warunkiem braku zmian w umowie po 1 kwietnia. Jednocześnie wymaga się, aby auto zostało wydane stronie umowy przed datą graniczną wejścia w życie nowelizacji.  Umowę tę należy zarejestrować u właściwego naczelnika US do 2 maja 2014 roku. Nowe zasady (pełne lub 50% prawo do odliczenia) dotyczyć będą wszelkich wydatków poniesionych od 1 kwietnia, które nie spełnią powyższych warunków; innych niż czynsz lub raty wydatków spełniających powyższe warunki oraz wszelkich wydatków związanych z najmem, dzierżawą i leasingiem w związku z którymi do 31 marca przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia (50% do pułapu nie wyższego niż 5000 zł i 60% do 6000zł). W przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu oceny dokonuje się biorąc pod uwagę moment powstania obowiązku podatkowego.

Zmiany w VAT 2014


Nabywanie paliw

Reklama


W stosunku do samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej odliczenie VAT z tytułu zakupu paliw przysługiwać będzie w pełnej wysokości. W stosunku do pojazdów wykorzystywanych w celach mieszanych zasady będą mają charakter  zróżnicowany. Mianowicie w przypadku aut w stosunku do których przed wejściem Polski do UE nigdy nie przysługiwało prawo do odliczenia do dnia 30 czerwca 2015 roku obowiązuje całkowity zakaz odliczania podatku. Natomiast pozostałe samochody osobowe mogą skorzystać z odliczenia wysokości 50% kwoty podatku naliczonego.

Wchodzące w życie zmiany regulują także odpowiedzialność karnoskarbową za niezłożenie lub niewłaściwe złożenie informacji w związku z przysługującym odliczeniem oraz usprawniają system korekt.

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?