REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Transakcje ponadprogowe - komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Transakcje ponadprogowe - komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Transakcje ponadprogowe - komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

REKLAMA

REKLAMA

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z tej okazji Generalny Inspektor Informacji Finansowej wystosował komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do GIIF o tzw. „transakcjach ponadprogowych. Prezentujemy w całości ten komunikat.

Komunikat

Autopromocja

dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075)

Z uwagi na:

 • zbliżający się termin wejście w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. 13 lipca 2018 r. (zwanej dalej „ustawą”),
 • pojawiające się w pytań/wątpliwości instytucji obowiązanych (zwane dalej „IO”) dotyczących obowiązków raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej zwany „GIIF”) informacji o tzw. „transakcjach ponadprogowych” czyli transakcji raportowanych wyłącznie ze względu na ich wartość (w ustawie wymienionych w art. 72),
 • trwający etap uzgodnień i konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną wydawanego na podstawie art. 78 ust. 3 ww. ustawy,
 • trwający proces konsultacji z IO projektów wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.78 ust.2 ww. ustawy,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przedstawia poniżej opis zmian w procesie przekazywania i przyjmowania informacji o transakcjach ponadprogowych i formularza identyfikującego IO ( w tym danych), który jest przekazywany do GIIF.

1) Stan do 13 lipca 2018 r. i kwestia „rejestru”

Zasady raportowania informacji o tzw. „transakcjach ponadprogowych” uregulowane są w art. 8 ust. 1 i w art. 12 obowiązującej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049, z 2018 r., poz. 650, poz. 1075), która wraz z definicją pojęcia transakcji (art. 2 pkt 2 tej ustawy) określa zakres informacji i terminy dostarczania informacji do GIIF.

Uzupełnieniem przepisów ustawowych w tym zakresie, stanowią regulacje zawarte w przepisach wykonawczych do ww. ustawy tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1210), które określają strukturę zapisu elektronicznego i papierowego, strukturę i zasady budowy plików oraz tryb dostarczania przedmiotowych informacji do GIIF. Na podstawie ww. przepisów informacje o „transakcjach ponadprogowych” są przekazywane do GIIF jako kopie informacji gromadzonych przez IO w obowiązkowo prowadzonym rejestrze.

Wraz z wejście w życie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. od 13 lipca br. IO nie będą zobowiązane do prowadzenia rejestru transakcji.

Ustawa przewiduje jedynie okres przejściowy do przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 ustawy).

Zgodnie z nowymi zasadami GIIF będzie wymagał przekazywania danych w odpowiednim formacie. Ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie formatu danych w rejestrze/rejestrach, w których gromadzi/przechowuje je IO.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata        

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Autopromocja

2) Stan docelowy od 13 lipca 2019 r. charakteryzuje się następującymi cechami:

  1. zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania. Zrezygnowano z odwołania się do definicji transakcji, w zamian natomiast wprowadzono enumeratywnie wymienione cztery rodzaje transakcji podlegających raportowaniu tj. wpłaty/wypłaty gotówkowe, transfery – w tym z zagranicy, kupno/sprzedaż (zamiana) środków dewizowych, czynności notarialne (art.72 ust. 1-4 ustawy);
  1. zmieniona częstotliwość raportowania (zamiast jak dotychczas określenia terminu raportowania do 14 dnia następnego miesiąca wprowadzono raportowanie w terminie 7 dni od „zdarzenia” (art. 72 ust. 5 ustawy).
  1. nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji

- transakcji poprzez:

- uporządkowanie zakresu danych identyfikacyjnych podmiotów (art.36 ustawy), o rozróżnienie sytuacji (i zakresu danych – art. 36 ustawy) dla podmiotu/strony transakcji:

   • klienta,
   • nie-klienta,

- wskazanie w ustawie (art.72 ust. 6 ) zakresu danych do rekordu pojedynczej informacji o transakcji (w tym nowe pole: informacja o tytule transakcji).

 1. rezygnacja z papierowego przekazu informacji do GIIF (wyjątek stanowi przewidziana w § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach).
 1. nowa funkcja formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego):

uporządkowano informacje w formularzu identyfikującym, w tym dane pracowników IO odgrywających szczególną rolę w procesie przekazywania informacji do GIIF (m.in. dane kontaktowe pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy, tj. pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej, oraz innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których IO chce wskazać do kontaktów z GIIF),

-  umożliwiono korzystanie z pośrednictwa w procesie raportowania do GIIF informacji o   transakcjach   ponadprogowych   poprzez   wskazanie   danych   podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy,

wprowadzono zasadę aktualizacji danych kontaktowych w formularzu, ze względu na elektroniczny kanał wymiany dokumentów pomiędzy IO i GIIF (w tym żądań wstrzymania transakcji / blokad rachunków).

 1. oddzielenie wzoru dokumentu elektronicznego od przepisów rozporządzenia regulującego tryby przekazywania danych (wydawanego na podstawie art. 78 ust 3 ustawy).

Przedmiotowe rozporządzenie ma regulować sposób sporządzania i przekazywania informacji o transakcjach, o których mowa w art. 72 ustawy oraz formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 ustawy, a także tryb ich przekazywania. Przekazywanie tych informacji następować ma z wykorzystaniem wzorów dokumentów elektronicznych, co wiąże się m.in. z:

–  opublikowaniem wzoru dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium,

wykorzystaniem „xml” jako jedynego formatu pliku (brak „txt” w porównaniu do sytuacji obecnej),

–  przygotowaniem różnych wariantów wzoru dokumentu („schemy xml”), w celu lepszego dostosowania do różnych rodzajów raportowanych informacji i raportujących IO.

  1. rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego GIIF w zakresie przyjmowania danych od IO, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzacje procesów przekazywania informacji do GIIF.

3) Okres przejściowy wynikający z art. 183 i art. 184 ustawy został przez ustawodawcę podzielony na dwie części.

 1. Okres przejściowy I

Od 13 lipca 2018 r. do 13 października 2018 r.

do nowych IO [tj. IO niebędących instytucjami obowiązanymi, o których mowa w dotychczas obowiązującej ustawie, tj. ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049)] - art. 72 ustawy nie stosuje się (art. 184 ust. 1 ustawy).

Nowe IO nie przekazują w tym okresie do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych.

Instytucje obowiązane będące IO na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów „przekazują informacje, o których mowa w art. 72, oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, zgodnie z przepisami dotychczasowymi” (art. 183 ustawy).

 1. Okres przejściowy II

Od 13 października 2018 r. do 13 lipca 2019 r. – IO będące instytucjami obowiązanymi na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów mają wybór:

a. mogą rozpocząć przesyłanie informacji na zasadach określonych dla „stanu docelowego”

lub

  1. przesyłają informacje na zasadach określonych dla „okresu przejściowego I”

 1. Dodatkowe informacje dotyczące okresu przejściowego I

Należy podkreślić, że w art. 183 ustawy zwrot „zgodnie z przepisami dotychczasowymi” użyty jest w kontekście procesu „przekazywania informacji” do GIIF (innego niż proces gromadzenia informacji przez IO). Na proces przekazywania informacji składają się:

  1. tryb przekazywania,
  1. format przekazywanych danych,
  1. częstotliwość/termin przekazywanych danych

oraz proces przekazywania dotyczy informacji o określonym

  1. zakresie przekazywanych danych.

Przepis stanowi, że „zgodnie z przepisami dotychczasowymi” są przekazywane informacje, o których mowa w art. 72 (i formularz, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy). Zatem przepis przejściowy ogranicza przesyłanie danych „zgodnie z przepisami dotychczasowymi” do tych danych, których zakres wynika z art. 72 i 77 ust.1 ustawy. To ustala zakres przekazywanych danych, zaś pozostałe aspekty przekazywania są zdeterminowane przez dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że informacje o transakcjach ponadprogowych i formularze identyfikacyjne są w tym okresie przekazywane:

Ad. a. w obowiązujących dotąd trybach, tj.:

informacje o transakcjach:

 • elektronicznie przez stronę www SIGIIF (formularz karty transakcji lub upload pliku z danymi),
 • elektronicznie jako załącznik do e-mail’a przesyłanego do SIGIIF,
 • papierowo jako kopia karty transakcji wg obowiązującego wzoru,

formularz identyfikujący: papierowo wg obowiązującego wzoru lub elektronicznie na stronie www SIGIIF;

 gdyż tak „dotychczasowe przepisy” w postaci „rozporządzenia rejestrowego” określają tryb i sposób przekazywania danych do GIIF.

Ad. b. z wykorzystaniem dotychczas obowiązujących wzorów/formatów, tj. plik „xml” lub „txt” oraz papierowy wzór karty transakcji i formularza identyfikującego wg załączników do obecnie obowiązującego rozporządzenia,

gdyż tak „dotychczasowe przepisy” w postaci rozporządzenia rejestrowego określają tryb i sposób przekazywania danych do GIIF.

Ad.c. z dotychczas obowiązującą częstotliwością/terminami, tj. transakcje ponadprogowe – do 14-ego następnego miesiąca po wykonaniu transakcji),

ponieważ tak stanowią „dotychczasowe przepisy” tj. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (dotychczas obowiązującej ustawy).

Ad.d. w zakresie zdeterminowanym przez art. 72 (i art. 77) ustawy;

gdyż przepis przejściowy (art. 183 ustawy) przesyłanie danych „zgodnie z przepisami dotychczasowymi” ustanawia dla tych danych, których zakres wynika z art. 72 (i 77 ust. 1) ustawy.

4. Zasady postępowania w przypadku różnic pomiędzy zakresem raportowanych danych określonym w dotychczasowych przepisach, a zakresem określonym w art. 72 ustawy.

  1. Sytuacja, gdy zakres danych dla pojedynczej transakcji dotychczas obowiązujący jest szerszy niż zakres określony przez art. 72, a w dotychczasowych przepisach dany element (który w art. 72 nie występuje) jest wymagany.
   W takim przypadku dany element nie będzie wymagany - w systemie teleinformatycznym GIIF przyjmującym dane od IO zmieniony zostanie walidator.
  1. Sytuacja, gdy zakres danych dla pojedynczej transakcji określony przez art.72 jest szerszy niż struktura/format danych w dotychczasowych przepisach, tj. w zakres określony przez art.72 wchodzi element, który nie ma odpowiednika w strukturze/formacie danych w przepisach dotychczasowych.

Dotyczy to elementu „tytuł transakcji” – w art.72 jest to „pole wymagane”. W takim przypadku dany element przy raportowaniu danej transakcji powinien zostać umieszczony w polu „uwagi” (jest pozyskiwany/gromadzony ze względu na przepisy nowej ustawy i przekazywany wg zasad określonych w dotychczasowych przepisach).

 1. Sytuacja, gdy art.72 ustawy nie wymaga raportowania informacji o transakcji, która wg przepisów dotychczasowych podlegała raportowaniu.
  W takim przypadku informacja o takiej transakcji nie jest raportowana.
 1. Sytuacja, gdy art.72 ustawy wymaga raportowania informacji o transakcji, która wg przepisów dotychczasowych nie podlegała raportowaniu.
  W takim przypadku informacja o takiej transakcji jest raportowana począwszy od wejścia w życie obowiązku raportowania, tj. od 13 lipca 2018.

4) Raportowanie informacji o transferze środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz odbiorcy, którego dostawcą usług płatniczych jest instytucja obowiązana.

Informacje o transferze środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz odbiorcy, którego dostawcą usług płatniczych jest instytucja obowiązana są raportowane, gdyż wchodzą w zakres zdefiniowany w art.72 ustawy. Informacja o tego rodzaju transakcji, ze względu na art. 183 ustawy, powinna zostać przekazana z wykorzystaniem dotychczas obowiązującego formatu danych (w szczególności kod rodzaju transakcji = 05)

W związku z odmienną sytuacją IO w zakresie posiadanych informacji o transakcji, system teleinformatyczny GIIF przyjmujący dane raportowane przez IO będzie stosował w tym przypadku dostosowane reguły walidacyjne, w szczególności dane podmiotu zlecającego wykonanie transakcji (wg nomenklatury obowiązującej w dotychczasowych przepisach) nie będą wymagane (jako podmiotu, który nie jest klientem IO), wymagane natomiast będą dane podmiotu w imieniu którego wykonana została transakcja (jako podmiotu, którego dane IO otrzymuje w komunikacie dotyczącym transferu przychodzącego, np. właściciela rachunku, z którego przyszedł przelew zza granicy) oraz dane beneficjenta (jako podmiotu – klienta IO, np. właściciela rachunku prowadzonego przez IO przyjmującą przelew przychodzący).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

  Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

  Obowiązek raportowania ESG już za 2024 rok. Jak mierzyć oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko?

  Dyrektywa ds. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), opublikowana w grudniu 2022 r., nakłada na firmy obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Regulacje w zakresie ESG zaczną obowiązywać już od 2024 roku. Dzisiaj decydenci nie zastanawiają się czy mierzyć skalę oddziaływania biznesu na otoczenie społeczne i środowisko, ale jak to realnie robić. 

  REKLAMA