REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługa turystyczna opłacona bonem turystycznym a VAT

Usługa turystyczna opłacona bonem turystycznym a VAT
Usługa turystyczna opłacona bonem turystycznym a VAT

REKLAMA

REKLAMA

Bon turystyczny a VAT. Wykonanie usługi turystycznej w zamian za bon turystyczny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w ustawie o VAT właściwych dla świadczonych usług. Świadczenie usługi turystycznej w całości lub w części opłaconej bonem turystycznym dokumentowane jest paragonem lub fakturą VAT na zasadach ogólnych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji portalu infor.pl udzieliło wyjaśnień odnośnie opodatkowania VAT usług turystycznych, za które zapłata została uiszczona bonem turystycznym.

Bon turystyczny jako zapłata za usługę turystyczną. Co na fakturze VAT?

Czytelnicy naszego portalu informują o praktyce niektórych hoteli, czy pensjonatów, które wystawiają faktury za swoje usługi bez uwzględnienia kwoty opłaconej bonem turystycznym. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów czy jest to praktyka zgodna z obowiązującym prawem?

Autopromocja

Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że wykonanie usługi turystycznej w zamian za bon turystyczny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w ustawie o VAT właściwych dla świadczonych usług. Świadczenie usługi turystycznej w całości lub w części opłaconej bonem turystycznym dokumentowane jest paragonem/fakturą VAT na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT jest sama czynność (świadczenie usługi). Sposób uiszczenia wynagrodzenia (zapłata gotówką, przelew bankowy, przekazanie bonu turystycznego) nie ma wpływu na sposób opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do tej czynności.

Zatem z tej odpowiedzi wynika, że na paragonie lub fakturze VAT za usługę turystyczną powinna znaleźć się cała wartość usługi bez względu na sposób zapłaty. W szczególności zapłata (w całości lub w części) w formie bonu turystycznego za usługę turystyczną (np. pobyt w hotelu, czy pensjonacie) nie uprawnia usługodawcy do zaniżania wartości usługi wykazywanej na fakturze lub paragonie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne!
Zatem z tej odpowiedzi wynika, że na paragonie lub fakturze VAT za usługę turystyczną powinna znaleźć się cała wartość usługi bez względu na sposób zapłaty. W szczególności zapłata (w całości lub w części) w formie bonu turystycznego za usługę turystyczną (np. pobyt w hotelu, czy pensjonacie) nie uprawnia usługodawcy do zaniżania wartości usługi wykazywanej na fakturze lub paragonie.

Bon turystyczny - rozliczanie VAT

Takie samo stanowisko zaprezentował wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi z 8 września 2020 r. na interpelację poselską nr 10045.

Zdaniem ministra Sarnowskiego sposób uiszczenia wynagrodzenia (zapłata gotówką, przelew bankowy, przekazanie bonu) nie ma wpływu na sposób opodatkowania podatkiem VAT w odniesieniu do tej czynności. Dlatego też wydanie towaru czy wykonanie usługi w zamian za bon turystyczny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w ustawie o VAT właściwych dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

Odnosząc się do wskazanych w interpelacji usług noclegowych oraz turnusów rehabilitacyjnych minister Sarnowski wskazał, że zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz w związku z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 8% podlegają usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55).

Na podstawie zaś § 3 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 701, z późn. zm.) zwolnione są od podatku usługi turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511) świadczone na zasadach określonych w tej ustawie oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy (a więc inne niż podmioty lecznicze).
Zgodnie z § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia ww. zwolnienie, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Jednakże zgodnie z § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia zwolnienie to nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:
1) nie są one niezbędne do wykonania zwolnionej usługi podstawowej, lub
2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Usługi turnusów rehabilitacyjnych są zatem objęte zwolnieniem od podatku, jeśli spełniają wszystkie wymienione w przepisach rozporządzenia warunki.

Końcowo minister Sarnowski stwierdził, że niezależnie od tego, czy możliwe jest uiszczenie zapłaty za opisane w interpelacji usługi za pomocą ww. bonu, czy też nie, wskazane powyżej zasady opodatkowania usług w podatku VAT nie ulegają zmianom.

Turnusy rehabilitacyjne a bon turystyczny

W odpowiedzi na tą samą interpelację Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju stwierdził, że jeżeli organizacja turnusu rehabilitacyjnego spełnia przesłanki, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, czyli jeżeli można zakwalifikować dany turnus jako usługę hotelarską lub imprezę turystyczną (realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), świadczenie w formie bonu może być wykorzystane na poczet zapłaty za turnus rehabilitacyjny.

Czym jest usługa hotelarska?

Usługa hotelarska została zdefiniowana w art. 2 pkt 6 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym jako usługa hotelarska, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568). Zgodnie z wskazanym w definicji przepisem art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich, przez usługę hotelarską rozumie się krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Czym jest impreza turystyczna?

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262), przez imprezę turystyczną należy rozumieć imprezę turystyczną, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz imprezę turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy, oferowaną przez organizację pożytku publicznego. Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, przez imprezę turystyczną rozumie się połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Natomiast turnus rehabilitacyjny został zdefiniowany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10c ust. 1 tej ustawy, turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Bon turystyczny a PIT

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wprowadzenie art. 52zc w brzmieniu: „Wolna od podatku dochodowego jest wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262).

Czym jest bon turystyczny?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 839) Polski Bon Turystyczny, to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Za pomocą tego bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do końca marca 2022 r.

Komu przysługuje bon turystyczny?

Bon turystyczny przysługuje rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem. Bony przysługują niezależnie od dochodów rodziny, tak jak w przypadku 500 Plus.

Bon turystyczny (zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy) przysługuje osobie:

1) mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do:
a) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), zwanego dalej „świadczeniem wychowawczym”, lub
b) dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159), zwanego dalej „dodatkiem”,

2) której w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. przyznano prawo do:
a) świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub dodatku, o którym mowa w lit. b,
b) dodatku na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub świadczenia wychowawczego, o którym mowa w lit. a,
3) która w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia wejścia w życie ustawy złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i który do dnia wejścia w życie ustawy nie został rozpatrzony przez wojewodę,

4) która w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i który nie został rozpatrzony przez wojewodę w okresie, za który składane są informacje, o których mowa w art. 19 ust. 13 – zwanej dalej „osobą uprawnioną”.

Dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli:
1) świadczenie wychowawcze lub dodatek przysługuje na dziecko niepełnosprawne;
2) wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, dotyczy dziecka niepełnosprawnego lub
3) decyzja, o której mowa w ust. 3 lub 4, dotyczy dziecka niepełnosprawnego.

Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uważa się za spełniony, jeżeli wojewoda wydał decyzję odmawiającą osobie uprawnionej prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, uważa się za spełniony, jeżeli wojewoda wydał decyzję odmawiającą osobie uprawnionej prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego w oparciu o przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ile wynosi wartość bonu turystycznego?

Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego została ustalona zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. w przypadku opieki naprzemiennej rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu), każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

Lista podmiotów akceptujących bony turystyczne

Bon turystyczny można wykorzystać jedynie w Polsce. Katalog podmiotów świadczących usługi turystyczne, akceptujących zapłatę w formie bonu turystycznego, jest dostępny na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Przygotowanie listy koordynuje Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Jak dostać bon turystyczny?

Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.

System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Jak aktywować bon turystyczny?

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zatrudnianie i rozliczanie kierowców w branży produkcyjnej. Jak i dlaczego różni się od rozliczania pozostałych pracowników?

W firmach, w których transport jest jedynie narzędziem do wykonywania ich głównego biznesu, istnieje wiele różnic pomiędzy rozliczaniem kierowców a pracowników na innych stanowiskach. Ewidencja czasu pracy i naliczenie wynagrodzenia w branży produkcyjnej to ciekawy przypadek, często także problematyczny dla kadr. Na czym polegają te różnice?

Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty (art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej)

Kiedy występuje przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty, co wynika z przepisów zawartych w art. 77 i 80 Ordynacji podatkowej? Co do zasady prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Ministerstwo Finansów: Coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Wystarczy internet i telefon

Klienci Krajowej Administracji Skarbowej coraz więcej spraw urzędowych mogą załatwić bez wizyty w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe z dowolnego miejsca za pośrednictwem infolinii KAS lub za pośrednictwem usług e-Urzędu Skarbowego.

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Sprawdź, jakie są zasady

Pakiety medyczne dla pracowników. Czy wiesz, jak prawidłowo rozliczać VAT przy ich zakupie? Usługi w zakresie opieki medycznej podlegają zwolnieniu z VAT. Ale czy również przy odsprzedaży?

Składka zdrowotna - rozliczenie roczne za 2023 rok

20 maja jest ostatnim dniem, kiedy przedsiębiorca musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok. Jest to również termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Okulary dla pracownika. O odliczeniu VAT nie przesądza wskazanie podatnika jako nabywcy. Kluczowe jest prawo do rozporządzania towarem jak właściciel

Do najczęściej popełnianych błędów VAT należą nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pracowników. O prawie do odliczenia nie przesądza wykazanie podatnika jako nabywcy na fakturze. Kluczowe jest nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

REKLAMA