REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia

Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.

Szczegółowy zakres danych w JPK_VAT - aktualny (do końca 2021 roku) stan prawny

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dot. JPK_VAT” lub "rozporządzeniem", stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Autopromocja

W rozporządzeniu tym zostały określone:

1) szczegółowy zakres danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia VAT oraz prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej, w szczególności dotyczący:

a) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego,

w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

b) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty

podatku naliczonego,

c) kontrahentów,

d) dowodów sprzedaży i zakupów

2) sposób wykazywania danych w ewidencji VAT przesyłanej w formie elektronicznej (JPK_VAT),

3) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji,

4) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Krótsze terminy zwrotu VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną następujące skrócone terminy zwrotu VAT:

- zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) – ustawa ta wprowadza e-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur;

- zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), ustawa ta wprowadza liczne zmiany podatkowe w ramach programu rządowego „Polski Ład”.

Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r. - nowelizacja rozporządzenia

Z uwagi na wprowadzenie ww. nowych skróconych terminów zwrotu VAT, konieczne jest dostosowanie również od 1 stycznia 2022 r. zapisów rozporządzenia dot. JPK_VAT – czyli dostosowanie zakresu danych deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w nowych skróconych terminach.

W tym celu Minister Finansów przygotował projekt rozporządzania zmieniającego, które jest aktualnie poddawane uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. W projekcie rozporządzenia zmieniającego przewiduje się wprowadzenie następujących zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT:

Dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju

W § 4 w pkt 1 lit. b rozporządzenia ma zostać wskazane, że podatnik w JPK_VAT (pole P_11) wykazuje dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu P_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Łączna wysokość podstawy opodatkowania

W § 4 w pkt 2 rozporządzenia doprecyzowane będzie, że z łącznej wysokości podstawy opodatkowania wyłączeniu podlegają tylko te wykazane odrębnie wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W pliku JPK_VAT wartość podstawy opodatkowania (netto) usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest podawana odrębnie w dwóch polach (w części ewidencyjnej w polach K_11 i K_12). W części deklaracyjnej w polach P_11 i P_12 są wykazywane zbiorcze wysokości podstaw opodatkowania z pól K_11 i K_12.
W związku z tym, aby w łącznej wysokości podstawy opodatkowania (pole P_37) wartości te nie dublowały się, zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia ww. usług z pola P_12 nie jest uwzględniana.

15-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret pierwsze rozporządzenia dot. JPK_VAT określa się dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10 rozporządzenia. Obejmują one wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, tj.: w terminie 15 dni. Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia ustawą – Polski Ład, art. 87 ust. 6d do ustawy o VAT.

40-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret czwarte rozporządzenia dot. JPK_VAT wprowadzony zostanie 40-dniowy termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy, dodawanym ustawą wprowadzającą Krajowy System e-Faktur. Kolejność dodawanych przepisów w § 6 pkt 4 lit. a jest spójna z kolejnością pól w przygotowywanym nowym wzorze dokumentu elektronicznego JPK.

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole K_11)

W § 10 w ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dot. JPK_VAT znajdzie się doprecyzowanie, że podatnik powinien wykazać w JPK_VAT w polu K_11 wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu K_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Data upływu terminu płatności lub data uregulowania lub zbycia należności w ewidencji w przypadku korekt

Dodatkowo w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia dot. JPK_VAT doprecyzowane ma zostać, że w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT ewidencja zawiera datę upływu terminu płatności lub datę uregulowania lub zbycia należności. Zmiana ma na celu uściślenie, że dane z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, powinny obejmować nie tylko datę dokonania zapłaty, ale również datę uregulowania lub zbycia należności jak wynika to z art. 89a ust. 4 ustawy.

Doprecyzowanie objaśnień

W § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia proponuje się doprecyzować „Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji” w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 4 w pkt 1 lit. b oraz § 10 w ust. 1 pkt 3. W części I w pkt 4.1. stanowiącej załącznik do rozporządzenia wskazano, że w części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się również dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy o VAT.

Nowe pola wyboru dotyczące zwrotu VAT

Jednocześnie doprecyzowano pkt 6.1 w części I załącznika poprzez dodanie nowych pól wyboru dotyczących zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy (15 dni), oraz zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy (40 dni).

Termin wejścia w życie zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT

Z uwagi na to, że w ustawie o VAT nowe skrócone terminy zwrotu VAT: 15-dniowy i 40-dniowy, wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., również ww. zmiany rozporządzenia dot. JPK_VAT muszą wejść w życie w tym samym dniu. Zatem zakłada się w projekcie, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

W § 2 omawianego projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, że nowe przepisy rozporządzenia dot. JPK_VAT stosowane są do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli od 1 stycznia 2022 r.).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – projekt z 22 listopada 2021 r.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  REKLAMA