Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia

Opracował Paweł Huczko
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Shutterstock
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.

Szczegółowy zakres danych w JPK_VAT - aktualny (do końca 2021 roku) stan prawny

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dot. JPK_VAT” lub "rozporządzeniem", stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

W rozporządzeniu tym zostały określone:

1) szczegółowy zakres danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia VAT oraz prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej, w szczególności dotyczący:

a) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego,

w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,

b) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty

podatku naliczonego,

c) kontrahentów,

d) dowodów sprzedaży i zakupów

2) sposób wykazywania danych w ewidencji VAT przesyłanej w formie elektronicznej (JPK_VAT),

3) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji,

4) objaśnienia co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

Krótsze terminy zwrotu VAT od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną następujące skrócone terminy zwrotu VAT:

- zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) – ustawa ta wprowadza e-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur;

- zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), ustawa ta wprowadza liczne zmiany podatkowe w ramach programu rządowego „Polski Ład”.

Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2022 r. - nowelizacja rozporządzenia

Z uwagi na wprowadzenie ww. nowych skróconych terminów zwrotu VAT, konieczne jest dostosowanie również od 1 stycznia 2022 r. zapisów rozporządzenia dot. JPK_VAT – czyli dostosowanie zakresu danych deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w nowych skróconych terminach.

W tym celu Minister Finansów przygotował projekt rozporządzania zmieniającego, które jest aktualnie poddawane uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu. W projekcie rozporządzenia zmieniającego przewiduje się wprowadzenie następujących zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT:

Dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju

W § 4 w pkt 1 lit. b rozporządzenia ma zostać wskazane, że podatnik w JPK_VAT (pole P_11) wykazuje dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu P_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Łączna wysokość podstawy opodatkowania

W § 4 w pkt 2 rozporządzenia doprecyzowane będzie, że z łącznej wysokości podstawy opodatkowania wyłączeniu podlegają tylko te wykazane odrębnie wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W pliku JPK_VAT wartość podstawy opodatkowania (netto) usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest podawana odrębnie w dwóch polach (w części ewidencyjnej w polach K_11 i K_12). W części deklaracyjnej w polach P_11 i P_12 są wykazywane zbiorcze wysokości podstaw opodatkowania z pól K_11 i K_12.
W związku z tym, aby w łącznej wysokości podstawy opodatkowania (pole P_37) wartości te nie dublowały się, zbiorcza wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia ww. usług z pola P_12 nie jest uwzględniana.

15-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret pierwsze rozporządzenia dot. JPK_VAT określa się dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10 rozporządzenia. Obejmują one wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, tj.: w terminie 15 dni. Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia ustawą – Polski Ład, art. 87 ust. 6d do ustawy o VAT.

40-dniowy termin zwrotu VAT

W § 6 pkt 4 lit. a w tiret czwarte rozporządzenia dot. JPK_VAT wprowadzony zostanie 40-dniowy termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy, dodawanym ustawą wprowadzającą Krajowy System e-Faktur. Kolejność dodawanych przepisów w § 6 pkt 4 lit. a jest spójna z kolejnością pól w przygotowywanym nowym wzorze dokumentu elektronicznego JPK.

Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole K_11)

W § 10 w ust. 1 pkt 3 rozporządzenia dot. JPK_VAT znajdzie się doprecyzowanie, że podatnik powinien wykazać w JPK_VAT w polu K_11 wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których:

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, lub

- podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37–41 ustawy, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponadto w polu K_11 nie powinny być wykazywane informacje o dostawach towarów i świadczeniu usług rozliczanych na podstawie procedury szczególnej i w związku z tym objętych odrębnym obowiązkiem ewidencyjnym i sprawozdawczym.

Data upływu terminu płatności lub data uregulowania lub zbycia należności w ewidencji w przypadku korekt

Dodatkowo w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia dot. JPK_VAT doprecyzowane ma zostać, że w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT ewidencja zawiera datę upływu terminu płatności lub datę uregulowania lub zbycia należności. Zmiana ma na celu uściślenie, że dane z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, powinny obejmować nie tylko datę dokonania zapłaty, ale również datę uregulowania lub zbycia należności jak wynika to z art. 89a ust. 4 ustawy.

Doprecyzowanie objaśnień

W § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia proponuje się doprecyzować „Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji” w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 4 w pkt 1 lit. b oraz § 10 w ust. 1 pkt 3. W części I w pkt 4.1. stanowiącej załącznik do rozporządzenia wskazano, że w części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się również dostawy towarów oraz świadczenie usług, dla których miejsce świadczenia na podstawie przepisów ustawy znajduje się poza terytorium kraju i w stosunku do których na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 lub ust. 9 ustawy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, z wyłączeniem czynności objętych procedurami szczególnymi, o których mowa w dziale XII w rozdziale 6a, 7 lub 9 ustawy o VAT.

Nowe pola wyboru dotyczące zwrotu VAT

Jednocześnie doprecyzowano pkt 6.1 w części I załącznika poprzez dodanie nowych pól wyboru dotyczących zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy (15 dni), oraz zwrotu w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy (40 dni).

Termin wejścia w życie zmian w rozporządzeniu dot. JPK_VAT

Z uwagi na to, że w ustawie o VAT nowe skrócone terminy zwrotu VAT: 15-dniowy i 40-dniowy, wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., również ww. zmiany rozporządzenia dot. JPK_VAT muszą wejść w życie w tym samym dniu. Zatem zakłada się w projekcie, że rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

W § 2 omawianego projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, że nowe przepisy rozporządzenia dot. JPK_VAT stosowane są do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (czyli od 1 stycznia 2022 r.).

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – projekt z 22 listopada 2021 r.

oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Wideoszkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych – m.in. Polski Ład
Wideoszkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych – m.in. Polski Ład
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 sty 2022
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A) w 2022 roku – podatki, składki, wady i zalety
  Od początku 2022 Polski Ład stał się faktem. Tempo wprowadzania zmian spowodowało ogromne poruszenie wszystkich, w tym oczywiście przedsiębiorców. Rozpoczęło się szukanie alternatyw. Jedną z form zarobkowania, już od kilku miesięcy promowaną przez doradców podatkowych jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę komandytowo-akcyjną. Czy warto założyć tę spółkę w 2022 roku?
  Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.
  Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.
  Przejście na samozatrudnienie schematem podatkowym?
  Tzw. samozatrudnienie jest bardzo popularną formą współpracy w wielu branżach. Co prawda, przepisy Polskiego Ładu dość istotnie ograniczyły korzyści płynące z rezygnacji z umowy o pracę na rzecz własnej działalności gospodarczej, jednak niezmiennie rozwiązanie to jest (i prawdopodobnie będzie) wybierane przez znaczną liczbę pracowników. W niniejszym artykule przedstawiono skutki przejścia na samozatrudnienie, jakie może wywoływać ta czynność w kontekście przepisów o schematach podatkowych (MDR).
  Płatności bezgotówkowe od 1 stycznia 2022 r. – czy terminal płatniczy jest niezbędny?
  Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców, jednym z nich jest obowiązek zapewnienia klientom możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy muszą posiadać terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych.
  Dostawa łańcuchowa towarów - rozliczenie VAT
  Polski podatnik B (zarejestrowany jako podatnik VAT UE tylko w Polsce) nabył towar od polskiego podatnika A (także zarejestrowanego jako podatnik VAT UE tylko w Polsce). Podatnik B sprzedał ten towar czeskiemu podatnikowi C (zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Czeski podatnik C sprzedał towar innemu czeskiemu podatnikowi D (także zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Towar został przetransportowany z Polski do Czech od podatnika A do podatnika D. Jak w tej sytuacji należy rozliczyć VAT?
  Samochód na abonament - odliczenie VAT
  Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną wynajmuje - częściowo na potrzeby tej działalności, częściowo do użytku osobistego - samochód osobowy na podstawie umowy abonamentowej. Czy może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za abonament?
  Brak numeru NIP nabywcy na fakturze a import usług
  Czy można rozliczyć fakturę za nabycie licencji do oprogramowania od kontrahenta z Czech jako import usług, jeśli na fakturze nie wskazano NIP nabywcy? Ponadto nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego firma to tylko imię i nazwisko.
  Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie w lutym 2022 r.
  Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, podań; zwrot podatku nastąpi z automatu w terminach wypłaty świadczeń w lutym - zapewniła 17 stycznia 2022 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że chodzi o osoby, których świadczenia wynoszą 4 920 - 12 800 zł.
  Podatek od zleceń w 2022 roku. Będą kolejne zmiany?
  Pracujemy w tej chwili, w jaki sposób ewentualnie skorygować system rozliczania umów zleceń, aby zaliczki były co miesiąc wyższe, a nie tak, że na koniec roku jest zwrot podatku – mówił 17 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.
  Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w 2022 roku - limity, zasady, obowiązki
  Przepisy określają zasady i limity płatności między przedsiębiorcami (B2B) a także między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Jakie limity i obowiązki w tym zakresie mają przedsiębiorcy? W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.
  Przejście na estoński CIT w 2022 roku. Jak to zrobić i do kiedy?
  Podatnicy, którzy chcą przejść na estoński CIT powinni zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszym terminem jest koniec stycznia br. – przypomniało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.
  Zbycie budynków posadowionych na cudzym gruncie a VAT
  Nierzadkim zjawiskiem w obiegu gospodarczym jest sytuacja, w której przedsiębiorca obejmuje we władanie - przykładowo na podstawie umowy najmu, bądź dzierżawy cudzy grunt, a następnie stawia na nim budynki, lub też ulepsza zastane. Warto wiedzieć jak rozliczyć na gruncie podatku VAT sprzedaż rzeczonych nakładów.
  Rozliczenie Tarczy Finansowej 2.0 - dodatkowy termin dla MŚP
  Od 18 do 23 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony dodatkowy termin na korekty i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował 14 stycznia PFR. Do wieczora 13 stycznia 2022 r. dokumentów nie złożyło ok. 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy.
  Powołanie się na nabycie spadku, a 3-letni termin przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej podatek
  Mimo, jak się wydaje, utrwalonej linii orzeczniczej sądów, zgodnie z którą prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postanowienie spadkowe stało się prawomocne, organy podatkowe nadal nie dają za wygraną i mają odmienne zdanie w tej kwestii.
  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o przesunięcie zmian na 2023 rok
  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, zwróciło się 13 stycznia 2022 r. z apelem do rządu o przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części tzw. Polskiego Ładu o rok (tj. do 2023 r.). Zdaniem SKwP umożliwiłoby to przygotowanie kompleksowej korekty tych regulacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych.
  Niższe stawki VAT na żywność, paliwa, gaz, nawozy i energię. Sejm uchwalił ustawę
  13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.
  Ulga dla klasy średniej a emeryci - MF pracuje nad nowymi przepisami
  – Niebawem podzielimy się informacją o tym, jak będzie funkcjonowała ulga dla klasy średniej dla emerytów. Nie wykluczam, że ta ulga będzie obejmowała osoby, u których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku pracy – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Założenie jest takie, żeby osoby otrzymujące świadczenie do 12 800 zł brutto nie straciły na Polskim Ładzie. Resort wyliczył, że dla ok. 90 proc. emerytów i rencistów wprowadzone w jego ramach zmiany będą korzystne.
  1% podatku dla OPP w 2022 roku
  W 2022 roku organizacje pożytku publicznego otrzymają pieniądze z 1% PIT według starych zasad na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok - zapewnił 13 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. W perspektywie 2022 r. oraz w większości 2023 r. o jakimkolwiek zmniejszeniu środków z 1 proc. mowy być nie może - dodał Sarnowski.
  PIT od wysokich dochodów w 2022 roku w Polsce nadal jednym z najniższych w UE
  W 2022 roku po zmianach podatkowych, jakie przyniósł Polski Ład, opodatkowanie wysokich dochodów osób fizycznych w Polsce nadal należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych 13 stycznia 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny.
  Stypendia z „Erasmus+" oraz wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” - bez podatku
  Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń. Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.
  Umowa zlecenia 2022 - opodatkowanie
  Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku umowy zlecenia kwota wolna od podatku nie jest uwzględniana przy wypłacie wynagrodzenia, a dopiero na koniec roku, przy rocznym rozliczeniu PIT. Stąd zleceniobiorcy mogli otrzymać niższą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2022 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. to koryguje. Przedłuża ono termin poboru zaliczek na podatek dochodowy. Z danych resortu finansów wynika, że w Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest (zgodnie z definicją PIT) „działalność wykonywana osobiście” czyli np. umowa zlecenia, umowa o dzieło.
  Podatki 2022 - nieświadome błędy podatników i księgowych nie będą karane
  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 stycznia 2022 r. zapewniło, że "nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych)" związane z nowymi przepisami "nie spotkają się z sankcjami".
  Jak zmienić dane w CEIDG? Terminy, wniosek
  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają obowiązek (czasem tylko możliwość) zmiany swoich danych wpisanych do tej ewidencji (np. danych osobowych, adresowych), numeru firmowego rachunku bankowego a także mogą np. zmienić formę opodatkowania za pośrednictwem CEIDG. Jak to zrobić? W jakich terminach?
  Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców w 2022 roku - terminy, jak to zrobić
  Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy) mogą opodatkować przychody (dochody) z tej działalności w różnych formach. Są to przede wszystkim tzw. zasady ogólne PIT (opodatkowanie wg skali podatkowej), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy PIT (stawka 19%) i karta podatkowa. Od 2022 roku nie można już niestety wybrać karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. W 2022 roku mogą płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku. Jak przejść z podatku liniowego (karty podatkowej, skali podatkowej) na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jak przejść z podatku liniowego na zasady ogólne? Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej w 2022 roku?
  Tarcze antyinflacyjne wydłużają okres podwyższonej inflacji - opinia
  Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego realizowane przez rząd tarcze antyinflacyjne ograniczą wzrost cen jedynie krótkoterminowo i bardzo istotnie wydłużają okres podwyższonej inflacji, co zwiększy konieczność podwyżek stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej do ponad 4 proc.- oceniają ekonomiści Citi Handlowego. Ich zdaniem CPI (potocznie: inflacja) średniorocznie w 2023 r. wyniesie ok. 6 proc.