REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?

Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?
Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia proponuje uproszczony sposób ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej przedsiębiorców - od 1 stycznia 2024 r. miałaby być wprowadzona instytucja składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej.

Składka zdrowotna przedsiębiorców. Problem z podstawą wymiaru - dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej  inaczej określany niż dla celów podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że do jego biura wpływają skargi przedsiębiorców na nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie w 2022 roku przepisów Polskiego Ładu. W szczególności problemy przedsiębiorców powoduje to, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest inaczej określany niż dla celów podatkowych. W wielu przypadkach przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy.
 
Co do zasady przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu płaci składkę na to ubezpieczenie. Składka zdrowotna jest naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Jeżeli podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki zdrowotnej za ten miesiąc stanowi kwota tego wynagrodzenia.

Autopromocja

Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, w świetle obowiązujących obecnie przepisów przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej w działalności gospodarczej straty. Ale stratę z działalności gospodarczej można odliczyć w ramach rozliczeń podatkowych.
Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na problemy wynikające w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwe odliczenie dla celów składki zdrowotnej np. kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski poprosił w piśmie z 8 grudnia 2022 r. dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF Jarosława Szatańskiego o ustosunkowanie się do zgłoszonych problemów - w tym także pod kątem potrzeby ewentualnych zmian przepisów.

Na ww. pismo odpowiedział Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia w poniżej obszernie cytowanym piśmie z 10 stycznia 2023 r.

Problemy ze składką zdrowotną od 2022 roku. Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje z księgowymi

Dyrektor Dzięgielewski wskazał, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej”). Jak literalnie wskazuje uzasadnienie projektu legislacyjnego ustawy Polski Ład - zob. druk sejmowy nr 1532 i 1532-A, Sejm IX kadencji - „Projekt wprowadza zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Projekt zakłada, że podstawą wymiaru tej daniny będą co do zasady rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej”. Wskutek tych zmian po wejściu w życiu przepisów Polskiego Ładu zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca płacą składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto Dyrektor Dzięgielewski poinformował, że obecnie prowadzone są konsultacje społeczne ze środowiskiem księgowych dotyczące możliwości uproszczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ze strony środowiska księgowych została przedstawiona propozycja, aby jeden z parametrów podatkowych - np. kwotę dochodu przedsiębiorcy wskazywaną w PIT-B - uczynić podstawą wymiaru składki zdrowotnej. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi stronie społecznej przez Ministerstwo Zdrowia w obecnie obowiązującym stanie prawnym wyżej wymieniona propozycja nie jest możliwa do realizacji, bowiem różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „PIT”) a podstawą wymiaru składki w ubezpieczeniu zdrowotnym generują przepisy prawa, z których część została wprowadzona do regulacji Polskiego Ładu w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

 

Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym różnica w ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem PIT i podstawy obliczenia składki zdrowotnej wynika z następujących przepisów:

a)    art. 35 i 36 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807),

b)    art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265),

Zdaniem Dyrektora Dzięgielewskiego uchylenie powyższych przepisów prawa stanowiłoby przypadek zmiany normatywnej niekorzystnej dla przedsiębiorców oraz rodziłoby wątpliwości na gruncie konstytucyjnych standardów wynikających z zasady ochrony praw słusznie nabytych (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.). Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2000 r. (sygn.SK 21/99) - zasada lex retro non agit oraz zasada ochrony praw nabytych mają charakter zasad przedmiotowych, wyznaczających granice ingerencji władzy publicznej w sferę praw podmiotowych. Naruszenie tych zasad może uzasadniać zarzut niedopuszczalnego wkroczenia przez tę władzę w sferę konstytucyjnie chronionych praw lub wolności jednostki, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia sprzecznego z porządkiem konstytucyjnym naruszenia tych praw lub wolności.

c)    art. 81 ust. 2ca ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (dodawany nowelizacją z pkt 2),

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że zmiana prawa w tym zakresie nie jest możliwa ze względu na kwestie aksjologiczne; regulacje art. 82 ust. 8-9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mają charakter prospołeczny i rehabilitacyjny - dotyczą aktywizacji gospodarczej osób przynależących do grup wymagających wsparcia ze strony Państwa,

d)    art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w myśl którego osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności pozarolniczej,

W opinii Ministerstwa Zdrowia zniwelowanie tej różnicy wymagałoby rozszerzenia tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres prowadzenia działalności pozarolniczej, obejmujący także zawieszenie tej działalności, co spowodowałoby zwiększenia obciążania przedsiębiorców składką zdrowotną.

Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia zaproponowało odmienny sposób uproszczenia ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej, tj. wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. instytucji składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej.

Analizy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów - cel: uproszczenie obliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Dyrektor Dzięgielewski poinformował też, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Finansów analizuje również inne możliwości mogące przyczynić się do uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz przybliżenia jej do podstawy opodatkowania w podatku PIT. Przedmiotem analizy jest również możliwość wprowadzenia do regulacji składki zdrowotnej rozwiązać zbliżonych do rozliczania straty lub zatorów płatniczych w PIT, jednakże wstępne wyniki już teraz pozwalają na stwierdzenie, że wprowadzenie takich rozwiązań jeszcze bardziej skomplikuje sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także konsultuje kierunku ewentualnych zmian normatywnych ze stroną społeczną.

 

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, odnosząc się do problemu minimalnej podstawy składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (aktualnie jest to kwota minimalnego wynagrodzenia) poinformował, że zgodnie z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby posiadające tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego są zobowiązane do uiszczenia chociaż minimalnej składki zdrowotnej stosownie do swoich możliwości finansowych w zamian za możliwość korzystania ze świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika (NFZ). W ocenie Ministerstwa Zdrowia obowiązująca regulacja prawna w zgodzie z konstytucyjną zasadą równości nakłada na przedsiębiorców obowiązek w sposób niedyskryminujący, a dopiero przyjęcie odmiennego rozwiązania mogłoby skutkować nieuzasadnionym uprzywilejowaniem ubezpieczonych należących do grupy przedsiębiorców.

Koszty poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Co do niemożności uwzględnienia w postawie wymiaru składki zdrowotnej kosztów poniesionych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, Dyrektor Dzięgielewski wyjaśnił, że zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zarówno poniesione przez przedsiębiorcę koszty jak i uzyskane przychody pozostają neutralne składkowo, tzn. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowi składkowemu.

Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, to następstwo rozwiązania systemowego, wyrażonego w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym tytuł ubezpieczeniowy przedsiębiorcy ulega wyłączeniu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zdaniem resortu zdrowia zmiana tej regulacji doprowadziłaby to poszerzenia obowiązku składkowego, a przez to do podniesienia ciężaru finansowego związanego z jego realizacją.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(15)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Ksiegowa
  2023-01-17 20:36:45
  Czy przedsiębiorcy rolni,czytaj rolnicy, też będą płacić od dochodu i dopłat? Powiedzcie od razu,że wprowadziliście pisowscy złodzieje podatek liniowy w wys 24 procent.
  1
 • Wkurzona
  2023-01-18 06:24:30
  Niby taka troska o równość przedsiębiorców wobec przepisów. To nijak się ma do rzeczywistości. Po jaki ... w ogóle ktos po okresie pandemicznym to ruszał? Dołożyli dodatkowy podatek i nazwali to historyczna obniżka. Tylko rzad PIS tak potrafi.
  0
 • Stary Trep
  2023-01-17 23:14:52
  Wystarczy wprowadzić JEDNĄ RÓWNĄ składkę zdrowotną dla wszystkich. Szpitalom zaś płacić nie za wykonane zabiegi i operacje, ale za WYLECZONYCH pacjentów. I ten chory system można uleczyć. Szybko i prosto. Ale nie , w tym kraju wszędzie musi płynąć mętna woda... Niestety.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Lukiluk
  2023-01-18 09:28:07
  Czy przedsiębiorca choruje inaczej niż osoba na etacie lub poseł ? Przedsiębiorcy są najmniejszym obciążeniem dla ZUS bo zwyczajnie nie mają czasu na korzystanie z publicznej służby zdrowia natomiast to na nich przerzuca się cały ciężar utrzymania tego systemu.
  0
 • Promil
  2023-01-18 09:04:33
  Pytanie jak z biblii,,panie a jak znajde jednego sprawiedliwego,,???on na gorze wie ze w polin nie ma ani jednego sprawiedliwego,sami zlodzieje o oszusci
  0
 • Bykx
  2023-01-18 13:47:01
  Pracując na etacie , mając działalność i np umowę zlecenie , z jakiej racji mam płacić 9 % składke zdrowotna od każdej formy zatrudnienia i uzyskanego dochodu ? Powinno się płacić z tylko z jednego źródła
  0
 • Taki pomysł
  2023-01-18 19:44:06
  Po co jest ten cały zus i armia jego pracowników skoro składki płacimy w formie podatku. Liczyć to od pit a zus rozwiązać. Same oszczędności. Emerytury płacić np. 2% od odprowadzonych podatków.
  0
 • nierównotraktowany
  2023-01-19 20:34:33
  O jakiej równości jest tu mowa? Pracuję na etacie osiągając dochód w wysokości wyższej od minimalego. Dodatkowo "dorabiam" prowadząc działalność gospodarczą. Uzyskując średni miesięczny dochód z działaności w kwocie 1000,00 do 1200,00 zł mam płacić składkę zdrowotną w wysokości 314,10zł. Jak to się ma do 9%. Wg mnie jest to ok.30%. Czyli łączne moje obciążenia podatkowe z prowadzonej działalności wynoszą 42% (30+12). Dużo osób będących w podobnej sytuacji już zlikwidowało działalności, a przy takim wzroście kwoty składki zdrowotnej w niedalekiej przyszłości pewnie zrobi to reszta. Jeśli ktoś ma wątpliwości i mówi o równości to nie wim gdzie ją widzi. Wg mnie osiągając łączny dochód powyżej mininmalnego wynagrodzenia powinnam płacić składkę zdrowotną w kwocie 9% od łącznych dochodów. Co ciekawe zwolnione ze składki zdrowotnej z DG są osoby, które osiągają łączny dochód z pracy i DG poniżej minimalnego wynagrodzenia. I tu nikt się nie martwi, o ich "nierówne traktowanie". Kolejnym ciekawym przypadkiem "Nierównego traktowania" są osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie lub niewiele powyżej nie wspominając już o tych co osiągają dużo niższy dochód pracując na część etatu lub na umowach zlecenia. Dlaczego one nie płacą zdrowotnego od kwoty 3490,00 a od kwoty wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki społeczne co daje kwotę poniżej 3000,00? Wg mnie dalsze takie obciążanie osób prowadzących DG spowoduje obniżenie wpływów do NFZ, bo zamiast uzyskać 9% od niewielkich dochodów, to nie uzyskają nic, gdy ludzie zlikwidują DG.
  1
 • Kasandra
  2023-01-19 13:13:38
  Banda złodziei. W 2022 skladka zdrowotna z jednoosobowej działalności wyszla mi srednio 2700 zl miesięcznie a jak potrzebuje lekarza to muszę iść prywatnie bo nie mam czasu siedzieć kolejkach. On się niby martwi o moje prawa nabyte. To bezprawie a nie prawa.
  0
 • zła
  2023-01-23 10:17:55
  Nie choruję do lekarzy nie chodzę a płacę co miesiąc zdrowotne oddajcie mi moje pieniądze
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

REKLAMA