Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?

oprac. Paweł Huczko
Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?
Zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku?
Shutterstock
Ministerstwo Zdrowia proponuje uproszczony sposób ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej przedsiębiorców - od 1 stycznia 2024 r. miałaby być wprowadzona instytucja składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej.

Składka zdrowotna przedsiębiorców. Problem z podstawą wymiaru - dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej  inaczej określany niż dla celów podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że do jego biura wpływają skargi przedsiębiorców na nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie w 2022 roku przepisów Polskiego Ładu. W szczególności problemy przedsiębiorców powoduje to, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest inaczej określany niż dla celów podatkowych. W wielu przypadkach przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy.
 
Co do zasady przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu płaci składkę na to ubezpieczenie. Składka zdrowotna jest naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Jeżeli podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki zdrowotnej za ten miesiąc stanowi kwota tego wynagrodzenia.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich, w świetle obowiązujących obecnie przepisów przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej w działalności gospodarczej straty. Ale stratę z działalności gospodarczej można odliczyć w ramach rozliczeń podatkowych.
Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał na problemy wynikające w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie jest bowiem możliwe odliczenie dla celów składki zdrowotnej np. kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski poprosił w piśmie z 8 grudnia 2022 r. dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF Jarosława Szatańskiego o ustosunkowanie się do zgłoszonych problemów - w tym także pod kątem potrzeby ewentualnych zmian przepisów.

Na ww. pismo odpowiedział Michał Dzięgielewski, dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia w poniżej obszernie cytowanym piśmie z 10 stycznia 2023 r.

Problemy ze składką zdrowotną od 2022 roku. Ministerstwo Zdrowia prowadzi konsultacje z księgowymi

Dyrektor Dzięgielewski wskazał, że ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.), tzw. Polski Ład, wprowadziła zmiany do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej”). Jak literalnie wskazuje uzasadnienie projektu legislacyjnego ustawy Polski Ład - zob. druk sejmowy nr 1532 i 1532-A, Sejm IX kadencji - „Projekt wprowadza zmiany w zakresie wysokości składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Projekt zakłada, że podstawą wymiaru tej daniny będą co do zasady rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej”. Wskutek tych zmian po wejściu w życiu przepisów Polskiego Ładu zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca płacą składkę zdrowotną proporcjonalnie do swojego dochodu.

Ponadto Dyrektor Dzięgielewski poinformował, że obecnie prowadzone są konsultacje społeczne ze środowiskiem księgowych dotyczące możliwości uproszczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ze strony środowiska księgowych została przedstawiona propozycja, aby jeden z parametrów podatkowych - np. kwotę dochodu przedsiębiorcy wskazywaną w PIT-B - uczynić podstawą wymiaru składki zdrowotnej. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi stronie społecznej przez Ministerstwo Zdrowia w obecnie obowiązującym stanie prawnym wyżej wymieniona propozycja nie jest możliwa do realizacji, bowiem różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „PIT”) a podstawą wymiaru składki w ubezpieczeniu zdrowotnym generują przepisy prawa, z których część została wprowadzona do regulacji Polskiego Ładu w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i księgowych.

Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym różnica w ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem PIT i podstawy obliczenia składki zdrowotnej wynika z następujących przepisów:

a)    art. 35 i 36 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807),

b)    art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265),

Zdaniem Dyrektora Dzięgielewskiego uchylenie powyższych przepisów prawa stanowiłoby przypadek zmiany normatywnej niekorzystnej dla przedsiębiorców oraz rodziłoby wątpliwości na gruncie konstytucyjnych standardów wynikających z zasady ochrony praw słusznie nabytych (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.). Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2000 r. (sygn.SK 21/99) - zasada lex retro non agit oraz zasada ochrony praw nabytych mają charakter zasad przedmiotowych, wyznaczających granice ingerencji władzy publicznej w sferę praw podmiotowych. Naruszenie tych zasad może uzasadniać zarzut niedopuszczalnego wkroczenia przez tę władzę w sferę konstytucyjnie chronionych praw lub wolności jednostki, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia sprzecznego z porządkiem konstytucyjnym naruszenia tych praw lub wolności.

c)    art. 81 ust. 2ca ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (dodawany nowelizacją z pkt 2),

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że zmiana prawa w tym zakresie nie jest możliwa ze względu na kwestie aksjologiczne; regulacje art. 82 ust. 8-9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej mają charakter prospołeczny i rehabilitacyjny - dotyczą aktywizacji gospodarczej osób przynależących do grup wymagających wsparcia ze strony Państwa,

d)    art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w myśl którego osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności pozarolniczej,

W opinii Ministerstwa Zdrowia zniwelowanie tej różnicy wymagałoby rozszerzenia tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres prowadzenia działalności pozarolniczej, obejmujący także zawieszenie tej działalności, co spowodowałoby zwiększenia obciążania przedsiębiorców składką zdrowotną.

Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany w składce zdrowotnej. Składka stała od 2024 roku

W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia zaproponowało odmienny sposób uproszczenia ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej, tj. wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. instytucji składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej.

Analizy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów - cel: uproszczenie obliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Dyrektor Dzięgielewski poinformował też, że Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Finansów analizuje również inne możliwości mogące przyczynić się do uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz przybliżenia jej do podstawy opodatkowania w podatku PIT. Przedmiotem analizy jest również możliwość wprowadzenia do regulacji składki zdrowotnej rozwiązać zbliżonych do rozliczania straty lub zatorów płatniczych w PIT, jednakże wstępne wyniki już teraz pozwalają na stwierdzenie, że wprowadzenie takich rozwiązań jeszcze bardziej skomplikuje sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia ściśle współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także konsultuje kierunku ewentualnych zmian normatywnych ze stroną społeczną.

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, odnosząc się do problemu minimalnej podstawy składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (aktualnie jest to kwota minimalnego wynagrodzenia) poinformował, że zgodnie z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby posiadające tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego są zobowiązane do uiszczenia chociaż minimalnej składki zdrowotnej stosownie do swoich możliwości finansowych w zamian za możliwość korzystania ze świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika (NFZ). W ocenie Ministerstwa Zdrowia obowiązująca regulacja prawna w zgodzie z konstytucyjną zasadą równości nakłada na przedsiębiorców obowiązek w sposób niedyskryminujący, a dopiero przyjęcie odmiennego rozwiązania mogłoby skutkować nieuzasadnionym uprzywilejowaniem ubezpieczonych należących do grupy przedsiębiorców.

Koszty poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Co do niemożności uwzględnienia w postawie wymiaru składki zdrowotnej kosztów poniesionych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, Dyrektor Dzięgielewski wyjaśnił, że zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zarówno poniesione przez przedsiębiorcę koszty jak i uzyskane przychody pozostają neutralne składkowo, tzn. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowi składkowemu.

Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, to następstwo rozwiązania systemowego, wyrażonego w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym tytuł ubezpieczeniowy przedsiębiorcy ulega wyłączeniu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zdaniem resortu zdrowia zmiana tej regulacji doprowadziłaby to poszerzenia obowiązku składkowego, a przez to do podniesienia ciężaru finansowego związanego z jego realizacją.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(13)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Ksiegowa
  2023-01-17 20:36:45
  Czy przedsiębiorcy rolni,czytaj rolnicy, też będą płacić od dochodu i dopłat? Powiedzcie od razu,że wprowadziliście pisowscy złodzieje podatek liniowy w wys 24 procent.
  1
 • Wkurzona
  2023-01-18 06:24:30
  Niby taka troska o równość przedsiębiorców wobec przepisów. To nijak się ma do rzeczywistości. Po jaki ... w ogóle ktos po okresie pandemicznym to ruszał? Dołożyli dodatkowy podatek i nazwali to historyczna obniżka. Tylko rzad PIS tak potrafi.
  0
 • Stary Trep
  2023-01-17 23:14:52
  Wystarczy wprowadzić JEDNĄ RÓWNĄ składkę zdrowotną dla wszystkich. Szpitalom zaś płacić nie za wykonane zabiegi i operacje, ale za WYLECZONYCH pacjentów. I ten chory system można uleczyć. Szybko i prosto. Ale nie , w tym kraju wszędzie musi płynąć mętna woda... Niestety.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Lukiluk
  2023-01-18 09:28:07
  Czy przedsiębiorca choruje inaczej niż osoba na etacie lub poseł ? Przedsiębiorcy są najmniejszym obciążeniem dla ZUS bo zwyczajnie nie mają czasu na korzystanie z publicznej służby zdrowia natomiast to na nich przerzuca się cały ciężar utrzymania tego systemu.
  0
 • Promil
  2023-01-18 09:04:33
  Pytanie jak z biblii,,panie a jak znajde jednego sprawiedliwego,,???on na gorze wie ze w polin nie ma ani jednego sprawiedliwego,sami zlodzieje o oszusci
  0
 • Bykx
  2023-01-18 13:47:01
  Pracując na etacie , mając działalność i np umowę zlecenie , z jakiej racji mam płacić 9 % składke zdrowotna od każdej formy zatrudnienia i uzyskanego dochodu ? Powinno się płacić z tylko z jednego źródła
  0
 • Taki pomysł
  2023-01-18 19:44:06
  Po co jest ten cały zus i armia jego pracowników skoro składki płacimy w formie podatku. Liczyć to od pit a zus rozwiązać. Same oszczędności. Emerytury płacić np. 2% od odprowadzonych podatków.
  0
 • nierównotraktowany
  2023-01-19 20:34:33
  O jakiej równości jest tu mowa? Pracuję na etacie osiągając dochód w wysokości wyższej od minimalego. Dodatkowo "dorabiam" prowadząc działalność gospodarczą. Uzyskując średni miesięczny dochód z działaności w kwocie 1000,00 do 1200,00 zł mam płacić składkę zdrowotną w wysokości 314,10zł. Jak to się ma do 9%. Wg mnie jest to ok.30%. Czyli łączne moje obciążenia podatkowe z prowadzonej działalności wynoszą 42% (30+12). Dużo osób będących w podobnej sytuacji już zlikwidowało działalności, a przy takim wzroście kwoty składki zdrowotnej w niedalekiej przyszłości pewnie zrobi to reszta. Jeśli ktoś ma wątpliwości i mówi o równości to nie wim gdzie ją widzi. Wg mnie osiągając łączny dochód powyżej mininmalnego wynagrodzenia powinnam płacić składkę zdrowotną w kwocie 9% od łącznych dochodów. Co ciekawe zwolnione ze składki zdrowotnej z DG są osoby, które osiągają łączny dochód z pracy i DG poniżej minimalnego wynagrodzenia. I tu nikt się nie martwi, o ich "nierówne traktowanie". Kolejnym ciekawym przypadkiem "Nierównego traktowania" są osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie lub niewiele powyżej nie wspominając już o tych co osiągają dużo niższy dochód pracując na część etatu lub na umowach zlecenia. Dlaczego one nie płacą zdrowotnego od kwoty 3490,00 a od kwoty wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki społeczne co daje kwotę poniżej 3000,00? Wg mnie dalsze takie obciążanie osób prowadzących DG spowoduje obniżenie wpływów do NFZ, bo zamiast uzyskać 9% od niewielkich dochodów, to nie uzyskają nic, gdy ludzie zlikwidują DG.
  0
 • Kasandra
  2023-01-19 13:13:38
  Banda złodziei. W 2022 skladka zdrowotna z jednoosobowej działalności wyszla mi srednio 2700 zl miesięcznie a jak potrzebuje lekarza to muszę iść prywatnie bo nie mam czasu siedzieć kolejkach. On się niby martwi o moje prawa nabyte. To bezprawie a nie prawa.
  0
 • Dana
  2023-01-23 01:26:37
  Wolałabym by były kasy chorych i ubezpieczenia i pieniądz szedł za pacjentem...
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS IWA za 2022 rok do 31 stycznia 2023 r. Kto musi złożyć?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek ma czas na złożenie druku ZUS IWA (Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe) za 2022 rok. Dane wskazane w tym formularzu pozwolą ZUS-owi ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika w kolejnym roku składkowym (tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).
Kredyty hipoteczne 2023/2024. Połowa pensji na ratę kredytu bez wakacji kredytowych

Nawet około 700-800 tysięcy kredytobiorców wydawałoby dziś ponad połowę swojego wynagrodzenia na ratę złotowego kredytu mieszkaniowego – wynika z szacunków HRE Investments. Byłoby tak gdyby nie rządowe wakacje kredytowe. Te mogą zostać przedłużone jeśli nasze pensje nie będą wystarczająco szybko rosły, a RPP nie zacznie w 2023 roku obniżać stóp procentowych.

PIT-11 za 2022 rok - do kiedy wysłać w 2023 roku

PIT-11, czyli informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 roku jest składana do urzędu skarbowego w 2023 roku wyłącznie elektronicznie. W jakiej formie trzeba dostarczyć PIT-11 pracownikowi lub zleceniodawcy? Do kiedy trzeba przekazać PIT-11?

Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą sporo oszczędzić dzięki Polskiemu Ładowi

Samotnie wychowujący dziecko rodzic może zaoszczędzić. Zbliża się czas rozliczeń podatku dochodowego za 2022 rok. Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, że mogą skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i zapłacić wyższą stawkę PIT dopiero po przekroczeniu 240 tys. zł dochodu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem może przynieść im spore oszczędności.

Ulga termomodernizacyjna - małżonkowie mogą odliczyć w sumie 106 tys. zł. Czy faktury muszą być wystawione na oboje małżonków?
Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile spełnią jej wszystkie warunki) odliczyć w sumie 106 000,- zł. Każdemu z nich bowiem przysługuje cały limit ulgi (53 tys. zł). Czy faktury dokumentujące poniesienie wydatków termomodernizacyjnych muszą być wystawione na oboje małżonków?
PIT za 2022 rok - jak przygotować się do złożenia zeznania podatkowego?
Niedługo rozpocznie się "sezon PIT-owy", czyli czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT. W 2023 roku będzie to jednak trudniejsze, niż kiedykolwiek. Po raz pierwszy podatnicy będą musieli odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Przedstawiamy największe z nich, podpowiadamy, w jaki sposób można jeszcze wpłynąć na wysokość podatku oraz sprawdzamy, jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku.
Ceny transferowe: błędy podatników, okazja dla fiskusa

Ceny transferowe są obecnie najczęstszym obszarem kontroli podatkowych. Wprowadzona w 2019 r. instytucja recharakteryzacji pozwala na przekwalifikowanie danej transakcji na inną, jeśli podmioty na wolnym rynku zawarłyby ją na innych warunkach. Organy opierają się niekiedy na przypuszczeniach.

Co wiesz o ulgach w PIT? KRZYŻÓWKA

Ulgi podatkowe PIT. Co o nich wiesz? Proponujemy krzyżówkę z tego zakresu. Ciekawi jesteśmy jak sobie poradzicie, jak dobrze znacie tematykę podatkową dotyczącą rozliczeń rocznych PIT, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie ulg podatkowych. Zapraszamy do zabawy!

Podatek od nieruchomości 2023 – deklaracje do 31 stycznia. Ostatni dzwonek na obniżenie firmowego podatku od nieruchomości
Z rocznymi rozliczeniami podatków możemy zwykle poczekać dłużej, przynajmniej do końca kwartału. Inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości - deklaracje za rok, który dopiero się rozpoczął musimy złożyć do 31 stycznia.
Składka zdrowotna 2023 - zasady ogólne i karta podatkowa
Jaką składkę zdrowotną płacą w 2023 roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), a jaką przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej? Jakie są podstawy wymiaru tych składek?
Podatek od spadków i darowizn 2023 - wyższe kwoty wolne od 1 lipca
W czwartek 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną (ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), nowelizującą kilkanaście ustaw w tym m.in. ustawę o podatku od spadków i darowizn. Ta nowelizacja przewiduje w szczególności podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r.
Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak odliczyć 53 tys. zł w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
W ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu (w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT) lub przychodu (w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) do 53 000 zł rocznie. Do takiego odliczenia mają prawo podatnicy PIT i osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych. Co ciekawe małżonkowie, którzy są współwłaścicielami domu jednorodzinnego mogą w sumie odliczyć 106 000 zł, bowiem każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Odliczyć można wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Jakie konkretnie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Co nowego w uldze termomodernizacyjnej w 2023 roku?
Numer identyfikacji podatkowej

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) to jeden z ważniejszych numerów identyfikacyjnych, jakim posługują się podmioty prawne w Polsce. Czym jest NIP? Kto musi go używać, a kto nie? Jakie informacje są zaszyfrowane w NIP?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - kryteria wyboru pierwszych konkursów
18 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Zatwierdzono na nim kryteria wyboru projektów dla pierwszych konkursów.
Obowiązkowy KSeF od 2024 roku - nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT w lutym 2023 r.
Potencjalne kary finansowe i sposób postępowania na wypadek awarii Krajowego Systemu e-Faktur – te dwie kwestie okazały się dla przedsiębiorców najbardziej wątpliwe w trakcie konsultacji projektu nowelizacji ustawy o VAT, którego celem jest wprowadzenie KSeF. – Nowy projekt pojawi się po zakończeniu etapu analizowania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Spodziewamy się, że nastąpi to w lutym – zapowiada Anna Mytyk z Ministerstwa Finansów, wskazując również, że resort ma w planach zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do przedsiębiorców. Ci mogą jak na razie dobrowolnie korzystać z KSeF, ale za kilka miesięcy wystawianie e-faktur w tym systemie stanie się obligatoryjne.
210 mln więcej podatku dla organizacji pożytku publicznego w 2023 roku
Szacujemy, że organizacje pożytku publicznego (OPP) w 2023 roku otrzymają o 210 mln zł więcej z odpisu z PIT niż w 2022 roku – poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.
Dniówka kierowcy - rozliczenie w 2023 roku
Rozliczanie wynagrodzenia kierowcy w transporcie międzynarodowym, od czasu wprowadzenia zmian w lutym 2022 roku, budzi wiele wątpliwości i dla polskich przedsiębiorców stanowi jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu biznesu. Dzisiaj większość przedsiębiorstw w pełni dostosowała się do przepisów w taki sposób, że lista płac zawiera nie tylko te wymagane przepisami prawa składniki, ale także dodatkowe premie i nagrody, które pozwalają dojść do oczekiwanego wynagrodzenia netto dla kierowcy. Wyzwaniem jest jednak prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia i przekazanie kierowcy informacji, ile faktycznie zarobi w danym miesiącu. Rynek sam znalazł rozwiązanie i wśród pracodawców często spotykaną praktyką stało się podawanie kierowcom kwoty, jaką otrzymają za każdy dzień spędzony w trasie. W jaki sposób wynagrodzenie w formie dniówek, na które umawia się przedsiębiorca z pracownikiem, prawidłowo wprowadzać w dokumentacji pracowniczej tak, żeby było zgodne z polskimi i europejskimi przepisami? Czy są narzędzia, które te wyliczenia usprawniają i automatyzują? Na te pytania odpowiada ekspert Grupy Inelo, Mateusz Włoch.
Sztuczna inteligencja nadal bez prawnych regulacji

Przychody rynku sztucznej inteligencji do końca dekady wzrosną ponad trzynastokrotnie – przewidują analitycy Grand View Research. Futurolodzy są zdania, że rozwój tych technologii dopiero się zaczyna. – Większość ekspertów by powiedziała, że to jest wiosna albo nawet przedwiośnie tej dziedziny, a kolejne pory roku, zwłaszcza długie lato, dopiero przed nami – mówi Aleksandra Przegalińska, profesorka i prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozpędzająca się branża wymyka się regulacjom prawnym i choć wiele się mówi o potrzebie dostosowania prawa do nowej rzeczywistości, zdaniem ekspertki nie ma to na razie znaczenia dla tempa rozwoju.

Sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa

Ministerstwo Finansów informuje, że sprawozdania finansowe składane do Szefa KAS a tajemnica skarbowa i nie mogą być udostępniane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

ZUS już wysyła do emerytów i rencistów PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok
ZUS już zaczął wysyłanie do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2022 rok – poinformował 25 stycznia 2023 r. rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Deklaracje te będą wysyłane do końca lutego 2023 r.
Koszty pracownika 2023 w PIT
Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2023 roku? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozwala (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
Fałszywe maile udające administrację skarbową. Żądanie zapłaty

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości w języku angielskim, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów (MF) lub Krajową Administrację Skarbową (KAS). 

Ministerstwo Finansów: w 2022 roku nie było premii za prace nad Polskim Ładem i Niskimi Podatkami
Ministerstwo Finansów w 2022 roku nie przyznało pracownikom i funkcjonariuszom nagród za prace nad reformą Polski Ład i Niskie Podatki - poinformowała 25 stycznia 2023 r. PAP rzeczniczka prasowa MF Patrycja Dudek.
Samochody elektryczne i hybrydowe objęte "kilometrówką"?
Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawowym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z tzw. kilometrówki posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.