REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skład VAT - Ministerstwo Finansów konsultuje do 3 kwietnia 2023 r. koncepcję nowych przepisów

Skład VAT - Ministerstwo Finansów konsultuje założenia nowych przepisów
Skład VAT - Ministerstwo Finansów konsultuje założenia nowych przepisów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do Ministerstwa do 3 kwietnia 2023 r.

Skład VAT - konsultacje Ministerstwa Finansów

Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT. 

Jak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego

Ministerstwo Finansów, mając na względzie dążenie do poprawy pozycji inwestycyjnej Polski, poddało konsultacjom możliwość wprowadzenia instytucji składu VAT do krajowego porządku prawnego.

Autopromocja

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów chce uzyskać opinię osób i podmiotów w zakresie prezentowanej przez MF koncepcji instytucji składu VAT, np. poprzez odpowiedź na następujące pytania:

a) czy wprowadzenie w Polsce instytucji składu VAT wg przedstawionej koncepcji będzie ułatwieniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

b) czy wprowadzenie w Polsce instytucji składu VAT może być czynnikiem skłaniającym do kolejnych inwestycji na terytorium kraju?

Ponadto Ministerstwo Finansów chce poznać opinie w zakresie doświadczeń podatników korzystających ze składów VAT w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym poznać szerszy kontekstu działalności z wykorzystaniem tych składów w ich praktyce biznesowej, w tym m.in. opinie przedstawicieli branży w następujących kwestiach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) zakres (typowych) czynności dokonywanych z użyciem składu VAT,

b) typowe relacje biznesowo – prawne pomiędzy podmiotem prowadzącym skład podatkowy a klientami takiego składu,

c) typowe usługi świadczone/nabywane w składzie VAT.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie.

Ważne

Opinie i uwagi do koncepcji wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) trzeba dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię wyrażona powinna być zgoda na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w  dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez Ministerstwo Finansów koncepcję wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT.

Skład VAT. Cel konsultowanego rozwiązania

1. Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu od VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Zwolnienie to ma charakter zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego i odpowiada stosowanej w Polsce stawce VAT 0%.

2. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez Dyrektywę VAT. Obecnie stosowana jest stawka 0% do dostaw towarów objętych procedurą składu celnego (zob. par. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2495) oraz dostaw towarów przeznaczonych do składów celnych oraz obszarów wolnocłowych (zob. art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

3. Jak wykazują doświadczenia szeregu państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.), może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może bowiem stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

4. W związku z tym oraz mając na względzie dążenie do poprawy pozycji inwestycyjnej Polski, zasadne jest poddanie konsultacjom podatkowym możliwości wprowadzenia instytucji składu VAT do krajowego porządku prawnego.

Prawo unijne

5. Zgodnie z art. 157 ust. 1 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą zwolnić następujące transakcje:

a) import towarów, które mają zostać objęte procedurą składu innego niż celny;

b) dostawy towarów, które mają zostać objęte na terytorium danego państwa procedurą składu innego niż celny.

6. Państwa członkowskie nie mogą wprowadzać procedury dotyczącej składów innych niż celne w przypadku wyrobów niepodlegających akcyzie, gdy wyroby te mają być dostarczane na etapie obrotu detalicznego (art. 157 ust. 2 Dyrektywy VAT). 
Pojęcie „dostarczania towarów na etapie obrotu detalicznego” zostało doprecyzowane w wytycznej z 48. Komitetu ds. VAT. Zgodnie z tą wytyczną pojęcie to należy intepretować nie tylko w odniesieniu do rodzaju towarów, ale także biorąc pod uwagę różne miejsca przeznaczenia towarów, takie jak np. eksport towarów, lub przeznaczenie ich do działalności produkcyjnej.

7. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z możliwości przewidzianej w niniejszej sekcji, podejmują one środki niezbędne, aby zapewnić, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów z zamiarem objęcia ich jedną z procedur lub sytuacji, o których mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158, podlegają tym samym przepisom co dostawy towarów dokonywane na ich terytorium na tych samych warunkach (art. 162 Dyrektywy VAT).

8. Na mocy art. 159 Dyrektywy VAT, państwa członkowskie mogą zwolnić również świadczenie usług związanych z dostawami towarów, o których mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158.

9. Zgodnie z art. 202 Dyrektywy VAT, osoba, która powoduje, że towary przestają być objęte procedurami lub sytuacjami określonymi m.in. w art. 157, jest zobowiązana do zapłaty VAT.

Podstawowe założenia konsultowanego rozwiązania

10. Obecnie Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie do krajowego porządku prawnego niektórych fakultatywnych rozwiązań związanych z procedurą składu „innego niż celny”.

11. Koncepcja przewiduje wykorzystanie znanych już przedsiębiorcom i organom podatkowym instytucji funkcjonujących na gruncie przepisów celnych.

 

A. Zakres i warunki stosowania stawki 0% (zwolnienie z prawem do odliczenia)

12. Dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg stawki 0% VAT (w prawie unijnym - zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia).

13. Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg 0% stawki VAT jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem KSEF i oznaczył na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT),

- towary zostały wprowadzone do składu VAT,

- podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

 

14. Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlega również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami. Przykładem usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami może być sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja towarów.

Przedstawiony katalog nie jest zamknięty i na etapie konsultacji podatkowych ma wyłącznie przykładowy charakter.

 

B. Skład VAT

I. Definicje, pozwolenie i warunki jego otrzymania

15. Przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, s. 1)/ (skład celny typu I) – z wyłączeniem wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (wyroby akcyzowe nie będą podlegać procedurze składu VAT).

16. Przez „podmiot prowadzący skład VAT” należy rozumieć podmiot, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie składu VAT.

17. Warunkiem otrzymania pozwolenia na prowadzenie składu VAT będzie w pierwszej kolejności posiadanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego w miejscu, w którym będzie prowadzony skład VAT. Oznacza to, że skład VAT będzie mógł być prowadzony wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego.

18. Pozostałe warunki, które będzie musiał spełnić podmiot ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu VAT:

- podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT od co najmniej 12 miesięcy,

- podmiot, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

- podmiot który nie zalega w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- podmiot wobec którego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

- podmiot, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne dla określonego rodzaju towarów znajdujących się w składzie VAT,

- podmiot, który złoży zabezpieczenie kwoty podatku VAT.

19. Pozwolenie na prowadzenie składu VAT będzie wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

20. Pozwolenie na prowadzenie składu VAT będzie wydawane bezterminowo.

21. W przypadku niespełniania warunków naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi wydania pozwolenia na prowadzenie składu VAT. Jeżeli w okresie prowadzenia składu VAT, podmiot prowadzący skład VAT przestanie spełniać warunki, pozwolenie zostanie cofnięte.

22. Podmiot prowadzący skład VAT będzie zobowiązany poinformować naczelnika urzędu celno-skarbowego o rezygnacji z prowadzenia składu VAT (zakończenie działalności gospodarczej w tym zakresie).

II. Ewidencja w składzie VAT

23. Podmiot prowadzący skład VAT będzie zobowiązany do prowadzenia, w formie elektronicznej, stosownej ewidencji ilościowej (lub ilościowo wartościowej) towarów wprowadzonych, składowanych i wyprowadzanych ze składu VAT.

24. Ewidencja, do której prowadzenia będzie zobowiązany podmiot prowadzący skład VAT, powinna zawierać m.in. następujące dane:

- NIP podatnika – właściciela towarów,

- datę wprowadzenia towarów do składu VAT,

- położenie towarów w składzie VAT,

- ilość, wartość i opis towarów wprowadzonych do składu VAT,

- wartość usług wykonanych na towarach w składzie VAT,

- datę wyprowadzenia towarów ze składu VAT.

25. Ewidencja będzie prowadzona odrębnie dla każdego podatnika posiadającego pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT (właściciela towaru).

26. Skład VAT będzie podlegał kontroli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Ponadto koncepcja wdrożenia składu VAT przedstawiona przez Ministerstwo Finansów obejmuje następujące części:

C. Procedura składu VAT

D. Rozliczenie podatku VAT po zakończeniu procedury składu VAT

E. Uproszczenia związane ze składami VAT

oraz przykład objęcia towarów procedurą składu VAT oraz zakończenia procedury składu VAT.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych koncepcja składu VAT 

Upoważnienie do RODO wzór

Klauzula informacyjna

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA