REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?

Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?
Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przyjęta już przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu nowelizacja przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym budzi wątpliwości niektórych ekspertów i przedsiębiorców. Co mają zmienić nowe przepisy i z czego wynikają wątpliwości? Co ciekawe, zdaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zmiany są niewielkie i nie zmienia się zakres przekazywanych do PANA informacji pochodzących z badań sprawozdań finansowych.

Co ma się zmienić w obowiązkach biegłych rewidentów i firm audytorskich?

Przyjęty przez Radę Ministrów 10 lipca 2023 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, zawiera m.in. zmiany w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (UoBR). 

Zmiany te w szczególności dotyczą art. 67 UoBR, który określa obowiązek sporządzania i przechowywania przez firmę audytorską dokumentacji (w tym dokumentacji klienta i akt badania) dotyczącej: 
1) naruszeń przepisów tej ustawy lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 oraz skutków tych naruszeń; 
2) środków podjętych w celu: 
a) przeciwdziałania naruszeniom, o których mowa w pkt 1, 
b) zmiany systemu wewnętrznej kontroli jakości.

Poniżej treść tych zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji:

1) w art. 67:

a) w ust. 4a skreśla się zdanie drugie, 
b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5f w brzmieniu:

5b. Firma audytorska, w terminie 90 dni od ich zamknięcia, przekazuje Agencji, w postaci elektronicznej akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.
5c. Akta przekazane w wykonaniu ust. 5b Agencja wykorzystuje wyłącznie przy czynieniu ustaleń w przeprowadzanych kontrolach oraz w prowadzonych przez Agencję postępowaniach administracyjnych, wyjaśniających i dyscyplinarnych. Dowód przeciwko treści akt przekazanych Agencji może zostać przeprowadzony tylko ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
5d. Akta przekazane w wykonaniu ust. 5b lub art. 61 ust. 7 Agencja udostępnia firmie audytorskiej, która je przekazała, na jej wniosek w zakresie przewidzianym w art. 82.
5e. W przypadku skreślenia firmy audytorskiej z listy firm audytorskich do akt przekazanych przez nią w wykonaniu ust. 5b, art. 61 ust. 14 – 19 stosuje się odpowiednio.
5f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wymogi, jakim muszą odpowiadać akta przekazywane Agencji w wykonaniu ust. 5b i art. 61 ust. 7 oraz wymagania techniczne dotyczące ich utrwalania w postaci elektronicznej i przekazywania Agencji, mając na względzie zapewnienie kompletności, niezaprzeczalności i możliwości analizy akt z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych oraz prawidłowości ich przekazywania.”;.”;

2)     w art. 182 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  pkt 31 w brzmieniu:
„31) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 61 ust. 7 lub w art. 67 ust. 5b.”.

Ponadto art. 54 omawianego projektu przewiduje, że akta, o których mowa w art. 67 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 39, zamknięte przed dniem 1 stycznia 2024 r. firma audytorska przekazuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w postaci elektronicznej do 31 grudnia 2025 r.

Autopromocja

Polska Izba Biegłych Rewidentów pracuje nad stanowiskiem odnośnie proponowanych zmian

Polska Izba Biegłych Rewidentów poinformowała 5 lipca 2023 r., że zmiany te zostały dodane pod koniec czerwca 2023 r. już po konsultacjach publicznych (do których nie włączono PIBR). 

Podsumowanie przez PIPR zaproponowanych zmian w UoBR (art. 39 oraz art. 54 projektu ustawy) :

  • Obowiązek sporządzenia całej dokumentacji klienta, w tym akt badania, a także akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych wyłącznie w języku polskim (jako skutek proponowanego wykreślenia drugiego zdania w art. 67 ust. 4a UoBR, dotychczas dopuszczającego możliwość sporządzania części tej dokumentacji w języku obcym, z jednoczesnym zapewnieniem pisemnego jej tłumaczenia na język polski na potrzeby kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej „PANA”)).
  • Obowiązek przekazania przez firmę audytorską do PANA w postaci elektronicznej wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej KSWZ”), w terminie 90 dni od ich zamknięcia. Projekt ustawy określa również cele wykorzystania tej dokumentacji przez PANA, w tym możliwość poddania ich analizie lub udostępnienie firmie audytorskiej, która je przekazała w przypadku zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską.
  • Obowiązek przekazania do 31 grudnia 2025 r. przez firmy audytorskie do PANA akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z KSWZ zamkniętych przed dniem 1 stycznia 2024 r.
  • Przewidziana jest możliwość określenia w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw finansów publicznych wymogów oraz wymagań technicznych, jakim muszą odpowiadać akta przekazywane do PANA.
  • Dodanie do katalogu naruszeń prawa zagrożonych karą administracyjną nowych pozycji – tj. nie wypełnienia przez firmę audytorską obowiązku przekazania akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z KSWZ jak również obowiązków związanych ze skreśleniem z listy firm audytorskich, a dotyczących m.in. przekazania dokumentacji.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła natychmiastowe działania, wnikliwie analizuje propozycje zmiany UoBR i pracuje nad stanowiskiem w tej sprawie.

 

Projektowane przepisy budzą wątpliwości. Opinie przedsiębiorców

Pojawiają się komentarze, że proces kontrolny zapisany w nowelizacji jest zbyt daleko idący, a obowiązek przekazywania wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych, w tym badań sprawozdań finansowych każdego podmiotu  gospodarczego, jest generowaniem dodatkowych procedur administracyjnych. 

Przedsiębiorcy uważają nowe obowiązki za nadgorliwość. Raportowanie wszystkich  akt zleceń będzie dużym obciążeniem administracyjnym. Dla porównania obecnie firmy audytorskie udostępniają Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zlecenia objęte kontrolą, czyli ok. 1% procent wszystkich wykonywanych transakcji – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. I dodaje: – Tu nie chodzi o to, że przedsiębiorcy chcą coś ukryć. Po prostu nie rozumiemy skąd ta jeszcze dalej idąca kontrola.

- W aktach badania banków znajdują się chociażby dane osób posiadających środki w banku i korzystających z kredytów, a w aktach badania zakładów ubezpieczeń, dane osób i informacje o rozliczanych szkodach. Uważamy, że te informacje powinny nadal być objęte tajemnicą i nie ma potrzeby, by jednostki kontrolne tak szczegółowo prześwietlały przedsiębiorców i ich klientów. Nie rozumiemy celu, poza jednym oczywistym: rządzący chcą wiedzieć wszystko – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. 

Mimo że przekazanie PANA całych dokumentacji akt zleceń nie będzie stanowić naruszenia obowiązującej biegłego rewidenta i firmy audytorskiej tajemnicy zawodowej,  istnieją obawy czy nie podważy to jednak zaufania do audytora i wpłynie na ogólną niechęć w przekazywaniu danych i informacji audytorom, tych które są niezbędne dla przeprowadzenia badania czy wykonania innej usługi. Jeśli tak miałoby być, to skutki mogą być poważne: biegli nie będą mogli uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów dla swoich opinii. Nie ma w Europie ani na świecie tego typu rozwiązań.

- Biegli audytorzy, którzy zgłosili się do Północnej Izby Gospodarczej przyznają wprost, że obawiają się o swoją pracę. Bez możliwości zachowana tajemnicy zawodowej nie ma możliwości budowania autorytetu audytoria – mówi dyrektor Piotr Wolny. 
- Ministerstwo Cyfryzacji jednym dopiskiem do ustawy o e-administracji tworzy największy w historii, aktualizowany na bieżąco rejestr poufnych danych o wszystkich badanych polskich przedsiębiorstwach. Musimy być tego świadomi i jako Północna Izba Gospodarcza zastanawiamy się jaki jest tego cel – dodaje dyrektor Piotr Wolny. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Do tych kontrowersji i wątpliwości (które były też publikowane w mediach, m.in. w dzienniku Rzeczpospolita) odniosła się w komunikacie z 10 lipca 2023 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja” lub „PANA”).

W opinii PANA, przepisy zawarte w ww. projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji - jeżeli wejdą w życie - nie zmienią zakresu dostępu do informacji pochodzących z badań sprawozdań finansowych realizowanych przez firmy audytorskie, względem istniejącego obecnie w ramach uprawnień kontrolnych Agencji

Zdaniem Agencji, jedyna zmiana, jaką wprowadzają proponowane przepisy dotyczy miejsca przechowywania danych, celem uniknięcia sytuacji, w której Agencja, pomimo obowiązku skontrolowania akt badań, nie ma do nich dostępu w wyniku celowego lub nieumyślnego działania ze strony firmy audytorskiej.

Jak wskazuje PANA, dokumentacje badania sprawozdań finansowych tworzone są przez biegłych rewidentów przy świadczeniu usług rewizji finansowej w celu ustalenia, czy sprawozdania te przedstawiają w sposób rzetelny i jasny sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy badanych podmiotów. Dokumentacja badania zawiera także dokumenty finansowe pozyskane od badanej jednostki w ramach wyboru prób do badania, które dokumentują transakcje i inne zdarzenia gospodarcze dotyczące badanej jednostki, w tym objęte tajemnicami tych podmiotów. 
W świetle zawartych w ww. projekcie przepisów akta te znajdowałyby się w dyspozycji nie tylko firmy audytorskiej, ale także w postaci cyfrowej w organie sprawującym nadzór nad firmami audytorskimi, czyli w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
W ocenie Agencji rozwiązanie takie wzmocniłoby znacząco bezpieczeństwo ich przechowywania i wyeliminowałoby ryzyko nieuprawnionej modyfikacji czy zniszczenia.

Ważne

Agencja podkreśla także, że nie zmieniłby się również zakres przekazywanych do PANA informacji. W obecnym stanie prawnym PANA może zwrócić się do firmy audytorskiej o dokumentację z badania, a inne instytucje państwowe również mają dostęp do informacji biznesowych, co wynika choćby z przepisów Ordynacji podatkowej.

Zdaniem PANA błędne i nieuzasadnione są opinie i sugestie:
- o zwiększeniu ingerencji instytucji publicznej, jaką jest PANA, w działalność biznesową firm poddających badaniom sprawozdania finansowe,
- o możliwym niewłaściwym wykorzystywaniu informacji zawartych w aktach zdeponowanych w Agencji na podstawie projektowanych regulacji. 

Agencja zauważa, że PANA takie dane może wykorzystywać wyłącznie do działań kontrolnych i pokontrolnych,  już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. A ww. projektowane przepisy nie zmieniają niczego w kwestii wykorzystania danych przez PANA.

Agencja wskazuje także, że konsekwencją wprowadzenia proponowanych regulacji byłoby zwiększanie zdolności państwa do przeciwdziałania przestępczości finansowej w Polsce poprzez zapewnienie, że dokumentacje badań nie zaginą i będą w razie potrzeby dostępne do skontrolowania przez PANA czy też do wglądu dla sądu i innych uprawnionych organów. Zapewnia ona również, że dokumentacja będzie tworzona w języku polskim, a nie dowolnym, jak to ma miejsce dzisiaj.

W ocenie Agencji proponowane zmiany w ustawie w szczególności dostosowują polskie prawo dotyczące nadzoru publicznego nad audytem do standardów technologicznych nowoczesnej administracji i obrotu gospodarczego oraz mogą ułatwić poddanie efektów prac firm audytorskich, w pewnych obszarach także działalności badanych podmiotów, np. ocenie sądowej czy służb uprawnionych do ścigania przestępstw finansowych. W obecnym stanie prawnym, zwłaszcza w przypadku firm audytorskich, które kończyły działalność, kontrola taka była niemożliwa z powodu braku odpowiedniej dokumentacji.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Oprac. Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA