REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?

Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?
Informacje o klientach zbierane przez biegłych rewidentów przekazywane do PANA. Co wynika z projektu nowelizacji?
Shutterstock

REKLAMA

Przyjęta już przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu nowelizacja przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym budzi wątpliwości niektórych ekspertów i przedsiębiorców. Co mają zmienić nowe przepisy i z czego wynikają wątpliwości? Co ciekawe, zdaniem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zmiany są niewielkie i nie zmienia się zakres przekazywanych do PANA informacji pochodzących z badań sprawozdań finansowych.

Co ma się zmienić w obowiązkach biegłych rewidentów i firm audytorskich?

Przyjęty przez Radę Ministrów 10 lipca 2023 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, zawiera m.in. zmiany w ustawie z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (UoBR). 

Zmiany te w szczególności dotyczą art. 67 UoBR, który określa obowiązek sporządzania i przechowywania przez firmę audytorską dokumentacji (w tym dokumentacji klienta i akt badania) dotyczącej: 
1) naruszeń przepisów tej ustawy lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 oraz skutków tych naruszeń; 
2) środków podjętych w celu: 
a) przeciwdziałania naruszeniom, o których mowa w pkt 1, 
b) zmiany systemu wewnętrznej kontroli jakości.

Poniżej treść tych zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji:

1) w art. 67:

a) w ust. 4a skreśla się zdanie drugie, 
b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5f w brzmieniu:

5b. Firma audytorska, w terminie 90 dni od ich zamknięcia, przekazuje Agencji, w postaci elektronicznej akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.
5c. Akta przekazane w wykonaniu ust. 5b Agencja wykorzystuje wyłącznie przy czynieniu ustaleń w przeprowadzanych kontrolach oraz w prowadzonych przez Agencję postępowaniach administracyjnych, wyjaśniających i dyscyplinarnych. Dowód przeciwko treści akt przekazanych Agencji może zostać przeprowadzony tylko ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
5d. Akta przekazane w wykonaniu ust. 5b lub art. 61 ust. 7 Agencja udostępnia firmie audytorskiej, która je przekazała, na jej wniosek w zakresie przewidzianym w art. 82.
5e. W przypadku skreślenia firmy audytorskiej z listy firm audytorskich do akt przekazanych przez nią w wykonaniu ust. 5b, art. 61 ust. 14 – 19 stosuje się odpowiednio.
5f. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wymogi, jakim muszą odpowiadać akta przekazywane Agencji w wykonaniu ust. 5b i art. 61 ust. 7 oraz wymagania techniczne dotyczące ich utrwalania w postaci elektronicznej i przekazywania Agencji, mając na względzie zapewnienie kompletności, niezaprzeczalności i możliwości analizy akt z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych oraz prawidłowości ich przekazywania.”;.”;

2)     w art. 182 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  pkt 31 w brzmieniu:
„31) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 61 ust. 7 lub w art. 67 ust. 5b.”.

Ponadto art. 54 omawianego projektu przewiduje, że akta, o których mowa w art. 67 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 39, zamknięte przed dniem 1 stycznia 2024 r. firma audytorska przekazuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w postaci elektronicznej do 31 grudnia 2025 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów pracuje nad stanowiskiem odnośnie proponowanych zmian

Polska Izba Biegłych Rewidentów poinformowała 5 lipca 2023 r., że zmiany te zostały dodane pod koniec czerwca 2023 r. już po konsultacjach publicznych (do których nie włączono PIBR). 

Podsumowanie przez PIPR zaproponowanych zmian w UoBR (art. 39 oraz art. 54 projektu ustawy) :

 • Obowiązek sporządzenia całej dokumentacji klienta, w tym akt badania, a także akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych wyłącznie w języku polskim (jako skutek proponowanego wykreślenia drugiego zdania w art. 67 ust. 4a UoBR, dotychczas dopuszczającego możliwość sporządzania części tej dokumentacji w języku obcym, z jednoczesnym zapewnieniem pisemnego jej tłumaczenia na język polski na potrzeby kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej „PANA”)).
 • Obowiązek przekazania przez firmę audytorską do PANA w postaci elektronicznej wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej KSWZ”), w terminie 90 dni od ich zamknięcia. Projekt ustawy określa również cele wykorzystania tej dokumentacji przez PANA, w tym możliwość poddania ich analizie lub udostępnienie firmie audytorskiej, która je przekazała w przypadku zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską.
 • Obowiązek przekazania do 31 grudnia 2025 r. przez firmy audytorskie do PANA akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z KSWZ zamkniętych przed dniem 1 stycznia 2024 r.
 • Przewidziana jest możliwość określenia w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw finansów publicznych wymogów oraz wymagań technicznych, jakim muszą odpowiadać akta przekazywane do PANA.
 • Dodanie do katalogu naruszeń prawa zagrożonych karą administracyjną nowych pozycji – tj. nie wypełnienia przez firmę audytorską obowiązku przekazania akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z KSWZ jak również obowiązków związanych ze skreśleniem z listy firm audytorskich, a dotyczących m.in. przekazania dokumentacji.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła natychmiastowe działania, wnikliwie analizuje propozycje zmiany UoBR i pracuje nad stanowiskiem w tej sprawie.

 

Autopromocja

Projektowane przepisy budzą wątpliwości. Opinie przedsiębiorców

Pojawiają się komentarze, że proces kontrolny zapisany w nowelizacji jest zbyt daleko idący, a obowiązek przekazywania wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych, w tym badań sprawozdań finansowych każdego podmiotu  gospodarczego, jest generowaniem dodatkowych procedur administracyjnych. 

Przedsiębiorcy uważają nowe obowiązki za nadgorliwość. Raportowanie wszystkich  akt zleceń będzie dużym obciążeniem administracyjnym. Dla porównania obecnie firmy audytorskie udostępniają Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zlecenia objęte kontrolą, czyli ok. 1% procent wszystkich wykonywanych transakcji – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. I dodaje: – Tu nie chodzi o to, że przedsiębiorcy chcą coś ukryć. Po prostu nie rozumiemy skąd ta jeszcze dalej idąca kontrola.

- W aktach badania banków znajdują się chociażby dane osób posiadających środki w banku i korzystających z kredytów, a w aktach badania zakładów ubezpieczeń, dane osób i informacje o rozliczanych szkodach. Uważamy, że te informacje powinny nadal być objęte tajemnicą i nie ma potrzeby, by jednostki kontrolne tak szczegółowo prześwietlały przedsiębiorców i ich klientów. Nie rozumiemy celu, poza jednym oczywistym: rządzący chcą wiedzieć wszystko – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. 

Mimo że przekazanie PANA całych dokumentacji akt zleceń nie będzie stanowić naruszenia obowiązującej biegłego rewidenta i firmy audytorskiej tajemnicy zawodowej,  istnieją obawy czy nie podważy to jednak zaufania do audytora i wpłynie na ogólną niechęć w przekazywaniu danych i informacji audytorom, tych które są niezbędne dla przeprowadzenia badania czy wykonania innej usługi. Jeśli tak miałoby być, to skutki mogą być poważne: biegli nie będą mogli uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów dla swoich opinii. Nie ma w Europie ani na świecie tego typu rozwiązań.

- Biegli audytorzy, którzy zgłosili się do Północnej Izby Gospodarczej przyznają wprost, że obawiają się o swoją pracę. Bez możliwości zachowana tajemnicy zawodowej nie ma możliwości budowania autorytetu audytoria – mówi dyrektor Piotr Wolny. 
- Ministerstwo Cyfryzacji jednym dopiskiem do ustawy o e-administracji tworzy największy w historii, aktualizowany na bieżąco rejestr poufnych danych o wszystkich badanych polskich przedsiębiorstwach. Musimy być tego świadomi i jako Północna Izba Gospodarcza zastanawiamy się jaki jest tego cel – dodaje dyrektor Piotr Wolny. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stanowisko Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Do tych kontrowersji i wątpliwości (które były też publikowane w mediach, m.in. w dzienniku Rzeczpospolita) odniosła się w komunikacie z 10 lipca 2023 r. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja” lub „PANA”).

W opinii PANA, przepisy zawarte w ww. projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji - jeżeli wejdą w życie - nie zmienią zakresu dostępu do informacji pochodzących z badań sprawozdań finansowych realizowanych przez firmy audytorskie, względem istniejącego obecnie w ramach uprawnień kontrolnych Agencji

Zdaniem Agencji, jedyna zmiana, jaką wprowadzają proponowane przepisy dotyczy miejsca przechowywania danych, celem uniknięcia sytuacji, w której Agencja, pomimo obowiązku skontrolowania akt badań, nie ma do nich dostępu w wyniku celowego lub nieumyślnego działania ze strony firmy audytorskiej.

Jak wskazuje PANA, dokumentacje badania sprawozdań finansowych tworzone są przez biegłych rewidentów przy świadczeniu usług rewizji finansowej w celu ustalenia, czy sprawozdania te przedstawiają w sposób rzetelny i jasny sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy badanych podmiotów. Dokumentacja badania zawiera także dokumenty finansowe pozyskane od badanej jednostki w ramach wyboru prób do badania, które dokumentują transakcje i inne zdarzenia gospodarcze dotyczące badanej jednostki, w tym objęte tajemnicami tych podmiotów. 
W świetle zawartych w ww. projekcie przepisów akta te znajdowałyby się w dyspozycji nie tylko firmy audytorskiej, ale także w postaci cyfrowej w organie sprawującym nadzór nad firmami audytorskimi, czyli w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
W ocenie Agencji rozwiązanie takie wzmocniłoby znacząco bezpieczeństwo ich przechowywania i wyeliminowałoby ryzyko nieuprawnionej modyfikacji czy zniszczenia.

Ważne

Agencja podkreśla także, że nie zmieniłby się również zakres przekazywanych do PANA informacji. W obecnym stanie prawnym PANA może zwrócić się do firmy audytorskiej o dokumentację z badania, a inne instytucje państwowe również mają dostęp do informacji biznesowych, co wynika choćby z przepisów Ordynacji podatkowej.

Zdaniem PANA błędne i nieuzasadnione są opinie i sugestie:
- o zwiększeniu ingerencji instytucji publicznej, jaką jest PANA, w działalność biznesową firm poddających badaniom sprawozdania finansowe,
- o możliwym niewłaściwym wykorzystywaniu informacji zawartych w aktach zdeponowanych w Agencji na podstawie projektowanych regulacji. 

Agencja zauważa, że PANA takie dane może wykorzystywać wyłącznie do działań kontrolnych i pokontrolnych,  już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. A ww. projektowane przepisy nie zmieniają niczego w kwestii wykorzystania danych przez PANA.

Agencja wskazuje także, że konsekwencją wprowadzenia proponowanych regulacji byłoby zwiększanie zdolności państwa do przeciwdziałania przestępczości finansowej w Polsce poprzez zapewnienie, że dokumentacje badań nie zaginą i będą w razie potrzeby dostępne do skontrolowania przez PANA czy też do wglądu dla sądu i innych uprawnionych organów. Zapewnia ona również, że dokumentacja będzie tworzona w języku polskim, a nie dowolnym, jak to ma miejsce dzisiaj.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

W ocenie Agencji proponowane zmiany w ustawie w szczególności dostosowują polskie prawo dotyczące nadzoru publicznego nad audytem do standardów technologicznych nowoczesnej administracji i obrotu gospodarczego oraz mogą ułatwić poddanie efektów prac firm audytorskich, w pewnych obszarach także działalności badanych podmiotów, np. ocenie sądowej czy służb uprawnionych do ścigania przestępstw finansowych. W obecnym stanie prawnym, zwłaszcza w przypadku firm audytorskich, które kończyły działalność, kontrola taka była niemożliwa z powodu braku odpowiedniej dokumentacji.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Oprac. Paweł Huczko

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  REKLAMA