REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]

Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]
Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Minister finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Co się zmieni w tym zakresie?

Mikrorachunek podatkowy - aktualny stan prawny

Kluczowym przepisem w zakresie mikrorachunku podatkowego jest art. 61b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Zgodnie z tym przepisem wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy)

Przepis ten określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty – w świetle obowiązujących przepisów – są realizowane na rachunek urzędu skarbowego.

Ponadto na podstawie art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić w formie rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

W aktualnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2272). Rozporządzenie to określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
Zawarty w ww. rozporządzeniu wykaz jest podzielony na części według rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych. W każdej z tych części zostały ujęte płatności wynikające z określonych deklaracji/zeznań oraz innych rozliczeń w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wyszczególnienie poza rodzajem podatku również rodzaju płatności miało ułatwić zobowiązanym dokonywanie płatności do organu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że formularz przelewu podatkowego przewiduje konieczność określenia przez wpłacającego symbolu formularza, tj. wskazania zobowiązania, którego wpłata dotyczy.

Jak zauważa Ministerstwo Finansów wykaz ten nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Autopromocja

Nowe rozporządzenie od 2024 roku w sprawie podatków i innych danin płaconych obowiązkowo przez mikrorachunek podatkowy

W dniu 14 listopada 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Projekt ten - jak wskazuje Ministerstwo Finansów - został przygotowany w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności zawartego w ww. załączniku.
Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne tego projektu.

Jakie zmiany wynikają z tego projektu?

Rozszerzenie katalogu należności, które muszą być płacone przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Projektowane zmiany w wykazie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego polegają przede wszystkim na rozszerzeniu tego katalogu o nowe płatności (tj. takie, które nie są ujęte w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 października 2022 r.) dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego, tj.: 

1) w ramach części „I. Podatek dochodowy od osób prawnych” dodana została płatność wynikająca z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR);

2) w ramach części „II. Podatek dochodowy do osób fizycznych” dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-PZ); 

3) w ramach części „III. Podatek od towarów i usług” dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) (VAT-14);

4) dodana została nowa grupa płatności w ramach podatku od gier hazardowych. Są to:
- płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) oraz
- płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5);

5) dodana została nowa płatność wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dodanie płatności PIT-PZ związane jest z wprowadzeniem do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), przepisów dotyczących ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto w projekcie zostały przewidziane następujące zmiany: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • dodane zostały symbole formularzy/tytuły płatności dla dwóch płatności w ramach podatku od towarów i usług: „JPK_V7M” oraz „JPK_V7K”. Przedmiotowa zmiana wynika z tego, że za okresy od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT, bowiem został wprowadzony obowiązek składania dokumentów elektronicznych JPK_VAT z deklaracją. Szczegółowe regulacje w tym zakresie wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.). W zakresie tych dokumentów stosuje się:
 • dla rozliczenia podatku od towarów i usług za okres miesięczny oznaczenie JPK_V7M,
 • dla rozliczenia podatku od towarów i usług za okres kwartału oznaczenie JPK_V7K;
 • zmieniono opis dla tytułu płatności „CIT” dostosowując go do analogicznego opisu dla tytułu płatności „PIT”;
 • zmieniono opis dla tytułu płatności „CIT-NZ”, „PIT-NZ” oraz „PIT-NZS” w związku ze zmianą tytułów tych formularzy;
 • z opisu płatności VAT-Z usunięto skrót „VAT”, gdyż jest to określenie potoczne, które nie powinno być używane w akcie prawnym. Z opisu przedmiotowej płatności wynika, że chodzi o podatników podatku od towarów i usług;
 • uporządkowano w załączniku poszczególne grup płatności w taki sposób, że najpierw wymieniane są podatki (grupy I-VI), następnie dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (VII) i danina solidarnościowa (VIII) a na końcu opłaty (grupy IX-XIII);
 • zaktualizowano publikator ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • przenumerowano pozycje płatności w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w ramach podatku od towarów i usług w związku z dodaniem płatności CIT-8FR, PIT-PZ, JPK_V7K oraz JPK_V7M.

 

Ministerstwo Finansów zauważa też, że w nowym wykazie ujęte zostały płatności, które dotyczą nieobowiązujących już formularzy deklaracji: POG-4, VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Wynika to z tego, że mogą pojawić się płatności nieprzedawnionych należności, które dotyczą tych deklaracji. 

Warto też wskazać, że omawiany projekt nie zawiera przepisu analogicznego do § 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2022 r. Przepis ten stanowi, że w przypadku opłaty za:
1) udzielenie informacji komornikom sądowym, wskazanej w części X załącznika do rozporządzenia,
2) wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wskazanej w części XI załącznika do rozporządzenia
- przepisy rozporządzenia stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Wynika to z tego, że 17 listopada 2022 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (M.P. z 2022 r. poz. 1113), w którym ogłosił, że z dniem 1 grudnia 2022 r. zostanie uruchomiona usługa polegająca na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Nastąpiło zatem wykonanie delegacji zawartej w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Omawiany projekt zakłada, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

Źródło: Projekt (z 8 listopada 2023 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego; projekt ten jest ujęty pod pozycją 759 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

  Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

  Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

  Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

  W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

  Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

  Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

  Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

  Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

  Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

  Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

  REKLAMA