REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]

Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]
Obowiązek zapłaty podatku przez mikrorachunek podatkowy. Będą zmiany od 2024 roku [Projekt nowego rozporządzenia]
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Minister finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Co się zmieni w tym zakresie?

Mikrorachunek podatkowy - aktualny stan prawny

Kluczowym przepisem w zakresie mikrorachunku podatkowego jest art. 61b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Zgodnie z tym przepisem wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy)

Przepis ten określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty – w świetle obowiązujących przepisów – są realizowane na rachunek urzędu skarbowego.

Ponadto na podstawie art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych ma obowiązek określić w formie rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

W aktualnym stanie prawnym obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z 26 października 2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 2272). Rozporządzenie to określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.
Zawarty w ww. rozporządzeniu wykaz jest podzielony na części według rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych. W każdej z tych części zostały ujęte płatności wynikające z określonych deklaracji/zeznań oraz innych rozliczeń w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wyszczególnienie poza rodzajem podatku również rodzaju płatności miało ułatwić zobowiązanym dokonywanie płatności do organu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że formularz przelewu podatkowego przewiduje konieczność określenia przez wpłacającego symbolu formularza, tj. wskazania zobowiązania, którego wpłata dotyczy.

Jak zauważa Ministerstwo Finansów wykaz ten nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Autopromocja

Nowe rozporządzenie od 2024 roku w sprawie podatków i innych danin płaconych obowiązkowo przez mikrorachunek podatkowy

W dniu 14 listopada 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Projekt ten - jak wskazuje Ministerstwo Finansów - został przygotowany w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności zawartego w ww. załączniku.
Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne tego projektu.

Jakie zmiany wynikają z tego projektu?

Rozszerzenie katalogu należności, które muszą być płacone przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Projektowane zmiany w wykazie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego polegają przede wszystkim na rozszerzeniu tego katalogu o nowe płatności (tj. takie, które nie są ujęte w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 października 2022 r.) dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego, tj.: 

1) w ramach części „I. Podatek dochodowy od osób prawnych” dodana została płatność wynikająca z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR);

2) w ramach części „II. Podatek dochodowy do osób fizycznych” dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-PZ); 

3) w ramach części „III. Podatek od towarów i usług” dodana została płatność wynikająca z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) (VAT-14);

4) dodana została nowa grupa płatności w ramach podatku od gier hazardowych. Są to:
- płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) oraz
- płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5);

5) dodana została nowa płatność wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dodanie płatności PIT-PZ związane jest z wprowadzeniem do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), przepisów dotyczących ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto w projekcie zostały przewidziane następujące zmiany: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • dodane zostały symbole formularzy/tytuły płatności dla dwóch płatności w ramach podatku od towarów i usług: „JPK_V7M” oraz „JPK_V7K”. Przedmiotowa zmiana wynika z tego, że za okresy od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT, bowiem został wprowadzony obowiązek składania dokumentów elektronicznych JPK_VAT z deklaracją. Szczegółowe regulacje w tym zakresie wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.). W zakresie tych dokumentów stosuje się:
 • dla rozliczenia podatku od towarów i usług za okres miesięczny oznaczenie JPK_V7M,
 • dla rozliczenia podatku od towarów i usług za okres kwartału oznaczenie JPK_V7K;
 • zmieniono opis dla tytułu płatności „CIT” dostosowując go do analogicznego opisu dla tytułu płatności „PIT”;
 • zmieniono opis dla tytułu płatności „CIT-NZ”, „PIT-NZ” oraz „PIT-NZS” w związku ze zmianą tytułów tych formularzy;
 • z opisu płatności VAT-Z usunięto skrót „VAT”, gdyż jest to określenie potoczne, które nie powinno być używane w akcie prawnym. Z opisu przedmiotowej płatności wynika, że chodzi o podatników podatku od towarów i usług;
 • uporządkowano w załączniku poszczególne grup płatności w taki sposób, że najpierw wymieniane są podatki (grupy I-VI), następnie dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (VII) i danina solidarnościowa (VIII) a na końcu opłaty (grupy IX-XIII);
 • zaktualizowano publikator ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • przenumerowano pozycje płatności w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w ramach podatku od towarów i usług w związku z dodaniem płatności CIT-8FR, PIT-PZ, JPK_V7K oraz JPK_V7M.

 

Ministerstwo Finansów zauważa też, że w nowym wykazie ujęte zostały płatności, które dotyczą nieobowiązujących już formularzy deklaracji: POG-4, VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Wynika to z tego, że mogą pojawić się płatności nieprzedawnionych należności, które dotyczą tych deklaracji. 

Warto też wskazać, że omawiany projekt nie zawiera przepisu analogicznego do § 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2022 r. Przepis ten stanowi, że w przypadku opłaty za:
1) udzielenie informacji komornikom sądowym, wskazanej w części X załącznika do rozporządzenia,
2) wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wskazanej w części XI załącznika do rozporządzenia
- przepisy rozporządzenia stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Wynika to z tego, że 17 listopada 2022 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (M.P. z 2022 r. poz. 1113), w którym ogłosił, że z dniem 1 grudnia 2022 r. zostanie uruchomiona usługa polegająca na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa. Nastąpiło zatem wykonanie delegacji zawartej w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Omawiany projekt zakłada, że nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

Źródło: Projekt (z 8 listopada 2023 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego; projekt ten jest ujęty pod pozycją 759 w Wykazie prac legislacyjnych dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

Do 31 maja 2024 r. rolnik musi poinformować KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r.

31 maja 2024 roku upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok ubiegły wynosi 4.088 zł.

MRiT: Usługa Firma już w aplikacji mObywatel 2.0. W czym może pomóc przedsiębiorcy?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie z 23 maja 2024 r., że do aplikacji mObywatel wprowadzono nową usługę, która znacząco ułatwi życie przedsiębiorcom. Usługa Firma pozwala na wygodne gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi działalności gospodarczej oraz informacji o zarejestrowanej firmie, co może dać przedsiębiorcy oszczędność czasu i lepszą organizację pracy.

Nauczyciele i wykładowcy jako podatnicy VAT. Kiedy są zwolnieni z podatku? Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 maja 2024 r.

W dniu 20 maja 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) świadczeń polegających na przekazywaniu wiedzy w ramach procesu kształcenia, przez osoby fizyczne (wykładowców, nauczycieli) będące podatnikami VAT, na podstawie umów zawieranych z uczelniami. W tej interpretacji Minister odniósł się do możliwych zwolnień podatkowych z VAT tych osób i usług przez nich świadczonych.

Ceny prądu od lipca 2024 r. Gospodarstwa domowe będą zwolnione z opłaty mocowej? Jakie to kwoty?

W dniu 22 maja 2024 r. sejmowa komisja ds. energii zarekomendowała Sejmowi przyjęcie poprawek, które do ustawy ws. osłon dla odbiorców energii zgłosił Senat. Chodzi tu w szczególności o czasowe zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej, które miałoby dodatkowo ograniczyć prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za prąd.

Kiedy podatnik ma prawo otrzymać zwrot VAT – zasady, terminy

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli kwota podatku naliczonego, jest w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik VAT ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Przepisy art. 87 oraz art. 146k ustawy o VAT precyzują zasady i terminy tego zwrotu VAT.

2000 zł dla pogorzelców z ul. Marywilskiej z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, ulgi ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń z Urzędu Pracy

Od 23 maja 2024 r. eksperci ZUS, Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu będą udzielać informacji o możliwych formach pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku pożaru hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej?

Nie każdy wie, że może złożyć wniosek do Ministra Finansów o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. Jak to można zrobić? 

Ponad 5 tys. zł płacy minimalnej w 2026 roku? Minimalne wynagrodzenie w 2025 r. ustalane jak dotąd. Potem 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Ministerstwo skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

REKLAMA