Kategorie

IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015

IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - zmiany podatkowe 2015
inforCMS
W dniach 29-30 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Przedmiotem Konferencji będą zmiany przepisów podatkowych od 2015 roku, nowelizacja przepisów VAT i CIT, najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach podatkowych oraz aktualne problemy przedsiębiorców. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP. Infor.pl jest patronem medialnym tej Konferencji.

Prowadzący

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS

Reklama

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT 2014/2015 – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów.

Reklama

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji oraz reklamie,  podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.  Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych.  Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.  Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Program

DZIEŃ I

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 2015 roku – najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 12:00 – Marcin Zarzycki

1. Planowane zmiany w podatku CIT na 2015 r.:
a) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC),
b) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze ( w szczególności tzw. dywidendy rzeczowe),
c) rewolucyjne zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji: zasady ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 16 ust.1 pkt 60 i 61:
 • współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych pożyczkobiorcy,
 • ustalanie wskaźnika procentowego posiadanych udziałów (akcji) u pożyczkobiorcy,
 • powiązanie bezpośrednie i pośrednie pożyczkodawcy,
 • definicja pożyczki,
 • wysokość zadłużenia dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji,
 • ustalanie wysokości kapitału własnego.
d) alternatywna metoda ustalania odsetek jako kosztów uzyskania przychodu:
 • definicja odsetek,
 • ustalenie limitu wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu,
 • wpływ stopy referencyjnej, wartości podatkowej aktywów, roku podatkowego podatnika na wysokość kosztów podatkowych z tytułu odsetek,
 • stosowanie alternatywnej metody ustalania odsetek przez podmioty finansowe,
 • rozliczenie odsetek w następnych latach podatkowych,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku podatkowego w konsekwencji wyboru alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych,
 • formalne kroki związane z wyborem alternatywnej metody ustalania odsetek jako kosztów podatkowych.
e) zmiana przepisów w zakresie cen transferowych,
f) zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji – termin ważności certyfikatów,
g) nowe zasady składania zeznań i deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
h) klauzula obejścia prawa a rozliczenia w CIT,
i) inne zmiany.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 13:30 – Grzegorz Niebudek

2. Samochody w działalności gospodarczej a CIT:
a) nowe definicje od 1 kwietnia 2014 r.,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych a koszty podatkowe,
c) samochody służbowe na cele prywatne– zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
d) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”.

3. Zmiany w PIT w 2015 r. z tytułu użytkowania pojazdów samochodowych:
a) Samochody służbowe na cele prywatne, 
b) przychód z tytułu korzystania z samochodu na cele prywatne – problemy praktyczne, 
c) 2015  – możliwość rozliczania zryczałtowanego przychodu z tytułu używania samochodu na cele prywatne,
d) zasady obciążania pracowników wydatkami na paliwo, ubezpieczenie, mandaty itd.,
e) naliczenie VAT-u należnego w przypadku samochodów służbowych na cele prywatne, 
f) sankcje związane z brakiem rozliczania zryczałtowanego przychodu.

13:30 – 14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:00 – Marcin Zarzycki

4. Najnowsze interpretacje, orzecznictwo oraz problemy praktyczne związane w podatku CIT:
a) przychody podatkowe, rozpoznawanie przychodów, korekty przychodów,
b) koszty podatkowe, rozpoznawanie kosztów, zmniejszanie kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań, korekty kosztów podatkowych, 
c) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w świetle wyroku TK z 8 lipca 2014 r.
d) reprezentacja, reklama oraz inne działania marketingowe z uwzględnieniem interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r.,
e) problemy praktyczne – amortyzacja, różnice kursowe, podatek u źródła.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji około godziny 19.00 zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.

DZIEŃ II

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług  w 2015 roku – podsumowanie aktualnych zmian podatkowych, wyjaśnienia wraz z interpretacjami oraz pierwszymi wyrokami sądów administracyjnych

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:00 – Sędzia NSA

1. Najnowsze, wybrane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

10:00 – 11:00 – Radosław Żuk

2. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w zakresie rozliczania VAT (2014/2015 r.): 
a) uchwalone zmiany od 1 stycznia 2015 r.,
b) planowane zmiany od 1 kwietnia 2015 r.,
c) czynności zrealizowane na przełomie 2014/2015 a zastosowanie odpowiednich przepisów,
d) zmiany wynikające z prawa unijnego.

3. Procedura MOSS obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.:
a) informacje ogólne na temat nowej procedury,
b) pojęcie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych, które podlegają opodatkowaniu w ramach procedury MOSS,
c) pojęcie podatnika w odniesieniu do małego punktu kompleksowej obsługi,
d) pojęcie państwa członkowskiego identyfikacji i konsumpcji,
e) pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa,
f) proces rejestracji i wyrejestrowania (wykluczenia),
g) proces składania deklaracji,
h) proces płatności, zwroty,
i) prowadzenie ewidencji na potrzeby MOSS.

4. Zmiany w przedmiocie rozliczenia VAT przez nabywcę:
a) obecny katalog towarów, które wymagają samonaliczenia VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów podlegających samonaliczeniu,
c) wprowadzenie limitów kwotowych dotyczących samonaliczenia VAT,
d)stosowanie samonaliczenia VAT w praktyce.

5. Nowelizacja przepisów VAT w zakresie tzw. towarów wrażliwych:
a) poszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnych,
c) stosowanie przepisów w praktyce.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 12:30 – Radosław Żuk

6. Proporcja sprzedaży po zmianach w przepisach:
a) obecna regulacja dotycząca obliczania proporcji, 
b) uwzględnianie po nowelizacji przepisów obrotów wyłączonych z zakresu opodatkowania VAT,
c) pojęcie obrotów wyłączonych z opodatkowania VAT po nowelizacji przepisów,
d) ustalenie proporcji sprzedaży z organem podatkowym,
e) zasady dokonywania odliczeń w oparciu o proporcję sprzedaży.

7. Pozostałe zmiany w zakresie VAT w 2015 r.:
a) likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
b) zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
c) inne zmiany.

12:30 – 13:15 – lunch w Restauracji 99

13:15 – 15:15 – Aneta Pożarowska

8. Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług – praktyczne aspekty regulacji obowiązujących od 2014 r.:
a) warunki dostawy towarów a powstanie obowiązku podatkowego,
b) pojęcie świadczenia ciągłego – możliwość optymalizacji podatkowej,
c) ustalenie momentu wykonania usługi – najczęstsze spory w praktyce,
d) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji, 
e) szczególne problemy z ustaleniem momentu wykonania usługi w przypadku usług budowlanych,
f) rozliczenie VAT na zasadzie kasowej,
g) opodatkowanie dostawy mediów (refakturowanie),
h) obowiązek podatkowy z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu,
i)opodatkowanie zaliczek.

15:15 – 15:30 –  przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Aneta Pożarowska

9. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku naliczonego:
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
b) odliczanie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych,
c) otrzymanie duplikatu a terminy odliczania VAT,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia związane z używaniem i eksploatację pojazdów,
e) pozostałe ograniczenia w prawie do odliczenia – najnowsze interpretacje organów podatkowych,
f) prawo do odliczenia w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia a rozpoznanie obowiązku podatkowego we właściwym okresie rozliczeniowym,
g) ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

10. Transakcje międzynarodowe a VAT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku WDT / WNT, problemy praktyczne (faktury wystawione przed transakcją, faktury zaliczkowe, faktury końcowe),
b) obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług (problemy związane z ustaleniem daty wykonania usługi, brak daty sprzedaż na fakturze, rozliczanie usług ciągłych i okresowych),
c) rozliczanie zaliczek z tytułu eksportu towarów – nowe zasady obowiązujące w 2014 r.,
d) kursy walut w przypadku transakcji międzynarodowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Promocja
Przy zgłoszeniu do 19 grudnia koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, bilet do teatru, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 

Dzień I: 10:00-16:00
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji o godz. 19.00 zapraszamy Państwa do teatru na spektakl.

Dzień II: 9:00-17:00

Miejsce zajęć: 
Budynek Atrium Tower, 
Sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP 
Al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

Informacje:      
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl;joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.