Kategorie

KE: Belgijski system opodatkowania nadmiernych zysków jest nielegalny

KE: Belgijski system opodatkowania nadmiernych zysków jest nielegalny
KE: Belgijski system opodatkowania nadmiernych zysków jest nielegalny
Komisja Europejska stwierdziła 11 stycznia 2016 r., że selektywne korzyści podatkowe przyznane przez Belgię w ramach obowiązującego w kraju systemu opodatkowania nadmiernych zysków są nielegalne w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa. Z systemu skorzystało co najmniej 35 korporacji wielonarodowych głównie z UE i teraz będą one musiały uiścić niezapłacone podatki w Belgii.

Belgijski system opodatkowania nadmiernych zysków, obowiązujący od 2005 r., pozwalał niektórym wielonarodowym grupom przedsiębiorstw na płacenie znacznie niższych podatków w Belgii na podstawie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. System ten umożliwiał obniżanie podstawy opodatkowania przedsiębiorstw o 50–90% przez nieuwzględnianie tzw. „nadmiernych zysków”, które rzekomo wynikają z przynależności do grupy wielonarodowej. Szczegółowe dochodzenie Komisji rozpoczęte w lutym 2015 r. wykazało, że stanowił on odstępstwo od normalnej praktyki zgodnej z belgijskimi przepisami dotyczącymi podatku od przedsiębiorstw, a także od zasady ceny rynkowej. Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa jest to nielegalne.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: „Belgia przyznała ograniczonej liczbie korporacji wielonarodowych znaczne korzyści podatkowe, które naruszają unijne przepisy dotyczące pomocy państwa.Zakłóca to konkurencję, ponieważ w rezultacie mniejsze przedsiębiorstwa niebędące częścią grupy wielonarodowej prowadzą działalność na gorszych warunkach.

Jest wiele legalnych sposobów na dotowanie inwestycji w państwach UE i wiele powodów, dla których warto inwestować w UE.Jeśli jednak któreś z państw przyznaje niektórym korporacjom wielonarodowym nielegalne korzyści podatkowe, dzięki czemu mogą one uniknąć płacenia podatku od większości swoich faktycznych zysków, poważnie szkodzi to uczciwej konkurencji w UE, co ostatecznie odbywa się kosztem obywateli Unii”.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

System opodatkowania nadmiernych zysków reklamowany był przez organy podatkowe pod hasłem „Tylko w Belgii”. Z systemu tego korzystały tylko te grupy wielonarodowe, które uzyskały interpretację indywidualną prawa podatkowego na podstawie systemu, podczas gdy samodzielnym przedsiębiorstwom (tj. niebędącym częścią grupy) prowadzącym działalność wyłącznie w Belgii korzyści takie nie przysługiwały. System ten bardzo poważnie zakłóca konkurencję w wielu różnych sektorach gospodarczych na jednolitym rynku unijnym.

Korporacje wielonarodowe, które skorzystały z systemu, wywodzą się głównie z państw europejskich, i to właśnie te korporacje dzięki systemowi nie zapłaciły większości podatków, które Belgia będzie teraz musiała odzyskać. Według szacunków Komisji kwoty te opiewają na około 700 mln euro.

System opodatkowania nadmiernych zysków

Zgodnie z belgijskimi przepisami podatek od przedsiębiorstw nalicza się na podstawie faktycznie odnotowanych zysków z działalności w Belgii. System opodatkowania nadmiernych zysków, wprowadzony w 2005 r. na podstawie art. 185 §2 lit. b) kodeksu podatku dochodowego (Code des Impôts sur les Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen), umożliwiał jednak korporacjom wielonarodowym obniżenie ich podstawy opodatkowania ze względu na domniemany nadmierny zysk, w oparciu o wiążącą prawnie interpretację indywidualną prawa podatkowego. Taka interpretacja obowiązywała przez cztery lata, a jej ważność mogła zostać przedłużona.

Zakładała ono porównanie faktycznego zysku odnotowanego przez daną korporację z hipotetycznym średnim zyskiem samodzielnego przedsiębiorstwa w porównywalnej sytuacji. Wynikającą z tego porównania różnicę zysków belgijskie organy podatkowe uznają za „nadmierne zyski” i proporcjonalnie obniżają podstawę opodatkowania korporacji. Takie postępowanie opiera się na założeniu, że działalność korporacji wielonarodowych przynosi nadmierne zyski, ponieważ należą one do grupy międzynarodowej, co pozwala im np. na wspólne działanie, osiąganie ekonomii skali, korzystanie z dobrej reputacji grupy, sieci klientów i dostawców oraz z dostępu do nowych rynków. W praktyce faktycznie odnotowane zyski objętych systemem przedsiębiorstw zmniejszano zazwyczaj o ponad 50%, a niekiedy nawet o 90%.

graph EN

Szczegółowe dochodzenie Komisji wykazało, że nieuwzględnianie nadmiernych zysków w rzeczywistej podstawie opodatkowania przedsiębiorstwa stanowiło odstępstwo od

 • normalnej praktyki zgodnej z belgijskimi przepisami dotyczącymi podatku od przedsiębiorstw. Pozwalało to tym korporacjom wielonarodowym, które były w stanie uzyskać odpowiednią interpretację podatkową, na uzyskanie preferencyjnej i selektywnej dotacji nieotrzymywanej przez inne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że co najmniej 35 przedsiębiorstw otrzymało mającą wpływ na konkurencję, nienależną korzyść podatkową w przeciwieństwie do dowolnego samodzielnego przedsiębiorstwa konkurującego na tym samym rynku, które musi płacić podatki od swoich faktycznych zysków odnotowanych w Belgii, zgodnie z belgijskimi zwykłymi przepisami dotyczącymi podatku od przedsiębiorstw; oraz
 • od zasady ceny rynkowej zgodnej z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Nawet przy założeniu, że korporacja wielonarodowa generuje takie nadmierne zyski, zgodnie z tą zasadą powinny one być dzielone między przedsiębiorstwa grupy w sposób odzwierciedlający realia gospodarcze oraz powinny podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym zostały odnotowane. Dzięki belgijskiemu systemowi opodatkowania zyski takie są po prostu odejmowane na mocy jednostronnej decyzji belgijskich organów podatkowych od podstawy opodatkowania danego przedsiębiorstwa należącego do grupy.

Selektywnych korzyści podatkowych wynikających z programu nie można też uzasadnić podnoszonym przez Belgię argumentem, że obniżki podatków są konieczne, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Belgia dokonała bowiem tych korekt jednostronnie, tj. nie wynikały one z zamiaru opodatkowania tych samych zysków przez inne państwo. W ramach opisanego systemu przedsiębiorstwa nie muszą wykazać istnienia podwójnego opodatkowania, ani nawet ryzyka takiej sytuacji. W rzeczywistości system ten prowadził do podwójnego nieopodatkowania.

Przedsiębiorstwa objęte systemem korzystają z preferencyjnego traktowania podatkowego, które jest niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, tj. z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Druki PIT 2016

Odsetki 2016 – rewolucyjne zmiany

Odzyskanie należności

Od chwili wszczęcia przez Komisję dochodzenia w lutym 2015 r. Belgia wstrzymała funkcjonowanie systemu i nie wydała nowych interpretacji podatkowych w jego ramach. Przedsiębiorstwa, które takie interpretacje już uzyskały od czasu jego wejścia w życie w 2005 r., nadal jednak z niego korzystają.

W swojej decyzji Komisja zobowiązuje Belgię do niestosowania niezgodnego z prawem systemu również w przyszłości. Co więcej, aby odebrać nienależne korzyści przedsiębiorstwom, które je uzyskały, oraz aby przywrócić uczciwą konkurencję, Belgia musi teraz odzyskać pełną kwotę niezapłaconego podatku od co najmniej 35 korporacji wielonarodowych objętych nielegalnym systemem. Belgijskie organy podatkowe muszą obecnie określić, które z przedsiębiorstw skorzystały z systemu, oraz ustalić dokładne kwoty podatku do odzyskania. Według szacunków Komisji kwoty te opiewają na około 700 mln euro.

Komisja bada selektywne przyznawanie korzyści podatkowych

Od czerwca 2013 r. Komisja bada praktyki w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w państwach członkowskich. W grudniu 2014 r. zakres badania został rozszerzony i objął wszystkie państwa członkowskie. W październiku 2015 r. Komisja stwierdziła, że Luksemburg i Holandia przyznały selektywne korzyści podatkowe odpowiednio przedsiębiorstwom Fiat i Starbucks. Komisja prowadzi również trzy szczegółowe dochodzenia w sprawach, w których pojawiły się obawy, iż interpretacje indywidualne prawa podatkowego mogą rodzić wątpliwości w zakresie pomocy państwa. Dochodzenia te dotyczą przedsiębiorstw Apple w Irlandii oraz Amazon i McDonald's w Luksemburgu.


Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych jest jednym z głównych priorytetów Komisji.

W ramach pakietu dotyczącego przejrzystości podatkowej przedstawionego przez Komisję w marcu 2015 roku pierwsze sukcesy odnotowano również w październiku 2015 r., kiedy to państwa członkowskie osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, po zaledwie siedmiu miesiącach negocjacji. Przepisy te przyczynią się do osiągnięcia dużo większej przejrzystości oraz będą zniechęcać do wykorzystywania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego jako instrumentu służącego nadużyciom podatkowym. Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorstw i konsumentów, którzy nadal będą korzystać z tej bardzo użytecznej praktyki podatkowej, ale pod bardzo ścisłą kontrolą zapewniającą ramy dla uczciwej konkurencji podatkowej. 

W czerwcu 2015 r. Komisja przedstawiła także szereg inicjatyw mających na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania, zapewnienie zrównoważonych dochodów podatkowych oraz wzmocnienie jednolitego rynku dla przedsiębiorstw. Proponowane środki, będące częścią planu działania Komisji na rzecz sprawiedliwego i wydajnego opodatkowania, mają znacząco poprawić warunki opodatkowania przedsiębiorstw w UE, dzięki czemu stanie się ono bardziej sprawiedliwe i wydajne oraz bardziej sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Kluczowe działania obejmowały ramy zapewniające efektywne opodatkowanie wygenerowanych dochodów oraz strategię dotyczącą wznowienia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Nowego wniosku w tej sprawie można spodziewać się w 2016 r.

Komisja zamierza teraz zapoczątkować kolejną grupę inicjatyw w celu zwalczania uchylania się przedsiębiorstw od opodatkowania w UE i na całym świecie. Inicjatywy te będą się opierać na prostej zasadzie stanowiącej, że wszystkie przedsiębiorstwa, małe czy duże, muszą płacić podatki w państwach, w których uzyskują dochody. Komisja przedstawi te inicjatywy w dniu 27 stycznia, wraz ze skoordynowaną ogólnounijną strategią, która ma służyć stosowaniu standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na całym świecie.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.37667 w rejestrze pomocy państwa na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością. Biuletyn State Aid Weekly e-News zawiera wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym UE.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Komisja Europejska
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.