Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych
Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych
Ministerstwo Finansów informuje o działaniach i obowiązkach związanych z wdrożeniem umów międzynarodowych mających na celu automatyczną wymianę informacji podatkowych między administracjami skarbowymi Polski, USA, państw UE i OECD. Są już m.in. gotowe wzory formularzy FAT-1 i CRS-1. Od dnia 19 czerwca 2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2), a od 27 lipca 2017 r. dokumentów CRS-1.

Wymiana informacji podatkowych - informacje ogólne

CEL i GENEZA: Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania

W ostatnich latach zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania o charakterze transgranicznym. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania związane z tymi zjawiskami społeczność międzynarodowa podjęła szerokie działania ukierunkowane na wytworzenie skutecznych narzędzi prawnych i technicznych służących przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Zasadniczym celem prac prowadzonych na szczeblu międzynarodowym było stworzenie jednolitego standardu wymiany informacji podatkowych, który stanowić będzie efektywne narzędzie służące do walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz przysłuży się zwiększeniu transparentności podatkowej.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Geneza automatycznej wymiany informacji podatkowych

Uchwalenie ustawy FATCA w 2010 r. jako części pakietu antykryzysowego, stanowiło podstawę, w oparciu o którą OECD opracowała i opublikowała globalny standard raportowania wraz z komentarzami do modelu umowy między państwami uczestniczącymi oraz procedurami informatycznymi na potrzeby wdrożenia globalnego standardu.

Cały pakiet dotyczący CRS został zatwierdzony przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G-20 we wrześniu 2014 r. Niemal równolegle rozpoczęto prace w Unii Europejskiej zmierzające do tego samego celu – stworzenia standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE. Ich efektem było przyjęcie dyrektywy 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zawarte w niej zapisy bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury Common Reporting Standard.

Zasadniczym celem przy projektowaniu dyrektywy było bowiem zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

ISTOTA: Obowiązek dostarczenia przez instytucje finansowe do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów

Istotą wypracowanego na szczeblu międzynarodowym mechanizmu jest stworzenie efektywnych narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych umożliwiających pozyskiwanie od instytucji finansowych określonych informacji dotyczących rachunków finansowych prowadzonych na rzecz nierezydentów oraz ich wymiana pomiędzy poszczególnymi współpracującymi państwami. W efekcie tych rozwiązań polskie instytucje finansowe zostaną zobligowane do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania do krajowej administracji podatkowej informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez nierezydentów. Na zasadzie wzajemności polska administracja skarbowa otrzyma natomiast dane o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów poza granicami kraju.

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA

W pierwszej fazie informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.

Następnie informacje te instytucje przekażą w formie raportu do własnej administracji podatkowej. W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane zagranicznej władzy podatkowej właściwej ze względu na rezydencję posiadacza rachunku.

Pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

FATCA

Polska zakończyła prace związane z wdrożeniem umowy międzynarodowej z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

W celu wprowadzenia regulacji umożliwiających pełne wykonanie Umowy FATCA uchwalona została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy FATCA

FATCA określa m.in. zakres obowiązków raportujących polskich instytucji finansowych, jak banki, domy maklerskie, TFI, zakłady ubezpieczeń, czy tzw. podmioty inwestujące, w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji wykorzystując specjalnie do tego opracowany formularz (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH. Jest on przekazywany w formie dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

CRS I IMPLEMENTACJA DYREKTYW UE

Polska prowadzi prace związane z implementacją Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30), umożliwiającej wymianę informacji na szczeblu unijnym oraz opracowanego przez OECD Common Reporting Standard, zapewniającego analogiczne rozwiązanie również na szczeblu pozauinijnym.

DYREKTYWA RADY 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,53 MB)

Dodatkowe informacje w języku angielskim znależć na stronie OECD


PROJEKT USTAWY O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI

Wdrożenie opracowanej przez OECD procedury Common Reporting Standard oraz implementacja bazujących na tych rozwiązaniach dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. przewidziane zostało w projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (UC17).

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na bieżąco stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny".

Common Reporting Standard- nowy projekt ustawy (plik pdf 0,53 MB)

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami przewiduje ponadto implementację dwóch dyrektyw unijnych dotyczących współpracy administracyjnej w zakresie wymiany:

 • interpretacji podatkowych informacji,
 • porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych,
 • opinii zabezpieczających w sprawie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej.

DYREKTYWA RADY (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,37 MB)

DYREKTYWA RADY (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,39 MB)

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 • Weryfikacja rachunków finansowych.
 • Identyfikacja rachunków finansowych objętych obowiązkiem raportowania.
 • Rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania obowiązków.
 • Gromadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności oświadczeń posiadaczy rachunków oraz dowodów w postaci dokumentów.
 • Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o rachunkach raportowanych.

Więcej informacji w języku angielskim znaleźć można:

Automatic Exchange Portal OECD

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters

CRS – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CRS-1

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CRS-1 jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde- wzór nr 2017/07/12/4274): CRS-1(1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH.

Informujemy ponadto, że od dnia 27.07.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów CRS-1.

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja CRS-1 (plik XSD, 35 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CRS-1 (plik DOC, 780 KB)

FATCA – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza FAT-1(2)

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego FAT-1(2) jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde - wzór nr 2017/06/05/4179).

Informujemy ponadto, że od dnia 19.06.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2). 

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do składania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2016 rok.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

W razie konieczności dokonania przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących roku 2015 należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja FAT-1(2) (plik XSD, 33 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(2) (plik DOC, 388 KB)

CBC – wersja robocza formularza CBC-P (formularz nie jest dostępny do testowania)

Ministerstwo Finansów udostępnia wersję roboczą formularza CBC-P służącego jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do składania powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Udostępniony formularz nie został jeszcze umieszczony w środowisku testów zewnętrznych e-deklaracji. Stosowna informacja w zakresie jego dostępności w środowisku testowym zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Pliki do pobrania:
Schemat roboczej wersji CBC-P (plik XSD, 14 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P (plik DOC, 120 KB)

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  KRD: branża leasingowa rośnie, ale przybywa też jej dłużników
  2021 r. był najlepszy w historii leasingu w Polsce i rdr przyniósł ok. 5-proc. wzrost wartości portfela branży, ale jednocześnie zaległości klientów przekroczyły 988 mln zł - informuje Krajowy Rejestr Długów. Dodano, że w leasing najczęściej brano auta osobowe, a rzadziej maszyny, pojazdy ciężarowe.
  Składki ZUS od wszystkich umów zlecenia i umów o dzieło?
  Polska zobowiązała się wobec Brukseli, że w pełni oskładkuje (składkami ZUS) umowy cywilnoprawne. Nadal jednak chce negocjować termin tego ozusowania – informuje 26 maja 2022 r. "Dziennik Gazeta Prawna”. Ma to być jeden z tzw. kamieni milowych, czyli polskich zobowiązań wobec UE, od których zależy akceptacja Komisji Europejskiej dla Krajowego Planu Odbudowy w Polsce i uruchomienie pieniędzy unijnych na ten cel.
  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego - informacja do ZUS o przychodach do 31 maja
  Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Wakacje kredytowe przy kredycie hipotecznym - kto i ile skorzysta
  Stale i szybko rosnące stopy procentowe sprawiają, że coraz więcej kredytobiorców ma problem ze spłacaniem kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Rząd zapowiedział pomoc, która powinna załatwić problemy większości zadłużonych. Idący w miliardy koszt pakietu wsparcia może się jednak okazać niedoszacowany. Jakie korzyści dla kredytobiorców przyniesie likwidacja WIBOR-u? Kto skorzysta na wakacjach kredytowych?
  Oszczędnościowe obligacje skarbowe - czerwiec 2022 r. Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną NBP
  Od czerwca 2022 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP. Odsetki będą wypłacane co miesiąc. Jak oprocentowane będą te obligacje? Ponadto Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o okresie zapadalności od 3 miesięcy do 12 lat.
  Składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 roku zmienią się przepisy dot. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Jakie zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie składki zdrowotnej wprowadzi ta nowelizacja? Co zmieni się od 1 lipca 2022 r. w przepisach dot. składki zdrowotnej?
  Obligacje skarbowe - oprocentowanie 2022/2023
  W odpowiedzi na interpelację poselską Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (w imieniu Ministra Finansów) udzielił 13 maja 2022 r. wyjaśnień odnośnie oprocentowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Jakie odsetki dają obligacje skarbowe? Ile można zarobić na obligacjach? Jak kupić obligacje skarbowe?
  Kwota wolna od podatku. Jaka wysokość w 2022 r.
  Jedną ze zmian ustanowionych przez Polski Ład jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Osoby składające deklarację w podatku PIT za 2022 r. uzyskają dzięki temu możliwość oszczędności w rozliczeniu z fiskusem. Wspomniany przywilej nie dotyczy jednak wszystkich.
  Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników - nowelizacja kodeksu pracy przyjęta przez Radę Ministrów. Co się zmieni?
  24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Rząd chce na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy możliwość wykonywania pracy zdalnej. Będzie to bardziej elastyczna forma wykonywania pracy od obecnie funkcjonującej telepracy. Rozwiązanie to powinno poprawić możliwości zatrudnienia osób znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym rodziców małych dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Ponadto, pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.
  E-paragony, kasy fiskalne online, połączenie kas fiskalnych i terminali płatniczych - obowiązki
  Postępująca reforma elektroniczna administracji jest realizowana wprost proporcjonalnie do reformy komunikacji na linii przedsiębiorca – urzędy, w tym urzędy skarbowe. Co roku podatnicy dowiadują się o nowych rozwiązaniach i wprowadzanych innowacjach. Jednym z dość energicznie nowelizowanych obszarów są kwestie związane z kasami fiskalnymi i paragonami.
  Ceny samochodów rosną, ceny ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) spadają
  Stale spada liczba rejestracji nowych samochodów. W kwietniu 2022 r. było ich o ponad 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nie lepiej jest na rynku wtórnym - import był niższy o 17 proc. Sprowadzamy starsze i droższe: średni wiek pojazdu to już ponad 12 lat, a mediana ceny przekroczyła 23,5 tys. zł. Lepsze dane dotyczą polis komunikacyjnych - najpopularniejsze auta ubezpieczymy taniej. Polisa OC dla „dwunastolatka” jest też średnio o 4 proc. niższa. Średnia składka OC dla używanego VW wynosi 3,2 proc. mniej, z kolei koszt AC dla marki Opel taki sam jak w kwietniu 2021.
  Jak sprawdzić kontrahenta? Jak zabezpieczyć się przed jego niewypłacalnością?
  Każdy przedsiębiorca pragnie satysfakcjonującej i bezproblemowej współpracy z nowymi klientami. W tym celu należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przedsiębiorcom odpowiednio chronić swoje firmy w sytuacjach takich jak upadłość, niewypłacalność kontrahenta. Jak to zrobić? O tym opowie Wojciech Węgrzyński – partner w Trenda Group.
  Przyszłość zawodu księgowego, oczekiwania firm wobec księgowych i biur rachunkowych
  Zawód księgowego już od momentu powstania obarczony był dużą odpowiedzialnością. Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez działu księgowości, bez względu na to, czy zatrudnia księgowych, czy współpracuje z zewnętrznym biurem rachunkowym. Wszystkie dokumenty związane z finansami firmy przechodzą przez ręce księgowego, którego zadaniem jest czuwać nad ich poprawnością. Od niego może zależeć powodzenie biznesu. Czy konieczna jest regulacja zawodu księgowego? Czego oczekują przedsiębiorcy od księgowych i biur rachunkowych?
  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych w 2022 roku - II połowa maja. Odsetki 20 razy wyższe niż przed rokiem
  Jakie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oferują banki w drugiej połowie maja 2022 roku? Ile można zarobić na lokacie bankowej? Czy (i ile) oszczędności na lokacie lub koncie oszczędnościowym tracą na wartości w czasie inflacji?
  Renta z Niemiec po zmarłym mężu (emerytura wdowia) a podatek
  Wdowa mieszkająca w Polsce i posiadająca polską rezydencję podatkową, która otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym mężu (tzw. duża emerytura wdowia) nie musi płacić od tego świadczenia podatku w Polsce. Niestety zdarzają się przypadki, że polskie banki potrącają polski podatek dochodowy (PIT) od tego typu świadczeń wpływających na rachunki bankowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 20 maja 2022 r. potwierdził brak obowiązku podatkowego w takim przypadku.
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 r.
  Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji (tj. instalacji kas fiskalnych) branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Ministerstwo wskazuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?