Kategorie

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych

Automatyczna, miedzynarodowa wymiana informacji podatkowych
Ministerstwo Finansów informuje o działaniach i obowiązkach związanych z wdrożeniem umów międzynarodowych mających na celu automatyczną wymianę informacji podatkowych między administracjami skarbowymi Polski, USA, państw UE i OECD. Są już m.in. gotowe wzory formularzy FAT-1 i CRS-1. Od dnia 19 czerwca 2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2), a od 27 lipca 2017 r. dokumentów CRS-1.

Wymiana informacji podatkowych - informacje ogólne

CEL i GENEZA: Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania

W ostatnich latach zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na całym świecie przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania o charakterze transgranicznym. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania związane z tymi zjawiskami społeczność międzynarodowa podjęła szerokie działania ukierunkowane na wytworzenie skutecznych narzędzi prawnych i technicznych służących przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Zasadniczym celem prac prowadzonych na szczeblu międzynarodowym było stworzenie jednolitego standardu wymiany informacji podatkowych, który stanowić będzie efektywne narzędzie służące do walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania oraz przysłuży się zwiększeniu transparentności podatkowej.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Geneza automatycznej wymiany informacji podatkowych

Reklama

Uchwalenie ustawy FATCA w 2010 r. jako części pakietu antykryzysowego, stanowiło podstawę, w oparciu o którą OECD opracowała i opublikowała globalny standard raportowania wraz z komentarzami do modelu umowy między państwami uczestniczącymi oraz procedurami informatycznymi na potrzeby wdrożenia globalnego standardu.

Cały pakiet dotyczący CRS został zatwierdzony przez ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G-20 we wrześniu 2014 r. Niemal równolegle rozpoczęto prace w Unii Europejskiej zmierzające do tego samego celu – stworzenia standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi UE. Ich efektem było przyjęcie dyrektywy 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zawarte w niej zapisy bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury Common Reporting Standard.

Zasadniczym celem przy projektowaniu dyrektywy było bowiem zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych.

ISTOTA: Obowiązek dostarczenia przez instytucje finansowe do administracji podatkowej informacji o rachunkach ich klientów

Istotą wypracowanego na szczeblu międzynarodowym mechanizmu jest stworzenie efektywnych narzędzi prawnych, organizacyjnych i technicznych umożliwiających pozyskiwanie od instytucji finansowych określonych informacji dotyczących rachunków finansowych prowadzonych na rzecz nierezydentów oraz ich wymiana pomiędzy poszczególnymi współpracującymi państwami. W efekcie tych rozwiązań polskie instytucje finansowe zostaną zobligowane do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania do krajowej administracji podatkowej informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez nierezydentów. Na zasadzie wzajemności polska administracja skarbowa otrzyma natomiast dane o rachunkach finansowych posiadanych przez polskich rezydentów poza granicami kraju.

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA

W pierwszej fazie informacje o rachunkach prowadzonych na rzecz nierezydentów będą gromadzone przez instytucje finansowe. Raportująca instytucja finansowa dokona weryfikacji rachunków finansowych oraz identyfikacji rachunków objętych obowiązkiem raportowania, czyli tzw. rachunków raportowanych.

Następnie informacje te instytucje przekażą w formie raportu do własnej administracji podatkowej. W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane zagranicznej władzy podatkowej właściwej ze względu na rezydencję posiadacza rachunku.

Pozyskane w tym trybie informacje będą mogły zostać użyte przez krajowe organy skarbowe w ramach procedur ukierunkowanych na walkę z uchylaniem się od opodatkowania, w tym w szczególności postępowań w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

FATCA

Polska zakończyła prace związane z wdrożeniem umowy międzynarodowej z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

W celu wprowadzenia regulacji umożliwiających pełne wykonanie Umowy FATCA uchwalona została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy FATCA

FATCA określa m.in. zakres obowiązków raportujących polskich instytucji finansowych, jak banki, domy maklerskie, TFI, zakłady ubezpieczeń, czy tzw. podmioty inwestujące, w zakresie identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych.

Raportujące polskie instytucje finansowe są zobowiązane do składania informacji wykorzystując specjalnie do tego opracowany formularz (FAT-1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH. Jest on przekazywany w formie dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania:

CRS I IMPLEMENTACJA DYREKTYW UE

Reklama

Polska prowadzi prace związane z implementacją Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30), umożliwiającej wymianę informacji na szczeblu unijnym oraz opracowanego przez OECD Common Reporting Standard, zapewniającego analogiczne rozwiązanie również na szczeblu pozauinijnym.

DYREKTYWA RADY 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,53 MB)

Dodatkowe informacje w języku angielskim znależć na stronie OECD


PROJEKT USTAWY O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI

Wdrożenie opracowanej przez OECD procedury Common Reporting Standard oraz implementacja bazujących na tych rozwiązaniach dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. przewidziane zostało w projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (UC17).

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na bieżąco stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny".

Common Reporting Standard- nowy projekt ustawy (plik pdf 0,53 MB)

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami przewiduje ponadto implementację dwóch dyrektyw unijnych dotyczących współpracy administracyjnej w zakresie wymiany:

 • interpretacji podatkowych informacji,
 • porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych,
 • opinii zabezpieczających w sprawie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej.

DYREKTYWA RADY (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,37 MB)

DYREKTYWA RADY (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (plik pdf 0,39 MB)

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 • Weryfikacja rachunków finansowych.
 • Identyfikacja rachunków finansowych objętych obowiązkiem raportowania.
 • Rejestrowanie czynności podejmowanych w ramach wykonywania obowiązków.
 • Gromadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym w szczególności oświadczeń posiadaczy rachunków oraz dowodów w postaci dokumentów.
 • Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o rachunkach raportowanych.

Więcej informacji w języku angielskim znaleźć można:

Automatic Exchange Portal OECD

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters

CRS – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CRS-1

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CRS-1 jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde- wzór nr 2017/07/12/4274): CRS-1(1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH.

Informujemy ponadto, że od dnia 27.07.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów CRS-1.

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do przekazywania informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja CRS-1 (plik XSD, 35 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CRS-1 (plik DOC, 780 KB)

FATCA – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza FAT-1(2)

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego FAT-1(2) jest zamieszczona w środowisku produkcyjnym systemu e-Deklaracje oraz opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde - wzór nr 2017/06/05/4179).

Informujemy ponadto, że od dnia 19.06.2017 r. produkcyjna Bramka systemu e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów FAT-1(2). 

Powyższy wzór dokumentu jest ostateczną wersją, służącą polskim instytucjom finansowym do składania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2016 rok.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że przedmiotowy formularz jest zamieszczony w środowisku testów zewnętrznych systemu e-Deklaracje. Zachęcamy do przeprowadzenia testów przed przesłaniem do Ministerstwa Finansów informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Przypominamy, że w środowisku testowym nie można używać danych produkcyjnych.

W razie konieczności dokonania przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących roku 2015 należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).

Pliki do pobrania:
Ostateczna wersja FAT-1(2) (plik XSD, 33 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru FAT-1(2) (plik DOC, 388 KB)

CBC – wersja robocza formularza CBC-P (formularz nie jest dostępny do testowania)

Ministerstwo Finansów udostępnia wersję roboczą formularza CBC-P służącego jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do składania powiadomienia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Udostępniony formularz nie został jeszcze umieszczony w środowisku testów zewnętrznych e-deklaracji. Stosowna informacja w zakresie jego dostępności w środowisku testowym zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Pliki do pobrania:
Schemat roboczej wersji CBC-P (plik XSD, 14 KB)
Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P (plik DOC, 120 KB)

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?