REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r.

Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com
Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 31 stycznia 2018 roku odbyło się seminarium poświęcone bieżącym zagadnieniom podatkowym oraz nowym regulacjom w zakresie przetwarzania danych osobowych, pt. „Czy czekają nas rewolucyjne zmiany w podatkach w 2018 roku?”. Było to pierwsze seminarium z cyklu, przygotowane przez spółkę VGD z okazji 15-letniej rocznicy jej istnienia na rynku polskim.

Autopromocja

Na seminarium zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami podatkowymi z obszaru CIT i VAT przez Panią Izabelę Szczesny (Kierownik ds. Księgowości) oraz Panią Agnieszkę Grabowską (Samodzielną Księgową). Poruszona została także tematyka dotycząca RODO, czyli nowych zasad przetwarzania danych, prawa osób fizycznych, a także najważniejszych zadań jakie czekają przedsiębiorców od 25 maja 2018 roku. Omówieniem tych aspektów zajęła się Pani Agata Cichońska-Wyleżoł, Radca Prawny z kancelarii CNKP.

Poniżej opisujemy kilka wybranych zagadnień, które obejmowało seminarium.

JPK dla wszystkich przedsiębiorców

Z początkiem 2018 roku ostatecznie już wszystkie firmy objęte zostały obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie ewidencji VAT, czyli JPK_VAT. Do grupy dużych, małych i średnich przedsiębiorców dołączyli przedsiębiorcy działający na najmniejszą skalę, tj. mikroprzedsiębiorcy.

Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, również już wszyscy przedsiębiorcy na żądanie fiskusa będą musieli udostępniać urzędnikom także inne dane, m.in. wyciągi: JPK-FA faktury, JPK-MAG magazyn czy JPK-BANK wyciągi bankowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podczas seminarium zwrócono uwagę na zagrożenia związane z przesyłaniem JPK, na jakie mogą się natknąć przedsiębiorcy. Wskazano w szczególności na strukturę JPK-BANK, zauważając, że przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że banki zagraniczne nie zawsze oferują taką usługę. Pojawić się mogą również problemy w przypadku płatności za fakturę przez inną firmę.

Podział źródeł przychodów w CIT

W wyniku nowelizacji ustawy o CIT, od początku roku 2018 funkcjonują dwa źródła przychodów, tj. działalność gospodarcza i zyski kapitałowe.

Do tego drugiego źródła będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Finansowanie dłużne – cienka kapitalizacja

Kolejną zmianą w polskich przepisach podatkowych stanowią nowe regulacje w zakresie finansowania dłużnego, które są wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. (tzw. dyrektywy ATAD). Całkowicie zmieniają się limity kosztów pozyskania finansowania mogące pomniejszać dochód do opodatkowania.

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU

1. Koszty finansowania dłużnego mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe bez ograniczeń wynikających z omawianego mechanizmu do wysokości wartości przychodów o charakterze odsetkowym.

2.Obliczenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym:

LIMIT KWOTOWY do 3 mln PLN koszty finansowania dłużnego są kosztem w 100% wartości

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU PODATKOWEJ EBIDTA

Przychody podatkowe

Autopromocja

— Przychody o charakterze odsetkowym

— Koszty podatkowe

+ Podatkowe odpisy amortyzacyjne

+ Koszty finansowania dłużnego

= Podatkowa EBITDA

Dla nadwyżki kosztów finansowania, limit odsetek, które mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe, jest wyższą z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł.

EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Wartość kosztów finansowania dłużnego, które mogą być odliczone w danym roku z uwzględnieniem mechanizmu ograniczającego możliwość odliczenia odsetek, obliczana jest następująco:

Wysokość przychodów o charakterze odsetkowym

+ Limit nadwyżki kosztów finansowania, podlegającej odliczeniu (wyższa z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł)

= Limit kosztów finansowania dłużnego podlegających odliczeniu

Koszty finansowania dłużnego, które nie zostały odliczone danym roku, mogą zostać odliczone w pięciu kolejnych latach podatkowych.

Limit dla usług niematerialnych

Istota nowych regulacji (art.15 e ustawy o CIT) w zakresie usług niematerialnych sprowadza się do obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:

- poniesionych na określone kategorie usług niematerialnych i prawnych oraz na opłaty związane z wartościami niematerialnymi prawnymi;

- o ile, te wydatki są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych;

- pod warunkiem, że ich wysokość przekracza ustalony limit i nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków od stosowanie tych regulacji.

Spełnienie powyższych warunków może spowodować, że dany wydatek – niezależnie od tego, że został poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia / zachowania źródła przychodów – nie będzie pomniejszał podstawy opodatkowania CIT.

Świadczenia niematerialne, do których zastosowanie znajdzie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT stanowią: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Warto zauważyć, że katalog ten w znacznej mierze pokrywa się z zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT, określającym przychody, z tytułu których podatnicy są zobowiązani do poboru tzw. „podatku u źródła”.

Nowowprowadzony przepis posługuje się także tożsamym sformułowaniem, wskazując na „świadczenia o podobnym charakterze” – analogicznie jak czyni to art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT.

Wyłączona będzie wartość kosztów przekraczająca 5% kwoty odpowiadającej wskaźnikowi EBIDTA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Ponadto, do stosowania art. 15e ustawy o CIT nie będą zobowiązane podmioty, które uzyskały tzw. uprzednie porozumienie cenowe (ang. advance pricing agreement, w skrócie: APA). W uproszczeniu, APA stanowi umowę zawartą przez podatnika z organami, w której określone są warunki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym metoda kalkulacji ceny transakcyjnej. Podmioty które uzyskały takie porozumienie, nie będą stosowały art. 15e ustawy o CIT, w odniesieniu do kosztów usług, opłat i należności w zakresie, w jakim decyzja APA obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.

Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.

Na seminarium podejmowano ponadto problematykę podatkową dotyczącą podatku VAT w imporcie usług, nowego podatku od budynków handlowo-usługowych czy sytemu STIR, który umożliwia administracji dokonywania analiz finansowych służących do wczesnego wykrywania wyłudzeń skarbowych.


Sprawozdanie finansowe 2017 obowiązki sprawozdawcze

Seminarium obejmowało również tematykę dotyczącą obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. Wskazano, że dla podmiotów, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2017 roku termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 przypada na 31 marca 2018 roku.

W tym terminie również podmiot jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu podatkowego wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Jednym z nowych załączników do zeznania CIT-8 jest CIT-TP oraz oświadczenie o sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

Za podpisanie oświadczenia odpowiada kierownik jednostki, czyli zarząd Spółki.

Do końca  6 miesiąca od dnia bilansowego Zarząd Spółki jest zobowiązany również do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czego efektem końcowym jest uchwała Zarządu. Jest to jeden z elementów niezbędnych do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego to 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania nie później niż do 10 lipca 2018 roku dla podmiotów, których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2017 roku.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu to 15 dzień od zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie później niż 15 lipca 2018 roku dla podmiotów, których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2017 roku.

Problematyka RODO

Znaczącą część seminarium poświęcono tematyce związanej z nowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (dalej: RODO).

Nowe regulacje wiązać będą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najważniejsze definicje w zakresie RODO są następujące:

a) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

b) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany;

c) Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych;

d) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

e) Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Jeżeli chodzi o zasady przetwarzania danych osobowych, to są one następujące:

- zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania,

- zasada celowości,

- zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,

- zasada prawidłowości danych,

- zasada ograniczenia czasowego,

- zasada integralności i poufności danych.

Zgodnie z nowymi regulacjami uczestnikami procesu przetwarzania danych są:

- administrator danych oraz

- podmiot przetwarzający (procesor).

Przy czym administrator danych ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, np. jest to obserwowanie ich aktywności w Internecie oraz wykorzystywanie wynikających z tych decyzji wniosków do profilowania) lub gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Pośród innych zagadnień, wskazano m.in. na sankcje za naruszenie przepisów związanych z nowymi regulacjami. I tak, na gruncie art. 83 ust. 4 RODO organ nadzorczy będzie mógł nałożyć na administratora lub podmiot przetwarzający sankcję w wysokości do 10.000.000,00 EUR lub do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa), np. za naruszenie obowiązków administratora
i podmiotu przetwarzającego wymienionych w RODO, takich jak brak prowadzenia rejestru operacji przetwarzania czy brak powołania IOD w przypadkach obligatoryjnych.

Ponadto, zgodnie z 83 ust. 5 RODO, organ nadzorczy będzie mógł nałożyć na administratora lub podmiot przetwarzający sankcję w wysokości do 20.000.000,00 EUR lub do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa), np. za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasady ograniczenia celu, minimalizacji danych, poufności oraz rozliczalności).

Zobacz także: RODO 2018

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  REKLAMA