Kategorie

Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com
Zmiany w podatkach i RODO, czyli nowe wyzwania dla przedsiębiorców w 2018 r. /shutterstock.com
www.shutterstock.com
W dniu 31 stycznia 2018 roku odbyło się seminarium poświęcone bieżącym zagadnieniom podatkowym oraz nowym regulacjom w zakresie przetwarzania danych osobowych, pt. „Czy czekają nas rewolucyjne zmiany w podatkach w 2018 roku?”. Było to pierwsze seminarium z cyklu, przygotowane przez spółkę VGD z okazji 15-letniej rocznicy jej istnienia na rynku polskim.

Na seminarium zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami podatkowymi z obszaru CIT i VAT przez Panią Izabelę Szczesny (Kierownik ds. Księgowości) oraz Panią Agnieszkę Grabowską (Samodzielną Księgową). Poruszona została także tematyka dotycząca RODO, czyli nowych zasad przetwarzania danych, prawa osób fizycznych, a także najważniejszych zadań jakie czekają przedsiębiorców od 25 maja 2018 roku. Omówieniem tych aspektów zajęła się Pani Agata Cichońska-Wyleżoł, Radca Prawny z kancelarii CNKP.

Poniżej opisujemy kilka wybranych zagadnień, które obejmowało seminarium.

JPK dla wszystkich przedsiębiorców

Z początkiem 2018 roku ostatecznie już wszystkie firmy objęte zostały obowiązkiem przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie ewidencji VAT, czyli JPK_VAT. Do grupy dużych, małych i średnich przedsiębiorców dołączyli przedsiębiorcy działający na najmniejszą skalę, tj. mikroprzedsiębiorcy.

Dodatkowo, od 1 lipca 2018 roku, również już wszyscy przedsiębiorcy na żądanie fiskusa będą musieli udostępniać urzędnikom także inne dane, m.in. wyciągi: JPK-FA faktury, JPK-MAG magazyn czy JPK-BANK wyciągi bankowe.

Podczas seminarium zwrócono uwagę na zagrożenia związane z przesyłaniem JPK, na jakie mogą się natknąć przedsiębiorcy. Wskazano w szczególności na strukturę JPK-BANK, zauważając, że przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że banki zagraniczne nie zawsze oferują taką usługę. Pojawić się mogą również problemy w przypadku płatności za fakturę przez inną firmę.

Podział źródeł przychodów w CIT

W wyniku nowelizacji ustawy o CIT, od początku roku 2018 funkcjonują dwa źródła przychodów, tj. działalność gospodarcza i zyski kapitałowe.

Do tego drugiego źródła będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Finansowanie dłużne – cienka kapitalizacja

Kolejną zmianą w polskich przepisach podatkowych stanowią nowe regulacje w zakresie finansowania dłużnego, które są wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. (tzw. dyrektywy ATAD). Całkowicie zmieniają się limity kosztów pozyskania finansowania mogące pomniejszać dochód do opodatkowania.

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU

1. Koszty finansowania dłużnego mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe bez ograniczeń wynikających z omawianego mechanizmu do wysokości wartości przychodów o charakterze odsetkowym.

2.Obliczenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w danym roku podatkowym:

LIMIT KWOTOWY do 3 mln PLN koszty finansowania dłużnego są kosztem w 100% wartości

SCHEMAT OBLICZENIA LIMITU PODATKOWEJ EBIDTA

Przychody podatkowe

— Przychody o charakterze odsetkowym

— Koszty podatkowe

+ Podatkowe odpisy amortyzacyjne

+ Koszty finansowania dłużnego

= Podatkowa EBITDA

Dla nadwyżki kosztów finansowania, limit odsetek, które mogą zostać odliczone jako koszty podatkowe, jest wyższą z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł.

EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Wartość kosztów finansowania dłużnego, które mogą być odliczone w danym roku z uwzględnieniem mechanizmu ograniczającego możliwość odliczenia odsetek, obliczana jest następująco:

Wysokość przychodów o charakterze odsetkowym

+ Limit nadwyżki kosztów finansowania, podlegającej odliczeniu (wyższa z kwot: 30 proc. podatkowej EBITDA lub 3 mln zł)

= Limit kosztów finansowania dłużnego podlegających odliczeniu

Koszty finansowania dłużnego, które nie zostały odliczone danym roku, mogą zostać odliczone w pięciu kolejnych latach podatkowych.

Limit dla usług niematerialnych

Istota nowych regulacji (art.15 e ustawy o CIT) w zakresie usług niematerialnych sprowadza się do obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków:

- poniesionych na określone kategorie usług niematerialnych i prawnych oraz na opłaty związane z wartościami niematerialnymi prawnymi;

- o ile, te wydatki są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych;

- pod warunkiem, że ich wysokość przekracza ustalony limit i nie znajdzie zastosowania żaden z wyjątków od stosowanie tych regulacji.

Spełnienie powyższych warunków może spowodować, że dany wydatek – niezależnie od tego, że został poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia / zachowania źródła przychodów – nie będzie pomniejszał podstawy opodatkowania CIT.

Świadczenia niematerialne, do których zastosowanie znajdzie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT stanowią: usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

Warto zauważyć, że katalog ten w znacznej mierze pokrywa się z zakresem art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT, określającym przychody, z tytułu których podatnicy są zobowiązani do poboru tzw. „podatku u źródła”.

Nowowprowadzony przepis posługuje się także tożsamym sformułowaniem, wskazując na „świadczenia o podobnym charakterze” – analogicznie jak czyni to art. 21 ust. 1 pkt 1) ustawy o CIT.

Wyłączona będzie wartość kosztów przekraczająca 5% kwoty odpowiadającej wskaźnikowi EBIDTA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Ponadto, do stosowania art. 15e ustawy o CIT nie będą zobowiązane podmioty, które uzyskały tzw. uprzednie porozumienie cenowe (ang. advance pricing agreement, w skrócie: APA). W uproszczeniu, APA stanowi umowę zawartą przez podatnika z organami, w której określone są warunki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym metoda kalkulacji ceny transakcyjnej. Podmioty które uzyskały takie porozumienie, nie będą stosowały art. 15e ustawy o CIT, w odniesieniu do kosztów usług, opłat i należności w zakresie, w jakim decyzja APA obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Limit jednorazowej amortyzacji

Z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrasta wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów.

Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.

Na seminarium podejmowano ponadto problematykę podatkową dotyczącą podatku VAT w imporcie usług, nowego podatku od budynków handlowo-usługowych czy sytemu STIR, który umożliwia administracji dokonywania analiz finansowych służących do wczesnego wykrywania wyłudzeń skarbowych.


Sprawozdanie finansowe 2017 obowiązki sprawozdawcze

Seminarium obejmowało również tematykę dotyczącą obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. Wskazano, że dla podmiotów, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2017 roku termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 przypada na 31 marca 2018 roku.

W tym terminie również podmiot jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu podatkowego wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Jednym z nowych załączników do zeznania CIT-8 jest CIT-TP oraz oświadczenie o sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

Za podpisanie oświadczenia odpowiada kierownik jednostki, czyli zarząd Spółki.

Do końca  6 miesiąca od dnia bilansowego Zarząd Spółki jest zobowiązany również do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czego efektem końcowym jest uchwała Zarządu. Jest to jeden z elementów niezbędnych do złożenia kompletnego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego to 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania nie później niż do 10 lipca 2018 roku dla podmiotów, których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2017 roku.

Termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu to 15 dzień od zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie później niż 15 lipca 2018 roku dla podmiotów, których dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2017 roku.

Problematyka RODO

Znaczącą część seminarium poświęcono tematyce związanej z nowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (dalej: RODO).

Nowe regulacje wiązać będą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najważniejsze definicje w zakresie RODO są następujące:

a) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

b) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany;

c) Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych;

d) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

e) Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Jeżeli chodzi o zasady przetwarzania danych osobowych, to są one następujące:

- zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania,

- zasada celowości,

- zasada adekwatności (proporcjonalności) danych,

- zasada prawidłowości danych,

- zasada ograniczenia czasowego,

- zasada integralności i poufności danych.

Zgodnie z nowymi regulacjami uczestnikami procesu przetwarzania danych są:

- administrator danych oraz

- podmiot przetwarzający (procesor).

Przy czym administrator danych ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę, np. jest to obserwowanie ich aktywności w Internecie oraz wykorzystywanie wynikających z tych decyzji wniosków do profilowania) lub gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych wrażliwych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Pośród innych zagadnień, wskazano m.in. na sankcje za naruszenie przepisów związanych z nowymi regulacjami. I tak, na gruncie art. 83 ust. 4 RODO organ nadzorczy będzie mógł nałożyć na administratora lub podmiot przetwarzający sankcję w wysokości do 10.000.000,00 EUR lub do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa), np. za naruszenie obowiązków administratora
i podmiotu przetwarzającego wymienionych w RODO, takich jak brak prowadzenia rejestru operacji przetwarzania czy brak powołania IOD w przypadkach obligatoryjnych.

Ponadto, zgodnie z 83 ust. 5 RODO, organ nadzorczy będzie mógł nałożyć na administratora lub podmiot przetwarzający sankcję w wysokości do 20.000.000,00 EUR lub do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa), np. za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasady ograniczenia celu, minimalizacji danych, poufności oraz rozliczalności).

Zobacz także: RODO 2018

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze - aktuariusz i jego rola (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.