REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wartość początkowa składników przedsiębiorstwa indywidualnego wniesionych do spółki cywilnej

REKLAMA

Jak ustalić wartość początkową dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie? - Decyzja Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze z 4 kwietnia 2006 r. (nr PD-I-415/176,182/05)
Odpowiedź organu podatkowego:
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu (...) postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z 16 listopada 2005 r. nr PDI/415/1/18/1/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, gdyż postanowienie to rażąco narusza prawo, i stwierdził, że stanowisko pani X wyrażone we wniosku z 18 sierpnia 2005 r. jest nieprawidłowe.
(...)
Zapytanie dotyczyło m.in. ustalenia wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki cywilnej „Z”, a wykorzystywanych wcześniej przez panią X i pana Y w działalnościach prowadzonych przez nich indywidualnie. Zdaniem podatników, sposób amortyzacji majątku trwałego wniesionego do spółki nie jest uzależniony od sposobu amortyzacji w uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu, na podstawie art. 14a § 1 ordynacji podatkowej, postanowieniem z 16 listopada 2005 roku nr PDI/415/1/18/1/05, udzielił odpowiedzi na powyższy wniosek, w którym stwierdził, że uznaje stanowisko pani X za prawidłowe.
(...)
Stan faktyczny
Pani X i pan Y prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „Z” w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn budowlanych, handlu artykułami przemysłowymi itp. Podatnicy rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, stosując podatek liniowy (19 proc.) i prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie ze złożonym powiadomieniem, na koniec każdego miesiąca dokonują spisu z natury. W czerwcu 2005 r. majątek spółki cywilnej „Z” powiększony został poprzez wniesienie na pokrycie podwyższenia udziałów (bez zmiany ich proporcji):
– przez panią X majątku z prowadzonej przez nią dotychczas samodzielnej działalności gospodarczej pod nazwą..., w postaci gotówki, towarów, środków trwałych,
– przez pana Y majątku z prowadzonej przez niego dotychczas samodzielnie działalności gospodarczej pod nazwą..., w postaci gotówki, towarów, środków trwałych, wyposażenia. Nastąpiło również przejęcie pracowników zatrudnionych w....
Poza majątkiem materialnym do spółki przeniesiono szeroko rozumiane kontakty i powiązania handlowe dotyczące odbiorców i dostawców, w tym na podstawie trójstronnych porozumień prawa do korzystania z wypracowanych w indywidualnych działalnościach rabatów i skont. Po wniesieniu majątku dokonano zamknięcia (likwidacji) działalności prowadzonych indywidualnie. Spisy z natury na dzień likwidacji działalności prowadzonych indywidualnie nie wykazały stanu wyposażenia, towarów, wyrobów, surowców ani środków trwałych. Wniesienie powyższego majątku do spółki „Z” odbyło się na podstawie aktu notarialnego. Wykazane w akcie składniki zostały wycenione w cenie rynkowej (za wyjątkiem towarów handlowych ustalonych w cenie nabycia) i taka też cena była podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który naliczył i pobrał notariusz. Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku firmy pani X i majątku firmy pana Y nie spełnia wymogów definicji wniesienia całości lub części przedsiębiorstwa.
Organ I instancji zgodził się ze stanowiskiem pani X, że wartość początkową wniesionych do spółki środków trwałych należy ustalić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wartości nie wyższej niż wartość rynkowa z dnia wniesienia tych środków do spółki, oraz że nie istnieje związek między sposobem ustalenia tej wartości a wartością uwzględnioną w poprzednio prowadzonych ewidencjach w działalnościach indywidualnych. Organ I instancji potwierdził również, że zasada ustalania wartości wnoszonego majątku w wartości rynkowej obejmuje także takie składniki jak wyposażenie. Odnośnie do towarów handlowych organ I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem pani X i stwierdził, że wartość aportu w postaci towarów handlowych powinna być ustalona w cenie nabycia tych towarów.
Stanowisko organu odwoławczego
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wyraża w tej sprawie odmienne stanowisko, z wyjątkiem kwestii ustalenia wartości wniesionych aportem towarów handlowych.
W kwestii wniesionych aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stwierdza się, co następuje.
(...)
Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.
W myśl przepisów art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.
Natomiast zgodnie z art. 22g ust. 13 przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie:
1) podjęcia działalności przez podmiot po przerwie trwającej nie dłużej niż 3 lata,
2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, polegającej na połączeniu lub podziale dotychczasowych podmiotów albo zmianie wspólników spółki niebędącej osobą prawną,
3) zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków,
4) zmiany działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub odrębnie przez każdego z małżonków,
5) zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków – jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu).
Tutejszy organ stoi na stanowisku, że w rozpoznawanej sprawie zachodzi sytuacja opisana w art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana formy prowadzenia działalności – o której mowa w cyt. art. 22g ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie oznacza likwidacji działalności, lecz kontynuację tej działalności przez tego samego przedsiębiorcę, tylko w innej formie. Zgodnie z uregulowaniami ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, ale jej wspólnicy i tylko wspólnicy podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.
Stan faktyczny sprawy wskazuje, że taka właśnie sytuacja wystąpiła w rozpoznawanej sprawie. Zamiarem pani X i pana Y nie była likwidacja prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, lecz zmiana ich formy prawnej, polegająca na połączeniu dotychczasowych działalności prowadzonych przez tych podatników indywidualnie w działalność prowadzoną wspólnie w ramach spółki cywilnej. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest fakt, iż podatnicy ci przez cały czas pozostają przedsiębiorcami, likwidacji podlegały tylko prowadzone przez nich firmy i miało to miejsce już po zawiązaniu spółki cywilnej i przeniesieniu do niej wszelkich składników majątkowych, a nawet pracowników z dotychczasowych działalności.
Tutejszy organ uważa więc, że w przedstawionej sytuacji nie miało miejsca zaprzestanie prowadzenia działalności przez panią X i pana Y, lecz zmiana formy prawnej prowadzenia przez tych podatników działalności.
W związku z tym w rozpoznawanej sprawie należy zastosować przepis art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2–7.
Tym samym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości określonej w ewidencji podmiotu prowadzącego działalność przed tą zmianą oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez ten podmiot z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów.
Zasada kontynuacji obejmie także ewidencję wyposażenia.
Tym samym w niniejszej sprawie nie będą miały zastosowania przepisy § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), zgodnie z którymi podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.
W związku z tym wniesione aportem do spółki cywilnej „Z” wyposażenie powinno być ujęte w założonej dla tej spółki ewidencji wyposażenia, w takiej wysokości, w jakiej zaewidencjonowane było w ewidencjach wyposażenia prowadzonych w dotychczasowych działalnościach (indywidualnych).
Tutejszy organ zgadza się natomiast ze stanowiskiem organu I instancji w zakresie ustalenia wartości wniesionych aportem do spółki cywilnej towarów handlowych. Istotnie wartość towarów handlowych wprowadzonych aportem do spółki cywilnej powinna być ustalona w cenie ich nabycia, a nie, jak twierdzi pani X, w wartości rynkowej. (...)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA